Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05.l' imperialisme ipb

174 views

Published on

Presentació de lIMPERIALISME de 1BTX de la matèria d'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

05.l' imperialisme ipb

 1. 1. 05. LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN (1870-1914) Història del Món Contemporani IPB / Joan Corbalán
 2. 2. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 3. EL REPARTIMENT DEL MÓN 4. LES NOVES POTÈNCIES IMPERIALISTES 5. L’ORGANITZACIÓ DELS IMPERIS COLONIALS
 3. 3. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 0. A TALL D’INTRODUCCIÓ Per imperialisme es pot entendre la forma en que la cultura, la política i l’economia del món s’organitzen segons el domini d’uns pocs estats sobre dels altres. Aquests pocs estats són els estats industrialitzats: europeus, EEUU i Japó. L’any 1914 controlaven el 85% del món. Els seus enfrontaments van ser una de les causes de la IGM. Al s. XIX es va generalitzar, amb un caràcter ràpid i global, especialment entre 1870 i 1914. En aquest procés té molt a veure la Segona Revolució Industrial.
 4. 4. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.1. El creixement demogràfic i les migracions  La població europeu es duplicarà al llarg del segle XIX, passant d’uns 190 milions d’habitants a uns 400 milons (1/4 de població mundial a Europa).  La millora de la dieta i certs avenços sanitaris provoquen el descens de la mortalitat, el manteniment de la natalitat elevada i l’augment de l’esperança de vida.  Aquest creixement demogràfic va provocar fortes onades migratòries, entre el 1800 i el 1914 60 milions d’europeus abandonaren Europa cap a Amèrica, Austràlia, Àfrica... Buscant millorar les seves condicions de vida. “Urgent. Qualsevol que vulgui venir cap a les riques i pròsperes terres de la colònia d’Austràlia, com a pagès, criat, o miner, disposarà de passatge gratuït en primera classe”. (Comissió d’emigrants de les colònies). Anunci publicat al Northampton Herald, 1849.
 5. 5. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.2. Les noves fonts d’energia A finals del XIX i inicis del XX dues fonts d’energia es popularitzen: el petroli i l’electricitat (descens del preu de l’energia i augment de la productivitat). Són unes energies més eficients i flexibles. Van canviar la ubicació de les empreses, les formes de transport i de comunicació, així com la vida quotidiana (ràdio, telèfon, bombetes, cinematògraf…). Aquestes fonts d’energia van impulsar una nova revolució dels transports (automòbils, bicicletes, vaixells a vapor, avions…) que van permetre una nova mobilitat amb desplaçaments massius a llargues distàncies.
 6. 6. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.3. Els nous mitjans de transport Transport urbà: tramvies, trens urbans. Navegació: viatges més curts/ràpids. Obertura canals: Suez (1869), Panamà (1914). Bicicleta: transport popular. Automòbil: va revolucionar el transport (1900) amb la producció massiva de vehicles. Aviació: 1903, primer vol, germans Wright. A partir de 1909 fenomen industrial i militar.
 7. 7. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.3. Els nous mitjans de transport La millora dels transports i l’augment de la producció va incrementar el comerç intern i l’internacional. A nivell intern -Aparició dels grans magatzems. A nivell internacional -Es multiplica per set entre el 1850 i el 1914. -Apareixen “noves potències industrials i comercials”, com Alemanya, França, Bèlgica, Rússia, encara que la principal eren els EUA.
 8. 8. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.4. Invents nous, indústries noves Les innovacions tecnològiques van propiciar un gran impuls industrial. Múltiples especialistes investigaven per millorar la producció industrial. Es van descobrir nous productes i noves aplicacions, creant-se nous tipus d’indústries amb un creixement espectacular: -Siderúrgica: acer i alumini. -Metal·lúrgica: automòbil i aparells elèctrics. -Elèctrica: enllumenat, mitjans transport, telecomunicacions... -Sector químic: productes nous, i farmacèutics. La millora tècnica va comportar un fort increment de la competència, tant a nivell intern com a nivell internacional.
