Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emzirme-breastfeeding

7,828 views

Published on

tips of breastfeeding for pregnants,
emzirme ve anne sütü

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Emzirme-breastfeeding

 1. 1. ANNE ADAYLARINA EMZİRME EĞİTİMİ
 2. 2. • Anne sütü ile beslenmeye büyük önem veren Babiller (Mezopotamya) baĢtanrıçaları ĠĢtar’ı bebeğini emzirirken tasvir etmiĢlerdir.
 3. 3. • Türkiye Nüfus Sağlık AraĢtırması (TNSA )-2003 Emzirme Oranı (%)
 4. 4. ÇOCUĞUNUZUN ZEKASISİZİN ELİNİZDE! ANNE SÜTÜYLE BESLENEN BEBEKLERĠN ZEKALARININ BĠBERONLA BESLENEN BEBEKLERE ORANLA 5 PUAN DAHA FAZLA OLDUĞUNU BĠLĠYOR MUSUNUZ?
 5. 5. Memelerde gebelik sırasındane gibi değiĢiklikler gözlenir?• Gebeliğin oluĢmasıyla birlikte, memelerde emzirmeye hazırlanmaya baĢlarlar.• Gebelik süresi ilerledikçe süt bezleri ve süt kanallarının sayısı artar, memeler irileĢir, meme baĢlarının ve çevresinin rengi koyulaĢır, meme baĢı boyları uzar.• Meme baĢının etrafındaki deriden yağlı bir madde salgılanmaya baĢlar. Bu doğal madde, emziren annenin meme ucunu çatlaklardan korur. Bu nedenle meme baĢını çatlaklardan korumak ya da temizlemek için meme baĢına karbonatlı su, sabunlu su, krem sürmeye gerek yoktur, sürüldüğünde emzirmeden önce silmek gerekeceğinden meme baĢında çatlaklıklar daha kolay oluĢacaktır. Bu durumda derinin doğal koruyucu özelliğinin kaybolmasına yol açacaktır.
 6. 6. SÜT YAPIMI-ĠLK GÜNLER• Gebeliğin sonlanmasıyla vücutta gebelik hormonları azalır ve süt yapımını sağlayan prolaktin hormonunu salgılayan bezler uyarılır. Prolaktin salgısı doğumdan sonra bazı annelerde hemen, bazılarında ilk 4 gün içinde artmaya baĢlar.• Prolaktinin etkisiyle memeler sütle dolar. Bu sürede memede kan damarları daha çok kan taĢır ve memeler sıcak ve sert olur. Süt akmaya baĢlayınca ve bebek emmeyi öğrendikçe memedeki gerginlik azalır, anne de rahatlar.
 7. 7. 18PROLAKTİNHer emzirme sonrasında salgılanır.Bir sonraki emzirme için süt oluşturur Meme başından duygusal uyarı Kandaki prolaktin Gece daha fazla prolaktin salgılanır  Ovulasyonu baskılar
 8. 8. 17 Oksitosin Kasılmayı Kas hücresi sağlar Prolaktin süt salgısını Süt salgılayan hücreler uyarır Süt kanalları Laktiferöz sinüsler Süt burada birikir (süt sinüsleri) Meme baĢı Areola Montgomeri bezleri AlveolDestek bağ veyağ dokusu
 9. 9. • Kolostrum-ĠLK SÜT• Ġlk 2–3 gün gelen süt kolostrumdur. Daha sonra salgılanan süte göre protein, mineral ve vitaminlerden zengin; yağ ve karbonhidrattan fakirdir.• Enfeksiyonlardan koruyucu özelliği ve bağırsak hareketlerini uyarıcı etkileri nedeniyle önem kazanmaktadır. Bu da bebeğin kakasını kolayca çıkarmasını sağlar.• Miktarı azdır. Bu yüzden bebek sık emmek ister. Bu dönemde bebek her istediğinde emzirilmelidir ki hem kolostrumu alsın, hem de kendine yetecek miktarda olgun sütün gelmesini sağlasın.• GeçiĢ Sütü : Kolostrumdan sonra 5-15. günler arasında salgılanan süttür. Göğüsler ĢiĢer,ağrır• Giderek sütün içeriğinde değiĢiklikler olur ve 15 gün içinde olgun (mature) süt özelliğine eriĢir.
 10. 10. KOLOSTRUM Özellik Önem• Antikordan zengin • Enfeksiyon ve allerjiden korur.• Akyuvardan zengin • Ġnfeksiyondan korur.• Müshil etkisi • Mekonyumu temizler, sarılığın önlenmesine yardım eder. • Barsağın olgunlaĢmasına• Büyüme faktörleri yardım eder,allerji ve intoleransı önler.• A vitamininden zengin • Enfeksiyonların ağırlaĢmasını,göz hastalıklarını önler.
 11. 11. ANNE SÜTÜ• BileĢimin büyük çoğunluğunu (%88 ve daha fazla) su oluĢturmaktadır.• Süt üretimi için, annenin enerjisinin %80-90’nın kullanıldığı ve bu enerjinin kaynağının emzikli kadının yağ depoları ile diyetten gelen yağlardan sağlandığı bilinmektedir. Bu yüzden emziklilik (laktasyon) süresince annenin enerji alımının artırılması gerekmektedir.• Anne sütünün enerjisine katkısı olan temel besin ögeleri yağlar ve karbonhidratlardır .Yağlar, anne sütü enerjisinin %50’sinden fazlasını, karbonhidratlar ise %38’ini karĢılamaktadır.
 12. 12. • Protein konsantrasyonu inek sütünden az olmasına rağmen yararlanma oranı anne sütünde daha yüksektir ve süt çocuğunun protein gereksinimini ilk 6 ay tek baĢına karĢılar.• Anne sütünün yağ miktarının emzirmenin sonuna doğru artması doygunluk yaratmakta, bebeğin daha fazla besin tüketmesine engel olarak obezite geliĢimi önlenmektedir. Bu nedenle anne sütü ile beslenenlerde obezite oranı daha azdır.• Ġnek sütündeki demirin % 5-10’u emilirken anne sütünde bu oran % 50-60 olup demirden yararlanabilme yüksektir.
 13. 13. • Anne sütü yağının sindirim ve emilimi inek sütüne oranla çok daha kolaydır.• Genel olarak D ve K vitamini dıĢında anne sütünde bulunan vitaminlerin çoğu, istenilen düzeyde bulunmaktadır.• Anne sütüne ek olarak, Vitamin K ve Vitamin D damlalarını , kemik geliĢimi için öneriyoruz• Anne sütü ile beslenen bebeğin D vitamini ve flor dıĢında hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur.• Bebeğe ek sıvı ya da besinlerin verilmesi, annenin süt yapımını azaltır.
