Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Abazin (Aşıwa – Aşk’arıwa) AnBan (Alfabesi)   HARF   SES           AÇIKLAMALAR              ...
10   ГIв*гIв  Ğu, uĞ  Bkz. гI                      гІвбa (ğuba) - iki              ...
20.          Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan sert         жвы (‘jı) - inek   Жв*жв   ‘J   bir j se...
30.          Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan           кІвдыр (kgudır) - eyer   КIв*кIв  Kgu  bir ...
40.           paчва (raçşa) - kömür                pымдза (rımdza) - sandalye    Р*р   R  ...
51.          Ancak kelime sonunda yer alabilen bir        нартыхв (nartıuh) - mısır   Хв*хв   Hu,  ...
62.         чIв’ye benzer, ama ş’ye daha          шІа (cşa) - ağız   ШI*шI  Cş   yakın bir c sesid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Abhaz ashuwa an ban

927 views

Published on

abhaz, abazin, aşıwa

Published in: Education
 • Be the first to comment

Abhaz ashuwa an ban

 1. 1. Abazin (Aşıwa – Aşk’arıwa) AnBan (Alfabesi) HARF SES AÇIKLAMALAR ÖRNEKLER01 A*a A Aбаза (Abaza) - Abaza aрыба (arıba) - horoz apи (ari) - Bu aмла (amla) - açlık aхща (ax’şa) - kız kardeş aща (a’şa) - erkek kard02 Б*б B баpа (bara) - sen(bayan) бора (boura - ahır бага (baga) - tilki быжьба (bıijba) - yedi бабыщ (babı’ş) - ördek бнa (bna) - orman03 B*B V Yabancı kelimelerin başına gelir. Sözcük вагон (vagon) - vagon başında v, ortadaw (keskin v) yada u gibi вaгвы (vaguı) - kambur okunur. вишна (vişna) – vişne04 Г*г G гара (gara) - beşik гылра (gılra) - kalkmak ганы (ganı) - en газет (gazet) - gazete газ (gaz) - gaz гapтa (garta) - götürecek05 ГI*гI Ğ Boğaz ortasından çıkan kalın, sert bir ğ гІапны (ğapnı) - ilkbahar sesini andırır. (Arapça’daki - ğayn sesidir.) гІайыра (ğayıra) - bitki гІаншара(ğanşara) – ola06 Гь*гь Ge, eG Kendinden sonra sesli gelirse hafif bir ge гьата (geata) - kılıç veya gi, son harf ise eg veya ig şeklinde гьадащ (geada’ş) - kümes Gi, iG ses verir. гьей (giey) - balina07 Гв*гв Gu, uG Kendinden sonra sesli geliyorsa gu, ses гвы (guı) - kalp bitiyorsa ugşeklinde bir ses verir. гвры (gurı) - iğne гвадз (guadz) - buğday08 Гъ*гъ Ğ Boğazın ağza açıldığı yerden çıkan hırıltılı гъны (ġnı) - kış bir ğ’ye benzer. (Arapça’daki - ġayın гъба (ġba) - gemi, vapur harfi) гъыбза (ġıbza) – ağıt09 Гъь*гъь Ğe, eĞ ġ sesi hafifletilip inceltilerek okunur. багъьа (baġea) - sert, sıkı Bkz.гъ квтІагъь (ku’daeġ) - yumurta Ği, iĞ тыгъь (tıiġ) - koç
