Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rubrica docent expressio_oral1

2,489 views

Published on

  • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Rubrica docent expressio_oral1

  1. 1. RÚBRICA DOCENT EXPRESSIÓ ORAL. ESCOLA CINTA CURTO CURS 2011-2012 EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL COMPETÈNCIA DISCURSIVAAdequació a la situació Presentació de la informació: Presentació de la informació: Presentació de la Presentació de lacomunicativa • De forma convincent. • De forma convincent. informació: informació:(Sap fer una presentació de • Té en compte el destinatari. • Té en compte el destinatari. • De forma • No acabaforma entenedora i • Adequada al grau de • Adequada al grau de convincent. d’apropar-se alorganitzada) formalitat de la situació i formalitat de la situació i • Té en compte el destinatari de propòsit de la comunicació propòsit de la comunicació destinatari. manera (intencionalitat i finalitat (intencionalitat i finalitat convincent. comunicativa) comunicativa) • Sap sintetitzar les idees principals i mantenir l’ordre.Coherència Discurs: Discurs: Discurs: Discurs:(Ajusta el discurs-síntesi a • Respon al tema demanat. • Respon al tema demanat. • Respon al tema • Respon al temales característiques del • Conté la quantitat • Conté la quantitat demanat. demanat.context) d’informació rellevant i d’informació rellevant i • Conté quasi tota la imprescindible. imprescindible. informació • Les idees es presenten • Les idees es presenten imprescindible. ordenadament, sense ordenadament, sense reiteracions, reiteracions. • Aporta elements argumentatius.Cohesió Exposició: Exposició: Exposició: Exposició:(Estructura les frases • Utilitza frases simples i • Utilitza frases simples i • Utilitza frases • Utilitza frasescorrectament, amb riquesa i compostes. compostes. simples amb pocs simples sensevarietat de vocabulari per • Utilitza diversos connectors • Utilitza connectors per unir connectors per unir- connectors perconnectar-les) per unir les frases. les frases, però els repeteix. les. unir-les. • Hi ha una riquesa i varietat • El vocabulari utilitzat és • El vocabulari utilitzat • El vocabulari en el vocabulari utilitzat per adequat, però no variat. és repetitiu. utilitzat és repetitiu. estructurar frases. 1
  2. 2. RÚBRICA DOCENT EXPRESSIÓ ORAL. ESCOLA CINTA CURTO CURS 2011-2012 EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELLAdequació de Discurs: Discurs: Discurs: Discurs:l’expressivitat i • Utilitza un to de veu • Utilitza un to de veu • Utilitza un to de veu • Utilitza un to de veullenguatge no verbal adequat. adequat. adequat. adequat.(L’actitud corporal i la • Parla de forma clara i • Parla de forma clara i • Parla de forma clara i • De vegades, costagesticulació afavoreix ordenada. ordenada. ordenada. d’entendre.l’adequació al context. • Àgil, fluid i amb ritme. • Àgil, fluid i amb ritme. • Manté l’atenció de • De vegades, li costa l’audiència: expressió mantenir l’atenció de facial (mirada, gest, l’audiència: expressió contacte visual) i facial (mirada, gest, llenguatge corporal contacte visual) i (postura) llenguatge corporal (postura)Domini del contingut Contingut: Contingut: Contingut: Contingut:(Sap donar a entendre • Empra un registre • Empra un registre • Empra un registre • Empra un registreles idees principals adequat i entenedor. adequat i entenedor. adequat i entenedor. entenedor.adequant-se als • Se seleccionen els • Se seleccionen els • Se seleccionen alguns • Si es formulendestinataris) aspectes més aspectes més dels aspectes més preguntes, poques rellevants. rellevants. rellevants. respostes són • Si es formulen • Si es formulen • Si es formulen adequades. preguntes les respostes preguntes les respostes preguntes, algunes de són adequades. són adequades. les respostes són • Presenta les idees amb adequades. profunditat, detalls i exemples. 2
  3. 3. RÚBRICA DOCENT EXPRESSIÓ ORAL. ESCOLA CINTA CURTO CURS 2011-2012 EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICAMorfosintaxi • La concordança entre • La concordança entre • La concordança entre • La concordança entre(Estructura, organització, els diferents elements els diferents elements els diferents elements els diferents elementsinterferències i frase conté tots els de la frase és correcta. de la frase no és de la frase no ésconcordança) elements necessaris per • La frase conté tots els sempre correcta. sempre correcta. a comprendre-la. elements necessaris per • La frase conté els • De vegades, la frase • Les frases estan ben a comprendre-la. elements necessaris per conté els elements ordenades. • Les frases estan ben a comprendre-la. necessaris per a • Absència ordenades. comprendre-la i d’altres d’interferències amb en manquen. altres sistemes lingüístics.Lèxic • El vocabulari és ric. • El vocabulari és ric. • El vocabulari és • El vocabulari és repetitiu(Vocabulari i • El vocabulari és precís i • El vocabulari és precís i adequat, però poc i poc variat .interferències amb altres variat. variat. variat. • Hi ha interferències ambllengües) • No hi ha interferències • Hi ha alguna • De vegades, hi ha altres sistemes amb altres sistemes interferència amb altres interferències amb altres lingüístics. lingüístics. sistemes lingüístics. sistemes lingüístics.Fonètica • El to de veu és adequat. • El to de veu és adequat. • El to de veu és poc • El to de veu és poc(Pronunciació) • Ha parlat de manera • Ha parlat de manera adequat. adequat. entenedora. entenedora. • Quasi sempre, ha parlat • No sempre parla de • El ritme ha estat • El ritme ha estat ,quasi de manera entenedora. manera entenedora. adequat, ni molt ràpid ni sempre, adequat, ni • De vegades, el ritme no molt lent. molt ràpid ni molt lent. ha estat adequat. • Té una pronúncia • Té poques errades de correcta. pronúncia. 3

×