 9. 9. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.5. La nova organització del capital i del treball Les innovacions tècniques, la competència, la renovació constant, demanaven grans inversions. Això donarà peu a l’aparició de grans gegants empresarials i a l’aparició del capitalisme financer.  També es van donar/aparèixer diversos sistemes de concentració empresarial: -Horitzontal: Agrupa empreses del mateix sector productiu. -Vertical: Agrupa empreses que treballen activitats complementàries.
 10. 10. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.5. La nova organització del capital i del treball Les grans empreses volen monopolitzar el mercat, controlar en exclusiva un producte, imposar els seus preus. Apareixen: -Càrtel: Acord entre empreses del mateix sector, per reduir o eliminar la competència. -Trust: Fusió de diverses empreses. -Hòlding: Societat financera que posseeix participacions en el capital de diverses i variades empreses i que en controla l'activitat.
 11. 11. 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.5. La nova organització del capital i del treball  05. L’IMPERIALISME (1870-1914)
 12. 12. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.5. La nova organització del capital i del treball
 13. 13. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.5. La nova organització del capital i del treball La competència demanava més producció i millor productivitat. Taylorisme: -Es basa en l’organització científica del treball. -Calia eliminar moviments inútils i optimitzar l’esforç de l’obrer i així es reduïen costos. -El treballador havia de ser més ràpid i productiu.
 14. 14. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.5. La nova organització del capital i del treball Fordisme: -Aplica la cadena de muntatge per a la producció d’automòbils. -Cercar el consum massiu: maquinària moderna i especialistes creen una producció enorme i barata. -A més Henry Ford va pagar més al seus treballadors, els va reduir la jornada laboral i els va concedir vacances. ANYS FABRICACIÓ (nombre de cotxes) PREU (dòlars) 1909 18.664 950 1910 34.528 750 1911 78.440 690 1912 168.220 600 1913 248.317 550 1914 308.213 490
 15. 15. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 1. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914) 1.5. La nova organització del capital i del treball L’estandarització permet la producció en sèrie, reduint el temps de fabricació. La producció massiva permet reduir el preu de cost. El consum s’estimula: -Augmentant el salaris s’augmenta el poder adquisitiu. -Amb crèdits. -Amb la publicitat. -Pagaments a terminis Apareixen els grans magatzems (grans superfícies comercials polivalents) que utilitzen algunes de les estratègies anteriors.
 16. 16. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.0. Causes de l’Imperialisme -Econòmiques. -Polítiques. -Demogràfiques. -Ideològiques.
 17. 17. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.1. L’Europa dominant//2.2. Les causes econòmiques Context de la Segona Revolució Industrial. Superioritat tecnològica (i militar). A partir del 1873 Europa va patir una greu crisi econòmica:  El camp pateix una forta crisi.  La indústria mantenia la producció i els preus baixos.  Crisi de sobreproducció  Les indústries tancaven i augmentava l’atur.  Polítiques proteccionistes.  Sortir crisi: -RENOVANT ESTRUCTURES PRODUCTIVES -CALIA CERCAR NOUS MERCATS I NOVES MATÈRIES PRIMERES -NOUS LLOCS D’INVERSIÓ
 18. 18. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.1. L’Europa dominant//2.2. Les causes econòmiques “Les fàbriques nordamericanes produeixen més del que el poble pot utilitzar,... El destí ens marca la política a seguir. El comerç mundial ha de ser nostre. Establirem factories comercials al món, cobrirem els oceans amb els nostres vaixells. La llei nordamericana, l’ordre nordamericà i la bandera nordamericana es plantaran a les regions i costes del món”. Discurs del senador per Indiana Albert J. Beveridge davant un club d’empressaris (1898).
 19. 19. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.2. Les causes econòmiques Establir mercats per exportar-hi. Aconseguir matèries primeres i energètiques. Utilitzar mà d’obra no qualificada. Donar feina als aturats de les metròpolis. Cercar nous territoris per invertir-hi capital. Les causes econòmiques: no tenen una preeminència especial en l’expansió imperialista.