 14. 14. Tablo I. Anne ve İnek sütü bileşimiBİLEŞİM ( 100 ml de ) ANNE SÜTÜ İNEK SÜTÜSu (ml ) 87.6 87.2Kalori (kcal ) 71 67Laktoz (gr ) 7 5Yağ (gr ) 3,8 3,7Protein (gr ) 1,0 3,5Majör minerallerSodyum (mEq ) 0.7 2,5Potasyum (mEq ) 1,4 3,5Fosfor ( mg ) 15 95Kalsiyum ( mg ) 34 120Magnezyum( mg ) 40 120Demir ( mg ) 0.1 0.05Sülfür ( mg ) 140 300Böbrek Solüt Yükü (mosm) 80 220Oral Solüt Yükü (mosm) 250 263
 15. 15. EMZİRME VE KİLO VERME•Bu dönemde enerji alımı günlük 1800 kalorininaltına düşerse, vücut için gerekli olan besinögeleri yeterli düzeyde alınmamaktadır.Özellikle emziklilik döneminin başında düşükkalorili bir diyet uygulaması süt yapımınıazaltmaktadır•Gebelik sırasında önerilenden fazla kiloalınmamışsa her ay 2 kilo vermek normaldir.Ayda 2 kilodan fazla kilo kaybı doğru değildir.Özellikle ilk 6 ay kilo kaybına yönelik çok sıkıdiyetler yapmamak gerekir. Doğumla birlikteyaklaşık 6–7 kg bebekle birlikte gitmektedir.Daha sonra hedeflenen kilo kaybı ilk 6 aysonrasına bırakılmalıdır.
 16. 16. • Ġlk 6 aylık dönemde kilo kontrolü için Ģu önerilere dikkat edilmeli:• Günde 2,5–3 litre sıvı ihtiyacınızı sadece su olarak tüketiniz.• Canınız çok tatlı istediğinizde sütlü ya da meyveli tatlıları tercih ediniz.• AĢırı yağlı besinlerden uzak durunuz.• Az miktarlarla ve sık yiyiniz.• Fakat 6 aydan sonra bebek ek gıdalara baĢladığı zaman ayda 1–2 kg gibi yavaĢ kilo kaybı olacak Ģekilde beslenme programı uygulanabilir• Hazır meyve suları, gazoz ve kolalı içecekler yerine taze sıkılmıĢ meyve suları, ayran, limonata tercih etmelisiniz.• Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içmemelisiniz. Çay kuĢluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsiniz.
 17. 17. Emzikli Kadınlar Ġçin Gerekli GünlükBesin Tüketim Miktarları
 18. 18. HANGĠ DURUMLARDAEMZĠRMEMELĠYĠM?
 19. 19. EmzirmeninAnne için olan faydaları:
 20. 20. • Erken emzirme ile annede doğum sonu kanamaları çabuk kesilir.• Emzirmeye baĢlayınca ilk bir kaç gün doğumdan sonra karnınızda bir sancı hissedebilirsiniz. Bu çok normal çünkü emzirirken rahiminiz küçülüyor.• Annenin üreme organlarının eski haline dönmesi daha kısa zamanda gerçekleĢir, loğusalık kolaylaĢır.• Annede ileri dönemde ortaya çıkabilecek meme ve yumurtalık kanserine karĢı koruyucu rol oynar.• Yeni bir gebelikten koruyucu etkisi vardır.
 21. 21. EmzirmeninBebek için olan faydaları:
 22. 22. *Süt çocuğunun yaĢına , fizyolojiközelliklerine göre en uygun besindir. * Steril, uygun ısıda, ekonomik, her zamanhazır besindir. * Bebeği baĢta ishal ve zatürree olmaküzere enfeksiyonlardan korur. * Büyüme faktörleri içerir. *Sindirimi kolaydır. * Annenin bebeğini emzirmesiyle anneve bebek arasındaki iliĢki güçlenir, anneninbebeğini benimsemesi, bebeğin sağlıklı birkiĢilik kazanması kolaylaĢır . * Çenesi de emerken geliĢiyor ve ağızsağlığı için önemlidir. KonuĢmasında vediĢler içinde sağlıklıdır.
 23. 23. Anne sütü sadece idealbesleyici değil, sütçocuğunu enfeksiyondankoruma özelliğini degösteren bir besleyicidir.
 24. 24. EMZĠRMENĠN PSĠKOLOJĠKYARARLARI • Sevgi dolu iliĢki sağlar. • Annenin duygusal açıdan tatminini sağlar. • Bebek daha az ağlar. • Anne bebeğine daha sevgi dolu davranır. • Bebeği terk etme veya hırpalama olasılığı daha düĢüktür.
 25. 25. Mama veya Biberonla BeslemeninTehlikeleri: • Kolostrumun yararlı etkisini yok eder. • Enfeksiyon riskini arttırır. • Sindirim bozukluğuna ve allerjiye neden olur. • Anne sütüyle beslenmeyi güçleĢtirir. • Bebek daha az emer. • Duygusal bağı engeller. • Malnütrisyon ve obesiteye neden olur. • Zeka geliĢimini olumsuz etkileyebilir.
 26. 26. Bebek doğum sonrası ilk yarımsaat içinde emzirilmeye baĢlanmalı, ilk6 ay sadece anne sütü ile beslenmeli,6. aydan sonra da uygun ve yeterlimiktarda ek gıdalarla birlikte emzirme 2 yaĢa kadar sürdürülmelidir.
 27. 27. Anne ve bebek doğumdan sonra aynı odada kalmalıdır! Aynı odada kalmanın yararları:*Anne bebeğe hemen cevap verebileceğinden, aradaki bağın kurulmasına yardımcı olur.* Bebek daha az ağlar, biberon vermeye gerek kalmaz.*Anne emzirme konusunda kendine daha çok güven duyar.* Emzirme süresi uzar.
 28. 28. Emzirmenin Etkili Bir ġekilde BaĢlaması Ve Sürdürülmesi Ġçin; • Bebek-anne tensel temasını ve ilk emzirmeyi sağlamak. • Bebeğe tıbbi zorunluluk olmadıkça hiçbir ek besin vermemek • Bebeğin istedikçe, gece-gündüz sık olarak, istediği sürece emmesini sağlamak
 29. 29. Bebek her istediğinde emzirilmelidir: - Sütün gelmesi çabuklaĢır. - Bebek daha çabuk kilo alır. -Kanal tıkanıklığı gibi sorunlarla karĢılaĢma riski azalır. - Emzirme alıĢkanlığı daha kolay kazanılır. - Sütün devamlılığı ve yeterliliği sağlanır.*Bebek uyanıkken her istediğinde emzirilir;Bebeğin 3-4 saatten fazla uyuması durumunda uyandırılarak emzirilmesi gereklidir. Geceleyin yalnız loĢ ıĢıkta emzirirseniz ve pek az ve alçak sesle konuĢursanız, çocuğunuz da gündüz ile geceyi birbirinden daha iyi ayırt etmeyi öğrenir.
 30. 30. *Her emzirmede ilk gelen süt daha az yağ ve daha çok su içerir ve bebeğin sıvı ihtiyacını karĢılar… **ĠLK 6 AY BEBEĞĠNĠZE EK OLARAK SU VERMENĠZE GEREK YOKTUR!
 31. 31. *Emzirmeye devam edildikçe sütün yağ oranı artar, bu süt ise bebeğin doymasını sağlar. Erken memeden alısanız bebeğin doyma hissi oluĢmaz ** BEBEĞĠNĠZE DOYMUYOR DĠYE MAMA, EK GIDA VERMENĠZE GEREK YOKTUR !
 32. 32. SIRAYLA MEME VERİLMELİDİR *Bebek memeyi kendisi bırakanakadar memede tutulmalıdır. *Bebek daha emmek istiyorsaikinci memede verilebilir. *Eğer bebek bir meme ilebeslenmiĢ ise,bir sonraki emzirmedediğer meme verilmelidir. *Her iki memede verilmiĢse birsonraki emzirmeye son verilenmemeden baĢlanmalıdır.