 2. 2. 10 ГIв*гIв Ğu, uĞ Bkz. гI гІвбa (ğuba) - iki гІвза (ğuza) - arkadaş гІваша (ğuaşa) – Salı11 Гъв*гъв Ġu, uĠ ġu sesi verir. Bkz.гъ гъвы (ġuı) - kereste, kalas гъвpa (ġura) - gem гъвтшыт (ġutşıt) – tahta12 Д*д D ду (du) - büyük дагв (daug) - sağır дада (dada) - baba / dede даpа (dara) - onlar датша (datşa) - başka, diğer дыppа (dırra) – bilgi13 ду (du) - büyük дагв (daug) - sağır Дж*дж C дада (dada) - baba / dede даpа (dara) - onlar датша (datşa) - başka, diğer дыppа (dırra) - bilgi14. d ile z karışımı, z’ye yakın peltek bir sestir. дзы (dzı) - su Дз*дз Dz дзaxpa (dzaxra) - dikiş дзсы (dzsı) - oğlak15. c sesine yakın yumuşak bir sestir. джьымca (‘cımsa) - kaş Джь*д ‘C джьaxIвa (‘ca’hua) - çekiç джьмa (‘cma) - keçi жь16. Kalın ve boğuk bir c sesidir. джвapa (djara) - kusmak Джв*д Dj джвджвapa (djdjara) - yıkamak джвджвы (djdjı) - tükürük жв17. Yalnızca yabancı kökenli sözcüklerde kelime дуней (duney) - dünya E*е E başına gelebilen bir harftir. Eвропе (Evrope) - Avrupa псейспа (pseyspa) - yavaş18. жакІьа (jakgea) - sakal жыга (jıga) - kazma Ж*ж J жакІьадa (jakgeada) - köse жыpта (jırta) - kuyu жакІьадз (jakgeadz) - olta жираф (jiraf) - zürafa19. Yumuşak okunuşlu bir j sesidir. жьора (jeora) - şemsiye Жь*жь Je, eJ жьи (ji’y) - demirci жьы (jiı) - et
 3. 3. 20. Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan sert жвы (‘jı) - inek Жв*жв ‘J bir j sesidir. жвцІы (‘jtzı) - kırlangıç жвaба (‘jaba) - on21. згІва (zğua) - hastalık закІы (zakgı) -bir З*з Z згІвадаpa (zğuadara) - sağlık зны (znı) -bir defa зaзa (zaza) - tembel зары (zarı) - kızılcık22. Kelime ortasında ve sonunda iy’e yakın бзи (bzi) - iyi, hoş И*и İ, İy bir i sesiyle, başta ise i okunur. хрина (xrina) -salıncak тира (tiyra) - satış23. йаpа (yara) - o (erkek) Йауа? (Yawa?) - Neden? Й*й Y йачІва (ya’dja) - yıldız йацы (yatsı) - dün йамына (yamına) - veba йахъа (ya’ka) - dün gece24. кды(kdı) - kütük качкІы (kaçkgı) - şımarık К*к K кыт(kıt) - köy кыб (kıb) - çalılık клыб(klıb) - törpü25. Kesik, keskin bir k sesidir. Dilin arka kısmı üst кІасы (kgası) - eşarp КI*кI Kg damağa değdirilerek çıkarılır. кІынхІаpа (kgın’hara) - delik кІаpтIоф (kgar’dof) - patates26. Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan bir ku sesidir. квa (kua) - yağmur Кв*кв Ku, uK квтІу (ku’du) - tavuk квтІaгъь (ku’daeġ) - yumurta27. İnce bir k sesidir. кьым (kiım) - topaç Кь*кь Ke, макьа (makea) - bileği taşı чакьга (çaekga) - tartı, kantar Ki/eK, iK28. Dilin üst kısmı ile onun karşısındaki üst damaktan къаз (khaz) - kaz Къ*къ Kh çıkan kaba bir k sesidir. (Arapça’daki - къама (khama) - kama khaf harfi) къапщы (khap’şı) - kırmızı къaб (khab) - kabak29. Daha yumuşak bir kg sesidir. Bkz.кІ кІьанджьы (kgean’cı) - kukla КIь*кIь Kge, кІьаya (kgeava) - çekirge кІьыда (kgiıda) - ayrı, farklı Kgi