 20. 20. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.3. Els factors polítics i demogràfics Ens trobem en una època d’exaltació nacionalista (xovinisme, jingoisme). Les fronteres europees s’havien “estabilitzat” a finals del s. XIX, per tant l’expansió territorial s’havia de fer fora d’Europa. Es relaciona directament amb el poder colonial. Les colònies donaven prestigi intern (enfortiment del sentit nacionalista del poble) i internacional, augmentant el poder militar (campanyes militars igual prestigi militar, ascensos, condecoracions, salaris més alts...).
 21. 21. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.3. Els factors polítics i demogràfics Les grans potències entren en forta competència política i militar per controlar zones geogràfiques d'interès econòmic i/o estratègic. (Exemple dels imperis continus de GB i França a Àfrica).
 22. 22. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.3. Els factors polítics i demogràfics “Afirmo que la política de França s’ha de fonamentar sobre una realitat evident: cal que el nostre país es posi a fer el mateix que els altres, i atès que la política de conquesta de colònies és el mobil general de les potències europees, hem de prendre partit a favor seu”. Discurs al parlament francès del primer ministre Jules Ferry, 1864
 23. 23. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.3. Els factors polítics i demogràfics Gran boom demogràfic (Explosió Blanca). Les colònies podien ser una bona vàlvula d’escapament a la tensió social provocada per l’atur.
 24. 24. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) “Ahir vaig donar un tomb per l’Est End (barri obrer de Londres) i vaig assistir a una reunió d’aturats. El que hi vaig veure em va convèncer més que mai de la importància de l’imperialisme. (...) Hem de conquerir noves colònies per a col·locar-hi l’excès de població que patim.“ Carta de Cecil Rhodes (empresari i ministre britànic), 1895. 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.3. Els factors polítics i demogràfics
 25. 25. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.4. Les causes ideològiques Interès científic: expedicions geogràfiques i antropològiques (“La volta al món en 80 dies”, “Aventures de tres russos i tres anglesos a l’Àfrica austral”...) Concepcions racistes: superioritat de la raça blanca (“Tarzan”, “Tintin”...). Exaltació nacionalista: xovinisme i jingoisme. Colonialisme disfressat de paternalisme (“la responsabilitat de l’home blanc”). Darwinisme i racisme. Activitats missioneres: evangelitzar.
 26. 26. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.4. Les causes ideològiques “Conclussions: 1.- Hi ha raons tan bones per classificar el negre com una espècie diferent de l’europeu com per fer de l’ase una espècie diferent de la zebra. 2.- Les analogies entre el negre i el mico són més grans que entre els micos i els ximpanzés. 3.- El negre és inferior intel·lectualment a l’europeu. 4.- El negre és més humà en la seva natural subordinació a l’europeu que sota cap altre circumstància. 5.- El negre només pot ser humanitzat i civilitzat pels europeus”. Sessió científica de la Societat Antropològica de Londres, 1863.
 27. 27. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 2. LES CAUSES DE L’IMPERIALISME 2.4. Les causes ideològiques L’imperialisme es centra en Àfrica, Àsia i el Pacífic. Ràpidament es dominen gran part d’aquests territoris, que passen a ser controlats per una minoria europea. L’imperialisme ocasionarà importants conflictes bèl·lics amb els pobles dominats i entre les potències dominants (Guerra de Cuba, 1898, entre EUA i Espanya.; Fashoda, 1898; Guerres dels Boers, 1880-81 i 1899-1902)...
 28. 28. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 3. EL REPARTIMENT DEL MÓN 3.1. Del colonialisme a l’imperialisme  L’imperialisme és la culminació del colonialisme iniciat al segle XVI. Abans: Amèrica. Ara: Àfrica, Àsia i Oceania. Abans: territoris d’assentament. Ara: territoris d’ocupació. Abans: escassos conflictes. Ara: caràcter bèl·lic amb guerres freqüents.