 33. 33. * Bebeklerde normal emzirilmeye rağmen doğumu izleyen 8-12. Günlerde, 3-4 haftalarda ve 3. ayda sık sık ağlama görülebilir.* Bu durumun nedeni annenin sütünün yetersizliği değil, bebeğin söylenilen sürelerdeki hızlı büyümelerinden kaynaklanan” iĢtah artmasıdır.”
 34. 34. Daha sık ve daha uzun emme isteğine karĢın bebek hep aç gibidir. Mama verilmesi sorunu arttırabilir.! Birkaç gün içinde annenin sütünün artacağı ve duruma adapte olacağı bilinmelidir. Beslenme sıklığı arttırılmalıdır.Her ağlama aç olduğu anlamına gelmez, mama vermeyiniz.
 35. 35. • Bebek ne kadar çok süt emerse, anne o kadar çok süt üretir !* DAHA ÇOK = DAHA ÇOK EMZĠRME SÜT
 36. 36. Hiçbir Ģey süt yapımınıbebeğin memeyi sıkemmesi kadararttıramaz.
 37. 37. DOĞRU EMZĠRME TEKNĠKLERĠ
 38. 38. BEBEĞĠN EMMEYE HAZIR OLDUĞUNU GÖSTEREN BELĠRTĠLER• Bebek uyanıktır ve huzursuzdur.• Memeyi arama hareketleri yapar.• Emme hareketleri yapar, parmaklarını emebilir.• Elini ağzına götürmeye çalıĢır.• Hafif sesler çıkartır.
 39. 39. Anne bebeği nasıl tutmalıdır ?DOĞRU: YANLIġ:Bebeğin vücudu anneye yakın, Bebeğin vücudu annedenyüzü memeye dönük, anne- uzakta, anne-bebek göz temasıbebek göz teması yok
 40. 40. Anne göğsünü nasıl tutuyor? Anne parmaklarını göğüs duvarına dayar, işaret parmağı memeyi alttan ve meme tabanından destekler DOĞRU TUTUġ YANLIġ TUTUġ
 41. 41. Bebeğin ağzı meme başının tüm kahverengi bölümünü kapsarEtkili Emzirme Etkisiz Emzirme
 42. 42. Etkili Emzirmede; Etkisiz Emzirmede;• Bebeğin tüm gövdesi • Meme ile bebeğin yanak anneye dönük ve ona çok ve çenesi arasında yakındır. mesafe vardır, bebek• Ağzı, dudakları dışa sadece meme başını dönük olduğu halde tutmaktadır. genişçe açılmış, meme • Areolanın büyük kısmı başıyla beraber areolanın görülmektedir. büyük bir kısmını • Bebek çok sayıda, kısa kavramıştır. süreli, hızlı ve yüzeyel• Bebeğin derin, yavaş emme hareketleri yapar. aralıklarla emdiği • Yeterli miktarda süt gözlenir. gelmediği için bebek• Bebek rahat, mutlu huzursuzdur, ağlar, görünür. memeyi reddeder.• Anne meme başında • Anne meme başında acıma hissetmez. acıma hisseder.• Emerken ses çıkmaz • Emerken şapıtı sesi çıkar
 43. 43. EMZĠRME TEKNĠKLERĠ MEME TUTMAC TEKNĠĞĠ• Başparmak hariç diğer dört parmak ile memenin alttan kavranarak tutulması tekniğidir.• Memenin altındaki en dışta kalan parmak ile başparmak ” C” harfi oluşturacak şekilde meme kavranır. Emzirme tekniği olarak en uygun tekniktir.
 44. 44. EMZĠRME TEKNĠKLERĠ MEME TUTMA MAKASLAMA TEKNĠĞĠ• Bu teknik ile emzirme doğru bir emzirme değildir. !!!• Meme başının orta parmak ve işaret parmağı arasına alınarak tutulduğu tekniktir. Bu teknik ile süt kanalları baskılandığı için süt akışı engellenir ve meme doğru kavranmadığı için ağırlık bebeğin çenesine yüklenir.
 45. 45. EMZĠRME TEKNĠKLERĠ MEME TUTMAU TEKNĠĞĠBaşparmak ile işaret parmağıve tarafındaki parmaklarınU harfi oluşturacakşekilde, memenin alttankavranarak tutulduğu tekniktir.
 46. 46. EMZĠRME TEKNĠKLERĠ BEBEK TUTMA Beşik Pozisyonu• Klasik pozisyondur. Bebek anne koluna yatar. Bebeğin başı annenin dirseğinin iç tarafına yatmıştır.• Aynı pozisyon yatakta yastık desteği ile de sağlanabilir.• Annenin kucağında bir yastık olması çocuğu kucakta tutabilmek açıcından yararlı olur.• Bebeğin üzerine yatırıldığı kol,sırtından bebeğe destek vermelidir.• Bu pozisyon normal yolla miadında doğmuş bebekler için uygundur.• Sezaryen ile doğum yapan anneler ve erken doğmuş küçük bebekler için ilk başlarda uygun olmayabilir. Annenin karnındaki dikişlere baskı oluşabilir. Bebek güçsüz ise meme başını iyi tutamayabilir.
 47. 47. EMZĠRME TEKNĠKLERĠ BEBEK TUTMAÇapraz Beşik Pozisyonu-ERKEN DOĞUMDA• Beşik pozisyonundan farklı olarak bebeğin başı annenin eline yaslanmaktadır. Eller dönüşümlü kullanılabilir.• Hangi taraftaki memeyi emiyorsa, desteği diğer kol ve el verir.• Emdiği tarafın eli başını tutarken diğeri sırtına destek verir.• Başını tutan el sabit kalırken diğeri ile meme başını tutması ayarlanır.• Bu pozisyon küçük doğmuş bebekler için uygundur.• Meme başını yeterli kuvvetle tutamayan bebeklere daha yardımcı olur
 48. 48. EMZĠRME TEKNĠKLERĠ BEBEK TUTMAFutbol Topu Pozisyonu-SEZARYENDE•Bebeğin bulunduğu taraftaki kol sırtınadestek verirken el başını arkadan tutar.•Diğer taraftaki el ile anne memesinitutarak bebeğin ağzına yerleştirir.• Annenin bebeğin bulunduğu yandakikolunun altına yastık koyması yararlı olur.•Annenin karnında ameliyat dikişleribulunduğu veya karın bölgesine bebeğinbaskı yapmasından rahatsızlık duyulan birdurum olduğunda kullanılabilir.•Ayrıca büyük veya çok küçük memeleriolan anneler ile ikizlerde ayni anda ikibebeği emzirmek için uygulanabilir. Memebaşını iyi tutamayan küçük bebekleriçinde iyi olur
 49. 49. EMZĠRME TEKNĠKLERĠ BEBEK TUTMA Yatar Pozisyon-GECE EMZĠRMESĠ• Anne ve bebeğin her ikisinin de yattığı yerden emzirme durumudur.• Anne ve bebeğin yüzü birbirlerine dönük olarak paraleldir.• Yatağın sırt tarafı yükseltilmiş veya yastıklarla kaldırılmış olmalıdır.• Anne ayaklarını dizlerinden kırarak yatabilir. Bir eli ve kolu ile bebeğin başına destek verirken diğer kolu ile bebeğin sırt ve poposunu destekler. Bebeğin başının altına küçük bir yastık konulabilir.• Dikkat edilmesi gereken konu bebeğin memeye uzanmasına gerek kalmaması ve annenin bebeğin üstüne doğru abanmamasıdır.• Annenin yattığı yerden kalkmasının zor olduğu durumlarda veya yattığı yerden emzirmek istendiğinde uygulanabilir.
