Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5

64,666 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.5

 1. 1. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 1/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีคาสั่ง 1. ข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ (ปรนัย) 20 คะแนน 2. เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว1. ขณะที่แมลงขยับปีกขึ้น มีการทางานของกล้ามเนื้ออย่างไร? กล้ามเนื้อตามขวาง กล้ามเนื้อตามยาว 1. หดตัว หดตัว 2. หดตัว คลายตัว 3. คลายตัว หดตัว 4. คลายตัว คลายตัว2. สัตว์กลุ่มใดมีการเคลื่อนที่โดยอาศัยหลักการคล้ายกันมากที่สุด? ก. ไฮดรา ข. พลานาเรีย ค. ไส้เดือนดิน ง. หมึก จ. แมงกะพรุน 1. ข้อ ก และ ข 2. ข้อ ข และ ค 3. ข้อ ค และ ง 4. ข้อ ง และ จ3. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทางานของกล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวได้ถูกต้อง? ชนิดของกล้ามเนื้อ การทางาน การเคลื่อนไหว Biceps หดตัว 1. แขนงอเข้า Triceps คลายตัว Biceps คลายตัว 2. แขนงอเข้า Triceps หดตัว 3. Flexor หดตัว ขาเหยียดออก 4. Extensor หดตัว ขางอเข้า4. กลุ่มสัตว์ในข้อใดอาศัยระบบน้าช่วยในการเคลื่อนที่? 1. พารามีเซียม ไฮดรา 2. ยูกลีนา ฟองน้า 3. แมงกะพรุน ดาวทะเล 3. หมึก ปลาฉลาม5. การทางานของกล้ามเนื้อแบบ Antagonism พบในสัตว์ชนิดใดบ้าง? ก. พลานาเรีย ข. ไฮดรา ค. ดอกไม้ทะเล ง. ไส้เดือนดิน 1. ข้อ ก และ ข 2. ข้อ ค. และ ง. 3. ข้อ ก. ค. และ ง. 4. ถูกทุกข้อ6. บุคคลในข้อใดน่าจะมีกระดูกขาที่แข็งแรงที่สุด? 1. นักว่ายน้า 2. นักขี่ม้า 3. นักยกน้าหนัก 4. นักเทนนิส
 2. 2. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 2/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที7. การทางานของครีบชนิดใดทาให้ปลาเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง? 1. ครีบหางและครับอก 2. ครีบหลังและครีบสะโพก 3. ครีบอกและครีบสะโพก 4. ครีบหลังและครีบหาง8. ลักษณะที่ดีเหมาะสาหรับการดารงชีพในน้าของปลา คือ? 1. ตัวเล็กและเบา 2. รูปร่างเพรียว ลาตัวมีเมือกลื่น 3. ลาตัวมีเมือกลื่น และมีเกล็ด 4. รูปร่างเพรียวมีเกล็ด9. เซลล์ของกล้ามเนื้อเรียบ จะพบในอวัยวะใด? 1. ผนังลาไส้ 2. ผนังเส้นเลือด 3. ผนังหลอดลม 4. ถูกทุกข้อ10. แร่ธาตุที่สาคัญซึ่งช่วยให้เกิดการจับตัวกันของแอกทินได้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อ คือ? 1. แคลเซียม 2. โซเดียม 3. เหล็ก 4. แมกนีเซียม11. กระดูกในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กระดูกรยางค์ (Appendicular skeleton) ของคน? 1. กระดูกแขน-ขา 2. กระดูกเชิงกราน 3. กระดูกสะบัก-ไหปลาร้า 4. กระดูกซี่โครง12. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่ทาให้กล้ามเนื้อลายหดตัว? 1. actin เลื่อนเข้าหากัน 2. actin เลื่อนเข้าหา myosin 3. actin หดสั้น แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ myosin 4. ทั้ง actin และ myosin หดสั้นลง13. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนภาพนี้? ก. เป็นส่วนของกล้ามเนื้อลาย ข. A คือเส้นใยแอกทิน ค. B คือเส้นใยไมโอซิน ง. A และ B คือไมโครทิวบูล 1. เฉพาะ ก 2. เฉพาะ ง 3. ข้อ ก และ ง 4. ข้อ ก ข และ ค A B14. ขณะที่ยกจานข้าวขึ้นจากโต๊ะอาหาร กล้ามเนื้อไบเซพและไตรเซพทางานอย่างไร? 1. หดตัวทั้งคู่ 2. คลายตัวทั้งคู่ 3. ไบเซพหดตัว ไตรเซพคลายตัว 4. ไบเซพคลายตัว ไตรเซพหดตัว15. กระดูกสันหลังที่โค้งงอและเหยียดออกของเสือชีต้าขณะวิ่ง มีผลในแง่ใดมากที่สุด ? 1. เพิ่มจังหวะในการกระโดด 2. เพิ่มความสง่างามในการวิ่ง 3. เพิ่มความยาวช่วงก้าว 4. เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในป่า
 3. 3. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 3/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที16. ในการฝึกมารยาทไทย ด.ญ. ปัทติมา กาลังนั่งพับเพียบ แต่ติดพุง จึงเอามือข้างขวาเหยียดยันพื้นด้านข้าง กล้ามเนื้อของเธอเป็นไปตามข้อใด? 1. ขา เฟลกเซอร์หดตัว แขน เอกซ์เทนเซอร์หดตัว 2. ขา เอกซ์เทนเซอร์หดตัว แขน เฟลกเซอร์หดตัว 3. ขาและแขน เฟลกเซอร์หดตัว 4. ขาและแขน เอกซ์เทนเซอร์หดตัว17. ข้อต่อดังรูปจัดเป็นข้อต่อแบบใด? 1. ข้อต่อแบบบานพับ 2. ข้อต่อแบบสไลด์ 3. ข้อต่อแบบเดือย 4. ข้อต่อแบบลูกกลมในเบ้ากระดูก18. การที่กระเพาะอาหารและลาไส้มีการเคลื่อนไหวแบบ peristalsis เกิดจากการทางานของกล้ามเนื้อ ชนิดใด? 1. smooth muscle 2. skeletal muscle 3. striated muscle 4. cardiac muscle19. setae ของไส้เดือนดินมีประโยชน์อย่างไร? 1. ใช้ในการจับอาหารให้แก่ไส้เดือน 2. ใช้ในการจิกดินทาให้เกิดการเคลื่อนที่ 3. ใช้ในการปิดดินทาให้ลาตัดติดอยู่กับดิน 4. ใช้ในการรับรู้ความรู้สึกจากภายนอก20. การเคลื่อนที่กล้ามเนื้อตามยาวของไส้เดือนหดตัวมีผลทาให้เกิดอะไรขึ้น? 1. ลาตัวไส้เดือนยาวขึ้น ยังไม่เกิดการเคลื่อนที่ 2. ลาตัวไส้เดือนสั้นลงและเกิดการเคลื่อนที่ 3. ลาตัวไส้เดือนยาวขึ้นและเกิดการเคลื่อนที่ 4. ลาตัวไส้เดือนสั้นลง ยังไม่เกิดการเคลื่อนที่21. ในสัตว์เซลล์เดียวที่มีซิเลียหรือแฟลเจลลัมใช้ในการเคลื่อนที่ หากตัดส่วนของ basal body ออก จะทาให้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้น? 1. เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น 2. เคลื่อนที่ได้ช้าลง 3. หยุดนิ่ง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 4. ไม่มีคาตอบที่ถูกต้อง22. การที่ cilia ทางานประสานกันได้เพราะมีการติดต่อโดยทางใด? 1. Nerve net 2. Co-ordinating fiber 3. Co-ordinate cell 4. Nerve ganglion23. หมอนรองกระดูก (intervertebral disc) ทาหน้าที่ใด? 1. รองรับกระดูกและทาให้กระดูกสันหลังตรง 2. รองรับกระดูกและทาให้กระดูกสันหลังเชื่อมต่อกันเป็นแท่ง 3. รองรับกระดูกและป้องกันการเสียดสีขณะกระดูกสันหลังเคลื่อนไหว 4. รองรับกระดูกและรองรับน้าหนักของตัวไม่ให้มากเกินไป
