Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

History g10

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

History g10

 1. 1. a?¹—U????ð±∞ d UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
 2. 2. rOŠdë sLŠdë tKë r Ð 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë a¹—Uðd UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë wÝUÝ_« d?? ýUFë n?BKà ÊuH R*«…—U³ł dO Oð .œ åÎUI?? MÄò ÍËUAO³Ã« bOFÝ .œ U dAë ÈËb rÃUÝ ‰ULł åZ¼UM*« eÂdÄò Ê«b¹“ Èd ¹ .œ
 3. 3. 5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁÂ≤∞∞µ Ø≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFKà UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð ÂU?Fë ·«d?ýù« Z¼UM*« WM fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ .œ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5ÝU¹ Õö .œ Z¼UM*« e?ÂdÄ hL(«uÐ√ dLŽ.œ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈ WOMHë …dz«bë  U?ÂdÐ b?z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d?ý≈ d U½ r UŽ ∫ rOLBð Õu³×Ð Ê«bLŠ ∫ WŽU³DKà VÝu×Ä œ«bŽ« rÒK Ä dLŽ ∫ ÍuGà d¹d% rÃU??Ý W?MOÄ√ ∫ bO?? ?CM²Ã« WOMÞuÃ«Ë WOŽUL²łô« ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë åo MLKà UÎ ³zU½ò 5 Š œULŠ .œ Ò åÎUI MÄò uK(« ÊU ž.œ vHDBÄ ÊU Š≈ åΫ—dIÄò g Ëœ qOKš ÁdLÝ uÐ√ tKë b³Ž dI —uýUŽ bLŠ√ WA²Më nÝu¹ .œ Ê«b¹“ Èd ¹ .œ WO d « v Ëô« WF D « ?¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥ Z?¼UM*« eÂdÄØ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l?³Dë ‚uIŠ lOLł c 5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð e-mail:pcdc@palnet.com
 4. 4. bONL  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √— WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã UÎ LNÄ UÎ ÝUÝ√ bF¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»uFAë 5Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë VFAë Ò WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÎ ÝUÝ√Ë wMOD KHë VFAKà .…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä UN² Ý— w²Ã« wÃuð «cà ªlL²−*« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ …—«“uë ÍdÝ_« rKF²Ã«Ë WOK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ ¨VÃUDÃ«Ë rKF*« .…bŽU *« jzUÝuë sÄ U¼dOžË V²Jà wMOD KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ W ÄU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√ WOÝUÝ_« ·uHBKà w¼Ë ¨WIÐU ë qŠ«d*« V²Âd¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUFÃ«Ë fÄU)« 5HBë .W¹u½U¦Ã« WKŠd*« V²Â UNF³²²ÝË ¨lÝU²Ã« vÃ≈ ”œU ë sÄË ¨lЫdë vÃ≈ ‰Ë_« sÄ ¨ÎUÐU²Â≤≥∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË  U½UOÐ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO— Ô WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ªwIDMÄË .ÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ðË ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë ÈdðË ¨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 UÎ ¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË Ò w  «dOG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vÃ≈ vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë sÄ tO ‰c³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ .…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã« «Î dOOGð ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w UÎ ¹d¼uł Ò .ÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã«  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈ .Z¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë ¨WOÃËbë sÄ w ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ UL ö¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš Î 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU qLAðË ¨tFÁuÄ V Š WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFë  Uý—uÐ .oO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Z¼UM*« e?ÂdÄ Â ≤∞∞¥ ‰uK¹√
 5. 5. W bI Æ5FLł√ 5KÝd*« bOÝ bL×Ä U½bOÝ vKŽ Âö Ã«Ë …öBÃ«Ë ¨5*UFë »— ˇ bL(« ¨bFÐË ¨tðUÂdÐË ˇ« WLŠ—Ë rJOKŽ Âö ë ¨¡«eŽ_« W³KDë U½¡UMÐ√ÊuJ¹ Ê√ UMOŽ«— bÁË ¨d UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë a¹—Uð »U²Â w l{«u²*« U½bNł …dLŁ rJ¹b¹√ 5Ð lC½ UM½SWKŠdÄ W¹UN½ lÄË ¨WNł sÄ wÝUÝ_« dýUFë nBKà WOŽUL²łô«  UÝ«—bë ÃUNMÄ lÄ öÄUJ²ÄË UL− MÄ Î Î Ì Î = «—UNÄ sÄ tKOB% - U* WKLJÄ t²Ý«—œ ÊuJð Ê√ —U³²Žô« 5FÐ s¹cš¬ ¨Èdš√ WNł sÄ wÝUÝ_« rOKF²Ã«  ÆWIÐU ë  «uM Kà a¹—U²Ã« V²Â w ·—UFÄË  t²Â—UAÄË tÄUNÝ≈Ë ¨WOLKF²Ã« WOLOKF²Ã« WOKLFë w qŽUHë VÃUDë —Ëœ “«dÐ≈ vKŽ »U²Jë «c¼ w U½e— bIà  Ò ÓÓÓ5Ð W½—UI*«Ë ¨wŽ«bÐù« dOJH²Ã«Ë qÄQ²Ã« WJKÄ WOLMð ‰öš sÄ ¨t ¹—bð sÄ WFÁu²*« ·«b¼_« oOI% w Ò¨tÃuŠ —Ëb¹ UÄ rNHà WO UJë W dHë tà ÕU²ð v²Š ¨ŸUD² *« —bÁ t²¾OÐË VÃUDë lÁ«uÐ UNDÐ—Ë ¨À«bŠ_«Y׳ë vKŽ tð—bÁ “eFðË ¨ÁdOJHðË t²OB ý WOLMð vÃ≈ ·bNð WI «dÄ WDA½√ cOHM²Ð ÂUOIë W d tà UMÂdðË ÆU¼—œUBÄ sÄ  UÄuKF*« vKŽ ‰uB(«Ë WÐU²JÃ«Ë Ì ∫wðü« u×Më vKŽ WOÝ«—œ  «bŠË fLš w »U²Jë ¡Uł Ó Ôw WCNMë dBŽ  «d=OG²Ä iFÐ XÃËUMðË ¨W¦¹b(« WOÐË—Ë_« WCNMë Ê«uMFÐ  ¡Uł ∫vÃË_« …bŠuë Ó Ú Ó ÆrÃUFÃ«Ë UÐË—Ë√ w …d UF*«Ë W¦¹b(« —uBFÃ«Ë »U²Jë  UŽu{uÄ WÝ«—bà ΫbON9¨UÐË—Ë√ UÂd(«Ë  «—u¦Ã« iFÐ WÝ«—œ XMLCð bI ¨WOÄuIë  UÂd(«Ë  «—u¦Ã« Ê«uMFÐ w¼Ë ∫WO½U¦Ã« …bŠuë UÄ√ U¹d−ÄË w½U ½ù« dJHë vKŽ  «dOGð sÄ t²ŁbŠ√ UÄË ¨rÃUFë vKŽ dO³Â dOŁQð UNà ÊU w²Ã« WLN*« WOÄuIë Ò ÆbFÐ ULO WOÃËbë WÝUO ë¨WOÝUOÝ  «dOGð sÄ t²ŁbŠ√ ULO UN²OL¼_ WOŽUMBë …—u¦Ã«Ë WOLKFë  «“U$ù« WÝ«—œ W¦ÃU¦Ã« …bŠuë XÃËUMðËZzU²M WOŽUL²łô«Ë WOÝUO ë  UOłuÃu¹b¹_«Ë  UÂd(« iFÐ WÝ«—œ -Ë ¨WOLKŽË ¨WOŽUL²ł«Ë ¨W¹œUB²Á«Ë ÆUÐË—Ë√ w WOŽUMBë …—u¦Ã« —uNEà WFÁu²Ä WOKLŽ‰Ëbë 5Ð Ÿ«dBë «b²Š«Ë ¨YÃU¦Ã« rÃUFë »uFAà Y¹b(« —ULF²Ýô« …d¼Uþ WFЫdë …bŠuë XUŽË ÎiF³Ã WÝ«—œ UC¹√ …bŠuë Ác¼ XKLýË ¨…dÄbÄ WO*UŽ »ËdŠ »uA½ vÃ≈ Èœ√ Ícë dÄ_« ¨W¹—ULF²Ýô«WŽ“uÄ ÊuJð Ê√ UMOŽ«—Ë ¨ÕU−MÃUÐ XKKJðË ‰öI²Ýô«Ë —dײë vKŽ ‰uB×Kà …dLF² *« »uFAë  ôËU×Ä ] Ó Æ©WOÐuM«Ë vDÝuë® WOMOðöë UJ¹dÄ√Ë ¨UOI¹d ≈Ë ¨UOݬ  «—UÁ vKŽ·bNÐ ªvÃË_« WO*UFë »d(« W¹UN½ cMÄ wLOKÁù« wÃËbë ÊËUF²Ã« WÝ«—bà XÁdDð bI W ÄU)« …bŠuë UÄ√ ULEM*«¢ Ê«uMFÐ  ¡UłË ¨rÃUFë »uFAà sÄ_«Ë rK ë oOI%Ë ¨ÊËUF²Ã« e¹eFðË ¨…dÄb*« »Ëd(« lMÄ = Æ¢WOÃËbë  U¾ONëËeŽ ÁbŠË ˇ ‰ULJë Ê√ rKF½ ¨q{U _« UMOLKFÄË ¨¡«eŽ_« UMÐöÞ Íb¹√ 5Ð »U²Jë «c¼ lC½ s×½Ë UM½≈UM bN ¨WIŠöë  UF³Dë w UNMÄ …œU ûà ¨»U²Jë ‰uŠ rNðUEŠöÄË rNz«—PÐ U½ËœËe¹ Ê√ rNMÄ ułd½Ë ¨qłË Æo u*« ˇ«Ë ÆrJ½ËUFð rJà s¹dÂUý ¨ˇ« ¡Uý Ê≈ bŠ«Ë UMKÄ√Ë ¨bŠ«Ë Êu??HÃR*«
 6. 6.  U???¹u??²;« ±¥≠≤ W b(« WO Ë—Ë_« WCNM « Ò u« v? Ë_« …b ≥ WO Ë—Ë_« WCNM « dB ± ”—b « wM b « Õö ù« W d ≤ ”—b « ±∞ WO «dG« U uAJ « ≥ ”—b «≥¥≠±µ WO uI « U d(«Ë W b(« «—u « u« W?O U « …b ±∂ WOJ d _« …—u « ± ”—b « ≤± WO?? dH « …—u?? « ≤ ”—b « ≤∏ ©WO U*_« …b u « ¨WO UD ù« …b u «® W???O uI « U?? d(« ≥ ”—b «µ≥≠≥µ WO UMB « …—u «Ë wLKF « ÂbI « u « ≥∂ wLKF « ÂbI « ± ”—b « W? U « …b ¥≥ WO UMB « …—u « ≤ ”—b « ¥∏ W??O U??L???? √d « ≥ ”—b « µ± W?????O «d ?? ô« ¥ ”—b «π∞≠µ¥ WO*UF « »Ëd(«Ë Y b(« —ULF Ò ô« µµ —ULF? ????? ô« ± ”—b « u« ∂∞ W???O uO?N?B « ≤ ”—b « W?F «d « …b ∂µ v Ë_« WO*UF « »d(« ≥ ”—b « ± W b(« U —u U J b « ¥ ”—b « ∏ WO U « WO*UF « »d(« µ ”—b « ∏µ r UF « w —d « U d s ÖU/ ∂ ”—b «±∞π≠π± WO Ëb « Ò ULEM*«Ë U ON « ١ ”—b « u« π≤ r?? _« W?? B U)« …b πµ …b??? ?Ò *« r?? _« W???? O ≤ ”—b « ±∞∞ Y U « r UF « ‰ËœË “UO ô« Âb W d ≥ ”—b « W ±∞≥ WOI d ù« …b?? u « W?LE?M ¥ ”—b « ±∞∂ w ö ù« d9R*« WLEM µ ”—b «
 7. 7. …b???Šuë Ô Ò ±Ú ÔW¦¹b(« WOÐË—Ë_« WCNMë ≤
 8. 8. WOÐË—Ë_« WCNMë dBŽ Ò Ô ± ”—b??ë ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ Ò ] Î ÎWIŠöÃ«Ë WIÐU ë WMÄ“_« sŽ öBHMÄ sJ¹ rÃË ÆW¦¹b(« —uBFÃ«Ë vDÝuë —uBFë 5Ð WOÃUI²½« WKŠdÄ WCNMë dBŽ q¦1ò ÔUÐË—Ë√ »dž Ê«bKÐ rEFÄ w WLN*« Ád¼UEÄ iFÐ “d³ð rÃË ¨vDÝuë —uBFë VKÁ w b²9 Á—Ëcł sÄ Î«dO¦Â Ê√ —U³²ŽUÐ ÆtÃ Ú ^ ÒÎ Ô Ï ÎUFÐUÞ t½uDF¹ 5¦ŠU³Ã«Ë 5š—R*« XKFł hzUBšË  «eOÄ UÄËœ tà X½U t½√ ô≈ ÆW¦¹b(« —uBFë sÄ d =šQ²Ä sÄ“ w ô≈ Ì Ì ÆåW¦¹b(« WMÄ“_UÐ tÁUB²Ã« rž— ¨tI(Ë WI³Ý ULŽ WKI² Ä WO ¹—Uð W³IŠ t½uHMB¹Ë ¨Î«eO2 ΠΩ·dB²ÐØ≤∑ ’ ¨…d UF*«Ë W¦¹b(« WMÄ“_« iFÐ w UÐË—Ë√ ∫wFMFMë bO−*« b³Ž ∫dE½«® Ò ∫VOł√Ë ¨wðü« w dJ √ øWCNMÃUÐ œuBI*« UÄ ø WCNMë dBŽ rÝ« W¦¹b(«Ë vDÝuë —uBFë 5Ð …d²Hë vKŽ oKÞÔ√ «–U*  Ú Ó Ó wL????OKFð h ] KÄ ÏvDÝuë —uBFë dš«Ë√ 5Ð …d²Hë UNÐ  eO9 WOÃUI²½« …d² w¼Ë ¨©¡UOŠù«® Ë√ ©b¹b« YF³Ã«® wMFð WEHà w¼ ∫WCNMë Y׳ë ÕË— vKŽ  bL²Ž«Ë ¨W¹uO½bë —uÄ_UÐ ÂUL²¼ôUÐ  eO9¨©dAŽ lÐU ë ≠ dAŽ fÄU)«® Y¹b(« dBFë qz«Ë√Ë Ú Ò .WHK² *« …UO(« wŠ«u½ XKLý  «dOOGð UNOKŽ VðdðË ¨¡UBI²Ýô«Ë Ï Ó Ò  Ô ∫WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ qÄ«uŽ ∫UNL¼√ sÄ ¨WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ w Ï…dO¦Â ÔqÄ«uŽ XLNÝ√ Ú Î Ô©UOÃUŠ jÝË_« ‚dAë® v½œ_« ‚dAë œöÐ w WOÄöÝù« …—UC(« e«dÄË UÐË—Ë√ »dž 5Ð Í—UC(« ‰UBðô« ≠± ^ .WOKI Ë UO½U³Ý≈ËW³ždë vÃ≈ 5²LN*« 5² UIӦë 5ðU¼ vKŽ ŸöÞô« l œ bÁË ¨WO½UÄËdÃ«Ë WO½U½uOë W UI¦Ã« vKŽ ŸöÞô« ≠≤ Ú ÔsŽ rNðbFÐ√Ë ¨r¼dOJHð XKý w²Ã« œuOIë sÄ r¼—dŠ UL ¨WIOI(« sÄ b¹eÄ vÃ≈ ‰u uë w …b¹bAë Ò .W dF*«Ë Y׳ë s¹œUOÄ ≥
