Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rubrika docu geografia

612 views

Published on

Rubrica per avaluar els documentals de Geografia

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rubrika docu geografia

  1. 1. INSTITUT PERE BARNILS DEPART. CIÈNCIES SOCIALS Rúbrica d’avaluació DOCUMENTAL .............................................................................................................................................. Curs .......... Grup ....... PUNTUACIÓ TOTAL Treball en grup La presentació mostra una excel·lent planificació: hi ha molts lligams entre les imatges. La presentació mostra una bona planificació: hi ha força lligams entre les imatges. S’aprecia una certa planificació: hi ha alguns lligams entre les imatges. Treball massa individual. Existeixen pocs lligams entre les imatges. Ordre L’exposició segueix en tot moment un fil lògic. La major part de l’exposició segueix un fil lògic. L’exposició s’entén però cadascú va una mica la seva. L’exposició s’ha fet amb molt poca relació entre una diapositiva i l’altra. “ English” Has been exposed by using a good intonation, good speed. The bulk of the exhibition has been used a good intonation, good speed. The exhibition has not used a good intonation, speed a little slow or too fast. It should not be used a good intonation, speed too slow or too fast. “ Exposició oral” S’ha exposat utilitzant una bona entonació, bona velocitat. La major part de l’exposició s’ha utilitzat una bona entonació, bona velocitat. L’exposició no ha utilitzat una bona entonació, velocitat un xic lenta o massa ràpida. No s’ha utilitzat una bona entonació, velocitat massa lenta o massa ràpida. VEUS Llenguatge i entonació Els termes utilitzats són precisos i molt adequats al nivell. S’han utilitzat frases i termes entenedores i adequades. S’han utilitzat frases relativament entenedores. Els termes utilitzats no han estat adequats. Vocabulari poc adequat al nivell. Disseny Les imatges són captivadores i ofereixen un magnífic suport a l’exposició oral. Les imatges són clares i serveixen de suport a l’exposició oral. Els elements de la majoria de les imatges estan ben distribuïdes, però ofereixen poc suport a l’exposició oral. Les imatges mal distribuïdes: o massa carregades o buides i ofereixen escàs suport a l’exposició oral. Textos/ Complements (mapes, taules...) Els textos i complements són molt breus, i significatius. La majoria dels textos breus i complements són força significatius. Textos massa llargs i complements “forçats” però significatius. Hi ha massa text i complements (o pocs) i són poc significatius. Imatges /vídeos Molt ben seleccionades i representatives. La majoria han estat ben seleccionades. En general, bones imatges i força relacionades amb el tema. Poques o massa imatges, algunes sense una clara relació amb el tema.CREAC I Ó Missatge Principal El missatge principal queda molt clar i argumentat de manera convincent . El missatge principal queda clar i ben argumentat El missatge principal queda força clar però alguns arguments no són massa precisos. No queda massa clar el missatge principal i els arguments són poc rellevants. Excel·lent 4 punts Bé 3 punts Acceptable 2 punts Fluix 1 punt PUNTS

×