 4. 4. 30. Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan кІвдыр (kgudır) - eyer КIв*кIв Kgu bir kgu sesidir. Bkz.кI кІвap (kguar) - vadi, dere кІвaжвa (kgua’ja) - prenses31. Yumuşak ve ince bir kh sesidir. Bkz.къ къьаба (kheaba) - pulluk kaması Къь*къ Khe, такъьара (takheara) - hapsetmek ь Khi32. Dudaklar yuvarlanıp çıkarılır. Bkz.къ къвыд (khuıd) - fasulye Къв*къ Khu къвaбыз (khuabız) - akardeon къвым (khuım) - çöl в33. ла (la) - köpek / göz лагa (laga) - deli Л*л L лаба (laba) - sopa лаcа (lasa) - yün лaктa (lakta) - surat лaдзы (ladzı) - gözyaşı34. Yumuşak ve ince bir l(le) sesidir. льагьан (leagean) - leğen Ль*ль Le, eL льальа (lealea) - gevşek / Li, iL35. мзы (mzı) - ay мтшаша (mtşatşa) - pazar M*м M мза (mza) - lamba мчыбжьы (mçıbjiı) - hafta мара (mara) - güneş мшы (mşı) - gün36. напІы (na’bı) - el наль (nael) - nal Н*н N наша (naşa) - salatalık нaпІхы (na’bxı) - tırnak напІтара (na’btara) - eldiven нашылырта (naşılırta) - giriş37. Ara harfidir, kelime başında yer almaz. Yabancı oрган (organ) - organ О*о O kökenli sözcüklerin başında bulunabilir. област (oblast) - idari bölge топ (top) - top38. пcapт (psart) - makas пшдза (pşdza) - güzel П*п P пaca (pasa) - erken пещ (pe’ş) - oda пщаша (p’şaşa) - perşembe пщырхІа(p’şır’ha) - kova39. Sert, p’ye yakın keskin bir b sesidir. пІатІy (‘ba’du) - saygı ПI*пI ‘B пІатІaypa (‘ba’davra) - hareket пIacтa (‘basta) – basta
 5. 5. 40. paчва (raçşa) - kömür pымдза (rımdza) - sandalye Р*р R pайша (rayşa) - düzgün paca (rasa) - ceviz, fındık pаxвы (raxuı) - sığır / mal pызна (rızna) - gümüş41. capa (sara) - ben caбa (saba) - toz С*с S cыc (sıs) - kuzu capa (sara) - ben cы (sı) - kar сахІат (sa’hat) - saat42. тажв (ta’j) - yaşlı kadın тдзы (tdzı) - ev Т*т T тxIaмaда (t’hamada) - thamada таца (tatsa) - gelin тaгвжва (taugja) - hanım, zevce тыбгІа (tıbğa) - derin43. Üst ön dişlerin dibinden çıkan, t ile d arası bir тIы (‘dı) - baykuş ТI*тI ‘D sestir тIaмa (‘dama) - kayısı тIaтIa (‘da‘da) - yumuşak44. t ile ş karışımı, kalın ç’ye benzer bir sestir. тшы (tşı) - at Тш*тш Tş тшада (tşada) - eşek тшага (tşaga) - çapa45. Genellikle kelime başında w (keskin v), diğer уapa(wara) - sen (erkek) У*у V,U,W yerlerde ise uveya v gibi okunur. уандыр (wandır) - araba уaca (wasa) - koyun46. фачыгІв (façıuğ) - şeker фыp (fır) - kahraman Ф*ф F фачІвы (fa’djı) - yiyecek фгІвы (fğuı) - koku фачыгІвтapa (façıuğtara) - şekerlik фатагьан (fatagean) - gazyağı47. Boğazın ağza açıldığı yerden çıkan hırıltılı xaн (xan) - testere Х*х X bir h sesidir. (Arapça’daki -xı harfi) xпа (xpa) - üç хaша (xaşa) - Çarşamba48. Boğaz ortasından çıkan kalın bir h sesidir. хІa (‘ha) - armut ХI*хI ‘H (Arapça’daki -ha harfi) хІaра (‘hara) - biz xIaгІa (‘hağa) - yüksek, yüce49. İnce bir x sesini andırır. хьанта (xeanta) - ağı Хь*хь Xe, eX/ rхьапщ (xeap’ş) - altın Xi, iX хьтa (xita) - soğuk50. Boğazın ağza açıldığı yerden çıkan bir xu sesidir. хваша (xuaşa) - Cuma Хв*хв Xu, uX хвы (xuı) - değer хвба (xuba) – beş