 9. 9.  ∫W??OÐË—Ë_« WCNMë hzUBš Ô Î ÎÊU ½ù« …dE½ dOOGð w U×{«Ë UÄUNÝ≈ XLNÝ√ ÌW¹uMFÄ —UJ √ …bŽ —uNþ WOÐË—Ë_« WCNMë dBŽ hzUBš sÄ ÊUÂ Ì ] Ô   ∫tAOF¹ Ícë lÁ«uë vÃ≈ wÐË—Ë_« .UNðUNOłu²Ã lC ð rÃË ¨W OMJë »UŠ— w QAMð rà UN½√ Í√ ¨WO½ULKŽ WCN½ X½U ± Ú Ú Î¨WOM¹bÃ«Ë ¨WOÝUO ë  UŽUDIë nK² Ä vÃ≈ XKK ð W¹—cł  «dOOGð XŁbŠ√Ë ¨…b¹bł Ì¡«—¬Ë rO¼UH0  ¡Uł ≤ Ì Ó .WOŽUL²łô«Ë ¨WOMHÃ«Ë ¨WO UI¦Ã«Ë Î◊UAMKà ΫbNÄË ¨Í—UC(«Ë wMHÃ«Ë ÍdJHë ŸUFýù« e«dÄ X½U Êb*« ÊQÐ ULKŽ ¨Êb*« ÊUJÝ vKŽ  bL²Ž« ≥ .UOÃUD¹≈ w WOÁbM³Ã« WM¹bÄ ∫q¦Ä ¨UÐË—Ë√ w wÝUO Ã«Ë ÍœUB²Áô«WHzUÞ Ë√ WŽULł w »Ëc¹ bF¹ rK ¨·dB²Ã«Ë Í√dë W¹dŠ tà ¨WKI² *« t²OB AÐ WCNMë dBŽ w œdHë l²] 9 ¥ .WFÝ«Ë  ôU−Ä tÄUÄ√  œbFð qÐ ¨UNOÃ≈ wL²M¹ WÐUI½ Ë√ Ï ] .W¹uO½bë tKÂUAÄË ÊU ½ù« …UO×Ð r²Nð WCNMë dBŽ w ÊU ½ûà …b¹bł …dE½  dNþ µrŁ ¨‰Ëbë iFÐ w  dNþ qÐ ¨bŠ«Ë XÁË w WOÐË—Ë_« ‰Ëbë lOLł w WCNMë dNEð rà ∂ .Èdš√ ‰Ëœ UN²F³ð ∫WCNMë dBŽ d¼UE?Ä Ô w dOOG²Ã« vÃ≈ 5ÐË—Ë_UÐ XF œ ¨ÌWÝu ×Ä d¼UEÄ …bŽ WCNMë dBŽ w  “dÐ Ó Ô ∫rNðUOŠ ◊U/√ ⁄dO³Mðuł Î ∫W¹dJHÃ«Ë WOLKFë WÂd(« ≠ôË√ ”œU Ã«Ë fÄU)« 5½dIë w UÐË—Ë√ w W¦¹b(« —uBFÃ«Ë WCNMë dBŽ rÃUFÄ X×Cð« Ô Òu×½ UO½U*√ w WŽU³Dë  dNþ¨dAŽ fÄU)« ÊdIë nB²MÄ ∫‰öš sÄ Á—U³²Ž« wLKFë dOJH²Ã« œd²Ý« –≈ ¨5¹œöO*« dAŽ ] ^¡U×½√ q vÃ≈ UNMÄ XKI²½«Ë  ¡UA½≈Ë ¨WOMOðöÃ«Ë WOI¹džù«  UÝ«—bÃ«Ë WOÄuIë  UGKÃUÐ ÂUL²¼ô« YFÐ ±Y׳ë WOKLŽ qNÝ U2 ¨UÐË—Ë√¨WHK² Ä s¹œUOÄ w wLKFë . U³²J*« ∫q¦Ä ¨WOLKŽ  U ÝRÄÆÊuMHÃ«Ë ÂuKFÃ«Ë »œ_« ∫q¦Ä ¨X×Më ∫q¦Ä ¨WKOL« ÊuMHÃ«Ë ¨a¹—U²Ã«Ë —UŁü« ÂuKŽ WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô« ≤  .d¹uB²Ã«Ë .⁄dO³Mðuł b¹ vKŽ ¨WŽU³Dë Ÿ«d²š« ≥ ÂbIð w rNÝ√ Ícë dÄ_« ¨WO OÞUMG*« …dÐù«Ë ¨WK u³Ã«Ë ¨»ôdDÝù« W dFÄ ¥ .W¹—ULF²Ýô«Ë WOHAJë rN «b¼√ oOI% w s¹dÄUG*« iFÐ ÕU$Ë ¨WŠö*« s WŽU³Þ Öu/ ‰Ë√ .t×¹dAðË ÊU ½ù« r ł WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô« µ ¥
 10. 10. ‰uŠ ÷—_« Ê«—Ëœ vKŽ bOÂQ²ÃUÐ ÍbMÃu³Ã« wJKHë ”uJO½dÐu ÂUÁ –≈ ¨ÊuJë WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô« ∂ .±¥µ± ÂUŽ fLAë .ŸUDÁù« ÂUE½ vKŽ ¡UCIë w rNÝ√ Ícë œË—U³Ã« ·UA²Â« ∑ ∫W¦¹b(« WOÄuIë WÃËbë ÔÂUOÁ ≠UÎ O½UŁÎUCFÐ WЗUI²Ä ”UMł√ …bŽ Ë√ bŠ«Ë fMł vÃ≈ UNK √ w lłdðË ¨WO «dG« ÁœËbŠ tà ULOKÁ≈ sJ ð WŽULł q X Ý√ Ô Ô ^ ]XLNÝ√ bÁË .UO½U*√Ë ¨U ½d Ë ¨©‰UGðd³Ã«Ë UO½U³Ý≈® U¹dO³¹√ …d¹eł t³ý w Ë ¨«d²K$≈ w UN²¹«bÐ X½UÂË ¨WKI² Ä WÃËœ iF³Ã Ó¨U¼eOÂdðË W dF*« qOBײà rEM*« wÄuIë rOKF²Ã«Ë ¨œË—U³Ã« Ÿ«d²š« ∫UNL¼√ WOÄuIë  UÄuJ(« rOŽbð w qÄ«uŽ …bŽ  .WŠU²*« U¼œ—«uÄ ‰öG²Ý«Ë ¨WOÐd(«  U ÝR*« ¡UA½≈Ë ∫‰U*« ”√— …dDOÝË vDÝuë WI³Dë —uNþ ≠UÎ ¦ÃUŁ Ô  Ô¨W¹œUÄ `ÃUBÄË ÍuÁ Ì–uH½  «– W¹dŁ vDÝË ÌWI³Þ —uNþ bFÐ UÐË—Ë√ w WÄUFë …UO(« vKŽ …uIÐ t Ó H½ ‰U*« ”√— ÷d Ó > Ô Ô .WOJK*« ‰Ëbë —“√ bý w ‰U*« ”√— rNÝ√ bÁË ¨wÐË—Ë_« lL²−*« w W¹—cł  «dOOGð ÀËbŠ vÃ≈ Èœ√ Ícë dÄ_« Ú =  ∫WOÄuIë  UGKë ≠UÎ FЫ— Ô.WOÐË—Ë_« »uFAë nK² Ä vÃ≈  UÄuKF*« qO uð q³Ý qNÝ Ícë dÄ_« ¨nOÃQ²Ã«Ë Y׳ë WGà WOÄuIë  UGKë X׳ √ ] Ó Ô ÔsÄ `³ √ –≈ ¨”bI*« »U²Jë WLłdð w W¦¹b(«  UGKë vÃ≈ W1bIë  UGKë sÄ WLłd²Ã« WÂdŠ XLNÝ√ pÖ V½Uł vÃ≈Ë  Ô .WOK _« U¼—œUBÄ sÄ WOM¹bë  UÄuKF*« vKŽ ‰uB(« qN ë  Ô ∫ W??CNMë dBŽ ZzU???²½ Ô ∫w q¦9 Ϋb¹bł ΫdBŽ UÐË—Ë√ XKšœ bIÃ Ò .vDÝuë —uBFë w UÐË—Ë√ œUÝ Ícë wŽUDÁô« ÂUEMë —UON½« ≠±  .…b¹bł WOM¹œ V¼«cÄ —uNþË ¨W OMJë WDKÝ nF{ ≠≤ Ó   .…b³² *« rJ(« WLE½√ dOOGð UN b¼ ¨WOÝUOÝ  U¹dE½ —uNþ ≠≥ Ì .…bŠu*« W¹eÂd*« WÄuJ(« ÂUOÁË ¨WOÄuIë ÕË— œU¹œ“« ≠¥ µ
 11. 11. ∫w H½ d³²š√ Ô øWOÐË—Ë_« WCNMÃUÐ œuBI*« d Ò √ ± .WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ qÄ«uŽ sÄ 5KÄUŽ d–√  Ú Ô ≤ .ULNMÄ >q vKŽ ÌWK¦Ä√ WŁöŁ d– lÄ ¨WOÐË—Ë_« WCNMKà d¼UE*«Ë hzUB)« 5Ð ‚d √ Ò ≥ .WCNMë dBŽ w  QA½ WOÐË—Ë√ ‰Ëœ vKŽ WK¦Ä√ d–√ rŁ ¨W¦¹b(« WOÄuIë WÃËbÃUÐ œuBI*« `{Ë√ ¥ Î Ô Ó = øWCNMë dBŽ w W¦¹b(« WOÄuIë  UGKÃUÐ WÐU²Jë WOL¼√ 5Ð√ Ò µ .wÐË—Ë_« WCNMë dBFà ZzU²½ ÀöŁ 5Ð√  Ó Ó Ò ∂ ◊U??????A½ ∫tOKð w²Ã« W¾Ý_« sŽ VOł√Ë ¨wðü« hMë √dÁ√ ] ÔlD² ¹ rÃË ¨…—œU½ WOLKFë ·uAJë X½U pÃcÃË ¨W OMJë œuOIÐ …bOIÄ vDÝuë —uBFë w WOLKFë …UO(« X½UÂò ÔrKFë oÐUDð rNMOŽ√ VBÔ½ 5F{«Ë ¨rN öÝ√ À«d²Ð ÊËbI²F¹ «u½U qÐ ¨W¹œd WI¹dDÐ «ËdJH¹ Ê√ rKFÃUÐ ÊuKG²A*« Ó Ó ÓÊ√ vKŽ UÐË—Ë√ bŽUÝ dAŽ ÍœU(« ÊdIë cMÄ WOÄöÝù« …—UC(UÐ 5OÐË—Ë_« ‰UBð« Ê√ vKŽ ¨W OMJë tMŽ v{dð U0 Ò Ô‰u Ë ‰öš sÄ UÐË—Ë√ WOÄöÝù« …—UC(«  ež bÁË ¨ÍœöO*« dAŽ YÃU¦Ã« ÊdIë w UNłË√ XGKÐ WOLKŽ WCN½ √b³ð Ô Ó Óe«dÄ vÃ≈ UÐË—Ë√ »dž sÄ rKFë »öÞ ÕËe½Ë ¨WO³OKBë »Ëd(« ‰öš sÄË ¨WOKI …d¹ełË UO½U³Ý≈ vÃ≈ »dFë Ó åÆUÐË—Ë√ w wLKFë dOJH²Ã« —uNþ W¹«bÐ  ôUBðô« pKð X½UJ ¨WOÄöÝù« …—UC(« Ô.©≥π’ .UMOO d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ Y¹b(« wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ¨—«u½ e¹eFë b³Ž ¨o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž® øvDÝuë —uBFë w UÐË—Ë√ w ÂuKFë dNEð rà «–U* Ô ± øUÐË—Ë√ vÃ≈ rN —UFÄË 5LK *« ÂuKŽ XKI²½« nO ≤ ∂
 12. 12. Ô wM¹bë Õö ô« WÂdŠ  ≤ ”—b??ë Ô ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ Ò Ô œ√ bI ¨wM¹bë Õö ù« WÂd( bONL²Ã« w ¨rzUIë ÂUEMë fÝ√ WŽeŽ“ vÃ≈  œ√ w²Ã« ¨WOÐË—Ë_« WCNMë XLNÝ√òvÃ≈ ¨WŽU³Dë Ÿ«d²š«Ë ¨WO½U ½ù« WÂd(«Ë ¨wLKFë ÂbI²Ã«Ë ¨.bIë À«d²Ã« YFÐË ¨…“—U³Ã« UNÄöŽ√ UŽ«bÐ≈Ë WCNMë —UJ √ Ô ÔWO «dG«  U uAJë Ê√ UL ÆÆÆ U¼œuOÁË W OMJë …dDOÝ sŽ ΫbOFÐ …b¹bł …UOŠ vÃ≈ 5FKD²*« ”UMë ÂUÄ√ WFÝ«Ë ‚U ¬ `²Ó  åÆW OMJë UNÐ p L²ð w²Ã« ¡«—ü« sÄ dO¦Jë ÊöDÐ  dNþ√ WOLKFë UN−zU²½Ë Ó©¥∑ ≠ ¥∂ ’ ¨d UF*«Ë Y¹b(« wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« w  UÝ—œ ∫ÊËdš¬Ë œ«dÄ wKŽ qOKš® Ò ∫V??Oł√Ë ¨wðü« w dJ √ øwM¹bë Õö ù« WÂdŠ …QA½ dŁ√ UÄ wL????OKFð h Ò KÄ .wM¹bë Õö ù« WÂdŠ w¼Ë ¨UN²ÝUOÝ Õö ≈ vKŽ W OMJë —U³ł≈ UNÔ b¼ ¨WOM¹œ WOŠö ≈ WÂdŠ ÂUOÁ UÐË—Ë√  bNý Ô ∫wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ÂUOÁ qÄ«uŽ»ËU& ÂbŽË ¨ÍdJHë —dײë WÂdŠ sÄ …—“«R*«  błË w²Ã« ¨UÐË—Ë√ w  dNþ w²Ã« WOŠö ù« WÂd(« ± Æ5OŠö ù«  «uŽbà W OMJë ÎU¹UŽ—Ë s¹bë ‰Uł— sÄ «uKB×¹ Ê√ ¨ «uÐU³Kà ‰Ë_« ÷dGë Ê√ U×{«Ë ÊU bÁË ¨W OMJë ∆ËU Ä œU¹œ“« ≤UNÁUHð« ÈbÄË qzUÝuKà …UŽ«dÄ ÊËœ ¨‰«uÄ√ sÄ tOKŽ ‰uB(« ÊuFOD² ¹ UÄ q vKŽ WOJOÃuŁUJë W OMJë ƉU*UÐ Èd²AÔð WOM¹bë nzUþuë X½U bI ¨WOÁöš_« ÈœU³*«Ë ¨WO½U ½ù« ÕËdë lÄ ∑
