Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประวัติฮาร์ ลย์-เดวิดสัน
ี

ฮาร์ ลย์-เดวิดสัน (Harley-Davidson) รู้จกกันดีในชื่อ ฮาร์ ลยส์ (Harleys) หรื อในเมืองไทยนิยมเร...
สนามแข่งรถมอเตอร์ ไซค์ปี พ.ศ.2453 และ ในปี พ.ศ.2455 มีตวแทนจาหน่ายถึง 200 รายทัวสหรัฐอเมริ กา และ Harley
ั
่
- Davidson คิ...
คูแข่งทางธุรกิจของพวกเขาได้ เริ่ มปรากฎขึ ้น เช่น บริ ษัท Excelsior, Indian, Pierce, Merkel , Schickel และ Thor
่
เป็ นต้ ...
ส่วนแบ่ง ทางการตลาดของ Harley - Davidson ในช่วงสงครามโลกครังที่ 2 นับได้ วาเป็ นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ น
้
่
ตานานบทหน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประว ต ฮาร_ล_ย_.pdf (1)

423 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ประว ต ฮาร_ล_ย_.pdf (1)

  1. 1. ประวัติฮาร์ ลย์-เดวิดสัน ี ฮาร์ ลย์-เดวิดสัน (Harley-Davidson) รู้จกกันดีในชื่อ ฮาร์ ลยส์ (Harleys) หรื อในเมืองไทยนิยมเรี ยกกันว่า "ฮาร์ เล่ย์" ี ั ี เป็ นบริ ษัทผลิตรถจักรยานยนต์ จากสหรัฐอเมริ กา มีสานักงานใหญ่อยูที่ มิลวอกี รัฐวิสคอนซิน ซึงฮาร์ ลย์-เดวิดสันนี ้ เป็ น ่ ่ ี หนึงในสองบริษัทผลิตมอร์ เตอร์ ไซค์ที่ยงคงดาเนินการอยู่ (อีกบริษัทคือ วิกตอรี) ลักษณะเด่นของรถของบริ ษัทนี ้ คือเป็ นรถ ่ ั ที่มีลกษณะใหญ่ การออกแบบเฉพาะตัวและเสียงเครื่ องยนต์ที่แตกต่าง โดดเด่น ั ฮาร์ ลย์-เดวิดสัน เริ่ มต้ นในปี พ.ศ. 2446(ค.ศ.1903) จาก วิลเลียม ฮาร์ ลย์ และ อาร์ เธอร์ เดวิดสัน โดยก่อนหน้ านี ้ในปี ี ี พ.ศ. 2444 (ค.ศ.1901) ฮาร์ ลย์ได้ เริ่ มวางแผนในการนาเครื่ อง 116 ซีซี มาใช้ กบโครงจักรยาน และหลังจากนัน ในปี ี ั ้ 2449 (ค.ศ.1906) ทังคูได้ ตงโรงงานขึ ้น โดยถัดมาอีกหนึงปี หลังจากที่ ฮาร์ ลย์ได้ จ บการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ้ ่ ั้ ่ ี แมดิสน เขาได้ ขยายโรงงานเพิ่มเติม.. ั ฮาร์ ลย์-เดวิดสัน American Icon (สัญลักษณ์แห่งอเมริ กา) ี หนุมมอเตอร์ ไซค์ ในช่วง 2 ทศวรรษแห่งการสร้ างชื่อเสียง ระหว่างปี พ.ศ.2453-2473 (ค.ศ.1910-1930) ่ ในปี พ.ศ. 2446(ค.ศ.1903) เป็ นปี เดียวกับ เฮนรี ฟอร์ ด ก่อตัง้ "ฟอร์ ดมอเตอร์ " และ เป็ นปี ที่พี่น้องตระกูล Wright เริ่ ม บินเป็ นครังแรก ้ William Harleyและเพื่อน(สองพี่น้องตระกูล Davidson) Arthurและ Walter Davidson เปิ ดตัว Harley - Davidson Motor Company พวกเขาได้ ผลิตจักรยาน ที่ใส่เครื่ องยนต์ประสิทธิภาพสูงยิ่ง ซึงสามารถพิสจน์ ่ ู ตัวเองในการแข่งขันได้ แต่พวกเขาวางแผนที่จะผลิตเป็ นยานพาหนะขนส่งมากกว่า ในช่วงปี เดียวกันนัน CH Lange เซ็นต์สญญาแป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายอย่างเป็ นทางการครังแรกกับ Harley - Davidson ้ ั ้ ใน Chicago เมืองที่กาหนดให้ มการจัดงาน motoracing และเทศกาลยานยนต์ และพี่น้อง Davidson, William ี ร่วมงานกัน ก่อตังโรงงานการผลิตครังแรก โดยต่อมาปี พ.ศ.2449(ค.ศ.1906) ได้ ย้ายไปตังฐานการผลิตขนาดใหญ่ใน ้ ้ ้ Milwaukee รัฐ Wisconsin การสร้ างชื่อเสียงของ Davidson Harley นันเริ่ มสังสมมาเรื่ อยๆ ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2451(ค.ศ.1908) Harley ้ ่ ประสบความสาเร็ จโดยสามารถทาสถิติ 188.234 ไมล์ตอแกลลอน และได้ รับการบันทึกสถิติวามีชยถึง 7 ครังใน ่ ่ ั ้