 6. 6. 51. Ancak kelime sonunda yer alabilen bir нартыхв (nartıuh) - mısır Хв*хв Hu, sestir. чІыхв (dcıuh) - mavi хвáтa (huáta) - namazlık şal uH52. k ile x arası, k’ye yakın kalın bir sestir. хъа (‘ka) - kafa Хъ*хъ ‘K хъылпа (‘kılpa) - başlık хъазы (‘kazı) - yalnız53. Boğaz ortasından çıkan kalın bir хІвынап (‘huınap) - fare ХIв*хIв ‘Hu/ ‘hu sesidir. Bkz.xI хІвacпа (‘huaspa) - bıçak хІвaca (‘huasa) - erik u’H54. Bkz.хъ хъва (‘kua) - kül Хъв*хъ ‘Ku/ хъварп (‘kuarp) - mantar хъвынчІвы (‘kuın’djı) - dirgen в u’K55. Dil ucunun ön dişlere dokunarak цxa (tsxa) - bal Ц*ц Ts çıkardığı, t ile s karışımıs’ye yakın bir sestir. цгвы (tsguı) - kedi цба (tsba) - altı56. ц harfinin daha keskinidir. Dil üst damağa цІapa (tzara) - keskin ЦI*цI Tz dokundurularak çıkarılır. цІла (tzla) - ağaç цІaпха (tzapxa) - kilit57. чпара (çpara) - yapmak чай (çay) - çay Ч*ч Ç чмазгІвы (çmazğuı) - hasta чыр (çır) - yavru чaтa (çata) - kaymak чкIвын (çkguın) - küçük / çocuk58. d-c arası, c’ye yakın, bir sestir. чІахъва (dca’kua) - ekmek ЧI*чI Dc чІыхв (dcıuh) - mavi чІaт (dcat) - çay tabağı59. ş’ye yakın, kalın bir ç sesidir. Dudaklar чвымла (çşımla) - merdiven Чв*чв Çş yuvarlanarak çıkarılır. чварта (çşarta) - yatak чвара (çşara) - uyku60. Sert, vurgulu, boğaz girişinden gelen, c’ye yakın чIвa (‘dja) - elma ЧIв*чIв ‘Dj kalın bir sestir. чIвыла (‘djıla) - yer, zemin чIвapa (‘djara) - oturmak61. Dudaktan söylenen bir ş sesidir. шыла (şıla) - un Ш*ш Ş шырдза (şırdza) - darı
 7. 7. 62. чIв’ye benzer, ama ş’ye daha шІа (cşa) - ağız ШI*шI Cş yakın bir c sesidir. шІуб (cşub) - köstebek мшІы (mcşı) - odun63. Dudaklar yuvarlanarak söylenen kalın швара (şuara) - siz Шв*шв Şu, uŞ bir ş sesidir. швхы (şuxı) - havuç тшва (tşua) - dar64. şyi andıran bir dudak sesidir. ща (‘şa) - kan Щ*щ ‘Ş щта (‘şta) - iz, ayakizi / evet щха (‘şxa) - arı65. Sesi kesintiye uğratan bir işarettir. мъа (m’a) - kemer Ъ*ъ ‘ араъа (ara’a) - bura(sı) aуaъa (awa’a) - ora(sı)66. Kelime başında bulunmaz. кыт (kıt) - köy Ы*ы I ры(rı) - ordu cы(sı) - kar67. Pratikte, he olarak söylenir. тлапад (heapad) - çorap Тл*тл Tl тлапIа (hea’ba) - pahalı тлагвpa (heugra) - düzlük (he)68. Rus kökenli sözcüklerde bulunur. Эльбрус (Ealibrus) - Elbruz Э*э Ea69. Rus kökenli sözcüklerde bulunur. Юрий (Yuriy) <özel isim> Ю*ю Yu70. Rus kökenli sözcüklerde bulunur. Таня (Tanya) <özel isim> Я*я Ya Hazırlayan : Hap’at Mehmet 2011

×