 13. 13. Ô ∫Ê«dHGë „uJ  ≥ —UA²½« vÃ≈ Èœ√ U2 ¨‰U*« vKŽ ‰uB(« qł√ sÄ ¨Ê«dHGë „uJ lOÐ ÒW OMJë UNFO³ð ¨WÐu²JÄ ozUŁË Ô ÆœU HësÄ mK³Ä qÐUIÄ ”UMë WÄUFÃUN¹d²A¹ sÄ Ê√ XŽœ« ¨‰U*« „«—œ≈Ë ¨—d×²Ä dJ sÄ UNOKŽ Vðdð UÄË WCNMë dBŽ w WO½U ½ù« WÂd(« dŁ√ ¥ ÒV½cà ʫdHGë vKŽ qB×¹ Æt d²Á« ÆwM¹bÃ«Ë w UI¦Ã« rÃUFë w dA²M¹ cš√ rKFKà b¹bł ÆWOÄuIë WÂd(UÐ wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ‰UBð« µ iFÐ w WOÄuIë ‰Ëbë oOI% sÄ UNOKŽ Vðdð UÄË ¨WOÄuIë WÂd(« —uNþ ∂ ÆwM¹bë ‰öI²Ýô« w W³ždë W¹uIð w  dÒŁ√ bÁË ¨UÐË—Ë√  UNł ∫UO½U*√ w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ UÄË— W OM vKŽ s¹dzU¦Ã« ‰Ë√Ë ¨UO½U*√ w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ bz«— dŁuà sð—UÄ bF¹ Ó .dAŽ ”œU ë ÊdIë w ÊUOBFë ¡«uà UÐU³Ã« tłuÐ qLŠ sÄ ‰Ë√Ë ¨W¦¹b(« —uBFë w Ó Ó  ∫dŁuà sð—UÄ »UÐ vKŽ oKŽË ¨Ê«dHGë „uJ lOÐ WOKLŽ WOMKŽ Ì …—uBÐË Ì …bAÐ dŁuà sð—UÄ dJM²Ý« bÁËw UO½u JÝ WFÞUIÄ w bÃËw ”—œ ¨Â±¥∏≥ ÂUŽ UO½U*√ Î Èdš√ U¹UCÁË WOCIë Ác¼ sÄ tHÁ«uÄË Á¡«—¬ tML{ ¨Î«bMÐ πµ sÄ nÃQ²¹ U½öŽ≈ ⁄d³M² W OMÂ`³ √ rŁ ¨ —u —≈ WFÄUł ∫UNMÄ Îw uð¨f¹—b²ÃUÐ qG²ý«Ë ¨U³¼«— .±µ¥∂ ÂUŽ ‰Uł— vKŽ ΫdB²IÄ ÊuJ¹ ô Ê√Ë ¨ÁdO HðË qO$ù« …¡«dIÐ h ý qJà o(« ¡UDŽ≈ ≠ .W OMJÃ«Ë s¹bë ∫ÊUÄd(« .W OMJë UNAOFð X½U w²Ã« ·d²Ã« …UOŠ WLłUNÄ ≠ Ô Ò Ác ²¹ ÊU Ícë —«dIë u¼ Î W OMJë lÄ dŁuà Ÿ«dBà UIKDMÄË ¨WOŠö ù« W¹dŁuKë …—u¦Ã« W¹«bÐ WÐU¦0 pÖ ÊUÂË Ád³²F¹ ÊU sÄ o×Ð UÐU³Ã« Î W OMJë rOÃUFð sŽ Uł—Uš `C²ð Á—UJ √  cš√Ë ¨ÊU*_« 5HI¦*« 5Ð UF¹dÝ dŁuà sð—UÄ ¡«—¬  dA²½« bÁË .WOJOÃuŁUJë Î .WKÄUJ²Ä …bŠ«Ë …bOIŽ qJý cšQ²Ã …b¹«e²Ä …—uBÐ vÃ≈ ÍœR¹ U2ÆUÐU³Ã« WDKÝË o³Þ Ícë ÊU ½ù« Ác³½ ÆlL²−*« w ÊUÄd(« tOKŽ Ì dŁuà Ê√ dOž ¨ÊUÄd(UÐ ÁœbN¹Ë ¨dŁuà —UJ QÐ tO œbM¹ ÊöŽ≈ —«b ù dýUFë uOà UÐU³Ã« —œUÐ Ô Î  —Ëb vÃ≈ Èœ√ U2 ªÂ±µ≤∞ ÂUŽ œöO*« bOŽ Âu¹ UMKŽ ÍuÐU³Ã« —uAM*« ‚d×Ð pÖ vKŽ œ— ] .ÊUÄd(UÐ ÍuÐUÐ —«dÁ > Ì Ô ∫«d ¹uÝË U ½d w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ  .dŁuà …dE½ sÄ qLý√Ë lÝË√ w½U ½≈ rNHÐ 5OM¹bë 5×KB*« …dO Ä vÃ≈ ©sHÃU® rC½« Ò ∫sHÃU Êuł bIÃË .dA³Ã« u×½ sHÃU t&« ¨WOŠö ù« tðuŽœ w ÊU*_« tÄuÁ vÃ≈ dOš_« tłuð 5Š wH Ó ÔÂUŽ bÃË ¨q _« w ½d tMJÃË ¨UO½U*√ w dŁuà tKF UÄ —«dž vKŽ ¨UÄË— W OM sŽ WKBHMÄ Ì …b¹bł ÌW OM ÂUOÁ vÃ≈ UŽœ ¨…—u OÄ WKzUŽ w ±µ∞π  ¨WÃËbKà W OMJë ŸuCš Ÿu{uÄ UNMÄ ¨WLNÄ WOCÁ sÄ d¦Â√ w dŁuà —UB½√ lÄ nK²š« ÓtðbŽUÝË ¨tI¹dÞ tà XKNÝ ÒÂuKFÃ«Ë Êu½UIë WÝ«—œ vKŽ .UNŠö ≈ bFÐ WO MJKà WÃËbë lC ð Ê√ ÊËd¹ «u½U sHÃU —UB½Q Ô Úf¹—UÐ b¼UFÄ w WO½U ½ù« Ò «d ¹uÝ w nOMł WM¹bÄ w rOI¹ Ê√ sÄ Õö ù« …UŽœ sÄ W³ ½ …bŽU 0 sHÃU sJ9 .ÊUO×Ë√Ë ∏
 14. 14. WÄUFÃ«Ë W U)« ”UMë …UOŠ vKŽ WÐUÁ— X{d Ë ¨‚öš_«Ë …bOIFÃ«Ë s¹bë —uÄ√ w ”UMë lÄ Î«dO¦Â  œbAð WOM¹œ WÄuJŠ ÎUL ¨UÐË—Ë√ »dž w wM¹bë Õö ù« WÂd( UO UIŁ ΫeÂdÄ nOMł sÄ sHÃU c ð« bÁË .W OMJë rEMÐ r¼bOIð sÄ bÂQ²Kà Π.X½U² ðËd³Ã« f IÃ«Ë …UŽbë Z¹d ²Ã ΫeÂdÄ ÊuJ²Ã WFÄUł±µµ∏ ÂUŽ UNO fÝ√ Ô ÎWOM¹œ X Oà Á—UJ √ X½UÂË ¨Â±µ±π ÂUŽ cMÄ « d ¹uÝ w a¹—u¹“ WM¹bÄ w wK$Ë“ p¹dÃË√ u¼ dš¬ wM¹œ `KBÄ dNþË Ô Ï¨WM³¼dë ÂUE½ rłU¼ UL ¨WOM¹œ W¹Ë«“ sÄ Ê«dHGë „uJ lOÐ WOKLFà wK$Ë“ ÈbBð bÁË .WOMÞËË WOÁöš√ U/≈Ë ¨jIWOMÞuë U¹UCIë vKŽ e— bI pÖ sŽ öC Ë .…öBë w WOMOðöë WGKë «b ²Ý« ÂdŠË ¨Ã«ËeÃUÐ ÊU³¼dKà ÕUL ë VKÞË Î Ó ] Ó Î«u½uJ¹ ô Ê√Ë ¨Íd ¹u ë œU%ô« `ÃUBà qLFë rNMÄ U³ÃUÞ ¨WO³Mł_« ‘uOUÐ ‚UײÃô« ÂbŽ vÃ≈ ”UMë UOŽ«œ ¨WOÄuIëËW OMJë WÁöŽ …dJ ‰uŠ dŁuà sð—UÄ lÄ nK²š« bÁË .rNðU³J½ V³Ý t¹√— V Š UN½_ ªUN½UDKÝË UÄË— …dDO à 5F{Uš Îu¼Ë ¨WOM¹bë nzUþuë vKŽË ¨W OMJë ÊËRý vKŽ ·dAð rNMÄ W¾O¼ rNFOLł ÊuO×O *« nÃR¹ Ê√ Èd¹ ÊUÂË ¨WÃËbÃUÐ .sHÃUÂË dŁuà sÄ WOÞ«dI1bÃUÐ U½U1≈ d¦Â√ pÃcÐ ÎwLK ë qLFë Êu¹dŁuKë qC ULMOÐ ¨tðuŽœ dAMà nMFë «b ²Ý« w œœd²¹ rà t½√ w dŁuà lÄ wK$Ë“ p¹dÃË√ nK²š« Ó .r¼—UJ √ dA½ w =¨WOJOÃuŁUJë  UFÞUI*« lÄ WŽ«d ¡UMŁ√ w ±µ≥± ÂUŽ q²ÁË ¨UNK «d ¹uÝ vKŽ …dDO ë w wK$Ë“ …uŽœ XKAUN ÃU−Ä WÞUÝuÐ —U² ð W¹d ¹u ë  UFÞUI*« sÄ WFÞUIÄ q „dð vKŽ ‚UHðôUÐ pOÃuŁUJÃ«Ë Á—UB½√ 5Ð Ÿ«dBë vN²½«Ë .tKCHðË tO Vždð Ícë V¼c*« WOM¹bëWO½U² ðËd³Ã«Ë ¨©W OMJë —UB½√® WOJOÃuŁUJë ∫w¼ ¨WO×O Ä V¼«cÄ WŁöŁ wM¹bë Õö ù« WÂdŠ W¹UN½ lÄ UÐË—Ë√ w dNþ . WO ÂœuŁ—_«Ë ¨©W OMJë vKŽ Êu−²;«® ∫w H½ d³²š« Ô ∫WOðü«  U×KDB*«Ë rO¼UH*UÐ œuBI*« UÄ Ô ± ø WOÄuIë WÂd(« ¨Ê«dHGë „uJ ¨wM¹bë Õö ù« .WCNMë dBŽ w UÐË—Ë√ »dž w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ÂUOÁ qÄ«uŽ sÄ qÄ«uŽ WFЗ√ d–√ Ó Ó Ô ≤ .WCNMë dBŽ w UÐË—Ë√ w W OMJë Õö ≈ rNðôËU×Ä ¡UMŁ√ w sHK ÊułË dŁuà sð—UÄ 5Ð Ê—UÁ√ ≥ .wK$Ë“ p¹dÃË√ UNÐ ¡Uł w²Ã« WOM¹bë WOŠö ù« ¡«—ü« r¼√ `{Ë√ Ò ¥ ∫◊U??????A½ ∫sŽ V²Â√Ë ¨Y×Ð√ .wM¹bë Õö ù« WÂdŠ bFÐ UÐË—Ë√ w W OMJë —Ëœ π