  2. 2. สนามแข่งรถมอเตอร์ ไซค์ปี พ.ศ.2453 และ ในปี พ.ศ.2455 มีตวแทนจาหน่ายถึง 200 รายทัวสหรัฐอเมริ กา และ Harley ั ่ - Davidson คิดประกอบจักรยานยนต์พวงข้ างส่งเข้ าแข่งขันจนได้ รับรางวัลชนะเลิศเป็ นครังแรกทีสนาม Pike 's Peak ใน ่ ้ ่ ปี พ.ศ.2459 และได้ รับสิทธิ์ในการแข่งจักรยานยนต์สนามอื่นๆครังแรกใน พ.ศ.2465 ณ สนาม " ้ Adelaide to Melbourne " ประเทศออสเตรเลีย Harley Davidson Smashes ที่จดเก็บไว้ ใน ั หอสมุดรัฐสภาอเมริกน (คอลเลกชันทัวไป) ั ่ ในปี พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960)ในวงการมักจะตังฉายาให้ ด้วยความเอ็นดูวา "the hog" (เจ้ าหมู) สามารถเรี ยกคะแนน ้ ่ ด้ วยชัยชนะถึง 7 ครังซ้ อน ที่ Daytona 200 และในระหว่างทศวรรษถัดมา Harley สามารถกวาดชัยชนะทัวทุกภาค ้ ่ ติดต่อกันในรายการ AMA Grand National Championships และทาลายสถิติสาหรับมอร์ เตอร์ ไซด์โลกแบบ land speed ได้ Harley - Davidson กว่าจะได้ เป็ นมอร์ เตอร์ ไซด์ที่ได้ รับความนิยม และได้ รับการยอมรับอย่างสูงนันไม่ได้ โด่งดังมา ้ ตังแต่ต้น เพราะช่วงนัน Howard Roper ได้ พฒนาพลังงานถ่านหิน และทาการพัฒนาจักรยานยนต์ขบเคลือนด้ วย ้ ้ ั ั ่ พลังงานไอน ้า ในปี พ.ศ. 2401(ค.ศ.1867) และ Gottlieb Daimler ชาวเยอรมัน ได้ พฒนารถจักรยานยนต์ใช้ ก๊าซ ั ธรรมชาติเป็ นพลังงานติดตังกับจักรยานไม้ ใน ปี พ.ศ.2428 (ค.ศ.1885) ซึงมีการระบุวาเป็ นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ที่มี ้ ่ ่ การพัฒนาแบบควบคูกน ระหว่างเครื่ องยนต์ใช้ ก๊าซธรรมชาติกบเครื่ องยนต์สมัยใหม่ ่ ั ั Jayne Mansfield ถูกคัดเลือกให้ เป็ น ตารวจหญิง พร้ อมมอร์ เตอร์ ไซด์ รณรงค์ขบขี่ปลอดภัยบนท้ องถนน ั หากกล่าวถึงศตวรรษที่ 19 ซึงนับได้ วาเป็ นปี แห่งนักประดิษฐ์ ซงมักจะมาจากนักประดิษฐ์ ที่อยูในวงการเครื่ องยนต์กลไก ่ ่ ึ่ ่ และจักรยาน เช่น - Daimler เลือกที่จะพัฒนารถยนต์ - พี่น้องตระกูล Wright เลือกที่จะเลิกกิจการ ร้ านจักรยาน เพื่อประดิษฐ์ เครื่ องบินตามความฝั นของเขา และ.. - สองหนุม Harley กับ Davidsons เลือกที่จะพัฒนารถจักรยานยนต์ของพวกเขา ่
  3. 3. คูแข่งทางธุรกิจของพวกเขาได้ เริ่ มปรากฎขึ ้น เช่น บริ ษัท Excelsior, Indian, Pierce, Merkel , Schickel และ Thor ่ เป็ นต้ น จุด เริ่ มแห่งความเป็ นเอกลักษณ์ของเสียงเครื่ องยนต์ที่ไม่เหมือนใครที่ทาให้ แฟนๆ Harley-Davidson ภาคภูมิใจใน ความเป็ นเจ้ าของเสียง เนื่องจากลูกสูบของ Harley เชื่อมต่อกับเพลาข้ อเหวียงที่ทาให้ เกิดเสียง "pops" 2 ครัง และเงียบ ่ ้ ไป (เหมือนเครื่ องยนต์ใกล้ ดบ) ซึงมีลกษณะ "Hummed"(เสียงฮัม)ไปตามท้ องถนน แต่เป็ นเสียง"ฮัม"ที่สม่าเสมอคงทีด้วย