Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Digital Revolution

448 views

Published on

The powers behind he Digital Revolution

Published in: Business
 • Login to see the comments

The Digital Revolution

 1. 1. ‫רבים‬ ‫עשורים‬ ‫כבר‬ ‫אותנו‬ ‫מלווה‬ ‫הדיגיטל‬ ‫בן‬ ‫הוא‬100‫וחדשני‬ ‫צעיר‬ ‫עדיין‬ ‫זאת‬ ‫ואם‬ ‫שנה‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫שעשינו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ואבולוציה‬ ‫מודרניזציה‬ ‫הוא‬ ‫הדיגיטל‬,‫רק‬ ‫יותר‬ ‫חכמה‬ ‫בצורה‬,‫מוכרת‬ ‫ולא‬ ‫חדשנית‬.
 2. 2. ‫משתנה‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫מה‬ ‫אז‬? ‫הכל‬!!!
 3. 3. ‫השינוי‬ ‫עוצמת‬?
 4. 4. ‫הדיגיטלית‬ ‫במהפכה‬ ‫המניעים‬ ‫הכוחות‬ ‫הראשון‬ ‫המניע‬:‫המהפכה‬ ‫של‬ ‫הליבה‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ארבעת‬
 5. 5. ‫הדיגיטלית‬ ‫במהפכה‬ ‫המניעים‬ ‫הכוחות‬ ‫השני‬ ‫המניע‬:‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬(‫חכמים‬ ‫מוצרים‬)
 6. 6. ‫הדיגיטלית‬ ‫במהפכה‬ ‫המניעים‬ ‫הכוחות‬ ‫השלישי‬ ‫המניע‬:‫ועובדים‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫דור‬(‫המילניום‬ ‫דור‬)
 7. 7. ‫הדיגיטלי‬ ‫בעידן‬ ‫החדש‬ ‫ללקוח‬ ‫החוויה‬ ‫סביב‬ ‫סובב‬ ‫הכול‬ ‫הקהל‬ ‫עם‬ ‫מידע‬ ‫משתף‬‫שלו‬ ‫החברתי‬. ‫אותו‬ ‫צריך‬ ‫שהוא‬ ‫ומתי‬ ‫איכן‬ ‫לשירות‬ ‫מצפה‬. ‫למותג‬ ‫מוגבלת‬ ‫נאמנות‬. ‫דעתן‬‫זאת‬ ‫מסתיר‬ ‫ולא‬. ‫ולהישמע‬ ‫להשמיע‬ ‫אוהב‬. ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫מחובר‬(‫און‬-‫ליין‬.) ‫דיגיטלית‬ ‫אוריינות‬(‫טכנולוגית‬.) ‫לזול‬ ‫ומצפה‬ ‫דורש‬,‫מהיר‬,‫יותר‬ ‫והרבה‬ ‫פשוט‬‫טוב‬. ‫חשדן‬,‫בסיס‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫ומקבל‬ ‫חוקר‬ ‫הוא‬ ‫לכן‬ ‫מידע‬.
 8. 8. ‫הדיגיטלית‬ ‫במהפכה‬ ‫המניעים‬ ‫הכוחות‬ ‫הרביעי‬ ‫המניע‬:‫הטכנולוגיה‬ ‫אימוץ‬ ‫וקצב‬ ‫המערערת‬ ‫החדשנות‬
 9. 9. ‫הדיגיטלית‬ ‫במהפכה‬ ‫המניעים‬ ‫הכוחות‬ ‫החמישי‬ ‫המניע‬:‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫ומודלים‬ ‫גלובליזציה‬
 10. 10. ‫לעבר‬ ‫הארגוני‬ ‫המסע‬‫הדיגיטל‬ ‫טרום‬ ‫עידן‬‫הנקסוס‬
 11. 11. ‫לעבר‬ ‫הארגוני‬ ‫המסע‬‫הדיגיטל‬ ‫עידן‬‫הנקסוס‬
 12. 12. ‫לעבר‬ ‫הארגוני‬ ‫המסע‬‫הדיגיטל‬ ‫הפוסט‬ ‫עידן‬‫הנקסוס‬