 15. 15. WO «dG«  U uAJë Ô ≥ ”—b??ë Ô Ò Ô ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ ] Î Ô Î·dF¹ rK ¨ÍœöO*« dAŽ fÄU)« ÊdIë W¹«bÐ w U¾Oý UNMŽ ÊuOÐË—Ë_« ·dF¹ ô WÃuN−Ä rÃUFë sÄ Ï…dO³Â ¡«eł√ X½UÂò Ï Î Î ÎUÄ o¹dÞ sŽ ¨W²¼UÐ WCÄUž UOÝ√ ‚dýË jÝË sŽ rNðUÄuKFÄ q X½UÂË ¨»dGë w UNKLÂQÐ Ì …—UÁ œułË sŽ U¾Oý bŠ√ ^w²Ã« …dJHë Ê√ ô≈ ¨W¹Ëd ÷—_« Ê√ «Ë—bÁ o¹džù« ¡UÄbÁ Ê√ rž—Ë ¨uÃuÐu—UÄ ‰U¦Ä√ WÃUŠdë hBÁ sÄ rNOÃ≈ q Ë Ò Ó Ì Ó ÒULO ÊuHA²J*« UN×{Ë√ w²Ã« UN²IOIŠ sÄ dO¦JÐ dG √ rN½U¼–√ w X½UÂË ¨W×D Ä UN½√ rÃUFë ÊUJÝ 5Ð …bzUÝ X½UÂ Ô Ó Æå…—UIë pKð wÁdý wÐuMł w WŠU Ä d³Â√ q=¦9 bMNë Ê√Ë ¨UN²ŠU Ä YKŁ w UOݬ ÊË—uB²¹ «u½UÂË ÆbFÐ Ó©∂¥’ ÆUMOÑ d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ∫—«u½ e¹eFë b³ŽË o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž® Ò Ò ∫V??Oł√Ë ¨wðü« w dJ √ ø rÃUFë vKŽ ·dF²Ã« ÊuOÐË—Ë_« ŸUD²Ý« nOÂ Ò Ò wL????OKFð h Ò KÄ Ï = Ó Ó  ÆÊU³Ýù«Ë 5OÃUGðd³Ã« b¹ vKŽ ÍœöO*« dAŽ fÄU)« ÊdIë w WO «dG«  U uAJë  √bÐ Ô Ô ∫WO «dG«  U uAJë »U³Ý√ Ô ∫UNMÄ WO «dG«  U uAJÃUÐ ÂUOIKà 5OÐË—Ë_« XF œ l «Ëœ …bŽ „UM¼ Ó Ô ∫wM¹bë l «bë ± Ô Ô vÃ≈ UOI¹d ≈ wÐdž w 5LK *« q¹u% vÃ≈ ·bNð ‰UGðd³Ã« X½U –≈ ¨WO «dG«  U uAJë WÂd×Ð wM¹bë l «bë rNÝ√ Ô¨ WHA²J*« oÞUM*« w WO×O *« dA½ vÃ≈ ·bNð UO½U³Ý≈ X½U ULMOÐ ¨©‰UGM Ã«Ë ¨UO½U²¹—uÄË ¨»dG*«® UNMÄË ¨WO×O *« ÆfÃb½_« sÄ rNłËdš bFÐ 5LK *« …œ—UDÄË ±∞
 16. 16. ∫ÍœUB²Áô« l «bë ≤sŽ öC ¨W¹—U−²Ã« lK ë vKŽ »dFë UN{d w²Ã« Vz«dCë …d¦Â V³ Ð WO «dG«  U uAJë WÂd×Ð ÊuOÐË—Ë_« ÂUÁ  Æ—UJ²Šô«Ë Vz«dCë sÄ ’ö Kà —U−²Ã« sÄ Î«dO¦Â XF œ w²Ã« ¨WOÐË—Ë_« …—U−²Kà WOÁbM³Ã« —U& —UJ²Š«  ∫»dFë UNOKŽ dDOÝ w²Ã« W¹—U−²Ã« Ô‚dDë ԨΫdÐ œ«bGÐ vÃ≈ ÔqÓIMÔð rŁ ¨…dB³Ã« vÃ≈ bMNë sÄ lK ë WOÄöÝù« sH ë ÔqL% YOŠ ¨wÐdFë ZOK)« o¹dÞ ≠± Ó Ó Ô Ô ÆWOÁbM³Ã« sHÝ WÞUÝuÐ UÐË—Ë√ vÃ≈ UNKI½ r²¹Ë ¨jÝu²*« d׳ë qŠ«uÝ vÃ≈ qBðË  Ô ÆW¹—bMJÝù«Ë …d¼UIë vÃ≈ ¡«d×Bë d³Ž f¹u ë v²Š dLŠ_« d׳ë o¹dÞ ≠≤ ∫‰uN−*« W dFÄ w W³ždë ≥YÃU¦Ã« ÊdIë w bMNÃ«Ë 5Bë vÃ≈ uÃuÐ u—UÄ WKŠ— bFÐ ÌWÃuN−Ä sÂUÄ√ vKŽ ·dF²Ã« w 5OÐË—Ë_« W³ž—  œ«œ“«Ó   Ó Ò Ô Î Æ©VzU−Fë® Ê«uMFÐ UÐU²Â ÁdA½Ë ¨dAŽ Ó  ∫WO «dG«  U uAJë r¼√ ^ ∫WOÃUGðd³Ã«  U u???AJë “U¹œ UÄUł Íœ uJÝU ‰«dÐU wAðu³ O uJ¹dÄ√ ∫ öŠdë XK u ¨WO «dG«  U uAJë ‰U−Ä w WOÐË—Ë_« ‰Ëbë …bz«— ‰UGðd³Ã« X½UÂ Ó Æ UOI¹d ≈ w ‰UGM Ã«Ë U½UžË vÃUÄ vÃ≈ Õö*« ÍdM¼ sÄ“ ≠ √ÆWÃUŠdë ¡ôR¼ sÄ ¨rÃUFë w ÌWHK² Ä oÞUMÄ vÃ≈ ‰u uKà rNLŽœË ¨WÃUŠdë l−ý Ícë q¹u½ULŽ sÄ“ ≠» Ó Ò Ò ÆUOI¹d ≈ wÐuMł `ÃUBë ¡Ułdë ”√— vÃ≈ q Ë ∫“U¹œ ± Ò Æ`ÃUBë ¡Ułdë ”√— o¹dÞ sŽ bMNë vÃ≈ ±¥π∏ ÂUŽ ‰u uë sÄ sJ9 ∫UÄUł Íœ uJÝU ≤ Æq¹“«d³Ã« vÃ≈ q u ¨wÐuM« »dGë vÃ≈ ±µ∞∞ ÂUŽ WKŠ— w Ãdš ∫‰«dÐU ≥ Æ dL(« œuMNë UNMJ ¹ w²Ã« UJ¹dÄ√ vKŽ tLÝ« oKÞ√Ë ¨5²OJ¹dÄ_« nA²Â« ∫wAðu³ O uJ¹dÄ√ ¥±±
 17. 17. ∫ WO½U³???Ýù«  U uAJë ”u³*u d u²Ýd ÊöłUÄ Î ¨UNMÄ —UÝ w²Ã« WDIMë vÃ≈ …œuFÃ«Ë UÐdž —U×Ðù« w d ]J bI ¨ 5HA²J*« dNý√ sÄ bF¹ ∫”u³*u d u²Ýd ±¨UO½U³Ý≈ vÃ≈ d U ¨UNOKŽ o «u¹ rà Ícë ‰UGðd³Ã« pKÄ vKŽ tðdJ ÷dŽË ÆW¹ËdÔ ÷—_« Ê√ sÄ UÁöD½« Ú Ó Ó Ó Ó Ó ÔVK−OÝ Ác¼ t²KŠ— w t½QÐ WJK*«Ë pK*« lMÁ« tMJà ¨W¹«b³Ã« w pK*« i — ¨WJK*«Ë pK*« vKŽ tðdJ ÷dŽË¨VÝUJ*« dAŽ vKŽ ‰uB(«Ë ¨sHÝ ≥ ∫w¼ ”u³*u  U³KÞ X½UÂË Æ tOÄbÁ X% UNFC¹Ë ¨UOݬ “uMÂ Ô Ô Ô Î Î ÆpÃcÐ UÄuÝdÄ —b √Ë ¨pK*« o «Ë ΫdOš√Ë ¨UNÔHA²J¹ w²Ã« œö³Ã« q w pK*« sŽ U³zU½ ÊuJ¹ Ê√Ë Ô ÒÆ “—uð Íœ f¹uà tLÝ«Ë ¨WOÐdFë UNMÄ ¨ UGà XÝ ·dF¹ rłd²Ä Àö¦Ã« dš«u³Ã« w ”u³*u lÄ ÊU ] Ô Ï  ∫u×½ UO½U³Ý≈ sÄ Â ±¥π≤ ÂUŽ w Àö¦Ã« dš«u³Ã« XIKD½« ÔrŁ Æ w³¹—UJë d׳ë —eł vÃ≈ q Ë v²Š w KÞ_« jO;« w Á—U×Ð≈ lÐUð rŁ ¨Â±¥π≤ ÂUŽ Í—UM —eł ≠ √ Ò∫ UNL¼√ —eł WŽuL−Ä nA²Â« rŁ ¨ ô Â√ bMNë w w¼ q¼ ·dF¹ rÃË ¨—ËœUHKÝ ÊUÝ U¼ULÝ ÷—√ w ‰e½ Î Ò¨qЫu²Ã«Ë ¨V¼cë ∫UNL¼√ ¨lK ë sÄ WŽuL−0 öL×Ä —e« Ác¼ sÄ œUŽË ¨w²¹U¼ …d¹ełË ¨ UÐu …d¹eł Æ»UAš_«Ë Ó Æ“u*« b¼Uý …dÄ ‰Ë_Ë ¨ UJOMOÄËœ vÃ≈ q ËË jO;« d³Ž ±¥π≥ ÂUŽ WO½U¦Ã« t²KŠ— w ≠» Ó ÆÈdš√ —ełË ¨œ«bOM¹dð …d¹eł vÃ≈ q ËË ¨w KÞô« jO;« d³Ž ±¥π∏ ÂUŽ W¦ÃU¦Ã« WKŠdë w ≠Ô«—ËbM¼ vÃ≈ q Ë YOŠ ©vDÝuë UJ¹dÄ√® w³¹—UJë d׳ë vÃ≈ ”U sÄ d×Ð√ ±µ∞≤ÂUŽ WFЫdë WKŠdë w ≠ œrNODFO ¨—e−ë ÊUJÝ lÄ ‰œU³²¹ ”u³ÄuÃu ÊUÂË ¨UO½U³Ý≈ vÃ≈ lł— rŁ ¨ULMÐË UJ¹—U²ÝuÂË «uł«—UJO½Ë Ô Ô Æ ö¹ËeM ¡vÞ«uý vKŽ RÃRKë błu¹ YOŠ ¨RÃRKÃ«Ë V¼cë rNMÄ cšQ¹Ë “d)« ÎtMÄ“ w WO «dG«  U uAJë XGKÐ bÁË ¨q _« wÃUGðdÐ t½QÐ ULKŽ ¨UO½U³Ý≈ pKÄ Èbà qLŽ ∫ÊöłUÄ ≤WKB²Ä W¹d×Ð WKŠ— w rÃUFë ‰uŠ ·«uDë u¼Ë ¨rÃUFë w dNþ w «dGł ŸËdAÄ d³Â√ cH½ t½_ ª…Ë—cë Æ bŠ«Ë ÁU&« w Ë ±≤
