Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ampliació del mètode segarra

337 views

Published on

Ampliació del mètode Segarra

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ampliació del mètode segarra

  1. 1. Ampliació del Mètode Ireneu Segarra Juan Garau Garcia Toni Fons Amengual Martí Noceras Porquer Carlos Ramón Candela
  2. 2. COM ENSENYEM LA CANÇÓ?  Es comença amb cançons populars: 1. El mestre canta la cançó sencera només amb veu. 2. Després la canta per parts, frase a frase, de forma progressiva hi va afegint. I els nins van repetint fins arribar a cantar la cançó sencera. 3. Una vegada apresa, la canten tots junts i el mestre l’acompanya amb el piano.
  3. 3. COM ENSENYEM EL RITME DE LA CANÇÓ?  Treballem la pulsació cantant i caminant a ritme de la cançó.  Aprenem mitjançant cartells les figures rítmiques que treballem a classe.  Llegim el ritme amb la veu (ti-ti ta, ti-ti ta).  Treballem l’educació sensorial acompanyant els ritmes amb les mans i/o les cames.  També el podem treballar introduint instruments (de percussió) perquè els alguns alumnes acompanyin el ritme amb l’instrument.
  4. 4. COM TREBALLEM L’ENTONACIÓ?  Primer direm el nom de les notes i després les entonem.  Treballem la cançó per parts, i també primer ho fem cantant les notes i després entonant.  Aquí treballem:
  5. 5. COM TREBALLEM L’AUDICIÓ? Es concedeix gran importància a les audicions.  Compassos desordenats, i a través de l’audició ordenar-los.  Reconeixement de la mètrica de la cançó.  Escoltar alguna obra i identificar els aspectes expressius.  Dictats 
  6. 6. ACTIVITAT  El dictat és un bon exercici d’educació de l’oïda. Es poden fer dictats rítmics o melòdics. Han de ser dictats curts. Ara heu d’endevinar quin es el ritme del següents dictats:
  7. 7. RECURSOS ON-LINE  Dictats Musicals: Rítmics, melòdics, i rítmics i melòdics juntament. http://dictadosmusicales.weebly.com/  Cançons Infantils: Cançons per escoltar i cantar. http://www.iesronda.org/professor/mtarrag o/canconer/canconer.htm

×