Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 1 . estructures i forçes

2,460 views

Published on

Published in: Travel
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tema 1 . estructures i forçes

  1. 1. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES EXERCICIS Exercici 1: Posa cinc exemples d'actuació de forces, representa-les gràficament i explica'n els efectes: · la gravetat sobre un mateix · la força que oposa les potes de la taula al que hi ha a damunt · la força que fan les mans alhora de tirar una pilota · la força dels peus al terra · la força del meu cos sobre la cadira i que resta amb la gravetat. Exercici 2: Busca fotografies de dinamòmetres, explica'n les seves parts i com s'utilitzen. Es penja el que es vol mesurar al gantxo de la part inferior i es mira al regle el nombre que hi posa i això es la força que s’ha fet. Exercici 3: Dibuixa les forces que apareixen en les següents situacions. Exercici 4: Posa tres exemples de materials elàstics i tres més de materials plàstics. · ELÀSTICS: goma de cabell, goma de pollastre, i molla ·PLÀSTICS: plastelina, paper i cartro Exercici 5: Posa tres exemples de materials fràgils. Pot un material ser alhora fràgil i dur? I pot ser alhora fràgil i tenaç? En cas afirmatiu posa un exemple. Vidre, porcellana . Sí , com el vidre . No, perque si no seria elastic i no fragil. 1
  2. 2. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Exercici 6: Quines de les propietats mecàniques que hem treballat creus que són més importants alhora de triar els materials per construir els següents objectes? µ Un cable d'alta tensió- la plàsticitat µ Un cable de telèfon-la flexibilitat µ Una columna – la duresa i el binclament. µ Una pilota de bàsquet- la compressió µ Una pilota de golf- la tenacitat. µ El quadre d'una bicicleta- duresa µ Una llauna de Coca cola- plasticitat i tenacitat µ Una farola- binclament µ Un trampolí- la flexió. Exercici 7: En la taula següent marca quines són les propietats mecàniques dels següents materials: Elasticitat Plasticitat Duresa Fragilitat Tenacitat Paper X Goma x x Plàstic X X Vidre x X Alumini X X X Fusta de pi X X Acer X Cartró x Fusta de roure x X Exercici 8: Quin tipus d'esforços han de suportar els següents objectes? µ Un tornavís- compressió µ Les potes d’una taula- binclament µ El passador d’unes tisores- torsió µ Les cordes d’una guitarra- flexió µ El pal d’una escombra- binclament µ L’eix d’un aerogenerador eòlic- torsió Exercici 9: Observa les diferents parts de les següents estructures i digues si estan treballant a tracció, compressió o flexió: 2
  3. 3. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO C A B pes A B C 1- Flexió pes 2- compressió pes C E C 3- Compressió A B A B D 4- tracció D pes 3
  4. 4. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Exercici 10: Observa la següent estructura i digues a quin tipus d’esforços està sotmesa cadascuna de les seves parts. Exercici 11: Dóna-li un cop d’ull a la següent adreça d’Internet i anota quins són els exemples que és donen per F´ cada tipus de força: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/forces.html F compressió: les bigues de la estructura de una casa. tracció: les sirgues que subjecten un pont. Tensió: cables d’alta tensió Flexió: metall calent Cisallament: carretera Torsió: pont sostingut al aire Exercici 12: Dóna-li un cop d’ull a la següent adreça d’Internet: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/loads.html Quina classe de càrregues o forces han de ser considerades quan construïm una estructura? Poden ser estàtiques o dinàmiques. Exercici 13: Cerca imatges on es vegi amb claredat estructures d’armadura i estructures carcassa (mínim 3 de cadascuna). 4
  5. 5. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Exercici 14: Sovint trobem al nostre voltant objectes que per la seva forma, dimensions, estructura en general els hi costa mantenir l’estabilitat. Pensa en possibles modificacions de la seva estructura per tal de corregir aquesta falta d’estabilitat dels següents objectes: Escombra – un pal subjectat a la part trasera Bicicleta- posarli un caballet antena de TV- un estrucura a la part inferior tamboret Exercici 15: Cerca imatges d’estructures que estiguin basades amb triangles (mínim de 5). Exercici 16: Quines de les següents estructures construïdes amb un Mecano són rígides i quines no? Exercici 17: Relaciona els noms dels següents perfils amb els dibuixos corresponents. 5
  6. 6. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Secció en U Secció en T Secció en L Secció en I Secció circular Secció quadrada Exercici 18: Indica en cada cas quin tipus de perfil s’utilitza en les següents estructures. Si vols pots acompanyar-ho d’una fotografia.  Quadre d’una bicicleta T  Estructura d’una cadira L  Estructura d’un para-sol T  Cistella de bàsquet O  Porteria de futbol U  Torre d’alta tensió I  Farola T  Senyal de trànsit CIRCULAR Exercici 19: Busca imatges de dels següents tipus de ponts:  Pont d'arc de pedra  Pont d’arcs d’acer  Ponts en suspensió  Pont Cantilever  Pont suportat per cables  Pont basculant  Pont giratori 6
  7. 7. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Exercici 20: Fes una recerca sobre un dels tres ponts més llargs del món. Fes una descripció d’on està, de quins materials està fet, quan es va construir, i tota aquella informació que consideris interessant o curiosa. Acompanya la descripció d’una fotografia extreta del Google Earth (o programa similar) que situï on és troba el pont i d’un parell de fotografies on es vegi aquest pont. 1- Pont del llac Pontchortrain, a Nova Orleans , te 38.6 km de llarg , comunica Mandreville amb Metairne. Fet de pilars de formigó i te una part llevadissa al centre. 2- Pont de Donghay, a Xina , uneix Shanghai amb el seu port extern , fa 32.5 km de llargada , fet de formigó. 3- Pont del rei Fahnd , està situat a Arabia Saudi , uneix Arabia Saudi amb Bahrein , fa 26 km de llargada , fet de formigó i acer reforçat. 7
  8. 8. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Exercici 21: Fes una recerca sobre un dels tres ponts més alts del món. Fes una descripció d’on està, de quins materials està fet, quan es va construir, i tota aquella informació que consideris interessant o curiosa. Acompanya la descripció d’una fotografia extreta del Google Earth (o programa similar) que situï on és troba el pont i d’un parell de fotografies on es vegi aquest pont. 1- pont del riu Tarn , esta situat a 343 metres del riu es converteix amb el pont més alt del món . 8

×