 18. 18. Î Æ UÐuMł qŠU ë …«–U×0 —UÝ rŁ ¨q¹“«d³Ã« vÃ≈ q u UÐuMł w KÞ_« jO;« ÊöłUÄ d³Ž—eł sÄ WŽuL−Ä w¼Ë ¨5³KHë —eł vÃ≈ q ËË ¨ÍœUNë jO;« qšœ rŁ ¨ÊöłUÄ oOCÄ q Ë Â±µ≤∞ ÂUŽ w Ë Ì ÆWO½U³Ý≈  UJK²2 X׳ √Ë ¨5Bë d×Ð w u¹ö*« Ô ∫ WO «dG«  U uAJë w 5LK *«Ë »dFë —Ëœ  Ô¨rNðUÄUNÝ≈ 5LK *« »dFKà ÊU bI ¨WIÐU ë WO «dG«  U uAJKà WKLJÄ WOÐË—Ë_« WO «dG«  U uAJë WÂdŠ X½U ∫UNMÄ Ó ULKEë d×Ð w «Ëd×Ð√ ‰«“dÐ wMÐ ‰Uł— iFÐ Ê√ ©—UBÄ_« pÃU Ä® tÐU²Â w ÍdLFë ˇ« qC dÂc¹ ≠√ ÔvKŽ X³²Â WOÄöÝ≈ W¹dŁ√ WÃœ√ „UM¼Ë ¨q¹“«d³Ã« rÝ« UNOKŽ «uIKÞ√ …b¹bł ÷—√ vÃ≈ uK Ë˨©w KÞ_«® Æ vDÝuÃ«Ë WOÐuM« UJ¹dÄ√ w UFÁuÄ π∞ w —u Bë Æ bMNë vÃ≈ ‰u uë w UÄUž Íœ uJÝU …bŽU 0 błUÄ sÐ bLŠ√ wÐdFë Õö*« ÂUÁ ≠»·d²F¹ WÃUÝ— Á¡«—Ë nKš ”u³ÄuÃu Ê√ © t³¼cÄË bý— sЫ ® tÐU²Â w —uNA*« w ½dHë rÃUFë ÊUM¹— X ½—√ d– ≠?ł Æw KÞ_« jO;« w tðU UA²Â« vKŽ WOÐdFë UO «dG« ÂuKŽ qCHÐ UNOw «dG« »dFë rKŽ sÄ œU √ pÃcÂË ¨w KÞ_« jO;« w ÁœUý—ù »dFë bŠ√ ”u³ÄuÃu d u² ¹d V×D √ ÆWOKLFë rNðd³š sÄËw Ãb½√ wÐdŽ UNÐ ÂUÁ w KÞ_« —u³Fà W OÃb½√  ôËU×Ä Ê√ ©‚U ü« ‚«d²š« w ‚U²A*« W¼e½® tÐU²Â w w ¹—œù« d–˻dFë ÊU³Aë sÄ œbŽ t²³×BÐË ¨w³ÞdIë ‘U Aš tLÝ« fÃb½_« w 5LK *« rJŠ ¡UMŁ√ w ÍœöO*« lÝU²Ã« ÊdIë w ÎWO½ULŁ Ê√ UC¹√ dÂ–Ë ¨…dO¦Â rzUMGÐ rN²KŠ— sÄ «ËœUŽË ¨WOÐuM« UJ¹dÄ√ vÃ≈ «uK ËË ¨UÐdž w KÞ_« jO;« w «uKžuð Ó«uMJÝ 5LK *«Ë »dFë Ê√ vKŽ UMÃb¹ U2 ¨WOÐuM« UJ¹dÄ√ vÃ≈ «uK ËË ¨w KÞ_« jO;« w «Ëd×Ð√ W½u³Aà sÄ ’U ý√ Æ ”u³ÄuÃu q³Á UJ¹dÄ√ w »dFë œułË vKŽ qOÃœ «c¼Ë ¨“«dDë WOÐdŽ WOMÐ√ „UM¼Ë ¨jO;« —eł iFÐ w Î ÎWO «dGł WŽuÝuÄ r {√ UN½√ dÂ–Ë ¨œ«bGÐ w ÊuÄU*« WHOK)« dÄQÐ UOÐdŽ UO «dGł ÊuF³Ý UNLÝ— WD¹dš „UM¼ Ê√ UC¹√ w ¹—œù« dÂ–Ë Æ »dFë Íb¹√ vKŽ dAŽ lЫdë ÊdIë vÃ≈ WK u³Ã« WŽUM ·UA²Â« œuF¹Ë ¨ WOMOðöë vÃ≈ qLFë «c¼ rłdðË ¨÷—_« n Ë w ∫WO «dG«  U uAJë ZzU²½ Ô Ó Ó Ôw KÞ_« jO;« `³ √ WO «dG«  U uAJë V³ ÐË ¨ vDÝuë —uBFë w …—U−²Kà fOzdë o¹dDë u¼ jÝu²*« d׳ë ÊU ± Ô ÆW¹—U−²Ã« …—u¦Ã« WKŠd*« Ác¼ vKŽ oKÞÔ√Ë ¨U¹—U& WOÃUD¹ù« Êb*« XHF{ ‰œU³²Ã« «c¼ W−O²½Ë ¨‰Ë_« o¹dDë ÎÆWC¹UI*« sÄ ôbÐ …—U−²Ã« WKOÝË WKLFë X׳ √Ë ¨WCHÃ«Ë V¼cë q¦Ä UÐË—Ë√ w WMOL¦Ã« ÊœUF*« WOL  œ«“ ≤Æ —U׳ë w f UM²Ã« vÃ≈ pÖ Èœ√Ë ¨WOÐË—Ë_« ‰Ëbë ÂUÄ√ —ULF²Ýô« »UÐ `² vÃ≈ WO½U³Ýù«Ë WOÃUGðd³Ã«  U uAJë  œ√ ≥ Î Î…d−Në sÄ qO à W¹«bÐ X½U ¨WHA²J*« œö³Ã« vKŽ iOÐ_« qłdë …dDOÝË ¨U¹œUB²Á«  «dLF² *« ‰öG²Ý« ¥ Ì Æ5OK _« WHA²J*« œö³Ã« wÃU¼√ sŽ s¹dLF² *« œbŽ œ«“ YO×Ð …b¹b« UO½bë vÃ≈ UÐË—Ë√ sÄ Æ WOJOÃuŁUJë WO×O *« w¼Ë dLF² *« W½U¹œ WHA²J*« œö³Ã« ÊUJÝ oM²Ž« µ±≥
 19. 19. ‰UGðd³Ã« pKL²Ð UÄuÝdÄ —b √ UÐU³Ã« Ê_ W Uš ¨…b¹b« w{«—_« ÁcNà rN²OJKÄ XO³¦ð vKŽ „uK*« qLŽ ∂ Æ rNI¹dÞ sŽ UN UA²Â« r²¹ w²Ã« œö³Ã« lOL ∫»dFë vKŽ WO «dG«  U uAJë d?Ł√ Ò ÔU2 ªUNO …—U−²Ã« XÒH ¨ÂUAë œöÐ qŠUÝË Í—U−²Ã« dBÄ eÂdÄ vKŽ Ì …dO³Â ÌWł—bÐ WO «dG«  U uAJë WÂdŠ  dŁ√ Ô ÎÒ ÎÒ ÆUOÝUOÝ rÓŁ sÄË ¨U¹œUB²Á« »dFë nF{ vÃ≈ Èœ√ Ò Ò ∫w H½ d³²š√ øWO «dG«  U uAJë  √bÐ v²Ä ± Ô øWO «dG«  U uAJë WÂdŠ w XLNÝ√ w²Ã« ‰Ëbë r¼√ UÄ ≤ ^ ÆWO «dG«  U uAJë WÂd( WHK² *« l «Ëbë d Ò √ ≥ Ó ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ¥ ÆbMNë vÃ≈ ‰u uKà w KÞ_« jO;« w UÐdž —U×ÐùUÐ f³ÄuÃu ÂUOÁ ≠ √ ÆrÃUFë w w «dGł ŸËdAÄ d³Â√ ÊöłUÄ ŸËdAÄ bF¹ ≠ » ÆWO «dG« ·uAJë bFÐ ÂUAÃ«Ë dBÄ w W¹—U−²Ã« WÂd(« nF{≠ à ∫UNHA²Â« w²Ã« WÃUŠdë rÝ« WIDMÄ q V½U−Ð V²Â√ µ Ô Æ‰UGM ë ≠ Æ`ÃUBë ¡Ułdë ”√— ≠ ÆbMNë ≠ ÆUÐu ≠ ÆULMÐ ≠ Æ5³KHë —eł ≠ ÆWO «dG« ·uAJë WÂdŠ w 5LK *«Ë »dFë —Ëœ `{Ë√ ∂ Ò Î ÆWO «dG« ·uAJë WÂdŠ ZzU²½ sÄ UFЗ√ d–√ ∑ ∫◊U??????A½ ∫wðQ¹ UÄ ¡ULBë rÃUFë WD¹dš vKŽ 5Ž√ Ò ÒoOCÄ ¨jÝu²*« d׳ë ¨UO½U³Ý≈ ¨‰UGðd³Ã« ¨UÐu ¨`ÃUBë ¡Ułdë ”√— ¨w³¹—UJë d׳ë ¨dBÄ ¨q¹“«d³Ã« ¨bMNë ÆÊöłUÄ ±¥
 20. 20. …b???Šuë ≤ Ô Ô WOÄuIë  UÂd(«Ë W¦¹b(«  «—u¦Ã«±µ
 21. 21. Ô W???OJ¹dÄ_« …—u??¦Ã« ± ”—b??ë ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ Ò ]w½U¦Ã« nBMë w WO½UD¹d³Ã« W¹—uÞ«d³Äù« ‚UD½ sL{ dI²Ý« bÁ WOJ¹dÄ_« …—UIKà wÃULAë nBMë Ê√ d¼UEë w Ëb³¹ ÊUÂò ]…b¹b« ÷—_« ÊUJ Ô ÆUÂdOÄ√ w UNð«dLF² ÄË Â_« sÞuë 5Ð jЫd²Ã« …bý vÃ≈ dOA¹ ¡wý qJ ÆdAŽ sÄU¦Ã« ÊdIë sÄ «dLF² *« …—UCŠË ÆwK _« rNMÞË w ÁuHÃ√ U* Ϋœ«b²Ä« rNðUOŠ X½U U/≈ ¨…b¹bł WO½bÄ rNà «u ÝR¹ Ê√ «uÃËU×¹ rÃ Ò Ò¨«d²K$≈ w UNÐ ‰uLF*« UN Ô H½ w¼ rNMOÐ …bzU ë 5½«uIÃ«Ë ¨W¹eOK$ù« UN½UJÝ WGÃË ¨W d  W¹eOK$≈ X½U …dAŽ Àö¦Ã« Ú ÆåÂ_« sÞuë w …bzU ë w¼ WOKzUFÃ«Ë WOŽUL²łô« …UO(« w …bzU ë  «œUFë˩·dB²Ð ØƵµ’ ¨Y¹b(« WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë a¹—Uð ∫ wFMFMë bO−*«b³Ž® ∫VOł√Ë ¨wðQ¹ ULO dJ √WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« ÊUJ à WOÃULAë UJ¹dÄ√ w WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« w b¹bł …UOŠ »uKÝ√ dNE¹ rà «–U* Ô Ú øWOÃULAë UJ¹dÄ√ w wL????OKFð h Ò KÄ b½ôdÄ 5OÐË—Ë_« ÒÊ√ nO o³Ý ULO UM¹√— 5²OJ¹dÄ_« vÃ≈ …d−NÃUÐ «Ë√bÐ ¨ÌWHK² Ä Ó qÄ«uFÐ 5Žu bÄ  w W¹eOK$ù«  UÝ—UL*« sJÃË vÃ≈ UN½UJÝ XF œ  «dLF² *« ƉöI²Ýô«Ë …—u¦Ã« ‰öI²Ýô« bMŽ WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« WD¹dš ±∂