 4. 4. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 4/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที24. สารสื่อประสาท (neurotransmitter) ที่ปล่อยจากปลาย axon ของเซลล์ประสาทเข้าสู่ synapse ด้วยกลไกใด? 1. Diffusion 2. Endocytosis 3. Exocytosis 4. Osmosis25. การห้ามผู้ขับรถรับประทานยาแก้ง่วง (ยาบ้า) เพราะเหตุใด? 1. ทาให้เกิดอาการประสาทหลอน 2. ทาให้ร่างกายเหนื่อย อ่อนเพลียง่าย 3. ทาให้ร่างกายเกิดอาการเครียดได้ง่าย 4. ทาให้ร่างกายมีปฏิกิริยาการตอบสนองช้าลง26. กระแสประสาทจะเคลื่อนที่ไปได้เร็วที่สุดในกรณีใด? 1. แอกซอนมีขนาดใหญ่และมีเยื่อ myelin หุ้ม 2. แอกซอนมีขนาดเล็กและมีเยื่อ myelin หุ้ม 3. แอกซอนมีขนาดใหญ่และไมมีเยื่อ myelin หุ้ม 4. แอกซอนมีขนาดเล็กและไม่มีเยื่อ myelin หุ้ม27. เมื่อเอาไม้ไปแหย่ลิงที่ขังอยู่ในกรง จะทาให้ลิงแสดงอาการโกรธ อาการดังกล่าวเกิดจากการที่สมอง ส่วนใดถูกกระตุ้น? 1. Cerebrum 2. Cerebellum 3. Medulla oblongata 4. Hypothalamus28. คนเมาสุราอาจมีอาการพูดผิด เดินพลาด และหายใจไม่สะดวก ข้ใดเรียงลาดับศูนย์ในสมองที่ควบคุม อาการผิดปกติเหล่านี้ได้ถูกต้อง ตามลาดับ? 1. Cerebrum ส่วนกลาง Cerebellum Medulla oblongata 2. Cerebrum ส่วนท้าย Cerebellum Hypothalamus 3. Cerebellum Cerebrum ส่วนกลาง Medulla oblongata 4. Cerebellum Cerebrum ส่วนท้าย Hypothalamus29. เมื่อถูกตีหัวจากข้างหลัง ศูนย์ควบคุมในสมองที่จะถูกกระทบกระเทือนทาให้เกิดความผิดปกติได้ง่ายที่สุด เกี่ยวกับข้อใดต่อไปนี้? 1. การพูด 2. การได้ยิน 3. การมองเห็น 4. การควบคุมอารมณ์30. Action potential เกิดขึ้นเมื่อใด? 1. เซลล์ประสาทได้รับสิ่งกระตุ้นที่แรงพอ 2. ช่องโซเดียมเปิดอย่างรวดเร็ว 3. Na +-K+ pump กาลังทางาน 4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 231. นักเรียนจะพบเซลล์ประสาทประสานงาน ณ บริเวณใด? 1. ในสมอง 2. ในเส้นประสาทอัตโนวัติ 3. ในไขสันหลัง 4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 332. การที่เราเห็น axon เป็นสีขาวเพราะอะไร? 1. มีสารประเภทโปรตีนหุ้มอยู่ 2. มีสารประเภทไขมันหุ้มอยู่ 3. มีสารประเภทคาร์โบไฮเดรตหุ้มอยู่ 4. มีสารประเภทนิวคลีอิกหุ้มอยู่
