Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYA

843 views

Published on

Activitats de Geografia sobre el tema 2 EL RELLEU D'ESPANYA

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYA

  1. 1. I. PERE BARNILS 2. El medi físic d'Espanya i... rd+afGEOGRAFIA 1. Contesta les següents qüestions sobre el relleu espanyol: – Per què és important l'estret de Gibraltar? ....................................................................................... .................................................................................................................................................................... – A què es deu l'elevada altitud mitjana d'Espanya? ................................................................................. .................................................................................................................................................................... – Per què es pot afirmar que existeixen diferents unitats naturals a Espanya? ............................................... .................................................................................................................................................................... 2. Defineix de forma clara i sintètica els següents conceptes geològics: Estrat Sòcol Orogènesi 3. Completa el següent mapa de les unitats morfoestructurals d'Espanya. Com es divideix la Meseta? Quines són les unitats relacionades amb la Meseta? Quines són les serres interiors i les vores muntanyoses de la Meseta? ………………………..…………………. ………………………………..…………. ………………………………………..…. …………………………………………... …..………………………………………. …………..………………………………. ……………………..……………………. ……………………………..……………. ………………………..…………………. ………………………………..…………. ………………………………………..… .………………………………..………… ............... ............... ............... ............... ...............
  2. 2. 4. Descriu breument l'orogènesi dels següents relleus peninsulars: – Pirineus: ..................................................................................................................................................... . ...................................................................................................................................................................... – Serralades Litorals Catalanes: .................................................................................................................. . ...................................................................................................................................................................... – Serralades Bètiques: ................................................................................................................................... . ...................................................................................................................................................................... 5. Explica la formació de les depressions de l'Ebre i del Guadalquivir: .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 6. Indica les principals característiques de les següents costes espanyoles: Costes atlàntiques Costes mediterrànies 7. Respon les següents qüestions sobre la geomorfologia catalana: – Quines característiques geomorfològiques presenta el Pirineu Axial a Catalunya? ....................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... – Com són els relleus de la Serralada Transversal? .......................………………………............................... .................................................................................................................................................................... – Quina és l’estructura de les serralades de la costa catalana?....................................................................... ....................................................................................................................................................................
  3. 3. 8. Assenyala els trets fonamentals del relleu peninsular espanyol. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 9. Resumeix els fets més rellevants de cada una de les eres i períodes geològics: Era Primària Era Secundària Període Terciari Període Quaternari 10. Indica si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F): El relleu de Sierra Morena és abrupte pel seu vessant meridional. La Meseta es caracteritza per elevades muntanyes i estretes valls. Les serres interiors de la Meseta estan disposades de Nord a Sud. El Sistema Ibèric està format per materials hercinians i secundaris. La Meseta és la unitat principal del relleu espanyol i es divideix en dos Submesetes. La Serralada Cantàbrica es caracteritza per la seva perfecta simetria entre la part Nord i la part Sud. El Massís Galaicolleonès correspon a un fragment del relleu més antic de la Península.
  4. 4. 11. Descriu breument les característiques generals de les següents unitats del relleu d'Espanya: – Pirineus:..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. – Serralades Litorals Catalanes:................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. – Serralades Bètiques:................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. – Depressió de l'Ebre:…................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. – Depressió del Guadalquivir:........................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. 12. Identifica les següents costes i, a continuació, enumera les seves principals característiques: .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 13. Completa el següent requadre amb els trets més importants dels següents relleus catalans: Pirineu axial Prepirineu A B C
  5. 5. 14. Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades [10jl]. Relleu de Catalunya FONT: Institut Cartogràfic de Catalunya. Atles Nacional de Catalunya, 2008. 1. Descriviu la informació representada en el mapa. 2. Definiu els conceptes depressió i relleu tabular. 3. Expliqueu les diferències entre el relleu del Pirineu axial i el del Prepirineu. Escriviu el nom de cinc comarques situades al Pirineu (Pirineu axial i Prepirineu).
  6. 6. 15. Al gràfic es representa un perfil topogràfic de la Península Ibèrica des del mar Cantàbric fins el mar Mediterrani. Observa i repon les qüestions: a) Esmenta, ordenats de nord a sud, la lletra i el nom corresponent, dels sistemes de relleu que apareixen al gràfic. b) Esmenta, ordenats de sud a nord, el número i el nom corresponent, dels rius que passen per les valls del gràfic. c) Dels sistemes de relleu, explica, amb lletra i nom, quins d'ells són: 1) interiors; 2) perifèrics de la Meseta; y 3) exteriors de la Meseta. Quins rius desemboquen a l'Atlàntic?

×