Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Διαπροσωπικές σχέσεις, Online απιστία και διαφυλικές διαφορές

Ανακοίνωση με τίτλο «Online/offline απιστία και διαφυλική διαφοροποίηση αντίδρασης», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας 8-11 Δεκεμβρίου 2011 Παλαιοκερασιά, Φθιώτιδας.

 • Login to see the comments

Διαπροσωπικές σχέσεις, Online απιστία και διαφυλικές διαφορές

 1. 1. Online/Offline απιςτία και διαφυλική διαφοροποίηςη αντίδραςησ Γιάννηρ Καηεπέλορ & Δημηηπίος Καηεπίνα Πάνηειο Πανεπιζηήμιο
 2. 2. • Mηα ζπλερώο απμαλόκελε ηάζε:• Τν Θληεξλέη έρεη κεηαβάιιεη ηελ «αγνξά ηνπ γάκνπ»: 30% ησλ γλσξηκηώλ γίλεηαη online (Oxford Internet Institute).• Τν Facebook ζπλδέεηαη κε 1 ζηα 5 δηαδύγηα (American Academy of Matrimonial Lawyers)• Badoo.com αλάκεζα ζε 200 πόιεηο ε Αζήλα πξώηε ζην δηαδηθηπαθό θιεξη.• To 58% ησλ Ειιήλσλ ρξεζηώλ έρεη ζπλαληήζεη offline άηνκν πνπ γλώξηζε online (Oxford Internet Institute).• Τν 10 % έρεη απαηήζεη ην ζύληξνθό ηνπ κε άηνκν πνπ γλώξηζε online. Απιστία στον κυβερνοχώρο
 3. 3. • Απηζηία: ε ξήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο ην νπνίν έρεη γίλεη κεηαμύ δπν αηόκσλ πνπ κνηξάδνληαη κηα ζηελή δπαδηθή ζρέζε.• Η κνλνγακία είλαη κηα ηζρπξή πνιηηηζκηθή αμία ζηνπο πεξηζζόηεξνπο πνιηηηζκνύο: ρξήζε ησλ όξσλ Δπαδηθή Σρέζε θαη Εμσ-Δπαδηθή ζρέζε γηα λα δώζνπκε έκθαζε ζ‟έλα θνηλσληθό θαηλόκελν θαη λα αθήζνπκε ζηελ άθξε ηελ εζηθή δηάζηαζε.Tύπνη απηζηίαο :• ζεμνπαιηθή απηζηία,• ζπλαηζζεκαηηθή απηζηία• κηθηνύ ηύπνπ απηζηία (Glass & Wright, 1985) Τι είναι η απιστία
 4. 4. Eίλαη δύζθνιν λα ζπγθεληξσζνύλ αμηόπηζηα δεδνκέλα γηαηελ απηζηία: έλα κεζνδνινγηθό πξόβιεκαΤν 90% ησλ δηαδπγίσλ απνδίδεηαη ζε πξνβιήκαηα απηζηίαο (Pittmanand Wagers 1995) αιιά:Μόλν έλα 15% εκπιέθεηαη ζε εμσ-δπαδηθέο ζρέζεηο – νη απηό-αλαθνξέο απνδεηθλύνληαη πξνβιεκαηηθέο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλζηνηρείσλ (Lusterman, 2005).• Αλαγσγή απνηειεζκάησλ ηεο απηζηίαο ζε αηηίεο: ηα άηνκα απνδίδνπλ σο αηηίεο ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ βηώλνληαη κεηά ηελ απηζηία, π.ρ. θαθή ζρέζε κε ηνλ/ηελ πξσηαξρηθό/ε ζύληξνθν (Spanier and Margolis 1983)• Έλα “θαπηό” ζέκα πνπ θηλδπλεύεη λα ραιάζεη ηελ εηθόλα ησλ ζπκκεηερόλησλ: νη ζπκκεηέρνληεο απαληνύλ δίλνληαο κηα ζεηηθή θνηλσληθά εηθόλα π.ρ. ην έθαλα γηαηί ήκνπλ εξσηεπκέλνο…. (Atwater, 1979) Πόσοι απιστούν
