Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologjia ne shkollat 9 vjecare

10,258 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Login to see the comments

Teknologjia ne shkollat 9 vjecare

 1. 1. Teknologjia ne mesimdhenie<br />Qellimet e programeveterejateknologjike ne mesimdhenie.<br />Ndryshimet ne raport me sisetmin e vjeter<br />Organizimipedagogjik<br />Organizimiimaterialeve<br />
 2. 2. 1. Qellimet e programeveterejateknologjike ne mesimdhenie<br />Teknologjiane mesimdheniekontribon ne ndertimin e njekultureteperbashket per tegjithenxenesit. Ajolejon:<br />Te perdoresh ne njemenyrelogjikemjetetteknologjikesi :kompjuterat, micro-kompjuterat, burimeaudio-vizuale<br />
 3. 3. Te familjarizohesh me njeecjeorigjinaleqekarakterizohetnganjemenyrelogjikimimbiproblematikatengjashme, analogetecilattelejojnetegjeshzgjidhjen.<br />
 4. 4. 2. Ndryshimet ne raport me sistemin e vjeter<br />Mesimdheniarregjistrihetgjithmone ne vazhdimesine e programeveteshkollesdhetelejonteperforcoshe tethellosh:<br />Analizen e prodhimeve per tekuptuarnevojatkryesoretekrijuaraqecilaveatoipergjigjen, per tekuptuarndertimindhefunksionimin e tyre<br />Perdirimilogjikimjetevetekomunikimit e teinformimit<br />
 5. 5. Perdirimilogjikimjetevetekomunikimit e teinformimit<br />
 6. 6. Per cfaresherbennjeprodukt? Si funksiononai? <br />Mesimdheniaeshte e ndertuarsipasdymenyrave;<br />Menyra e investigimit: njegrupkerkimesh e reflektimeshqekane per qellimteverejesjelljen, funksionimin, ndertimin e njeprodukti, tekerkojeinformacione ne menyreqetegjejezgjidhje<br />
 7. 7. Organizimipedagogjik<br />Rruga e kerkimitmbeshtetmbipesepika;<br />Funksionimi<br />Materialet<br />Energjite<br />Evulimihistorik<br />realizimi<br />
 8. 8. Tic ne sisteminpedagogjikeshteilidhur per dyarsye:<br />Kurintegrojme TIC ne lidhjetpedagogjikemesprofesoritdhenxenesitatotransformohen<br />Me hyrjen e TIC ne mesimdhenienxenesitkane ne dorenjemjetshumetefuqishemproduksionidheeksplorimidijeshqe ka bererevolucion ne ketefushe<br />
 9. 9. Avatnazhet e perdorimitte TIC ne mesimdhenie<br />Fillimishtmesuesitduhettedallojneqartelidhjen midis perdorimitte TIC dheprogramittemesimdhenies<br />Ne duhettedijmetaperdorimteknologjinepara se temesojme me ndihmen e saj<br />Ne perdorimteknologjine per temesuartenjejtatgjerasi me perparasepse TIC ne lejonqe:<br />
 10. 10. Te keminjemesimdhenie me telehte<br />Me teshpejte<br />Me efikas<br />Mundtethemiqerinovimi ne mesimdheniemundtekthehet ne njemjetoseqelliminjepolitikekombetareosekrahinore<br />
 11. 11. Mundtethemiqerinovimi ne mesimdheniemundtekthehet ne njemjetoseqelliminjepolitikekombetareosekrahinore<br />
 12. 12.
 13. 13. Avantagetetjera<br />Mundtepermendim:<br />Pervetesimin e kompetencavene informatike. Kuptojmeketuqeduhettepervetsojmeaktivitetetdheaplikimet ne Web (ne internet) e pikerishtmbiketeqellimpraktikojmeactivitetekonkrete ne klase<br />
 14. 14. Janjefotokuparaqitetnjenxenes duke punuar ne klase me laptop.<br />
 15. 15. Avantazhetetjera<br />Shtrirje ne nje game me tegjerematerialeshnjekohesisht. <br />Kemitebejmeedhe me njebarazimbizgjedhjet e akseset e informacioneve. <br />Pershembulledhenxenesit e krahinaveruraleteizoluarakanemundesitekeneinformacionemjafttevlefshme per mesimdhenien.<br />
 16. 16.
 17. 17. Duke idhenemundesinxenesvetemarrinpjese ne njemesimdhenievirtuale!<br />
 18. 18. Rinovim ne programinmesimor<br />Pyetjanese TIC mundtestimulojetemesuarineshtezgjidhur. Kurmesuesitperdorin TIC e perfitojnembeshtetjen e duhurkonstatojmenjeprogres ne temesuarngaana e nxenesve.<br />
 19. 19. Kurrinovimieshteilidhurngaafer me nje program tevecantestudimeshateheremesimdheniamundteintegroje me lehteteknologjine ne punen e saj<br />
 20. 20. Flasim per pedagogji me shume se teknologji<br />Situataaktuale ne fushen e edukimitmundtekrahasohet me at temjeksise ne fillimteshekullit XX, kerkimetteknologjikekanetransformuarpraktiken e mjeksise e ka krijuarperfitimetejashtzakonshme.<br />
 21. 21. Edhe sot njesfidetengjashmekeni ne fushen e mesimdhenies. <br />Ndesrateknologjiaafirmohet e instalohet ne klasemesuesiduhetqe ne bashkpunim me nxenesittepercaktojetematdheburimet e internetittecilat do titrajtojnegjateprocesittemesimdhenies<br />
 22. 22. Ne strukturen e mesimdhenieseshte me e rendeshishmeeksperienca e nxenesit se veteteknologjia<br />Shumenjerezqemerren me TIC ne mesimdhenienukkishinparashikuarqemesuesi me teknologjine e perparuareshteithirrur per tevepruarsimesues e jositeknolog<br />
 23. 23. “inxhinieria” pedagogjikeeshtepuna e “inxhinierit” pedagogjik!<br />
 24. 24. “inxhinieria” pedagogjikepershkruantëgjithafunksionet e studimit, projektimit, implementimitdheadaptimittënjëprojektiedukativ.<br />Ajosupozonnjësintezëqëpërfshinkontributet e ekspertëve<br />
 25. 25. Ajostudionnjeprojektnenaspektet e sajteknike ,ekonomike, financiare, monetare dhe shoqerore.<br />Ajopërfshintëgjithametodatdhemjetetpërtëmësuar, tepërshtatura per njepublikqe ka tepercaktuarqarteobjektivatmesimore.<br />
 26. 26. Inxhinieriapedagogjikegjeneinteresateherekur ka:<br />Menaxhimtenjeprojektiedukativmestrekendeshitpedagogjik (nxenesmesues, nxenesnxenes, nxenes material pedagogjik)<br />
 27. 27. Trekendeshinpedagogjikmundtailustrojme me ketefoto<br />
 28. 28. Menaxhimiitreuniteteve: <br />E kohes<br />E vendit (balle per balle/ne distance)<br />E veprimit (individuale/kolektive)<br />
 29. 29. Mundtaprezantojdhe me ndihmen e kesajvideojetrekendeshinpedagogjik<br />
 30. 30.
 31. 31. Dhe se fundikemitebejme me menaxhimin e asajcfaredisponojmegjateaktittetemesuarit:<br />Perdorimin e teknologjise<br />Perdorimin e materialitteshkruarpralibrat<br />

×