 13. 13. ‫כך‬ ‫אם‬,‫הדיגיטלית‬ ‫הטרנספורמציה‬ ‫היא‬ ‫מה‬?
 14. 14. ‫הדיגיטלית‬ ‫הטרנספורמציה‬‫הדיגיטלי‬ ‫בארגון‬ ‫העיקריים‬ ‫המאפיינים‬ ‫שני‬
 15. 15. “it is not the Strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change”. ‫דיגיטלי‬ ‫דרוויניזם‬ ‫תכופים‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ‫לחדול‬ ‫או‬ ‫להיות‬ ‫דיגיטלי‬ ‫דארוויניזם‬,‫ולקוחות‬ ‫שווקים‬ ‫בה‬ ‫תופעה‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מאמצים‬‫דיגיטליות‬‫בקצב‬ ‫חדשות‬‫מהיר‬ ‫יותר‬‫של‬ ‫מהיכולת‬‫להתאים‬ ‫בו‬ ‫והמנהלים‬ ‫הארגון‬ ‫ואת‬ ‫עצמם‬ ‫את‬‫העסקית‬ ‫הפעילות‬‫למצב‬ ‫שלהם‬ ‫החדש‬.
 16. 16. ‫ב‬ ‫התועלות‬‫הדיגיטלי‬ ‫ארגון‬ ‫חדשים‬ ‫הכנסה‬ ‫ערוצי‬ ‫לייצר‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫הרחבת‬. ‫חדשים‬ ‫לשווקים‬ ‫להגיע‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫וזולה‬ ‫פשוטה‬ ‫הרחבה‬. ‫התחרותי‬ ‫היתרון‬ ‫הגדלת‬. ‫הלקוחות‬ ‫נאמנות‬ ‫והגדלת‬ ‫השירות‬ ‫שיפור‬. ‫ההספקה‬ ‫שרשת‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫ובקרה‬ ‫ניהול‬. ‫תיקון‬ ‫או‬ ‫תקלות‬ ‫ומניעת‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ניתור‬‫עצמי‬. ‫ארגונית‬ ‫חדשנות‬ ‫של‬ ‫תרבות‬ ‫הטמעת‬. ‫טיפול‬‫משאבים‬ ‫אותם‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫בכמות‬. ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫וויזואליזציה‬ ‫תובנות‬ ‫יצירת‬. ‫עתיד‬ ‫פני‬ ‫וצופות‬ ‫מדוייקת‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מאפשר‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫אנליטי‬ ‫ניתוח‬. ‫ארגוני‬ ‫הפנים‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬. ‫ללקוח‬ ‫העבודה‬ ‫בתהליכי‬ ‫שקיפות‬ ‫יצירת‬.
 17. 17. ‫דיגיטלי‬ ‫ארגון‬ ‫ליצירת‬ ‫הצעדים‬ ‫ראשית‬‫הלקוח‬ ‫מסע‬ ‫את‬ ‫סרטטו‬. ‫הגבירו‬‫הדיגיטלית‬ ‫המודעות‬ ‫את‬. ‫דיגיטלי‬ ‫חזון‬ ‫צרו‬. ‫נתחו‬‫בארגון‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬. ‫הכינו‬‫אסטרטגיה‬‫עסקית‬(‫דיגיטלית‬.) ‫מנו‬‫ראשי‬ ‫דיגיטל‬ ‫ומנהל‬ ‫שינוי‬ ‫סוכני‬. ‫הכשירו‬‫והמנהלים‬ ‫העובדים‬ ‫את‬. ‫צרו‬‫דיגיטלית‬ ‫עבודה‬ ‫סביבת‬. ‫צרו‬‫מוצרים‬‫ו‬/‫חדשים‬ ‫שירותים‬ ‫או‬. ‫היו‬‫לסיכונים‬ ‫ערים‬.
 18. 18. ‫הדיגיטלית‬ ‫הנוסחה‬ ‫את‬ ‫שפיצחו‬ ‫החברות‬

×