 5. 5. • Έλα γξήγνξν πνξηξαίην ηνπ/ηεο άπηζηνπ/εο:Αληξαο, Κάηνηθνο κεγάιεο πόιεο, Μνξθσκέλνο, ζπδεί ή κέλεη κόλνοηνπ, Φαιαξέο απόςεηο γηα ην ζεμ, Με – ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλπξσηαξρηθό δεζκό ηνπ (Weis and Jurich, 1985; Atkins, Baucom, &Jacobson, 2001). Αιιά....• Τα πνζνζηά απηζηίαο ησλ δπν θύισλ ζπγθιίλνπλ ζε ειηθίεο θάησ από 40 (Fincham.& Beach, 2010)• Είλαη ζέκα επθαηξίαο θαη πεξηζηάζεσλ: νη κηζνί από όζνπο απηζηνύλ είλαη κε ζςνάδελθό ηνπο θαη αλαθέξνπλ όηη είλαη κάιινλ ηθαλνπνηεκέλνη ζηνλ πξσηαξρηθό ηνπο δεζκό (Wiggins and Lederer, 1984; Treas and Giesen, 2000) Απηζηεί ν/ε ζύληξνθνο πνπ εξγάδεηαη ζηνλ/ζηελ ζύληξνθν πνπ δελ εξγάδεηαη ή έρεη ιηγόηεξα ρξήκαηα, ε γπλαίθα πνπ έρεη θαιύηεξε κόξθσζε από ηνλ άληξα ηεο (Glass, 2002) Ποιος είναι ο/η Απιστος/η: είναι θέμα περιστάσεων;
 6. 6. • Επλννύλ ηελ ηάζε γηα απηζηία ν λεπξσηηζκόο θαη ν λαξθηζζηζκόο θαη ε θνηλσληνζεμνπαιηθόηεηα: ε απνζύλδεζε ηνπ ζεμ από ην ζπλαίζζεκα (Simpson and Gangestad, 1991)• Η Θεσξία ηνπ Ύθνπο Σύλαςεο Δεζκνύ εμεγεί ηελ πξνδηάζεζε ησλ αηόκσλ λα επελδύνπλ ζε κηα ζρέζε κε βάζε ην εάλ έρνπλ άγρνο απόξξηςεο ή απνθπγή εγγύηεηαο (Brennan, Clark & Shaver, 1998, Bartholomew & Horowitz,1991) Οη αζθαιείο θαη νη άλεηνη δηαηεξνύλ καθξόρξνλνπο δεζκνύο (Levy & Kelly, 2010) ελώ όζνη έρνπλ ζε πςειό βαζκό άγρνο απόξξηςεο ηείλνπλ πεξηζζόηεξν ζηηο εμσ-δπαδηθέο ζρέζεηο (Allen and Baucom, 2004) Ποιος είναι ο Άπιστος: είναι θέμα χαρακτήρα;
 7. 7. Οι Άντρες είναι από τον Άρη και οι Οι Άντρες είναι από την Β. ΝτακόταΓυναίκες από την Αφροδίτη και οι Γυναίκες από την Ν. Ντακότα• Γςναίκερ: αζρνινύληαη • Οη δηαθνξέο είλαη ζρεηηθά πεξηζζόηεξν κε ηηο ζρέζεηο ηνπο, κηθξέο. δίλνπλ πεξηζζόηεξε ζεκαζία • Στατιστικά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ μέσο Αλαθέξνληαη πεξηζζόηεξν ζην άληξα/ηελ μέση γπλαίθα: ζπλαίζζεκα ππάξρεη κεγάιν εύξνο• Άνηπερ: επηξξεπείο ζε ζπκπεξηθνξώλ αλάκεζα ζην επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ίδην θύιν ζηνλ εζηζκό • Οη δηαθνξέο αθνξνύλ ην Αλαθέξνληαη πεξηζζόηεξν ζην βηνινγηθό ή ην θνηλσληθό θύιν; ζεμ. Διαφυλικές διαφορές:Grey [1992] - Wood & Dindia, (1998)> Brehm, S.S. Miller, R.S. Perlman, D. Campbell, S.M. (2002). Intimate relationships. New York: McGraw-Hill Press.