 5. 5. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 5/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที33. ศูนย์ควบคุมอารมณ์ การกิน อยู่ที่สมองส่วนใด? 1. thalamus 2. hypothalamus 3. pons 4. cerebrum34. ข้อใดต่อไปนี้เป็น reflex action เมื่อมือถูกไฟ? 1. รู้สึกร้อนที่บริเวณมือ 2. ใช้ปากเป่ามือที่ถูกไฟ 3. ชักมือกลับทันที 4. ร้องไห้35. สัตว์พวกใดที่มีส่วนของ olfactory bulb เจริญดีที่สุด? 1. คน 2. นก 3. ปลา 4. กบ36. Axon ที่มี myelin sheath หุ้มจะนากระแสประสาทได้เร็วกว่า axon ที่ไม่มี myelin sheath หุ้มกี่เท่า 1. 2 เท่า 2. 5 เท่า 3. 10 เท่า 4. 100 เท่า37. สารที่มีผลต่อการส่งกระแสประสาทชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่เข้าพวก 1. แอมเฟตามีน 2. คาเฟอีน 3. นิโคติน 4. ยานอนหลับ38. ต้นตระกูล ถูกตีที่ศีรษะบริเวณท้ายทอย ญาติต้องนาตัวส่งโรงพยาบาล ต้นตระกูลอาจมีอาการ 1. มึนและประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นไม่ทางาน 2. ตาเริ่มมัวและมองไม่เห็นในที่สุด 3. กล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะภายในทางานไม่ปกติ 4. หูอื้อ ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ตามปกติ39. ขณะที่ธนาสินเดินลัดเลาะมาตามชายคาอาคารร้านค้า เขาสามารถก้มศีรษะหลบไม้ที่ยื่นออกมา จากร้านค้าได้อย่างกะทันหัน การกระทาของธนาสินอาศัยการสั่งงานจาก 1. สมองและไขสันหลัง 2. ไขสันหลัง 3. ระบบประสาทอัตโนวัติ 4. การทางานของต่อมไร้ท่อ40. สหภาพถูกนาส่งโรงพยาบาลเนื่องจากไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ นักเรียนคิดว่าสมองส่วนใดเสียไป 1. Cerebrum 2. Thalamus 3. Cerebellum 4. Medulla oblongata41. นัยน์ตาของสัตว์ชั้นสูงหลายชนิดและคนประกอบด้วย ประสาทรับแสงที่เรียกว่า rod cell และ cone cell ในการเกิดตาบอดสี (color blindness) อาจเกิดขึ้นได้เพราะ? 1. ไม่มี rod cell อยู่เลย 2. จานวน cone cell มีมากกว่าจานวน rod cell 3. เกิดความพิการในการทางานของ rod cell 4. เกิดความพิการในการทางานของ cone cell42. หูของคนปกติสามารถรับฟังเสียงที่มีความถี่ของคลื่นอยู่ในช่วงใด? 1. 20-2,000 รอบ/วินาที 2. 2-20,000 รอบ/วินาที 3. 20-200,000 รอบ/วินาที 4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 6. 6. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 6/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที43. สภากาชาดรับบริจาคดวงตาเพื่อนามาเปลี่ยนให้กับคนพิการ การเปลี่ยนดวงตานี้ที่จริงเป็นการเปลี่ยน อะไร? 1. กระจกตา (cornea) 2. เลนส์ (lens) 2. เรตินา (retina) 4. ดวงตาทั้งดวง44. พงศ์ภรณ์ เป็นหวัด แล้วเกิดอาการหูอื้อน่าจะเกิดจากสาเหตุ? 1. Cochlea สั่นอยู่เสมอ 2. น้ามูกไหลออกมามากร่างกายเสียน้า 3. Semicircular canals มีของเหลวมากเกินไป 4. Eustachian tube อักเสบ ความดันอากาศเท่ากัน45. เวลาเป็นหวัดเราจะรู้สึกว่ารับประทานอาหารไม่อร่อย เพราะความบกพร่องของ? 