Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan

3,000 views

Published on

Kursus ini membincangkan adab pengendalian maklumat, isu-isu yang berkaitan dengan teknologi komputer dan teknologi maklumat. Penggunaan komputer peribadi dengan memberi pendedahan kepada perkakasan dan perisian komputer. Membincangkan mengenai internet, telekomunikasi serta pencarian maklumat melalui web. Membentuk pelajar yang beradab dalam pengendalian dan pengurusan maklumat.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan

  1. 1. PUSAT PENGAJIAN TERAS JABATAN PERADABAN DAN POTENSI INSAN 1. Nama Kursus TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM KEHIDUPAN INSAN 2. Kod Kursus MPU 3252 / NBWU 1072 3. Nama Staf Akademik Khirulnizam Abd Rahman, MIT (Sains Komputer) UKM. Ahmad Nazeer bin Zainal Arifin, BA (Usuluddin dengan Multimedia) 2013 KUIS Siti Noor Binti Ahmad, MSc Computer Science – 2004 UPM, BSc Information Technology – 1996 UiTM, Shakirah Binti Mohd Sofi, MSc. (IT - Manufacturing) – 2005 UTM, BSc.(Computer) – 2002 UTM. 4. Rasional memasukkan kursus dalam program Kursus ini membincangkan adab pengendalian maklumat, isu-isu yang berkaitan dengan teknologi komputer dan teknologi maklumat. Penggunaan komputer peribadi dengan memberi pendedahan kepada perkakasan dan perisian komputer. Membincangkan mengenai internet, telekomunikasi serta pencarian maklumat melalui web. Membentuk pelajar yang beradab dalam pengendalian dan pengurusan maklumat. 5. Semester dan Tahun ditawarkan Tahun 1 6. Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) Bersemuka Pembelajaran Sendiri & Berpandu ( PSB ) Kuliah ( K ) Tutorial ( T ) Praktikal / Lain- lain ( P/L ) 28 28 4 60 Jumlah : 120 Jam 7. Taraf Wajib MQA (U2) 8. Nilai Kredit 2 9. Prasyarat (jika ada) Tiada
  2. 2. 10. Objektif Kursus (OK) 1. Menanamkan adab terhadap pengendalian teknologi maklumat dan teknologi komputer mengikut syariat Islam yang sebenar dan menelusuri perkembangan teknologi maklumat dalam kehidupan Insan yang telah banyak menyumbang kepada kejayaan pembangunan ekonomi, pendidikan dan pembentukan sahsiah ummah. 2. Merungkai isu-isu yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan komputer di peringkat nasional dan di peringkat antarabangsa. Menjawab pemasalahan yang sering diperkatakan mengikut perspektif Islam dan bersesuaian dengan kedudukan teknologi maklumat dalam kehidupan Insan. 3. Menjelaskan bagaimana kehidupan Insan yang beradab dan berakhlak dapat menghadapi cabaran dalam proses globalisasi, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. 4. Memberi pendedahan kepada pelajar tentang asas teknologi maklumat dan komputer serta aplikasi semasa penggunaannya. 11. Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Setelah mengikuti kursus ini, pelajar berupaya ; HPK 1 Beradab terhadap ilmu, maklumat dan teknologi. HPK 2 Menggunakan teknologi maklumat sebagai alat bantu dalam kehidupan insan. HPK 3 Menyedari isu dan cabaran penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan insan. HPK 4 Memahami kedudukan teknologi maklumat dalam kehidupan insan. 12. Kemahiran yang boleh dipindahkan Kemahiran Bentuk, Cara Dan Kaedah Kemahiran Dibangunkan dan Dinilai a. Berkomunikasi Pembentangan individu dan berkumpulan. Muamalah di dalam kelas. b. Pemikiran kreatif dan penyelesian masalah Sesi soal-jawab dalam pembentangan. Penyelesaian masalah dalam kerja berkumpulan (tugasan). c. Kerja berkumpulan Kertas kerja dan Kajian kes. d. Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat. Adab terhadap pengendalian dan pengurusan maklumat. e. Beradab terhadap maklumat Tugasan. Muamalah di dalam kelas.