 8. 8. • Απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από δηπνιηθέο εξσηήζεηο ελδέρεηαη λα κεγηζηνπνηνύλ ηηο δηαθνξέο ησλ δπν θύισλ Μεζνδνινγία δηπνιηθώλ εξσηήζεσλ: Οη άληξεο αλεζπρνύλ πεξηζζόηεξν γηα κηα απηζηία ζεμνπαιηθνύ ηύπνπ ελώ νη γπλαίθεο γηα κηα απηζηία ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ (Buss & Schmidtt, 1993) Μεζνδνινγία Likert ή/θαη πεηξακαηηθή ζπλζήθε: Η ζπλαηζζεκαηηθή απηζηία αλεζπρεί πεξηζζόηεξν ηόζν ηνπο άληξεο όζν θαη ηηο γπλαίθεο (Harris & Christenfed, 1996; Tagler, 2010)• Απνηειέζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε απηό-αλαθνξέο δείρλνπλ κόλν ηελ θνηλσληθή εηθόλα ηνπ αηόκνπ (Υπόζεζε double-shot ησλ Di Steno & Salovey, 1996) Το ζήτημα της μεθοδολογίας
 9. 9. • Η κπζηηθόηεηα θαη ην ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν ηεο επηθνηλσλίαο είλαη θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο.(Wysocki, 1998; Schneider, 2000).• Δηαθξίλνληαη ηα ίδηα ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ηελ offline απηζηία• Δηαηεξείηαη ε ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε κε ηελ offline απηζηία ζε ηξεηο ηύπνπο: Σεμνπαιηθνύ ηύπνπ (cybersex, hot chatting) ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ (ξνκαληηθή ζρέζε) θαη κηθηνύ ηύπνπ. Οnline απιστία
 10. 10. • κηα κεγάιε δεμακελή γλσξηκηώλ: πνζόηεηα (όινη είλαη εθεί) θαη πνηόηεηα (Ζεπγάξηα πνπ έρνπλ γλσξηζηεί online είλαη πην νκνηνγελή ζε ελδηαθέξνληα θαη ιηγόηεξν νκνηνγελή ζε θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά από ηα δεπγάξηα πνπ γλσξίδνληαη offline ,Di Gennaro & Dutton, 2007)• έλαο ειθπζηηθόο ρώξνο γηα ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ (the triple-A- engine: anonymity, accessibility, θαη affordability, Cooper,1998)• έλαο αθίλδπλνο παηρληδόηνπνο, όια θαζνξίδνληαη κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ (Whitty, 2003)• γίλνληαη κηθξέο παξαβηάζεηο νξίσλ (ζηξαηεγηθή απηό-παξνπζίαζε, ρώξνο πνπ αθήλεηαη ζηελ θαληαζία θ.α.)• πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα ηα άηνκα πνπ δελ είλαη αλάκεζα ζηνπο επλνεκέλνπο ζην παηρλίδη ηεο θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο (ηνλ ληξνπαιό, ηνλ θνηλσληθά αγρώδε, ηνλ κέηξην εκθαληζηαθά, ηνλ απνκνλσκέλν ζε επαξρία, απηόλ πνπ δελ έρεη αξθεηό ρξόλν θ.α.) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου
 11. 11. • Κξηηήξηα δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ: εγγύηεηα θαη ζπρλόηεηα επαθήο, απηό-παξνπζίαζε, νκνηόηεηα, αληαπνδνηηθόηεηα θαη πξνζδνθίεο από ηνλ/ηελ άιινλ/ε (Levine, 2000)• Τππηθό ζρήκα ησλ online ζρέζεσλ είλαη ε πνιύ πξώηκε απηό- απνθάιπςε πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ: νδεγεί γξήγνξα ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δπαδηθήο ζρέζεο („disinhibition effect‟, Suler, 2004; “Hyperpersonal theory”, Walther et al.2001)• Οη online ζρέζεηο αλαπηύζζνληαη πην γξήγνξα ζε βάζνο θαη εύξνο αιιειεπίδξαζεο (Parks & Roberts, 1998)• Οη offline ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαη από κεγαιύηεξε αιιειεμάξηεζε, πξνβιεςηκόηεηα/θαηαλόεζε, δέζκεπζε θαη ζύγθιηζε ησλ πξνζσπηθώλ δηθηύσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηέο Σύγκριση δημιουργίας online/offline σχέσεων
 12. 12. • Άληξεο κε ηξηηνβάζκηα κόξθσζε θαη θαινί ρξήζηεο ηνπ ηληεξλέη (Cooper, McLoughlin, & Campbell, 2000) κε ηάζε ε ςαιίδα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αληξώλ λα θιείλεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν.• Απηζηία πνπ γίλεηαη «θαηά ιάζνο» (Pittman & Pittman-Wager, 1995) θαη νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ (αλσλπκία, πξώηκε απηό- απνθάιπςε θ.α.)• Κνηλή αληίιεςε ησλ “απίζησλ”: ε online ζρέζε ηθαλνπνηεί πεξηζζόηεξν από ηελ πξσηαξρηθή offline ζρέζε (63%) αλ θαη είλαη πνιύ ιηγόηεξν ζεκαληηθή θαη ζεσξνύλ όηη δελ ζα έρνπλ επηπηώζεηο (Underwood & Findlay,2004) Ποιοι είναι οι online άπιστοι
 13. 13. • Έρεη δηαθνξεηηθή βαξύηεηα από ηελ offline απηζηία: ζεσξείηαη σο κηα δπλεηηθή απηζηία, κηα απηζηία πνπ ν/ε ζύληξνθνο ζα ήζειε λα ζπκβεί (Whitty & Carr, 2001; Whitty, 2005)• Μηα ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ online ζρέζε είλαη πην απεηιεηηθή από ην cybersex επεηδή γίλεηαη αληηιεπηή σο έλδεημε ζπλαηζζεκαηηθνύ ειιείκκαηνο ζηε πξσηαξρηθή ζρέζε (Henline & al.,2007)• Η online απηζηία είλαη επίθνβε θπξίσο επεηδή γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα απηζηία πνπ κπνξεί λα πεξάζεη ζηνλ θπζηθό ρώξν – όζν πην πηζαλό είλαη λα κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κηθηνύ ηύπνπ ηόζν πεξηζζόηεξν ελνριεί (Henline & Lamke, 2003)• Τν 1/3 ησλ online δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ πεξλνύλ ζηνλ θπζηθό ρώξν εθόζνλ νη θαηαζηάζεηο ην επηηξέπνπλ-δήηεκα γεσγξαθηθήο εγγύηεηαο (Dutton & Helsper 2007; Di Gennaro & Dutton, 2007; Underwood & Findlay, 2004; McKenna & al., 2002) Οnline απιστία: …και η έλλειψη της φυσικής επαφής;