 50. 50. EMZĠRME TEKNĠKLERĠBEBEK TUTMA
 51. 51. EMZİRMEDE PÜF NOKTALAR
 52. 52. 1. Anne önce rahat ve sakin bir pozisyonda oturmalıdır.2. Bebeğin baĢı ve vücudu aynı doğrultuda, düz bir hat üzerinde olmalıdır. Bebeğin burnu meme baĢının hizasında olacak Ģekilde yüzü memeye bakmalıdır.3. Anne bebeği kendi vücuduna dönük Ģekilde ve yakın tutmalıdır.
 53. 53. 4. Eğer yeni doğmuĢ bir bebekse yalnız baĢ ve omuzlardan değil ayrıca poposundan da desteklenmelidir.5. Anne parmaklarıyla memenin altından tutup, parmakları göğüs duvarına yaslayarak memeye destek vermelidir.
 54. 54. 6. Memenin baĢına hafif bası yapmak için baĢparmağını kullanabilir.Bu hareket göğsün Ģeklini değiĢtirir ve bebeğin memeyi daha kolay almasını sağlayacak duruma getirir.7. Bebeğin ağzını açması için meme baĢıyla bebeğin dudaklarına dokunulmalıdır.
 55. 55. 8. Bebeğin memeyi iyi Ģekilde alabilmesi için ağzını iyice açması beklenmelidir.9. Bebek ağzını tam olarak açınca anne bebeği çabucak memesine yaklaĢtırmalı, kendini veya memesini bebeğe doğru hareket ettirmemelidir.10. Bebeğin alt dudağını meme baĢının altına koymalı, böylece bebeğin çenesi memeye değmelidir.
 56. 56. MEME UCUNA ĠYĠ MEME UCUNA ĠYĠ YERLEġMĠġ YERLEġMEMĠġ
 57. 57. Memeye Ġyi YerleĢmeme Durumları:• Biberon kullanma• Tecrübesiz anne• Deneyimli yardım eksikliği• Uygunsuz bebek- meme tutma pozisyonu
 58. 58. MEME UCUNU EMMEKLE BEBEK BESLENEMEZ!* Bebeğin iyi emmesi için ağzıyla yalnız meme ucunu değil, etrafındaki kahverengi alanı da kavraması gerekir.* Memeye iyi yerleşmiş bir bebekte: ! meme olabildiğince ağzı doldurmuş, ! ağız tam açık, ! çene memeye dayanmış, ! alt dudak dışa doğru kıvrılmış şekilde görülür
 59. 59. • Emerken şapırtı sesi duyulması yadaYanakların içeri çekilmesi Genellikle bebeğin yalnızca meme ucunu emdiğini ve ağzıyla yeterince meme dokusunu kavramamış olduğunu gösterir. !
 60. 60. Bebeğimin yeterince emdiğini nasıl anlarım?• Bezdeki Dışkı : Hayatlarının ilk haftasında, bebeklerin dıĢkıları yoğun ve koyu mekonyumdan, sarı-turuncu renkli sıvı dıĢkıya dönüĢür:• mekonyum > geçiĢ dıĢkısı > emzirme dıĢkısı.• 0-6 hafta arası dışkı miktarı• Ġlk haftalar, bir bebek günde en az 3 kere kakasını yapar.• 6 haftadan itibaren dışkı miktarı• 6 haftadan itibaren, dıĢkı her çocukta farklı bir geliĢim izler. Bazı bebeklerin bezlerinin günde 3- 6 defa arası değiĢtirilmesi gerekir. Diğer bebekler haftada ancak 1-2 defa kaka yapacaktır. Bu iki durum normallik sınıfındadır.
 61. 61. Bebeğimin yeterinceemdiğini nasıl anlarım?• Bezdeki İdrar : Bebek düzenli olarak idrar çıkarır; hayatının 4. gününden itibaren, bebek 24 saatte 6 defaya kadar idrar çıkarabilir.• Ġdrar konsantre, kuvvetli kokulu, koyu sarı ya da portakal rengindedir.• Kilo : Ġlk hafta, ortalama %7’ye eĢit bir kilo kaybı bekleyin.• Doğum günü=doğum kilosu• + 3. Gün = doğum kilosu – %7• + 14. Gün = doğum kilosu• + 3. Hafta = doğum kilosu + yaklaĢık 100-200 gram/hafta (ağırlığı haftada 150-200 gram artar)
 62. 62. • Bebeğinizi her yemek yemesinden önce tartmayın .BaĢta haftalık ve daha sonra aylık kilo kontrolleri önemlidir. Bazen bebeğininize sütünüz yaramaya bilir. Böyle bir durumda bebeğinizi doktorunda kontrol ettirin.• Bir emzirme uzmanıyla irtibata geçiniz. Belki de bebeğinize ek mama vermeniz gerekli olacakdır. Doktorunuzla beraber bebeğiniz için en ideal olan mamayı belirlerseniz sizin ve bebeğiniz için en iyisi olacaktır.• Mama vermeden önce kesinlikle bebeğinizi emzirin. Emdikden sonra bebeğin istediği kadar mama verebilirsiniz.
 63. 63. Bebeğimin acıktığınınasıl anlarım?• 1. Bebek ellerini yalar, gözleri hala kapalıdır.• 2. Bebek yumruklarını sıkar.• 3. Bebek dudaklarını yalar, baĢını çevirir ve memeyi arar.• 4. Bebek ellerini ağzına götürür.• 5. Bebek gergin bir izlenim verir.• 6. Bebek ağlar.
 64. 64. Ağlamak – bebeğin dili• Bir çocuğun ağlaması bize dokunaklı gelir. Çocuğunuzun her• ağlamasına karĢılık verin, çünkü bu, kendini rahat hissetmediğini• size gösterebilmesinin tek yoludur. Ağlaması her zaman açlık• demek değildir, belki de Ģefkat, ilgi ya da sizin yanınızda olmaya• ihtiyacı vardır.
 65. 65. Çocuğunuzu böyleyatıştırabilirsiniz:• • Sıklıkla sırf ten teması yeterlidir. Örneğin, çocuğunuzu belden• üstünüz çıplak halde üstünüze (ya da belden yukarısı çıplak• haldeki eĢinizin üstüne) yatırın.• • Bebekler yakınlığı ve hareketi sever. TaĢıma torbasıyla kendinize• iyice yakın tutun. TaĢırken eĢinizle nöbet değiĢtirin.• • Bebek masajı ve onu izleyen banyo, çocuğunuzu sıkıntıdan• uzaklaĢtırabilir.• • Bazen hafifçe söylenmiĢ bir Ģarkı bile iĢe yarar.• • Ne yapacağınızı bilemediğiniz ya da sinirlerinizin çok zorlandığını• hissettiğiniz zaman, çocuğu beĢiğine yatırın ve üç dakika süreyle• (saate bakarak kontrol etmeyi unutmayın) yatıĢmak için odadan çıkın.