 22. 22. Ô ∫WOÂdOÄ_« …—u¦Ã« ÂUOÁ qÄ«uŽ Ò ∫dJ ë Êu½UÁ Ó ∫UNL¼√ ¨ÍeOK$ù« —ULF²Ýô« vKŽ …—u¦Ã« vÃ≈ 5OJ¹dÄ_UÐ XF œ qÄ«uŽ …bŽ XFL²ł«hM¹Ë ¨Â±∑∂¥ ÂUŽ —b Î ‰UF²ýô ΫdýU³Ä U³³Ý  «dLF² *« vKŽ W{ËdH*« Vz«dCë XKJý ∫Vz«dCë Ô Ô ± «dLF² *« ÔÊUJÝ l b¹ Ê√ vKŽ Ó vKŽ Vz«dCë ÷d w UNI×Ð W¹eOK$ù« WÄuJ(« XJ 9 –≈¨WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« Î Æœ—u² *« dJ ë vKŽ W³¹d{ W³¹d{Ë ¨dJ ë Êu½UÁ ∫Vz«dCë Ác¼ r¼√Ë ¨WM¹e)« qšœ …œU¹“ ·bNÐ UNð«dLF² Ä ∫WGÄ Òbë W³¹d{ rà W³¹d{ W¹√ l bÐ 5ÄeKÄ dOž rN½√ ÊËd¹ «u½U 5OJ¹dÄ_« Ê_ ¨ ©lЫuDë® WGÄbëhM¹Ë ¨Â±∑∂µ ÂUŽ —b ÆW³ ²M*« rN ÃU−Ä o¹dÞ sŽ U¼—«dÁ≈ w «u—UA¹ ÊuOJ¹dÄ_« lKDð ∫©Â±∑∂≥ – ±∑µ∂® U ½d Ë UO½UD¹dÐ 5Ð l³ ë 5M ë »dŠ ≤lOLł vKŽ Vz«d{ ÷d vKŽ Ó¨n× sÄ ¨ UŽu³D*« ÆU¼dOžË ¨ ö−ÄË bFÐ ULOÝô ¨eOK$ù« UNÐ l²L²¹ w²Ã«  U¹d(«Ë ‚uI(« vKŽ ‰uB(« vÃ≈ Æ5O ½dHë lÄ UNÐdŠ w «d²K$ù rNðb½U ÄË rN uÁË ÆÍeOK$≈ q √ sÄ ÊË—b×M¹ s¹cë ÊUJ Kà U¼eO% V³ Ð «d²K$ù 5OJ¹dÄ_« Ád b²Ò ý« ≥ Ò Ô gO²HðË V¹dN²Ã« lM* ôuDÝ√ eOK$ù« eNł ∫V¹dN²Ã« lM* W¹eOK$ù«  «¡«dłù« ¥ UN³Kž√ w X½U w²Ã« ¨WOJ¹dÄ_« …—U−²Ã« œU  vÃ≈ Èœ√ U2 ¨W¼u³A*« sÂUÄ_« ÆWŽËdAÄ dOž …—U& eOK$ù« œuM«Ë 5OJ¹dÄ_« 5Ð ‘dײë µ sDÝuÐ w ÀbŠ UL ÆÊb*« w s¹dA²M*« ÀöŁ WÃuLŠ ¡UIÃ≈ V³ Ð ¨Â±∑∑∞ ÂUŽ Æ¡U*« w ÍUAÃUÐ WKL×Ä sHÝ Ò TOÝ lÁË Êu½UIë «cNà ÊU ∫pOÐu Êu½UÁ ∂ Ò Ï ŸU{Ë√ rOEM²Ã ¡Uł t½_ ª5OJ¹dÄ_« vKŽ U ½d sÄ «d²K$≈ UN²LMž w²Ã« w{«—_« sDÝuÐ À«bŠ√ ÂUŽ f¹—UÐ WOÁUHð« lOÁuð bFÐ UJ¹dÄ√ wrNOÃ≈ XK Ë w²Ã« w{«—_« w ÊuFLD¹ «u½U s¹cë s¹dO¦Jë ‰UĬ vKŽ Êu½UIë «c¼ vCÁ bÁË ¨Â±∑∂≥ ÆUN³BšË UNz«dŁ —U³š√ ∫WOÂdOÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ Ô Ï…uŽbë˨…dzU« W¹eOK$ù« 5½«uIë WЗU×Ä UN b¼ ¨Â±∑∑≥ ÂUŽ cMÄ W¹eOK$ù«  «dLF² *« w WLz«œ ÊU XKJAð Ï ÎŸU bÃ«Ë ¨f²OÝuýUÝUÄ …dLF² Ä V½Uł vÃ≈ ·uÁuÃ«Ë ¨W¹œUB²Áô«Ë WOÝUO ë UN(UBÄ sŽ UŽU œ  «dLF² *« 5Ð ÊËUF²KÃ Æ sDÝuÐ À«bŠ√ bFÐ …dLF² *« ÁU& «d²K$≈ UNðc ð« w²Ã«  «¡«dłù« dŁ≈ UN²OCÁ sŽ±∑
 23. 23. ∫±∑∑¥ ‰Ë_« UOHÃœöO d9RĨ «—«dÁ WŽuL−Ä c ð« Ícë ¨Â±∑∑¥ ÂUŽ UOHÃœöO d9RÄ bIŽ vÃ≈ UOł—uł ¡UM¦²ÝUÐ  «dLF² *« lOLł XŽ—UÝ Ô ∫UNL¼√ ÆW¹eOK$ù« lzUC³Kà W¹—U−²Ã« WFÞUI*« ± ÆVz«dCë ¡UGÃ≈ …—Ëd{ ≤ Æ«d²K$≈ sŽ ‰UBH½ôUÐ d9R*« VÃUD¹ rà sJÃËUN²−O²½ X½UÂË ¨Êu² −M JOà WÂdFÄ w —«u¦Ã« lÄ XJ³²ý« …uÁ «d²K$≈ XKÝ—Q ¨«d²K$≈ b{ VGAë ‰ULŽ√  d¦Â Æ W¹ôË q w W¹—uŁ WÄuJŠ «ËQA½√Ë ¨ «dLF² *« rEFÄ sÄ eOK$ù« œuM« œdÞ -Ë ¨—«u¦Ã« `ÃUBà ∫±∑∑µ ÂUŽ w½U¦Ã« UOHÃœöO d9RÄ Ô ”√dð˨±∑∑µ ÂUŽ —U¹√ dNý w UOHÃœöO WM¹bÄ w WO½U¦Ã« …dLKà  «dLF² *« ¡ULŽ“ lL²ł« Ô WŽuL−Ä d9R*« sŽ i 9 bÁËÆ ÊuÝdOHłË 5KJ½«d 5ÄUOMÐ ÁdCŠË ¨„uJ½U¼ Êuł d9R*« ∫UNL¼√  «—«dIë sÄ Æ «dLF² *« lOL wJ¹dÄ_« gO« fOÝQð ± Æ gO−Kà «bzUÁ ÊuDMý«Ë ×uł 5OFð ≤ ÆWIDM*« vÃ≈ ¡ËbNë …œUŽSÐ ÍeOK$ù« pK*« W³ÃUDÄ ≥ sDMý«Ë ×uł ÆwJ¹dÄ_« ”dG½uJë qOJAð ¥ÍbB²Ã« ÈuÝ eOK$ù« ÂUÄ√ sJ¹ rÃË Æ‰öI²Ý« »dŠ vÃ≈ WO½UD¹d³Ã« …œUO ë vKŽ ÃU−²Š« sÄ …—u¦Ã« XÃu% «cJ¼Ë  «uIÐ XÄbD «Ë ¨WÂd(« ÁcNà dJ½UÐ WÂdFÄ w sDMý«Ë ×uł  e¼ ¨sDÝuÐ sÄ »dIÃUÐ qO¼ Ó Ô  «uIë XJ³²ý«Ë ÊuOJ¹dÄ_« UNO lÄ Èdš√ WÂdFÄ w WOJ¹dÄ_« Êu²½—uð …bKÐ w W¹eOK$ù«  «uIë Êu½U w UNOKŽ «—UB²½«  “dŠ√Ë Æ Â±∑∑∂ ÂUŽ ‰Ë_« qO¼ dJ½UÐ WÂdFÄ q¦9 …—u ±∏
 24. 24. ∫‰öI²Ýô«UN²¹uO×Ð “U²9 X½U t H½ XÁuë w UN½√ ô≈ ¨ «dLF² *« ÊUJÝ œbFà W³ MÃUÐ WOKÁ√ ‰öI²Ýöà …b¹R*« WOMÞuë W¾Hë X½UÂdO¦JÐ w½U¦Ã« UOHÃœö dðRÄ bFÐ «uKLŽ s¹cë ¨…dOMë —UJ _« ÍË–Ë 5BK *« ¡ULŽeë sÄ WŽuL−Ä œułË qþ w ¨UNÞUA½Ë ∫pÖ vKŽ r¼bŽUÝ bÁË ¨‰UBH½ô« …dJ q³I²Ã wJ¹dÄ_« ÂUFë Í√dë W¾ONð vKŽ WDO(«Ë —c(« sÄÊ√Ë ¨rN H½√ «uLJ×¹ Ê√ 5OJ¹dÄúà `{u¹ Ê√ ©5Ð ”UÄUð® tHÃRÄ ‰ËUŠ Ícë „«—œù« »U²Â —Ëb ± ÎvKŽ s¹œœd²*« iFÐ ŸUMÁ≈ w rNÝ√Ë ¨Î«dO³Â Uł«Ë— »U²Jë «c¼ wIà bÁË ¨Ì…—d×²Ä ÌWÄuJŠ WÄUÁ≈ rN½UJÄUÐ Ó Æ‰öI²Ýô« u×½ dO ë Î ÌV³ ÐË ¨ «dLF² *« vÃ≈ rNÃUÝ—≈Ë eOK$ù« 5ŽuD²*« lLł w …dO³Â  UÐuF W¹eOK$ù« WÄuJ(« XNł«Ë ≤ ÆWÁeðdÄ œuM−Ð YÃU¦Ã« ×uł ÍeOK$ù« pK*« ÊUF²Ý« pÖwJ¹dÄ_« ”dG½uJë rNKÝ—√ s¹cë 5ŁuF³*« WÄuJ(« XK¼U& –≈ ¨ «dLF² *« ÁU& b¹«e²*« W¹eOK$ù« WÄuJ(« VKBð ≥ ÆrN²KÐUIÄ i — dOš_« Ê√ Wł—bà pK*« vÃ≈ ∫±∑∑∂ YÃU¦Ã« UOHÃœöO d9RÄU¼œU%«Ë ¨…dAŽ Àö¦Ã«  «dLF² *« ‰öI²Ý« tO «uMKŽ√ ±∑∑∂ WMÝ “u9 sÄ lЫdë a¹—U²Ð UOHÃœöO w Ϋd9RÄ ÊuOJ¹dÄ_« bIŽ ÆWOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuÃUÐ ·dF¹ ULOÎULÝUŠ ΫdB½ sDMý«Ë  “dŠ√ rŁ ¨wÃU²Ã« ÂUFë w 5O ½dHë …bŽU 0 „—u¹uO½ vKŽ eOK$ù« WC³Á ·UF{≈ sÄ ÊuOJ¹dÄ_« sJ9Ë…dDO ë ÷dHà …—œU³*« ÂUÄ“ 5OJ¹dÄ_« XDŽ√ bI ¨WOJ¹dÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ w WK UHë Ułuð«—UÝ WÂdFÄ w eOK$ù« vKŽsÄ »dIÃUÐ ‰öI²Ýô« »dŠ w …dOš_« X½UÂË ÆWOMÞuë WÂd(« `ÃUBà ZzU²Më XÃuŠ UN½√ V½Uł vÃ≈ «c¼ ¨WOÃULAë oÞUM*« vKŽÁc¼ w wJ¹dÄ_« —UB²½ô« Èœ√ bÁË ÆWOJ¹dÄ_«  «uIKà …bŽU *«Ë ÊuFë b¹ b0 WO ½dHë  «uIë XÄUÁ UNO Ë ¨ÊËU²Â—u¹ WM¹bÄ Ò ÎÂUÄ√ ‰U−*« U× HÄ À—u½ w½UD¹d³Ã« ¡«—“uë fOz— ‰UI²Ý« ±∑∏≤ÂUŽ —«–¬ w Ë ÆWOÐuM« oÞUM*« d¦Â√ vKŽ …dDO ë vÃ≈ WÂdF*« Æ5OJ¹dÄ_« lÄ Âö ë  U{ËUHÄ √b³Oà ªÂUNGMÂË— ∫±∑∏≥ ÂUŽ f¹—UÐ d9RÄ ∫tð«—«dÁ r¼√ sÄ ÊUÂË ¨U ½d w f¹—UÐ WM¹bÄ w d9R*« «c¼ bIŽ Ó Ô ÆWOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë ‰öI²ÝUÐ UO½UD¹dÐ ·«d²Ž« ± Ô dN½ w WŠö*«Ë ¨«bM qŠ«uÝ w bOBë  U¹ôuë oŠ sÄ ≤ Æw³O O *« Æw½UD¹d³Ã« ‘dFKà 5ëuÄ «uKþ s¹cë rNOMÞ«uÄ W¹UL×Ð 5OJ¹dÄ_« bNFð ≥ „—u¹uO½ w W¹d(« ‰U¦9±π