 14. 14. • Η πξσηαξρηθή ζρέζε δεκηώλεηαη, ππάξρνπλ ελνρέο, ράλεηαη ε εκπηζηνζύλε, κεηώλεηαη ε ζεμνπαιηθή επηζπκία (Cooper et al, 2000; Underwood & Findlay, 2004; Schneider, 2000)• Με βάζε έλα ζελάξην ππνζεηηθήο online απηζηίαο (Whitty, 2005) νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ: όηη είλαη θάπσο αβέβαηνη εάλ ν/ε άπηζηνο/ε ην αληηιήθζεθε σο απηζηία (85% ζεσξνύλ όηη από ηελ πιεπξά ηνπ “πηζηνύ/εο” εθιακβάλεηαη σο απηζηία αιιά κόλν 51% ζεσξνύλ όηη ν/ε “άπηζηνο/ε” ην αληηιακβάλεηαη σο απηζηία) ζαλ ζπλέπεηα ηνλ άκεζν ρσξηζκό (46%) όηη ζα είραλ πιεγσζεί ζνβαξά (65%) όηη ν/ε πξνδνκέλνο/ε ζύληξνθνο ζα εθδηθεζεί άκεζα Αντιδράσεις στην online απιστία…
 15. 15. • Έλα πνζνζηό πεξίπνπ 30% θαη ησλ δπν θύισλ ζπκκεηέρνπλ ζε cybersex (Daneback, Cooper & Mansson, 2005)• Οη άληξεο αλαζηαηώλνληαη πεξηζζόηεξν από κηα ζεμνπαιηθνύ ηύπνπ απηζηία ελώ νη γπλαίθεο από κηα ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ απηζηία (Cooper et al.2002; Whitty 2002, 2003a)• Οη γπλαίθεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άληξεο: έρνπλ ηελ ηάζε λα ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζόηεξν ζηελέο ηηο online ζρέζεηο ηνπο (Cadwell & Peplau, 1982) αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ζεσξνύλ έλα κεγαιύηεξν εύξνο ζπκπεξηθνξάο ζαλ απηζηία (Whitty, 2003) ρσξίδνπλ άκεζα ηνλ ζύληξνθν πνπ ηηο απαηά (Paul & Galloway,1994; Αmato & Previti, 2003 online απιστία: Διαφυλικές διαφορές;
 16. 16. Πποηιμήθηκε η πειπαμαηική πποζέγγιζη για να διαηςπωθούναιηιώδειρ ζσέζειρ και να αποθύγοςμε ηην «απλή» πεπιγπαθή.Πειπαμαηικόρ ζσεδιαζμόρ: Ss157<Media2*Gender2>Οι ζςμμεηέσονηερ εγκλείονηαι ζηιρ πειπαμαηικέρ ζςνθήκερ μεηςσαίο ηπόπο.Δείγμα: 157 άηομα Φοιηηηέρ Χςσολογίαρ (35 Άνδπερ 22.3% –122 Γςναίκερ 77.7%) Μ.ό. Ηλικίαρ: 20.22 έηη (η.α.=3.69) Απιστία στο Ιντερνέτ
 17. 17. Ο Γηώξγνο θαη ε Μαξία έρνπλ ζρέζε εδώ θαη πεξίπνπ ελάκηζε ρξόλν. Η ζρέζεηνπο θαίλεηαη λα πεγαίλεη θαιά, πεξλάλε θαιά καδί θαη, θάπνπ ζηελ άθξε ηνπνξίδνληα, αξρίδεη λα θαίλεηαη θαη θάπνηα ζνβαξόηεξε δέζκεπζε. Τώξαηειεπηαία όκσο, ν/ε [Γιώπγορ]/[Μαπία] βιέπεη ηνλ/ηελ [Γιώπγο]/[Μαπία] λα«ράλεηαη» κε ηηο ώξεο ζην [Ινηεπνέη]/[κινηηό]. Σηελ αξρή δελ έδσζε ζεκαζίααιιά κεηά, ηνπ/ηεο κπήθαλ «ςύιινη ζηα απηηά» θαη άξρηζε λα ην ςάρλεη.Μπήθε θξπθά ζην πξνθίι ηνπ/ηεο ζην [Facebook θαη ζην Badoo]/[ζηαηηλεθωνήμαηα ηος/ηηρ] θαη αλαθάιπςε όηη ν/ε [Γιώπγορ]/[Μαπία]ζπλνκηιεί πνιύ ζπρλά κε έλαλ άιινλ/κηα άιιε [άνδπα]/[γςναίκα] κεςεπδώλπκν «Gia_sena_mono». Αθνύ ζπλέρηζε ηελ «παξαθνινύζεζε»θαηάιαβε όηη ν/ε [Γιώπγορ]/[Μαπία] ζπλαληά θξπθά απηόλ/απηή ηνλ/ηε[άνδπα]/[γςναίκα] θαη ζπρλά αληαιιάζνπλ επωηικά μηνύμαηα. Ο/Η[Γιώπγορ]/[Μαπία] αηζζάλεηαη πνιύ ιππεκέλνο/ε θαη ζπκσκέλνο/ε… Οι πειραματικές συνθήκες
 18. 18. Δεν είμαι Δεν Είμαι ζηλιάπη Είμαι είμαι ζε ρ/α ζηλιάπη ζε ζσέζη 38% ρ/α ζσέζη 48% 62% 52%Self-reporting Ι: Είστε σε σχέση τώρα? & Είστε Ζηλιάρης/α?