ั ่ ั ่ การพัฒนาเครื่ องยนต์เฉียง 45 องศา ในลักษณะตัว " V " เรี ยกว่า " V - Twin " ในปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) และ ออกแบบ Logo ให้ ชื่อว่า "Bar and Shield" ในปี พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) ต่อ มาในช่วงปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ออกแบบถังน ้ามันรูป"หยดน ้าตา" และออกแบบโลโก้ รูป "นกอินทรี " ติดที่ถง ั น ้ามันในช่วงปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) และเป็ นช่วงปี ที่พฒนาเครื่ องยนต์ "knucklehead" จนเป็ นที่ร้ ูจกกันอย่าง ั ั แพร่หลาย และนามาใช้ ทงในวงการตารวจ, ยานพาหนะสัญจร, ในวงการอุตสาหกรรม และวงการกีฬารถแข่ง รวมทังการ ั้ ้ พัฒนาออกมาเพื่อวัตถุประสงค์หลายๆประการควบคูกนไป ่ ั Mack Sennett ภาพยนตร์ ตลก "เสน่ห์นางแบบ" โดย สามหญิงสาวในชุดอาบน ้า บนรถมอร์ เตอร์ ไซด์บริ เวณชายหาด ในช่วงปี ค.ศ. 1919-1927 ระหว่าง สงครามโลกครังที่ 2 Harley - Davidson ผลิตรถจักรยานยนต์เกือบ 20,000 คัน ให้ แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ้ รถมอร์ เตอร์ ไซด์แทบทังหมดของ Harley ที่ผลิตในช่วงสงครามโลกครังที่ 2 ถูกนาไปใช้ ในสงครามแทบทังสิ ้น ในขณะที่ ้ ้ ้ บางประเทศ เช่นอังกฤษ บังคับให้ ผ้ ผลิตรถจักรยานยนต์เพิมศักยภาพเพื่อการผลิตรถถัง และเครื่ องบินด้ วย ทาให้ ู ่ รถจักรยานยนต์ของ Harley ถูกส่งไปยังต่างประเทศให้ แก่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐด้ วย
  4. 4. ส่วนแบ่ง ทางการตลาดของ Harley - Davidson ในช่วงสงครามโลกครังที่ 2 นับได้ วาเป็ นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ น ้ ่ ตานานบทหนึงทีเดียว สาเหตุเพราะคูแข่งรายสาคัญคือ Indian Motorcycle ปิ ดตัวลงในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ่ ่ รวมทังประสบการณ์จากผู้ใช้ แล้ วประทับใจทังผู้ใช้ เก่า และใหม่ แม้ แต่ภาพยนตร์ ตางๆเช่น Easy Rider ผลักดันให้ ้ ้ ่ Harley Davidson มีสถานะเป็ น "American icon" บรรดาภาพถ่ายดาราดังทีถ่ายคูกบ Harley - Davidson เช่น ่ ่ ั Mack Sennett สตูดิโอ ถ่ายให้ แก่ Jayne Mansfield (นางแบบรณรงค์ขบขี่ปลอดภัย), Elvis Presley ั และ Peter Fonda เป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ แก่องค์กรได้ อย่างดีเยียม ่ เหนือ สิงอื่นใด Harley - Davidson เหมือนกับเหล่ามอร์ เตอร์ ไซด์ทงหลาย ไม่วาจะขับขีตามลาพัง หรื อเป็ นกลุมก๊ วน ่ ั้ ่ ่ ่ ขนาดใหญ่ ความมหัศจรรย์ทงหลายก็คือความสนุกสนานที่ได้ รับ แต่ความพิเศษก็คือ ผู้คนมักจะได้ เห็นบรรดานักขับขี่ ั้ เหล่านันพาเหรดกันบนถนน highway ในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง ซึงจะเห็นพาเหรดเหล่านันรวบรวมเงินบริ จาคการกุศลกัน ซึงทา ้ ่ ้ ่ ให้ บริ ษัท Harley - Dayvidson มีความภูมใจอย่างยิง ที่มีกิจกรรมรวบรวมเพื่อการกุศลในไตรมาสสุดท้ ายของแต่ละปี ิ ่ จากลูกค้ า และบรรดาตัวแทนจาหน่าย ที่ได้ ร่วมกันทากิจกรรมการกุศลร่วมกัน...

×