 66. 66. Emzirme süresi: • Bebeği memeden kısa sürede ayırmamak, kendi bırakana kadar memede tutmak gerekir. Yoksa tam doymaz, sık sık emer ve kilolanır. • Ġlk günler toplam süre 45 dk • Daha sonra 10-15 dk• Sağlıklı bir annenin günlük süt üretimi ne kadardır? – 750-1000 cc, ortalama 850 cc
 67. 67. SÜT SAĞMA
 68. 68. * Tıkanık ve ĢiĢ memeyi rahatlatmak için,* Çökük meme baĢından emmeyi öğrenenedek bebeği beslemek için,* DüĢük doğum tartılı ve kuvvetli ememeyenbir bebeği beslemek için, * Annenin bebekten 2 saatten fazla ayrıkalacağı durumlarda, çalıĢan annelerinbebeklerinin beslenmesinde * Memeyi reddeden bir bebeği, emmektenhoĢlanmayı öğrenene kadar beslemek için,
 69. 69. MEMEDEN SÜT SAĞMA YÖNTEMLERĠ• Oksitosin refleksinin uyarılması• Elle sağma• Pompa ile sağma• Enjektör pompasıyla• Ilık ĢiĢe metodu EMZİREN HER ANNEYE SÜTÜNÜ NASIL SAĞACAĞI MUTLAKA ANLATILMALIDIR
 70. 70. OKSĠTOSĠN REFLEKSĠ • Özgüven kazandırın • Kaygısını azaltın • Sessiz bir yer • Resmine bakma • Ilık bir Ģey içme • Memeleri ısıtma • Meme uçlarını uyarma • Memelere masaj veya hafif vurma • Sırt masajı
 71. 71. Sütün elle sağılması
 72. 72. ELLE SÜT SAĞMAK-I• Eller yıkanmalı• BaĢ parmağını meme baĢı ve areolanını üstüne iĢaret parmağı ise alta yerleĢerek diğer üç parmakla memeyi desteklemeli.• BaĢ ve iĢaret parmaklarını yavaĢça içe göğüs duvarına doğru bastırmalıdır.• Areola’nın arkasındaki sinüsler hissedilebilir (Büyük bir fıstığa benzer)
 73. 73. ELLE SÜT SAĞMAK-II• Basıp bırakarak sağılır• Yanlardan da aynı Ģekilde bastırarak sağılır• Meme ucuna bastırılmamalıdır.• Bir memeyi üç-beĢ dakika sağıp, sonra diğerine geçilmeli• Toplam 20-30 dakika sürmeli
 74. 74. ANNE SÜTÜNÜN ELLE BOġALTILMASI• Memeler yumuĢak olduğunda elle sağmak kolaydır• ġiĢ meme elle zor sağılır• Anne memenin dolmasını beklememelidir• Küçük bir fincan kullanabilir (geniĢ ağızlı)
 75. 75. ENJEKTÖR POMPASI • Pistonu ters takılır • Meme ucu üzerine dayanır • DıĢa doğru çekilir • Meme içe doğru uzar • Süt akmaya baĢlar • Tekrarlayarak süt sağılır • Çok uygun, ucuz ve pratik bir yöntemdir
 76. 76. ILIK ġĠġE METODU • Cam ĢiĢe • 1-3 litrelik • ġiĢe ağzı 2-4cm • Sıcak su soğuk su • El bezi • YumuĢak emiĢ yapar • Sıcaklık oksitosini uyarır süt akar • Ancak dikkatli olunmalı sıcak ĢiĢeye bağlı yanıklar olabilir.
 77. 77. POMPA ĠLE SAĞMA
 78. 78. el ile annesütü sağmak için göğüs masajı
 79. 79. Sütün Sağılacağı Kabın HazırlanıĢı:• Emzirme öncesinde eller 2-3 dakika süreyle bol sabunlu su ile yıkanmalı ve temiz havlu ile kurulanmalıdır.• GeniĢ ağızlı, ısıya dayanıklı fincan veya bardak tercih edilir.• Seçilen kap temizlenir, kaynatılır (bulaĢık makinesinde de yıkanabilir),• Kuru ve temiz bir yerde saklanır,• Sağma iĢlemine baĢlamadan önce fincana (bardağa) kaynar su konularak bir iki dakika bekletilir ve su boĢaltılır(anne sütü ısısını korumak için),• Sütü sağmadan önce kabın içindeki suyu boĢaltılır,
 80. 80. SağılmıĢ anne sütü nasıl muhafaza edilir?• Süt pompasındaki sağılmıĢ taze anne sütü, cam ĢiĢelerde veya sterilize edilmiĢ ve sıkıca kapatılmıĢ kapaklı ĢiĢelerde veya anne sütüne uygun steril poĢetlerde saklanır.• - 25°C dereceye kadar oda sıcaklığında 4 saat ya da• - Buzdolabında (0-4°C) 72 saat ya da• - Buzdolabının dondurucu bölmesinde 1 hafta ya da• - Derin dondurucuda (-18°C veya daha az) 3-6 ay.• Dondurucudan çıkarttığınız zaman sıcak bir su kabında ılıtın , sakın mikro dalga fırına koymayın.
 81. 81. GECELERİ EMZİRME GEREKLİ Mİ?Bebekler gereksinimlerini yalnızcagündüzleri beslenmekle karşılayabilecekduruma gelinceye kadar geceleri deemmek isterler.Gece öğünlerinin kesilme zamanıbebekten bebeğe farklılık gösterir. Geneldeilk aylardan sonra gece emzirme aralıklarıuzar.Gece emzirme süt yapımının artmasınadaha çok yardımcı olur.Emzirirken ışığı açmayın ki bebek geceolduğunu anlasın
 82. 82. EMZĠRMEPROBLEMLERĠ
 83. 83. BEBEĞĠ MEMEYE YANLIġ YERLEġTĠRMENĠN SONUÇLARIMEME UÇLARINDA MEME UCUNDAAĞRI / ZEDELENME TAHRĠġ / ZEDELENMEBEBEĞĠN SÜTÜ ETKiN MEMELER SÜTLE DOLUġEKĠLDE ALAMAMASI KALABĠLĠRSÜT YAVAġ GELĠR BEBEK DOYMAZ SIK / UZUN SÜRELĠ BESLENMEK ĠSTERSÜT YAPIMI AZALIR BEBEK HUYSUZLAġIR EMMEYĠ TÜMÜYLE REDEDER BEBEK KĠLO ALAMAZ
 84. 84. DOLU VE TIKANMIġ MEMEDOLU MEME TIKANMIġ MEME• Sıcaktır • Acı verir• Ağırdır • Ödemli gibidir• Serttir • Özellikle meme ucu• Süt akar gevĢektir• AteĢ yoktur • Parlaktır • Kırmızı görünebilir • Süt akmaz • 24 saat ateĢ olabilir
 85. 85. Meme tıkanmasının Nedenleri Önlemleri• Fazla süt Doğumdan• Emzirmeye baĢlamanın hemen sonra gecikmesi emzirmeye baĢlama• Memeye kötü yerleĢme Ġyi yerleĢmeyi sağlamak• Sütün seyrek boĢaltılması Emzirmeyi sınırlandırmamak Emzirmenin kısa kesilmesi
 86. 86. MEME TIKANMASININ TEDAVĠSĠ• Bebek emebiliyorsa Memeyi ‘dinlendirmeyiniz’ Sık emzirmeye , pozisyon vermeye yardımcı ol• Bebek ememiyorsa Elle yada pompayla sütü sağ(Emzirme öncesi oksitosin Ilık yaĢ pansuman yada ılık duĢ refleksini uyarmak için) Boyuna ve sırta masaj Memelere hafif masaj Meme ucu derisine uyarı Annenin gevĢemesine yardım• Emzirme sonrası ödemi azaltmak için Memeye soğuk yaĢ pansuman
 87. 87. Tıkalı kanal ve meme iltihabı belirtileriTıkalı kanalsütün birikmesimikroplanmaMĠKROPSUZ MĠKROPLUYumru sert kabartılarDokununca acı Devamlı Ģiddetli ağrıYerel kızarıklık kırmızı bölgelerAteĢ yok ateĢĠyi hissetme hastalık hissi
 88. 88. Tıkalı kanal-mikrop kapma altta yatan nedenler• Memede kısmi yada genel tıkanıklık• yetersiz emzirme- Emzirme sıklığı ve süresinde azalma• bebeğin baĢarısız emiĢi• giysilerin darlığı• parmakların baskısı• büyük memelerden süt akımının iyi olmaması• Meme ucu çatlağı-mikrop sızar
 89. 89. Göğüsüm kasılıyor ve ağrı yapıyor. Göğüsümde acaba süt birikimi mi var! Ne yapabilirim?• Bebeğinizi emzirmeden önce, göğüsünüze ıslak, sıcak tutun ki sğt kanalları geniĢlesin ve sütünüzün iyi akması sağlansın.• Göğsünüze dairesel hareketlerle masaj yapın.• Emzirdikden sonra soğuk tutmak göğüsü acıyı azaltır.• her iki saatte bir, emzirin ve ilk önce acıyan memenizi verin ve emzirme pozisyonlarınızı değiĢtirin.• Çocuğunuzu, çene altı sizin ağrılı yerinize bakacak Ģekilde tutacağınız emzirme pozisyonunu seçin. Tıkalı süt yolları böylelikle en iyi Ģekilde boĢalır.