 19. 19. Ναη Online31% 30% Offline Όρη 70% 69% Ενδιαφζρον τφποσ Βαρετόσ τφποσ 4 Σταθερόσ/ή 3 Αςταθήσ Μονογαμικόσ/ή 2 Πολυγαμικόσ/η Παραδοςιακόσ/ή 1 Μοντζρνοσ/α -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 Self-reporting ΙΙ: έχετε απιστήσει; Τι τύπος είστε;
 20. 20. 60.050.0 55.840.030.020.0 25.010.0 12.2 1.9 .0 5.1 Θα ηνλ θάλεη Θα ηνλ ρσξίζεη Θα ηνλ θάλεη Δελ ζα ηνλ Θα θάλεη πσο «ξεδίιη» θαη «απεπζείαο» «ξεδίιη» αιιά ρσξίζεη θαη ζα «δελ ην είδε»… κεηά ζα ηνλ γηαηί είλαη δελ ζα ηνλ ζησπήζεη γηα ρσξίζεη γηαηί ηέηνηνο ρσξίζεη γηαηί απηή ηε θνξά… είλαη ηέηνηνο ραξαθηήξαο είλαη ηέηνηνο ραξαθηήξαο ραξαθηήξαο Πειραματικά ευρήματα: Τι θα κάνει ο/η «πιστός/ή»;
 21. 21. iv-Media Online Offline iv-Gender iv-Gender Άπιστος Άπιστη Άπιστος Άπιστη Count N% Count N% Count N% Count N% Τι θα κάνει «ρεζίλι» + 10 27.8% 5 13.2% 17 41.5% 7 16.7% ο/η απαηηθείρ/ζα Χωρίζω Φωπίζω 18 50.0% 23 60.5% 20 48.8% 27 64.3% «πεζίλι» 2 5.6% 2 5.3% 2 4.9% 2 4.8% Θα 4 11.1% 8 21.1% 2 4.9% 5 11.9% ζιωπήζω Θα κάνω 2 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% πωρ «δεν ηο είδα»Exp. Ind. Vars: Μέσο (Online-Offline) + Φύλο (Άπιστος-Άπιστη)  Dep. Var.: Τι θακάνει;chi-square=312.057 df=9 p=0.000
 22. 22. Exp. Ind. Vars: Μέσο (Online-Offline) + Φύλο (Άπιστος-Άπιστη)  Dep. Var.: Τι θα κάνει;chi-square=312.057 df=9 p=0.000
 23. 23. 70.060.050.0 62.840.030.020.010.0 17.9 10.9 8.3 .0 Τειηθά, ε ζρέζε ηνπο Μάιινλ, ηειεπηαία Τειηθά, ε ζρέζε ηνπο Μάιινλ, ηειεπηαία ήηαλ πάληα «ράιηα» ήηαλ «ράιηα» ε ήηαλ πάληα «ράιηα» ήηαλ «ράιηα» ε θαη θηαίλε θαη νη δύν ζρέζε ηνπο θαη αιιά θηαίεη ν/ε ζρέζε ηνπο αιιά γη‟ απηό θηαίλε θαη νη δύν γη‟ άπηζηνο/ε γη‟ απηό θηαίεη ν/ε άπηζηνο/ε απηό γη‟ απηό Πειραματικά ευρήματα: πως κρίνετε την σχέση;
 24. 24. On/Off line- Πως κρίνετε την σχέση:Ποιος φταίει; - Από πότε; Φύλο (exp.cond)chi-square=638.609 df=49 p=0.000
 25. 25. 5.00 4.67 4.50 4.00 3.70 3.50 3.54 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 ηνλ βαζκό Ο Άπηζηνο/ε Ο Άπηζηνο/ε ζνβαξόηεηαο απηήο ηεο αηζζάλεηαη άζρεκα ήδε αηζζάλζεθε άζρεκα απηζηίαο από ηελ πξώηε ζηηγκή κόλνλ όηαλ ηνλ πνπ άξρηζε λα «έπηαζε» o/ε θιεξηάξεη κε ηελ απαηεζήο/ήζα θαη «Gia_sena_mono» πξέπεη λα «εθεύξεη» δηόηη δελ κπνξεί θάηη γηα λα ηελ θάπνηνο λα αγαπά θαη γιηηώζεη. λα απαηά ηαπηόρξνλα.Βαθμός σοβαρότητας απιστίας και cheater’s cognitive consistency
 26. 26. Αντίδραση – σοβαρότητα Αντίδραση- «Inconsistent» cheater ANOVA Sum of Mean Squares df Square F Sig.ηον βαθμό Between 7.418 4 1.855 2.812 .028ζοβαρόηηη Groupsας ασηής Within 98.930 150 .660ηης Groupsαπιζηίας Αντίδραση – σοβαρότητα Total 106.348 154Ο Between 17.718 4 4.429 1.567 .186Άπιζηος/η Groupsαιζθάνεηαι Within 426.968 151 2.828 & «Βαρύτητα» = Κοροϊδίαάζτημα Groupsήδη από Total 444.686 155ηην πρώηηΟ Between 35.418 4 8.855 3.171 .016Άπιζηος/η Groupsαιζθάνθηκ Within 418.801 150 2.792ε άζτημα Groupsμόνον όηαν Total 454.219 154ηον