  3. 3. f. Kepimpinan Pembentangan dan tugasan berkumpulan. 13. Strategi P&P dan Penilaian Strategi Pengajaran-pembelajaran: - Pembelajaran berasaskan Hasil Pembelajaran. - Pembelajaran berasaskan carian maklumat. - Pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. 14. Sinopsis Kursus ini membincangkan tentang adab ilmu dan maklumat, teknologi komputer, komponen asas di dalam komputer peribadi, telekomunikasi melalui rangkaian, penggunaan internet serta maklumat yang boleh diperolehi melaluinya. Selain itu, pelajar juga didedahkan dengan falsafah pengendalian maklumat dan isu-isu semasa berkaitan dengan teknologi maklumat. 15. Kaedah Penyampaian Kuliah, tutorial & perbincangan, pembentangan 16. Jenis dan kaedah Penilaian Kerja Kursus: Kuliah Projek Kelas/ Tugasan/ KertasKerja/ Pembentangan/ Kehadiran & Adab Makmal Kehadiran/ Adab/ Amali Tugasan/ Pembentangan Kerja Peperiksaan (Kuiz, Ujian, Peperiksaan Akhir) 30% 30% 40% Jumlah Keseluruhan 100% Gred Lulus = C (50 markah) 17. Pemetaan Kursus pada tujuan program (OP) OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 OP 7 OP 8 OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 17. Pemetaan Kursus dengan Hasil Pembelajaran Program (HPP) HPP 1 HPP 2 HPP 3 HPP 4 HPP 5 HPP 6 HPP 7 HPP 8 HPK 1 HPK 2
  4. 4. HPK 3 HPK4 Petunjuk Skor Pemetaan: 1 Tahap Minimum 2 Tahap Sederhana 3 Tahap Maksismum 18. Tajuk Kursus dengan SLT mengikut tajuk TAJUK KURSUS BERSEMUKA KENDIRI ( PSB ) K M P/L 1. Topik 1: Islam dalam Era Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) - Definisi Islam dan ICT - Mengenal hakikat Insan - Aqidah Islam dalam ICT (Pencipta, Ciptaan dan Penciptaan) - Tujuan dan matlamat sebenar ICT (dalam kehidupan insan dan mencorak peradaban) - Islam dalam Era ICT - Sempadan Kepada Dunia Tanpa Sempadan 2 2 3 2. Topik 2: Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat - Definisi dan tingkat ilmu pengetahuan - Pengaruh Ilmu Pengetahuan dalam Tamadun dunia - Era Digital dan Masyarakat Bermaklumat - Masyarakat Bermaklumat vs Masyarakat Berpengetahuan 2 2
  5. 5. 3. Topik 3: Masyarakat Malaysia dan ICT - Pembangunan dan perkembangan ICT di Malaysia - Inisiatif kerajaan dalam ICT di Malaysia - Kesan ICT dalam masyarakat dan negara - ICT dan cara hidup Islam 2 2 3 4. Topik 4: Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware - Pengenalan Teknologi Komputer - Evolusi Teknologi Komputer - Jenis Aplikasi Perisian - Jenis Perkakasan Input, Output dan Storage - Pengendali Perisian dan Perkakasan 2 2 3 5. Topik 5: Komponen Dalam Sistem Unit (CPU), Sistem Pengoperasian (OS) dan Sistem Utiliti  Komponen Sistem Unit  Perbezaan Sistem Unit Komputer Peribadi dan Sistem Unit Komputer Riba / Peralatan Mobil  Sistem Operasi  Fungsi Sistem Operasi  Jenis Sistem Operasi – Stand Alone/Server/Embedded  Program Utiliti 2 2 3