 29. 29. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 3. EL REPARTIMENT DEL MÓN 3.1. Del colonialisme a l’imperialisme 3.1.1. La conferència de Berlín Per prevenir aquestes friccions el canceller alemany Bismarck va impulsar la Conferència de Berlín (1885). En aquesta conferència de potències imperialistes es van estbalir unes normes per regular l’expansió colonial a Àfrica.  Cada potència havia de comunicar quins territoris considerava com a propis.  Qui ocupava una zona costanera tindria dret a un territori interior (hinterland).
 30. 30. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 3. EL REPARTIMENT DEL MÓN 3.1. Del colonialisme a l’imperialisme 3.1.1. La conferència de Berlín  L’ocupació del territori havia de ser efectiva (no només drets històrics). Aquesta “efectivitat” es dividia en dues fases:  La primera, l’exploració i conquesta (fàcil degut a la gran superioritat tècnica i militar).  La segona, l’organització de la colònia per, com a darrera etapa, iniciar la seva explotació.  També es va decidir la lliure navegació pels grans rius africans: Congo, Níger, Zambesi, Nil, Senegal.
 31. 31. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 3. EL REPARTIMENT DEL MÓN 3.1. Del colonialisme a l’imperialisme 3.1.1. La conferència de Berlín Malgrat les normes instaurades a la Conferència de Berlín, les tensions colonials van continuar i van contribuir a l’esclat de la PGM.
 32. 32. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 3. EL REPARTIMENT DEL MÓN 3.2. El desmembrament/repartiment d’Àfrica Continent on més es farà efectiva l’ocupació colonial Projecte britànic: connectar el nord amb el sud per la façana oriental. Projecte francès: domini franja est-oest
 33. 33. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 3. EL REPARTIMENT DEL MÓN 3.3. L’ocupació d’Àsia A diferència d’Àfrica intervenen, a més, altres potències com Rússia, Japó, Estats Units... Colonització britànica Zona Índia (revoltes dels sipais) Reina Victòria: emperadriu Índia (1877) Expansió francesa Zona Indoxina; Conxinxina Unió Indoxina (1887)
 34. 34. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 3. EL REPARTIMENT DEL MÓN 3.3. L’ocupació d’Àsia Imperi rus Zona de la Sibèria Guerra russo-japonesa (1904-05) La Xina Control diversificat Guerres de l’opi (1839-42; 1856-96) Reaccions nacionalistes (1911, revolució)
 35. 35. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 4. LES NOVES POTÈNCIES IMPERIALISTES 4.1. L’imperialisme dels Estats Units  Causes econòmiques: dificultats aranzelàries europees. Base ideològica: Darwinisme social Doctrina Monroe Colonialisme americà: Neocolonialisme Diplomàcia del dolar Exemple: la guerra contra Espanya (1898)
 36. 36. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 4. LES NOVES POTÈNCIES IMPERIALISTES 4.1. L’imperialisme dels Estats Units
 37. 37. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 4. LES NOVES POTÈNCIES IMPERIALISTES 4.2. L’expansionisme japonés  Revolució Meiji: fi del feudalisme (shogunat). Estat: principal impulsor del desenvolupament econòmic. Potència imperialista: creixement econòmic i modernització social. Objectius principals: Corea Manxúria
 38. 38. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 4. LES NOVES POTÈNCIES IMPERIALISTES 4.3. L’expansionisme rus
 39. 39. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 5. L’ORGANITZACIÓ DELS IMPERIS COLONIALS 5.1. L’administració colonial Existeixen diverses modalitats de colonització. COLÒNIES. Va ser la modalitat més estesa. La metròpoli exercia un control absolut sobre el seu territori. Existeixen dos tipus de colònies:  De poblament: Servien per establir de forma permanent població europea. Van gaudir de certs privilegis polítics, ja que van gaudir d’autogovern (dominis). Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, SudÀfrica, Argèlia.  D’explotació: La colònia quedava totalment sotmesa a les estructures econòmiques i administratives de la metròpoli (empreses i governs). Índia, la majoria de colònies africanes, IndoXina . L’assimilació duanera i el monopoli metropolità van provocar un intercanvi desigual -primeres matèries per manufactures-.