 27. 27. Διαφυλική «συμμαχία»: Tests of Between-Subjects Effects Tests of Between-Subjects EffectsDependent Variable: Ο Άπιζηος/η αιζθάνθηκ ε άζτημα μόνον όηαν ηον Dependent Variable: Ο Άπιζηος/η αιζθάνθηκ ε άζτημα μόνον όηαν ηον«έπιαζε» η Μαρία κIII πρέπει να «εθεύρει» κ άηι για να ηην γλιηώζει. «έπιαζε» η Μαρία κIII πρέπει να «εθεύρει» κ άηι για να ηην γλιηώζει. Type αι Type αι Sum of Mean Sum of Mean Source Squares df Square F Sig.Source Squares df Square F Sig. a Corrected 47,675 a 3 15.892 5.903 .001Corrected 47,675 3 15.892 5.903 .001 ModelModel Intercept 2207.885 1 2207.885 820.060 .000Intercept 2207.885 1 2207.885 820.060 .000 cond_gen 2.266 1 2.266 .842 .360cond_gen 2.266 1 2.266 .842 .360 derder Gender .951 1 .951 .353 .553Gender .951 1 .951 .353 .553 cond_gen 38.054 1 38.054 14.134 .000cond_gen 38.054 1 38.054 14.134 .000 der * Genderder * Error 406.544 151 2.692GenderError 406.544 151 2.692 Total 3836.000 155 Corrected 454.219 154Total 3836.000 155 TotalCorrected 454.219 154 a. R Squared = .105 (Adjus ted R Squared = .087)Totala. R Squared = .105 (Adjus ted R Squared = .087)
 28. 28. «όπωρ ππώηα» 8 Έσει αλλάξει Φαπακηήπαρ 7 Σςγκςπία Υποσπεώζειρ 6 Όσι Υποσ/ειρ Serial 5 Ππώηη θοπά Γνωζηόρ 4 Άγνωζηορ Online 3 Offline Σεξ 2 Σςναίζθημα θέμαθέμα σαπακηήπα 1 ζςγκςπίαρ -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Πότε είναι πιο σοβαρή η απιστία;
 29. 29. • 80% ησλ ζπκκεηερόλησλ ππέδεημαλ όηη ζα ρσξίζνπλ ηνλ/ηελ άπηζην/ε ηόζν ζηελ νnline/offline ζπλζήθε.• Μηα εμσ-δπαδηθή online ζρέζε δελ έρεη ζηνλ ίδην βαζκό αληίθηππν ζηελ πξσηαξρηθή ζρέζε κε κηα offline “θαλνληθή” απηζηία: όζνη επέιεμαλ σο αληίδξαζε ζηελ απηζηία λα θάλνπλ ηνλ άπηζην ξεδίιη ρσξίο λα ηνλ ρσξίζνπλ νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ ζηελ ζπλζήθε άπηζηνο – νnline• Οη ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ ηελ απηζηία ην ίδην ζνβαξή είηε μεθίλεζε κε γλσξηκία online είηε νffline Δειώλνπλ όκσο όηη ηνπο αλεζπρεί πεξηζζόηεξν κηα offline απηζηία.• ΦΥΛΟ: Τνλ άπηζην, είηε ηνλ ρσξίζνπλ είηε όρη, κπνξεί λα ηνλ θάλνπλ ξεδίιη Τελ άπηζηε, είηε ηελ ρσξίζνπλ είηε όρη, δελ ηελ εθζέηνπλ θνηλσληθά Οη γπλαίθεο δειώλνπλ πην κνλνγακηθέο αιιά απηζηνύλ ζηα ίδηα πνζνζηά κε ηνπο άληξεο Αποτελέσματα
 30. 30. • Η online απηζηία αλαζηαηώλεη ην ίδην κε κηα offline απηζηία, δελ έρεη όκσο ηελ ίδηα βαρύτητα• Τα δπν θύια αλαζηαηώλνληαη πεξηζζόηεξν από κηα ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ παξά από κηα ζεμνπαιηθνύ ηύπνπ απηζηία• Τα δπν θύια δειώλνπλ ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο απέλαληη ζηελ απηζηία αλλά• Υηνζεηνύλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ/ηεο απίζηνπ/εο νη νπνίεο δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε κηα ζηεξενηππηθή αληίιεςε ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο ησλ δπν θύισλ (θαηλόκελν “Δύν κέηξα θαη δπν ζηαζκά”) Συμπεράσματα
 31. 31. Σας ευχαριστούμε πολύ!

×