Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RAMON DUTERTE MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL
Guadalupe, Cebu City
REVISED WORKSHEET IN ARALING PANLIPUNAN GRADE 7-“ASYA:PAG...
Angkaraniwangpanahono averageweathernanararanasanngisanglugarsaloobngmahabangpanahonay
tinatawagnaklima.Kinapapaloobaniton...
KATANGIANG PISIKAL NG HILAGANG ASYA
Mga Bansang Nabi-
bilangsa Rehiyon
Kinaroroonan Hugis/Anyo Sukat Klima Vegetation
Cove...
Aralin 1 gawain 7-8
Aralin 1 gawain 7-8
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aralin 1 gawain 7-8

13,907 views

Published on

MODULE 1

Published in: Education
  • Login to see the comments

Aralin 1 gawain 7-8

  1. 1. RAMON DUTERTE MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL Guadalupe, Cebu City REVISED WORKSHEET IN ARALING PANLIPUNAN GRADE 7-“ASYA:PAGKAKAISA SA GITNA NG PAGKAKAIBA-IBA” Pangalan: __________________________________ Grado at Pangkat:____________________Petsa: ______________ MARKAHAN I/MODYUL 1-HeograpiyangAsya Aralin1- KarangiangPisikal ngAsya Gawain 7: Behetasyon,Alamin! Sa mga naitalamongmga konseptongAsya bilangisangkontinenteaymahalagaringmatukoymoang iba't- ibangvegetation coverna mayroonsa iba't-ibangrehiyonngAsyabilangbahagi ngpisikal nakatangiannito,atiyanay iyongaalaminsapamamagitanng pagbasang tekstoukol ditogamitang anumangbatayangaklat sa AralingPanlipunan II,ang tungkol sa Asya.Malaya ka dinggumamitng anumangmateryalesopamamaraanupang makalikomngmga datos,at makapagbigayngmainamna sagot sa atinggawainkaugnaysa paksa. Sa ibabaay makikitaangisang conceptorganizerna nagtataglayng mga larawanng iba't-ibangvegetationcover. Gamit ang iyongnalikomnamgaimpormasyon,isulatsaespasyosaibabanglarawanang maiklingpaglalarawandito. Sa kahonsa ibabang bawat seksyonng graphicorganizerayitalaang mga bansa sa Asyana may ganitonguri ng behetasyon. A. Magbigayng maiklingpaglalarawansa bawaturi ng vegetationcover. B. Italaang mga bansa sa Asyana may ganitonguri ng vegetationcover. STEPPE PRAIRIE SAVANNA A.____________________________ A._____________________________ A._____________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ B. ___________________________ B._____________________________ B._____________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ TAIGA TUNDRA RAINFOREST A.____________________________ A._____________________________ A._____________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ B. ___________________________ B._____________________________ B._____________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ Anguri ng kapaligirangpisikalmayroonsaisanglugarayepektonguri ngklimanito.Ito'y bunsoddin ng mga pangyayaring likasna hindi natinmaiiwasanngunit may mga pamamaraanpara mabawasan,kunghindimanmaiwasan, angmga kapinsalaangdulotnito.Itoayangpaggalaw nglupaatpagputokngmgabulkan,atangpag-ihipngmonsoono hangingnagtataglayngulannamaaaringhumantongsabagyo.Anokayaangmgapagbabagongnaidudulotngmgaitosa kapaligi- ranglikasngisangbansa?Paanoitonaghahatidngmgamahahalagangsaliksapamumuhayngmgatao? AngAsyaayisangkontinentenapalagiangnakakaranasngmgapangyayaringito.