 90. 90. Göğüsümde kırmızı, ağrıyanbölgeler var. Bu kötü birĢey olabilirmi?• Her türlü kızarıklıklı ve ağrıyan bölgeler göğüsde süt birikimi olabilir, daha az bir göğüs iltaaplanmasına neden olur. Bu yüzden hemen bir doktor kontrolünden geçin- heleki hastalık belirtileri baĢladıysa ( BaĢ ağrısı, AteĢ, Miğde bulanması..).• Daha çok emzirmek ve yatakda dinlenmek her türlü tıbbi müdahaleleri azaltır. Burdada geçerlidirki: Sıcak bezler emzirmeden önce Süt akımını sağlar, ve emzirdikden sonra soğuk tutmak göğüsü, acıları azaltır.
 91. 91. MEME UCU YARALARINDA YAPILACAKLAR• Tıkanıklığı azaltınız ( sık emzirme ve sütün sağılmasını öneriniz )• Deri kızarık, parlak ve pul pul ise kaĢıntı ve derinlerde ağrı varsa, yaralar geçmemiĢse candida tedavisi uygulayınızAnneye öğütler :• Memeyi günde sadece 1 kez, sabunsuz yıka• Ġlaçlı losyon ve merhemlerden kaçın• En son gelen sütü meme ucu çevresine sür
 92. 92. Göğüsünüzün emzirmezamanındaki temizlik• Göğüsün temizliği acısından normal vücut hijyeniği yeterlidir. Göğüsünüzü sadece suyla temizleyin; cildinizin kurumaması için alkollü maddeler yada sabunla yıkamayın.• Göğüs ucunuzu bir bezle kurulamaya çalıĢmayın sadece üstüne dokundurun. Fazla kurursa faydalı doğal nemlendirici salgıdan meme ucu mahrum kalır.• Açık hava, güneĢ ve su sizin göğüsünüze iyi gelecekdir.• Emzirdikden sonra bebeğinizin salyalarını silmeyin göğüsünüzden, öyle ce kurusun..
 93. 93. • Ayrıca meme baĢının sürekli ıslak kalması ve memede kalan meme kalkanlarından kullanılması da mantar enfeksiyonu gibi enfeksiyonlara neden olacağından önerilmez.• Bazen eğer meme uçlarınız çok kurursa hafif bir kremle merhemliyebilirsiniz
 94. 94. Ġlk ay biberon ve emzik zararlı mıdır?• Biberon ve emzik anne memesinden farklı çeneden gelen bir emme hareketiyle emilirler. Anne memesi ise damaktan gelen bir emme ile boĢaltılır.• Bebeğin yalancı memelere alıĢması anne memesini etkin emmesini engelleyebilir.Aynı zamanda bu memeler daha kolay emildiği için bebek anne memesini tercih etmeyebilir.Ġlk aydan sonra genellikle sorun kalmaz.• Bu yüzden ilk ay biberon ya da yalancı meme kullanmamak gerekir.• SağılmıĢ süt ya da mama verilecekse kaĢık ile vermekte fayda vardır.
 95. 95. Bebek meme ileilgilenmiyorsa nasıl uyarmalı? • Bazen bebeğin yanağına elle ya da meme ucu ile hafifçe dokunmak meme ile ilgilenmesini sağlayabilir. Bu da iĢe yaramıyorsa bebeğin de annenin de üstünün soyulup ,direk cilt kontağı kurulması iyi gelebilir.
 96. 96. • Sütün ince ve sulu görünüyor- bu normal midir?• Evet! Ġlk günlerde sütünüz (Ġlk sütünüz) kalın ve kremsidir, daha sonra görünümü değiĢir, ve daha sıvı ve sulu görünür. Ama yinede bütün besin maddelerini içerir.• Bir hafta boyunca emzirdim, ve göğüsüm küçüldü – Sütüm çekilecek mi?• Hayır! Yinede yeterince sütününüz olacak . Göğüsünüz emzirmeye alıĢık olduğu için. Göğüsünüzün daha küçük ve normal olması çok normal.
 97. 97. • Göğüsümden arada süt akıyor, ne yapmam gerek?• Kendinize elinizin içiyle göğüsünüze hafifçe bastırarak yardım edebilirsiniz. Sütyeninizin içine uygun bezlerden koyun ve yeterli sıklıkta değiĢtirin ki , meme uçlarınız kuru kalsın.• Çok fazla sütüm var, buna karĢı birĢey yapabilir miyim?• Ġlk haftada sütünüz bebeğinize göre ayarlanır. Böyle bir durumda bir öğünde sadece tek göğüsünüzü verinki bebeğinize daha fazla sütünüz olmasın. Sürekli sağarsanız göğüsünüzü, daha fazla sütünüz gelecektir. Süt birikimlerini önlemek için Adaçayı veya Naneyle göğüsünüze masaj yapın, daha az süt birikimi sağlayacakdır.
 98. 98. • Göğüs uçlarım ağrıyor- yara olmasından korkuyorum! Ne yapabilirim?• Göğüsünüzün ilk günlerdeki hasasiyeti çok normal. Eğer göğüsünüz acıyorsa emzirme tekniğinize ve emzirme Ģeklinize dikkat edin.• 1-Hem siz, hem de bebeğiniz rahat pozisyonda olmalıdır; böylece bebeğiniz memenize iyi bir Ģekilde yaslanabilir. Ağzını çok geniĢ açabilmesi ve memenizin ucunu tamamen ağzına alabilmesi gerekir. BaĢka bir emzirme tekniğiyle emzirmeyi deneyin, ki göğüsünüz kasılmasın ve bebeğiniz daha kolay eme bilsin.• 2-Daha kısa ve daha sık emzirin, ve emzirirken bebeğinizi öyle alın ki göğüsünüz daha fazla ağrımasın.
