Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El nucli cel·lular

1,883 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

El nucli cel·lular

  1. 2. EL NUCLI <ul><li>El nucli és l’estructura més voluminosa de la cèl·lula eucariota, on es troba la majoria d’ADN cel·lular amb l’informació genètica. </li></ul><ul><li>A les animals està centrat, però a les vegetals està desplaçat per la pressió dels grans vacúols. </li></ul>
  2. 3. VEGETAL I ANIMAL
  3. 4. ALTRES CÈL·LULES <ul><li>A part de les esmentades, animals i vegetals, n’hi ha altres amb algunes diferències com les musculars estirades, s’anomenen polinuclears . I també n’hi ha que no tenen nucli com en el cas dels globuls rojos . </li></ul>
  4. 5. COMPONENTS DEL NUCLI
  5. 6. <ul><li>Embolcall nuclear : N’hi ha dues membranes, interna i externa. Estan separades per un espai intermembranós. Conectada amb el reticle endoplasmàtic. Les membranes es troben travesades per porus nuclears on es produix l’intercanvi de substàncies amb el nucli i el citoplasma. </li></ul><ul><li>Nucleoplsama: Medi intern aqüós on es troben la resta de components nuclears i on es produeix la replicació de l’ADN nuclear. </li></ul><ul><li>Nuclèol: No té membrana i es veu si no està la cèl·lula en divisió. Forma ribosomes i pot haver-hi més d’un. </li></ul><ul><li>Cromatina: Fibres d’ADN diferents associades amb proteïnes i disperses pel nucleoplasma. Per a que es dividisquen les seues fibres,s’organitzen i juntes formant els cromosomes. Hi ha tantes fibres de cromatina com cromosomes té la cèl·lula durant la divisió del nucli. </li></ul>

×