Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enquesta02

919 views

Published on

Possible model d'enquesta per treballar la memòria oral de les famílies

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Enquesta02

  1. 1. POSSIBLE MODEL D'ENQUESTA *Alumne/a: *Parentiu de qui respon l'enquesta: DADES DEMOGRÀFIQUES. *Nom i cognom *Any i lloc de naixement. Any i lloc de defunció *Malalties *Matrimoni. Any *Nombre de fills i edat en què s'independitzen *Canvis de residència i motius dels canvis. (Documents que es poden recollir: certificats de naixement, DNI, llibres de família, certificats mèdics, esqueles, recordatoris...) CONDICIONS DE VIDA *Tipus d'habitatge (tant l'actual com els anteriors): metres quadrats, nombre d'habitacions, lloguer o propietat, condicions higièniques... *Quins electrodomèstics han tingut, quan els van tenir? *Alimentació: menjar, menús, begudes... (s'ha de distingir entre els dies laborables i els festius, èpoques de guerra o crisi; la zona geogràfica...) *Sanitat i higiene: metges, medicines, com es rentaven… (Documents que es poden recollir: factures, escriptures de propietat, plànols de les vivendes, fotografies, fotografies d'electrodomèstics, menús de les àvies, de la mare) TRADICIONS CULTURALS *Llengua materna. Llengua paterna *Llengua que parla normalment *Estudis realitzats, què aprenien *Festes que normalment celebra al llarg de l'any *Elements culturals propis (cançons, balls, cuina, d'altre folklore) *Cançons, balls de tota mena que recorda (lletra, cantant, música, orquestres, conjunts...) *Rondalles que recorda (Recollir gravacions de narracions, poesies, cançons, balls, llibres d’estudis, titolacions acadèmiques...) CONDICIONS DE TREBALL *Treball actual. Treballs anteriors *Edat que comença a treballar *Sous setmanals en diferents èpoques (precisar l'any i el lloc tant com es pugui) *Hores de treball per dia a cada època (precisar l'any i el lloc tant com es pugui) *Dies de vacances a cada època (precisar l'any i el lloc tant com es pugui) *En el cas de canvi de treball: data, i si hi ha canvi de residència
  2. 2. (Documents que es poden recollir: monedes, paper moneda, fulls de salari, certificats diversos...) VESTITS *Quants vestits o elements de vestir es compraven cada any (precisar cronologia i lloc) *Esbrinar si se'ls confeccionaven ells o algú altre, o els compraven fets *Esbrinar el paper del vestit en un enterrament, casament, comunions, festa major, treball... (Es poden recollir fotografies) MITJANS DE TRANSPORT *Mitjans de transport, tant col.lectius com individuals, que han utilitzat com anar caminant, en bici, en burro, en moto... (precisar anys i llocs) (Buscar fotografies) TRADICIONS SINDICALS I POLÍTIQUES (?) *A quins sindicats ha donat suport (especificar anys i les causes) *A quins partits han donat suport, o han votat (especificar anys i les causes) *Explicació d'experiències d'alguns fets històrics viscuts o que més els van impressionar (Recollir documents si és possible) F. D'ALTRES DADES D'INTERÈS * Mitjans de transports (tant col.lectius com individuals) * El servei militar (homes), servei social (dones)... * Fets històrics més rellevants que recorden

×