 99. 99. • 3-Eğer bir göğüsünüz ağrıyorsa , diğer göğüsünüzden emzirmeye baĢlayın – bebeğiniz o zamana kadar biraz doymuĢ olacakdır ve baĢtaki kadar sert emmeyecek ve daha az ağrıyacaktır.• 4-Sutyeninizin, memenize çok fazla baskı yapmadığından emin olun. Bazı anneler, sutyenlerinin içine ped koyarak memelerini fazla baskıdan korurlar,bazılarıda göğüs koruyucu kullanırlar.
 100. 100. • 5-Naylon içeren göğüs pedlerini kullanmayın. Bunlar meme uçlarını ıslak bırakırlar.• 6-ĠyileĢme sürecine yardımcı olması açısından, emzirmeden sonra meme ucuna birkaç damla süt akıtmak yararlıdır.• 7-Meme ucunu sabunla yıkamayın ve sabun kullanmayın, bu meme ucunu kurutur.• 8-Kremler kullanınız.
 101. 101. • Göğüsünüz ne kadar çok hava alırsa o kadar az ağrır. Bebeğiniz emdikden sonra bırakın göğüsünüz öyle kurusun. Ġnce bir kat krem de belki göğüsünüze iyi gelebilir.• Eğer göğüsünüz yara olduysa, emzirmeyi kesmenize gerek yokdur. Doktorunuzdan yada emzirme uzmanınızdan bilgi alabilirsiniz. Uygun bir tedavi yöntemiyle meme ucunuz çok kısa bir zamanda iyileĢecekdir.• Eğer bebeğinizin ağzında mantar oluĢtuysa (Soor) Dilinde ve ağzında beyaz lekeler görünebiliyorsa, kan Göğüsünüzün yara olma sebebi bundan olabilir. Anne ve bebek doktor kontrolü altında olmalılardır.
 102. 102. Emzirmenin ilk günlerinde memeuçlarının ağrılı olmasına yol açandiğer durumlar• 1-Memenin dolması ve ĢiĢmesi. Eğer memeniz çok doluysa, bebeğinizin meme emmesi zorlaĢacaktır. Birçok anne, biraz süt çekerek, doluluk hissini azaltır; böylece bebek daha rahat emer.• 2-Emzirmeden önce bazı anneler göğüslerini ılık su dolu bir kaba sokarak rahatlarlar.• 3-Emzirmeden sonra ise Bir bez içinde dondurulmuĢ bezelyeler gibi bir takım soğuk nesneleri memeye yaslamak da bu doluluğun yarattığı rahatsızlık hissini azaltır• 4-Geceler, emzirmeyi uzatmak da yararlıdır, ĢiĢmeyi engeller.
 103. 103. Düz veya içe dönük meme uçları• Bu önceleri anneler için önemli bir sorundu , ama artık memenin bebeğin ağzına giren miktarının önemli olduğunu biliyoruz, meme ucunun Ģeklinin değil.• Bebeğinizi, ağzının tamamına meme ucunu alacak Ģekilde bir pozisyona getirmek yeterli olacaktır.• Bazı anneler, emzirmenin ilk günlerinde, meme ucunu bir pompanın yardımıyla dıĢarı çekerler; bazıları da emzirmeden önce, meme ucu çıkarıcı kullanırlar.• Eğer meme ucunuz yoksa, emzirmeyi hemen gözden çıkarmayın Bu gibi durumda hamileliğinizin 3 üncü ayından sonra meme ucunu geliĢtiren (meme ucu çıkarma makinesi) kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
 104. 104. Ġçe çökük meme egzersizi • Düz meme baĢını çıkarmak için bazı egzersizler yapmak gerekir. Bunlar; • 1. Meme baĢı baĢparmak ile iĢaret parmağı arasında yuvarlanarak hafifçe çekilmeli ve bebeğin ağzına verilmeli. • 2. Meme baĢını çıkartabilmek için her iki parmakla iki zıt yöne doğru meme baĢı gerdirilmeli. • Bu egzersizleri sık sık tekrarlanmalı. • Eğer gerekirse ilk 1-2 hafta emzirmeden önce süt sağma makinesi ile sütünüzü sağınız, • Anne sütünüzü sağıp bebeğiniz emmeye baĢlayıncaya kadar bardakla / fincanla veya fincandan kaĢıkla
 105. 105. Niplette GöğüsUcu Çıkarıcı
 106. 106. Göğüs kalkanı Göğüs pediSezaryen kemeri Göğüs koruyucu Göğüs kompress jeli
 107. 107. AĞRILI MEME UÇLARIDĠĞER NEDENLERĠMANTAR• Çatlak ve ağrılı meme uçları, mantar için ortam yaratırlar. Memede veya meme uçlarında baĢlayan, ani ve yoğun sancı, en önemli belirtilerdir. Ayrıca pembeleĢmiĢ, kaĢıntılı meme uçları , emzirme esansında memenin tamamı kavransa bile yoğun sancının azalmaması da belirtiler arasındadır. Bebeğinizin ağzında beyaz lekeler oluĢabilir
 108. 108. AĞRILI MEME UÇLARI DĠĞER NEDENLERĠ• Egzema• Egzama, impetigo, deri iltihabı ve uçuk enfeksiyonu meme ucunda nadiren görülen deri hastalıklarıdır.• Kuru Cilt• Pompa kullanımı• YanlıĢ göğüs pompası kullanımı, meme uçlarını tahriĢ eder ve sancıya yol açar. Eğer anne bir meme pompası kullanıyorsa, meme ucunun pompanın tam ortasına denk gelmesine ve pompa ağzının memesine uyum sağlayacak geniĢlikte olmasına dikkat etmelidir.
 109. 109. Ben hastayım- Emzirebilir miyim?• Evet! Çoğu acil hastalıklarda, eğer ateĢiniz bile varsa dert etmeden devam emzirebilirsiniz. Sütünüzde koruyan maddeler var ve bebeğinizi koruyacakdır.• Eğer ilaç alıyorsanız, doktorunuzla bunu konuĢun.
 110. 110. • “Küçük göğsü olan bir bayan emziremez.“• Göğüsün büyüklüğü yağ bezeleriyle alakalıdır ve kesinlikle sütü olup olmadığıyla alakası yoktur.• Süt bezeleri hamileliğiniz boyunca emzirmeye hazırlanır ve geniĢler. Emzirmeyi kestiğiniz anda , göğsünüz küçülür.• “Emzirmekten göğsün çirkin ve bakılmaz hale gelir.“• Emzirmekten Ģimdiye kadar böyle bir sorunla karĢılaĢıldığı görülmemiĢ. Göğüsün çirkin olmasıyla emzirmenin alakası yoktur. Eğer emzirmesseniz büyük ve ağır göğüslerde sarkma görülebilir,
 111. 111. Emzirdiğim sürede hamile kalmıyacağımdoğrumu?• Hayır bu doğru değil. Bazı kadınlarda bir kaç ay boyunca adet kanaması olmayabilir. Ama doğumdan sonra üç ay gibi bir süre boyunca hamile kalmanın riski daha azdır. Kesin bir garanti verilemez .• YANLIġ: Süt verirken gebe kalmak mümkün değildir.• Gerçek: Emzirme döneminde, adet kanaması olmadan önce de gebe kalmak mümkündür. Süt verme sıklığı azaldıkça, gece süt verme sona erdirilince, ek gıdaya baĢlanınca ya da bebek 6 aylık olunca, gebe kalma riski artar.