1. cochlea 2. Taste bud 3. optic cell 4. Olfactory cell46. หลังจากที่อ่านหนังสือตัวอักษรขนาดเล็กเป็นเวลานานรู้สึกว่านัยน์ตาพร่าเป็นเพราะเหตุใด? 1. ร่างกายขาดวิตามินเอ 2. ได้รับแสงสว่างไม่เพียงพอ 3. เซลล์รูปแท่งสร้างโรดอปซินไม่ทัน 4. เซลล์รูปกรวยสร้างเรตินินและออปซินไม่ทัน47. โครงสร้างใดที่ทาหน้าที่ในการขยายความสั่นสะเทือนของคลื่นเสียง? 1. เยื่อแก้วหู 2. คอเคลีย 3. ท่อยูสเตเชียน 4. กระดูก 3 ชิ้นในหูชั้นกลาง48. นัยน์ตาคนเราสามารถปรับภาพให้ชัดเจนได้ ไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกล ทั้งนี้โดยหลักการทางาน ของส่วนใด? 1. ม่านตา 2. เรตินา 3. เลนส์ตา 4. โฟเวีย49. ถ้าเราหมุนตัวไปรอบ ๆ อย่างรวดเร็วแล้วจะยืนทรงตัวอยู่ไม่ได้ เพราะการหมุนตัวหลายรอบมีผลกระทบ ต่อการทางานของส่วนใด? 1. คอเคลีย 2. เยื่อแก้วหู 3. เซมิเซอร์ติวลาร์ คาแนล 4. ท่อยูสเตเชียน50. การที่คนเรากินพริกแล้วบอกว่าเผ็ด ถือว่าเป็นรสชาติเผ็ดได้หรือไม่? 1. ได้ เพราะรับรสด้วยลิ้น 2. ได้ เพราะรสชาติเผ็ดอยู่ในอาหาร 3. ไม่ได้ เพราะเผ็ดเป็นความรู้สึกรับสัมผัสโดยกายสัมผัส 4. ไม่ได้ เพราะรสต้องมี 4 อย่างเท่านั้น
 7. 7. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 7/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที51. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ? 1. มีความสัมพันธ์กับระบบประสาท 2. มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพ (Homeostasis) ของร่างกาย 3. ควบคุมการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมบางอย่าง 4. มีการหลั่งออกมาอย่างรวดเร็วว่าระบบประสาท52. ระยะที่ประจาเดือนกาลังมา เป็นช่วงที่ฮอร์โมนชนิดใดต่าสุด? 1. Estrogen กับ HCG 2. Estrogen กับ FSH 3. Estrogen กับ LH 4. Estrogen กับ Progesterone53. เมื่อระดับฮอร์โมน FSH สูงขึ้นจะมีผลอย่างไร? 1. ทาให้เกิดการตกไข่ทันที 2. ทาให้เยื่อบุผนังมดลูกหนาตัว 3. กระตุ้นการสร้าง LH ออกมา 4. ทาให้เกิด Graafian follicle54. เพราะเหตุใด ธนพล กิรัมย์ ดื่มเหล้า-เบียร์ จึงปัสสาวะบ่อยกว่า ประวิน ซึ่งไม่ได้ดื่ม? 1. แอลกอฮอล์ กระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากขึ้น 2. แอลกอฮอล์ ยับยั้งให้กระเพาะปัสสาวะคลายตัว 3. แอลกอฮอล์ กระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมน ADH มากขึ้น 4. แอลกอฮฮล์ ยับยั้งให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมน ADH น้อยลง55. อัญชลีขณะที่มีประจาเดือนระดับฮอร์โมนในเลือดควรเป็นอย่างไร? 1. Estrogen สูง Progesterone สูง 2. Estrogen สูง Progesterone ต่า 2. Estrogen ต่า Progesterone ต่า 4. Estrigen ต่า Progesterine สูงศึกษากราฟข้างล่าง แล้วตอบคาถามข้อ 56-5856. คนที่เป็นเบาหวาน? 1. A 2. B 3. C 4. D57. คนที่กินอาหาร (ปกติ)? 1. A 2. B 3. C 4. D58. คนที่กาลังออกกาลังกาย? 1. A 2. B 3. C 4. D