 40. 40. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 5. L’ORGANITZACIÓ DELS IMPERIS COLONIALS 5.1. L’administració colonial PROTECTORATS. A aquests territoris se’ls respecta (aparentment) el govern propi, però tot està controlat/ sotmès per la metròpoli. Es va aplicar a territoris de difícil conquesta o amb un fort govern indígena. Com Marroc o Egipte. CONCESSIONS. El govern local cedeix (obligatòriament) i durant un cert període de temps un territori a la metròpoli (sobretot ports, com per exemple Shangai, Hong Kong a la Xina). MANDAT. Van sorgir després de la PGM. Una de les potències guanyadores exercia la tutela d’un territori de les potències derrotades en la guerraen representació de la Societat de Nacions.
 41. 41. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 5. L’ORGANITZACIÓ DELS IMPERIS COLONIALS 5.2. La dominació dels pobles colonitzats Àmbit econòmic Va empitjorar per a la majoria Plantacions: necessitats metròpolis Àmbit demogràfic Reduir mortalitat i augmentar població Àmbit social Nous ritmes de treball Separacions ètniques, afavorir unes elits Àmbit cultural Perdre part identitat: impacte cultura occidental. Difusió ensenyament, cristianisme.
 42. 42. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 5. L’ORGANITZACIÓ DELS IMPERIS COLONIALS 5.2. La dominació dels pobles colonitzats
 43. 43. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 6. LES CONSEQÜÈNCIES DE L’IMPERIALISME a) ECONÒMIQUES a) Els beneficis, matèries primeres i riqueses se’ls emporten les metròpolis i les seves empreses. b) Expropiació de terres als indígenes. c) S’abandona l’agricultura tradicional en favor de les grans plantacions de les empreses multinacionals, que produeixen per a vendre en les metròpolis. d) Arriben productes industrials de la metròpoli, més barats i de millor qualitat → desapareix la indústria tradicional pròpia de les colònies. e) En el comerç s’estableix un intercanvi desigual: la metròpoli compra (o s’emporta sense pagar) aliments i matèries primeres a baix preu i ven productes industrials més cars.
 44. 44. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 6. LES CONSEQÜÈNCIES DE L’IMPERIALISME b) DEMOGRÀFIQUES a) Passat l'impacte inicial de la introducció de noves malalties, la població creix gràcies als emigrants que arriben d’Europa i la reducció de la mortalitat. Gran creixement: Explosió demogràfica. b) Però el creixement de la població provoca subalimentació crònica, fam i morts.
 45. 45. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 6. LES CONSEQÜÈNCIES DE L’IMPERIALISME c) SOCIALS a) Es va alterar totalment la societat tradicional, basada en la tribu, el paper dels ancians… b) Es va produir una important aculturació (nous valors, llengües, religions...) sobretot a Àfrica. c) Es va imposar una nova estructura de classes: -Alta: els colonitzadors, acaparaven terres i recursos. -Mitjana: funcionaris, fins i tot nadius occidentalitzats i formada a Europa. -Baixa: camperols, jornalers, són la majoria indígena i viu en la misèria.
 46. 46. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 6. LES CONSEQÜÈNCIES DE L’IMPERIALISME d) POLÍTIQUES a) La introducció del concepte Estat-Nació i la instauració de fronteres artificials generarà greus conflictes, que encara perduren.
 47. 47. 05. L’IMPERIALISME (1870-1914) 6. LES CONSEQÜÈNCIES DE L’IMPERIALISME e) CULTURALS -Els colonitzadors creen escoles i missions per difondre la cultura occidental i el cristianisme. -Els indígenes perden la seva identitat i s’occidentalitzen (aculturació).

×