  6. 6. 6. Topik 6: Rangkaian Telekomunikasi dan Pengurusan Sumber Data  Kegunaan Rangkaian Telekomunikasi  Perisian & peralatan telekomunikasi  Jenis-jenis Rangkaian Saluran telekomunikasi  Fizikal/ Wireless Media Penghantaran  Pengenalan konsep Data  Jenis-jenis Pangkalan Data  Kepentingan Pangkalan Data  Pengurusan Pangkalan Data 2 2 3 7 Ujian Pertengahan Semester 8. Topik 7: Pengenalan Sistem Maklumat dan Kerjaya dalam bidang Teknologi Maklumat  Definisi Sistem Maklumat  Proses Pembuatan Keputusan  Kepentingan Sistem Maklumat  Komponen dan sumber Sistem Maklumat  Jenis-jenis Sistem Maklumat  Kerjaya dalam Teknologi Maklumat 2 2 3 9. Topik 8: Internet dan Masyarakat  Sejarah Perkembangan Internet  Perkhidmatan Internet dan penggunaan  Jenis-Jenis Laman Sesawang  Internet dan transformasi silang budaya  Internet dan pendidikan  Internet dalam ekonomi dan perdagangan  Dakwah dan Fitnah di internet  Isu-isu semasa dan penyalahgunaan internet 2 2 3
  7. 7. 10. Topik 9: Risiko Keselamatan Komputer dan Maklumat  Takut kepada Allah  Risiko keselamatan komputer dan maklumat  Pengendali komputer  Kecurian Perkakasan  Kecurian Perisian  Kecurian Maklumat  Sistem Bermasalah  Keselamatan dalam talian  Keselamatan Wireless  Masalah Kesihatan Menggunakan Komputer 2 2 3 11. Topik 10: Adab dan Isu-Isu Semasa Pengendalian Maklumat & Teknologi Maklumat - Adab terhadap maklumat  Pemberi maklumat (Transmitter) - Knower  Proses penapisan maklumat (Tranmission) – Knowing - Talaqqi  Penerimaan (Transmited) – Known  Kerahsiaan data dan maklumat – Data peribadi, organisasi dan keselamatan. - Pengendalian Maklumat  Jaringan Sosial (Social Networks)  Kerahsiaan  Teknologi tidak bertentangan dgn Islam.  Teknologi hanya alat bantuan (memoire aide)  Masa Depan Teknologi Maklumat (Robot in Flesh, Insan kahwin dgn robot dll) 2 2 3
  8. 8. 12. Topik 11: Peranan dan nilai maklumat dalam pembangunan sosial  Sistem nilai yang mempengaruhi pembangunan teknologi  Kesan teknologi terhadap sistem nilai  Harta intelek – cetak rompak, hak cipta  Dakwah melalui ICT  Internet, Pornografi dan perjudian  Wanita dan ICT  E-dagang daripada perspektif Islam ICT dan persekitaran 2 2 3 13. Pembentangan Projek dan Perbincangan 2 2 3 14. Pembentangan Projek dan Perbincangan 2 2 3 Jumlah 28 28 - 39 Pembentangan 5 Kerja kursus 5 Ujian kemajuan 4 4 Peperiksaan akhir semester 7 JUMLAH JAM 60 60 JUMLAH JAM WAKTU BELAJAR PELAJAR 120 WAKTU BELAJAR NOTIONAL (JAM) 40 19. Rujukan Utama 1. Mohd Fauzan Noordin, ICT & ISLAM, 2009 2. Gary B. Shelly, Misty E. Vermaat, Jeffrey J. (CON) Quasney, Susan L. (CON) Sebok, Steven M. (CON) Freund, Discovering Computers, Complete: Your Interactive Guide to the Digital World, Thomson Course Technology, 2011
  9. 9. Rujukan Tambahan 1. William H. Davidow, 2011, Overconnected: Where to draw the line at being online, Headline Publishing Group, UK 2. Jaron Lanier, 2010, You are not a Gadget, Penguin Group, UK 3. Brian Christian, 2011, The Most ‘Human’ Human, Penguin Group UK. 4. Gary B. Shelly & Misty E. Vermaat, Discovering Computers & Microsoft Office 2007: A Fundamental Combined Approach, Course Technology, 2010. 5. Herman T. Tavani, Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing, John Wiley & Sons, 2011. 6. DeborahG. Johnson, Computer Ethics 4th Edition, Pearson International Edition, 2009. 20. Lain-lain Maklumat Tambahan Pensyarah Kuliah = 150 orang pelajar/dewan kuliah Pensyarah Makmal/Tutorial = 25 orang pelajar/makmal Rujuk Silibus Makmal Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan. Disediakan Oleh: …………………………..…………….…………. Khirulnizam Abd Rahman Pensyarah Jabatan Sains Komputer 21 November 2014 Disemak Dan Disahkan Oleh: …………………………..………….………………... Khairil Asyraf Ketua Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains & Teknologi Maklumat 21 November 2014

×