 112. 112. • Anne sütünün ilk altı aylık dönemde bebeğin beslenmesi için yeterli ve birçok bakımdan yararlı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu dönemde belli koĢullarla emzirmenin %98 oranında etkili bir doğum kontrol yöntemi olduğu kabul edilmektedir.• Tam emzirme koĢulları:• · Bebeğin altı aydan küçük olması,• · Annenin adet görmemesi,• · Bebeğin gündüz ve gece her istedikçe, sık aralıklarla (6-10 kez) ve en az dört dakika• emzirilmesi,• · Bebeğin beslenmesinin en az %85.inin anne sütüyle sağlanması.• Bu koĢullar sağlandığında 100 kadında 2 oranında gebelik riski olacaktır. Sık emzirmenin• sağlanamadığı durumlarda, memeden pompa ile sık sık süt boĢaltılması, sütün koruma etkisinin devamını sağlamak için önerilen bir uygulamadır.
 113. 113. Ek gıda kapsamınaneler girer?• Su dahil haftada toplam 60 ml.yi geçen gıda ek gıda sayılır. Bebek normal geliĢim gösteriyorsa ek gıdaya gereksinim yoktur. Bir kez de olsa emzirme yerine bebeği doyuracak kadar ek gıda ya da içecek verildiğinde bebek daha az emmeye baĢlar
 114. 114. Emzirmeyi bırakmanın zamanı ne zamandır?• Buna genel olarak doğru bir cevap yoktur. Emzirmeyi bırakmak sizin kendi yaĢam biçiminize bağlıdır. Özellikle ilk yaĢında bebeğinizin emzirirseniz çocuğunuzla anne- çocuk iliĢkiniz ve sağlığınız açısından çok iyi olur.• Emzirmeyi bıraktıktan sonra geri emzirmek istediğinizde bu zor olur. Bu yüzden emzirmeyi bırakmadan önce iyice düĢünmenizde fayda vardır.
 115. 115. SÜTÜ AZALTANLAR• Ada çayı veya Nane çayı sütünüzün azalmasını sağlar.
 116. 116. EĞER EMZĠRME EĞER EMZĠRME DURURSA SÜRERSE• Daha az beslenir En iyi beslenmeyi alır• Daha çok kilo kaybeder Daha az kilo kaybeder• ĠyileĢmesi daha uzun sürer Daha çabuk iyileĢir• Emmenin rahatlığını Emmenin verdiği rahatlık yaĢayamaz duygusunu yaĢar• ANNE SÜTÜ AZALIR ANNE SÜTÜ ARTAR• BEBEK TEKRAR EMZĠRME DEVAM BAġLAMAYI RED EDER EDER
 117. 117. SÜT YETMEZLĠĞĠ• Uygun emzirme tekniği uygulamasına rağmen her 100 anneden 5 tanesinin sütü yetersiz gelir.• Emzirme bırakılmadan ek mama verilmelidir.• Anne kaynaklı nedenlerden: Doğumdan sonra parça kalması, meme ameliyatı, gebelikte memelerin büyümemesi, doğumdan sonra memelerde irileĢmeme gibi durumlarda süt hiç olmaz
 118. 118. MEMEYĠ REDDĠN NEDENLERĠEmzirme tekniğinde sorunlar• Biberon-yalancı emzik• Bol süt gelmemesi(kötü pozisyon yada tıkalı meme)• Pozisyon verirken baĢ arkasına bastırma• Annenin memeyi sallaması• Emzirme saatlerini kısıtlama• Fazla süt yapımı• Emmeyi öğrenmede zorluk
 119. 119. MEMEYĠ REDDĠN NEDENLERĠBebeği üzen değiĢiklikler(özellikle 3-12 aylar arası)• Anneden ayrılma• Yeni bakıcı yada sık bakıcı değiĢtirme• Annenin hastalığı yada mastit• Annenin adet görüyor olması Bebeğin Hastalık, ağrısı• Enfeksiyon• Beyin hasarı• Burun tıkanıklığı• Ağzın acıması( pamukçuk,diĢ çıkarma )
 120. 120. ANNE SÜTÜNÜARTTIRMAK VE YENĠDEN BAġLATMAK Anneye ġunları Yapmasında Yardım Edin :
 121. 121. • Bebeğini kendine yakın tutması (baĢka bakıcı olsa da)• Beslenme zamanları dıĢında da yeterince yakın temas sağlaması• Bebeğiyle birlikte uyuması• Diğer kiĢilerden kendisine baĢka yönlerden yardımcı olmalarını istemesi• Bebeğe memeyi alması için yardım etmesi• Ağzına biraz süt sağması• Memeyi kolay alacağı bir pozisyon vermesi• BaĢının arkasına bastırmaktan yada memeyi sallamaktan kaçınması• Mümkünse annenin sütünü sağıp, gerek varsa ek besin verilmesi
 122. 122. • Biberon ve yalancı emzik kullanmaktan kaçınması , Bebeği bardaktan beslemesi• DeğiĢik pozisyonlarda emzir• Bebek her istediğinde emzirmesi• 10-12 sefer/gün• Bebek emmese bile 8-10 sefer/gün sağma uygulanmalı ki süt azalmasın• Fazla uzun emmeme olursa 20 dak emzirme sonrasında 10 dakika sağma yapılması• Galactogues: Domperidone-Motilium 10 mg 3*1• Mama verilecekse her öğünden sonra değil günün sonunda verilmelidir.• Anne sütünü artırıcı:Keçi sedef otu az sinameki otu ile kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.
 123. 123. Bebeğin Yeterli Anne SütüAlamamasının Nedenleri : Emzirme ile ilgili Annenin psikolojik faktörler durumu • Geç baĢlama • Özgüven azlığı • Sık emzirmeme • Kaygı,stres • Gece • Emzirmeden emzirmeme hoĢlanmama • Kısa emzirme • Bebeği • Memeye kötü kabullenememe yerleĢme • yorgunluk • Biberon,emzik • Ek besinler
 124. 124. Bebeğin Yeterli Anne SütüAlamamasının Nedenleri : Annenin fiziksel durumu Bebeğin durumu • OKS,Diüretikler • Hastalık • Hamilelik • Anomali • Ağır malnütrisyon • Alkol • Sigara • Meme geliĢiminde bozukluk
 125. 125. EMZĠRME – ĠLAÇ KULLANIMI • Emzirme döneminde hafif baĢ ağrısı, genel vücut ağrısı ya da adet sancıları için en uygun ağrı kesiciler paracetamol ya da paracetamol/kodein karıĢımı ilaçlardır. Daha Ģiddetli ağrılar için antiinflamatuvar ilaçların gerekmesi durumunda, ibuprofen, naproxen,diclofenac ilaçlarının yanında, kas ağrıları için analjezik krem, jel ve spreyler de verilebilir. • Doktorunuz tarafından tersi belirtilmediği sürece, emzirme döneminde Mefenamic asid, indomethacin ve aspirin kullanmaktan kaçınmak uygun olur.
 126. 126. • Burun tıkanıklığı için psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ve grip birleĢik tabletleri (NUROFEN-AFERĠN gibi) yerine oxymetazoline, xylometazoline ya da tramazoline içeren burun spreyleri kullanmayı düĢününüz. Boğaz ağrısı için pastil ve gargaralar kullanmak güvenlidir.• Emzirme döneminde bileĢiminde tek bir madde bulunan öksürük Ģuruplarını (örneğin; yumuĢak öksürük için ise guaifenesin ya da bromhexine) kullanmak güvenlidir. Pseudoephedrine içeren öksürük Ģuruplarını kullanmaktan kaçınınız (vicks vapodry Ģrp)• Astım ve saman nezlesi için ilaç alınabilir.

×