  2. 2. Angkaraniwangpanahono averageweathernanararanasanngisanglugarsaloobngmahabangpanahonay tinatawagnaklima.Kinapapaloobanitongmgaelementotuladngtemperatura,ulanathangin.Maramingsalik ang nakakaapektosaklimangisanglugar.Ilanditoay anglokasyon,topograpiya,uriodamingngmgahalaman,atdistansyasa mgaanyongtubig.DahilsalawakngAsya,matatagpuanditoanglahatnguringklimaatpanahon.Samantalaangmonsoon o mgahangingnagtataglayngulanayisangbahagingklimanamaymatindingepektosalipunan atibapangsalikngpamumuhay ngtaolalo’thigityaongmganasasilanganat Timog-SilangangAsya.Dependesalakasngbugsonito,itoaymaaaringmagdulot ngparehongkapakinabanganatkapinsalaan. ANG PACIFIC RING OF FIRE AngPilipinas,kasamaangilangmgabansasarehiyongAsyaPsipiko,aynakalatagsaisangmalawaknasonanakung tawaginay“RingofFire,”o“Circum-PacificSeismicBelt”.Anglugarnaitoaynagtataglayngmaraminghanayngmgabulkan, kasamanaangmgabulkangMayon,Pinatubo,TaalatKrakatoa.Angpagsabogngmgabulkanaykadalasangnagdudulotng paglindolopaggalawnglupananagbubunsodnamanngmgapagbabagosapisikalnapormanganyong–lupaatanyong-tubig. Tinatayang81%ngpinakamalakasnalindolsamundoaynagaganapdito.Sinasabingnoongaraw pamanbagomaisulatang kasaysayan,angkaramihansamgaanyong-lupaatanyong-tubigsadaigdigayhinubogatbinigyangpormang,bukodsa paggalawngtectonicplatesnanagpabitakatnagpaangatsailangbahaginglupa,aydulotngmgapagyanigmulasapagsabog ngbulkan. Gawain 8: Katangiang Pisikal ng Asya, Itanghal! Ngayonaymaglilikomkangmga mahahalagangdatosatimpormasyonukol sakatangiangpisikalngmgarehiyon sa asya. Anggawaingitoaymaaaringisagawangisahanopangkatan.Kungisasagawabilangpangkatanggawain,malaya ang bawatmag-aaral na sumapi sa mga kamag-aaral na nais nilangmakasamaat bumuong pangkat na may pare- parehongdami ngkasapi.Kapagnaisaayosnaang mga grupo,makakatanggapkayong taskcard na inyongmagiging gabaysapagsasagawanggawain. A. Retrieval Chart. Panuto: Buuinang tsart sa ikalawangpahinatungkol sakatangiangpisikal ngmgarehiyonsa Asyaayon sa kinarroonannito,hugis,oanyo,sukat,klimaatvegetationcover. Maaringgamitinangaklatna Asya:Pag-usbongngKabihasnanni Grace EstelaMateo;et.al. MGA URI NG KLIMA SA ASYA MGA REHIYON KATANGIAN NG KLIMA HILAGANG ASYA Sentral Kontinental.Mahabaangtaglamignakaraniwangtumatagalnganimnabuwan, at maigsi angtag-init,ngunitmayilangmgalugarnanagtataglayngmatabanglupa. Gayunpaman, malakingbahagingrehiyonayhindikayangpanirahanngtaodahilsa sobranglamig. KANLURANG ASYA Hindi palagianangklima.Maaaringmagkaroonnglabisodi kaya'ykatamtamanginito lamiganglugarna ito. Bihiraat haloshindi nakakaranasngulanangmalakingbahagi ng rehiyon.Kungumulanman,ito'ykadalasangbumabagsaklamangsamgapooknamalapit sa dagat. TIMOG ASYA Iba-ibaangklimasaloobngisangtaon. MahalumigmigkungHunyohanggangSet- yembre,taglamigkungbuwanngDisyembre hanggangPebrero, atkung Marso hanggangMayo, tag-initattagtuyot.Nananatili malamigdahilsaniyebeoyeloang Himalayasatibangbahagi ngrehiyon. SILANGANGASYA Monsoon Climateanguri ngklimangrehiyon. Dahil salawakngrehiyongito, angmga bansaditoay nakakaranasng iba-ibangpanahon-mainitnapanahonparasa mga bansangnasamababanglatitude, malamigatnababalutannamanngyeloang ilang bahagi ngrehiyon. TIMOG-SILANGANG ASYA Haloslahatng bansasa rehiyonaymayklimangtropikal, nakararanasngtag-init, taglamig,tag-araw attag-ulan.
  3. 3. KATANGIANG PISIKAL NG HILAGANG ASYA Mga Bansang Nabi- bilangsa Rehiyon Kinaroroonan Hugis/Anyo Sukat Klima Vegetation Cover 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KATANGIANG PISIKAL NG TIMOG ASYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KATANGIANG PISIKAL NG KANLURANG ASYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. KATANGIANG PISIKAL NG SILANGANG ASYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. KATANGIANG PISIKAL NG TIMOG-SILANGANG ASYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

×