 25. 25. W?OJ¹dÄ_« …—u?¦Ã« d??Ł√…—UIë w WKI² Ä WÃËœ ‰Ë√ w¼Ë rÃUFë w …b¹bł WÃËœ —uNþË ¨wJ¹dÄ_« VFAKà ‰öI²Ýô« WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« XIÒIŠ Ò Î Æ…dLF² *« rÃUFë »uFý qJà tÐ Èc²×¹ Uł–u/ X׳ √Ë ¨—ULF²Ýô« dO½ sÄ tð—dŠË ¨WOJ¹dÄ_« Ò WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë Î UOÃUŠ WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë WD¹dš ∫w H½ d³²š« ø WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« »uA½ ÔqÄ«uŽ UÄ ± ∫wðQ¹ UÄ ·dŽ√ ≤ = ÆWGÄbë Êu½UÁ ¨d ]J Ô Ã« Êu½UÁ Ú ] Æw½U¦Ã«Ë ‰Ë_« UOHÃœöO Íd9RÄ  «—«dÁ 5Ð Ê—UÁ√ ≥ Ʊ∑∏≤ ÂUŽ —«–¬ v²Š ±∑∑∂ ÂUŽ “u9 sÄ …d²Hë ‰öš WOJ¹dÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ l³²ð√ ¥ Ò Ò ø ±∑∏≥ ÂUŽ f¹—UÐ d9RÄ  «—«dÁ UÄ µ Ó  Ô Ò ÒW¹d(« oOI%Ë ¨—ULF²Ýô« sÄ hK ²Ã« w WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« ÕU$ »U³Ý√ gÁUM½ Ò Ó Ô ◊U??????A½ ƉöI²Ýô«Ë ≤∞
 26. 26. Ô WO?? ½dHë …—u??¦Ã« ≤ ”—b??ë ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ Î∆œU³Ä cOHM²Ã« eOŠ w XF{ËË ¨rÃUFKà …b¹bł rO¼UHÄ XDŽ√ w²Ã« Èd³Jë WO*UFë  «—u¦Ã« sÄ …bŠ«Ë WO ½dHë …—u¦Ã«ò Ó Ï ÒX½UÂË ¨b¹bł ¡UMÐ t{UI½√ vKŽ dNE¹Ë ¨rDײ¹ U ½d w .bIë ÂUEMë √bÐ UNÃö ¨ U¹dE½ œd−Ä UNK³Á X½U ¨WÄUŽ Ó]w²Ã« fÝ_« Ê√ UL ¨ WO ½dHë …—u¦Ã« Ÿôb½« q³Á q¹uÞ XÁË cMÄ  √bÐ bÁ tH²Š u×½ .bIë ÂUEMë UNO —UÝ w²Ã« o¹dDë Æå±∑∏π ÂUŽ UN H½ …—u¦Ã« lÃbMð Ê√ q³Á dNEð  √bÐ bÁ X½U b¹b« ÂUEMë UNOKŽ ÂUÁ©≥≤π’ ¨ UMO d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ∫ —«u½ e¹eFë b³ŽË o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž® Ò ∫VOł√Ë ¨wðQ¹ ULO dJ √ ø Èd³Jë WO*UFë  «—u¦Ã« sÄ WO ½dHë …—u¦Ã« bFð «–U* Ò wL????OKFð h ] KÄ Ï oKD*« wJK*« rJ(« ÂUE½ vKŽ w ½dHë VFAë —UŁ = ÆtÃöI²Ý«Ë t²¹dŠ qOMÃ Ò Ô ∫WO ½dHë …—u¦Ã« ÂUOÁ qÄ«uŽ Ï »uA½ vÃ≈  œ√ qÄ«uFë sÄ WŽuL−Ä  d UCð  ∫ UNL¼« ¨Â±∑∏π ÂUŽ WO ½dHë …—u¦Ã« :U¼œU Ë WO ½dHë WOJK*« nF{ ∫ ôË√ Ô Î Ô ”UÝ_«Ë ‰Ë_« —bB*« t H½ bF¹ w ½dHë pK*« ÊU ^ ^ UÐË—Ë√ …—UÁ w U ½d lÁuÄ o(« W¹dE½ sÄ UÁöD½« ¨5½«uIÃ«Ë  UF¹dA²Ã« lOL∫rJ(« w wNÃô« o(« W¹dE½ w WO³Fý W—UAÄ Í√ i d¹ ÊUÂË ¨ rJ(« w wNÃù«t²DKÝ Ê√ Èd¹ pK*« ÊUÂ Ò Î WO ½dHë WOÝUO ë bOÃUI²Ã« w UNÐ ·d²F*« tÁuIŠ sÄ UIŠ œ«b³²Ýô« ÊUÂË ¨cOHM²Ã«Ë l¹dA²Ã«Òqþ qÒ¦1Ë ¨ˇ« sÄ Ï…bL² Ä ÒôË ¨÷—_« vKŽ tÃù« Î ÊUÂË ÆbzU ë l{uë =qþ w UNÐ U d²FÄ WOÝUO Ã«Ë WOM¹bÃ«Ë WOB Aë  U¹d(« sJð rÃË ¨ Ô Æt²HÃU Ä bŠ_ “u−¹≤±
 27. 27. Æ WOFłdÃ«Ë nK ²Ã« sÄ …dO³Â Wł—œ vKŽ WOÄuJŠ …—«œ≈ U ½d vKŽ ·«dýù« w pK*« bŽU ¹ Î Ó ÓvÃ≈ UNI¹dÞ w WOJK*« X½U XÁË w dAŽ ”œU ë f¹uà U ½d ‘dŽ vIð—« UÄUŽ dAŽ W L Ð WO ½dHë …—u¦Ã« q³ÁË y ÆW U)« t(UBÄË tЗPÄ oOI% ¡«—Ë vF ¹ rNMÄ q ÊU YOŠ ¨ pK*« ŸU³ð√ ¡ôË d² –≈ ¨—UON½ô« Ô ∫ w ½dHë lL²−*«  UI³Þ ∫ UÎ O½UŁ ∫  UI³Þ …bŽ vÃ≈ …—u¦Ã« q³Á r IM¹ w ½dHë lL²−*« ÊU ∫ VFAë WÄUŽ WI³Þ ±»Ëd×Kà œuM« .bIðË ¨ …U³« …u ÁË …œbF²*« Vz«dCë l œ w XK¦9 w²Ã« WKOI¦Ã« ¡U³Ž_« …QÞË X% WI³Dë Ác¼ XýUŽ  Î ÚÔe³)« vKŽ ‰uB(« sJ¹ rà –≈ ¨dš¬Ë 5Š 5Ð WŽU−LKà W{dŽ WI³Dë Ác¼ X½UÂË ÆUNà ·«dý_« ‰öG²Ý«Ë¨…dO¦JëWÄuJ(« UN{dHð w²Ã« Vz«dCë UNMÄ ¨WOŽ«—eë rEMë ¡uÝ vÃ≈ pÖ lłd¹Ë ¨WOŽ«—eë U ½d …ËdŁ q rž— ULz«œ U½uLCÄ—bÁ ¡«dý vKŽ VFAë œ«d √ lOLł rždÔðË ¨`K*« …—U& dJ²% WO ½dHë WÄuJ(« X½U pÖ V½Uł vÃ≈Ë ÆWDM(« vKŽwN ¨WKO¾{ ‚uIŠ ô≈ UNKÐUI¹ ô WÃËbë ÁU& WL { ¡U³ŽQÐ ÊuÄe²K¹ «u½U VFAë WÄUŽ Ê≈ vÃ≈ dOA¹ «c¼ qFÃË ¨tMÄ 5FÄÍœUB²Áô« Ë√ wÝUO ë ÂUEMë —UO²š« oŠË ¨Êu½UIë ÂUÄ√ …«ËU *«Ë W¹d(« o× ¨WOFO³Dë ÊU ½ù« ‚uIŠ j Ы sÄ WÄËd×Ä Î Æ…—u¦Ã« w ULNÄ Î«—Ëœ ÊuŠöHÃ«Ë ‰ULFë VFà dIHÃ«Ë “uFë «cNà W−O²½Ë ¨rN(UBÄË rNðU³ž— o «u¹ Ícë s¹bë ‰Uł—Ë ¡ö³Më U²I³Þ ≤ Ì WO½b*« V UM*« l —QÐ ÊËdŁQ² ¹ «u½U –≈ ¨…dO¦Â  «“UO²ÄUÐ ÊuF²L²¹ ·«dý_« ÊUÂ Ò ∫—uAFë W³¹d{ Ì »UB½ vKŽ ÊuKB×¹ ¨¡UCIë oŠË ¨WO³¹d{  «¡UHŽ≈ vKŽ ÊuKB×¹Ë ¨W¹dJ FÃ«Ë VFAë Ÿ—«eÄ w bOBë oŠË ¨—uODÃ«Ë ÂUMž_« sÄ ÂuKFÄ œbŽ vKŽË ¨‰öGë sÄ 5FÄW OMJë UNOM& X½U W³¹d{ Î Ì sÄ WFÝUý  UŠU Ä ÊuJK²1 «u½UJ s¹bë ‰Uł— UÄ√ Æ÷—_« V¹d ð vÃ≈ pÖ Èœ√ uÃËvKŽ w ½dHë ÕöHë sÄ vKŽ qB% W OMJë X½UÂ˨ U ½d WŠU Ä fLš u×½ UN²ŠU Ä mK³ð ¨WOŽ«—eë w{«—_« Ô Æ÷—_« ÃU²½≈ Î sÄ …UHFÄ UNÔÂöÄ√ X½U 5Š w ¨5O ½dHë sÄ U¹uMÝ UNFL& w²Ã« —uAFë W³¹d{ œ—uÄ Æ`O×Bë UNI¹dÞ dOž w ‰«uÄ_« ÊuIHM¹ UNÃUł— ÊUÂË ¨ WOÄuJ(« Vz«dCë rEFÄ ∫U¼ƒUIð—«Ë WO ½dHë W¹dJHë WÂd(« u/ ∫ UÎ ¦ÃUŁWI³Dë ◊UÝË√ w WOÄuIë ÕËdë YÐ w «uLNÝ√ s¹cë 5HI¦*«Ë s¹dJH*« sÄ WŽuL−Ä —uNEÐ W¹dJHë WÂd(« XIð—« Ò ∫ s¹dJH*« ¡ôR¼ “dÐ√ sÄË ¨‰ULFë˨„ö*« —UG Ë ¨s¹bë ‰Uł— —UG ˨5ŠöHë˨ vDÝuë ∫ uOJ ²½uÄ ±oIײð ô ÊU ½ù« W¹dŠ Ê√ È√—Ë ¨WëbFë ÊUL{ qł√ sÄ ªWOzUCIÃ«Ë W¹cOHM²Ã«Ë WOF¹dA²Ã«  UDK ë qB vÃ≈ UŽœÆœ«b³²Ýô«Ë rKEÃUÐ œb½Ë ¨b³² Ä bŠ«Ë h ý b¹ w  UDK ë eÂd²ð ô Ê√˨ Êu½UIë vKŽ ÂuIð WÄuJŠ qþ w ô≈ Ò Æ5½«uIë ÕË— tÐU²Â w —UJ _« Ác¼  “dÐË ≤≤

×