 8. 8. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 8/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีจงศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 59-60 “ขณะที่ไฟไหม้บ้านหลังหนึ่ง ปรากฏว่าภัทรวิทย์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสามารถแบกตู้เย็นขนาดใหญ่หนีไฟได้ (โดยปกติยกไม่ไหว)”59. การทีภัทรวิทย์แบกตู้เย็นได้นั้น น่าจะเป็นผลมาจากการหลั่งฮอร์โมนชนิดใด? ่ 1. insulin 2. oxytocin 3. adrenalin 4. Thyroxin60. เหตุทภัทรวิทย์มีกาลังมากกว่าปกติ เนื่องจากฮอร์โมนไปกระตุ้น? ี่ 1. ตับและกล้ามเนื้อหลั่งกลูโคสออกสู่กระแสเลือด 2. ตับหลั่งอินซูลิน (insulin) 3. ตับหลั่งกลูคากอน (glucagon) 4. ต่อมพาราไธรอยด์ปล่อยแคลเซียมออกสู่กระแสเลือด61. หน้าที่สาคัญของตับอ่อน คือ? 1. สร้างเอนไซม์ 2. สร้างฮอร์โมน 3. สร้างเอนไซม์และฮอร์โมน 4. สร้างน้าดีและเอนไซม์62. ฮอร์โมนที่สร้างมาจากนิวโรซีครีทอรีเซลล์ (Neurosecretory cell) ได้แก่? 1. glucagon 2. mineralocorticoid 3. parathormone 4. Oxytocin63. ถ้าแอลฟาเซลล์ (-cell) ของไอซ์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์บางส่วนถูกทาลาย? 1. ทาให้เกิดโรคเบาหวาน 2. ทาให้ปริมาณอินซูลินต่ากว่าปกติมาก 3. ทาให้ปริมาณกลูคากอนสูงกว่าปกติ 4. อาจไม่มีผลกระทบกระเทือนมากนัก เพราะมีสารอื่นช่วยอยู่64. การเตี้ยแคระ (Dwarfism) ของบุคคลบางคน เกิดเนื่องจากขาดฮอร์โมนชนิดใด? 1. STH 2. ACTH 3. ICSH 4. TSH65. ฮอร์โมนชนิดใดที่ทาหน้าที่ตรงข้ามกัน? 1. เอสโทรเจนและแอนโดนเจน 2. ไธรอกซินและออกซิโทนิน 3. แคลซิโทนินและพาราธอร์โมน 4. ฟีโรโมนและโพเจสเทอโรน66. การแท้งในขณะตั้งครรภ์ของเพศหญิงอาจเกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนชนิดใด? 1. Estrogen 2. Oxytocin 3. Progesterone 4. LH67. ฮอร์โมนชนิดใดต่อไปนี้ไม่ได้สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า? 1. LH และ FSH 2. GH และ LTH 3. ACTH และ TSH 4. MSH และ ADH
 9. 9. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 9/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที68. ฮอร์โมน hCG จากรก ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน LH จะสร้างออกมาได้สุงสุดในช่วงใด? 1. ขณะตั้งครรภ์ได้ 9 เดือน 2. ก่อนการฝังตัวของเอ็มบริโอ 3. ช่วง 1 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ 4. ช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์69. ที่กล่าวกันว่า “หญิงมีครรภ์มักจะฟันผุ” น่าจะเกิดจากต่อมไร้ท่อชนิดใดทางานมากขึ้น? 1. ต่อมหมวกไต 2. ต่อมใต้สมอง 3. ต่อมไธรอยด์ 4. ต่อมพาราไธรอยด์70. ฟีโรโมน (Pheromone) จัดเป็นสารพวกใด? 1. สารที่สัตว์ปล่อยออกมาเพื่อล่อเพศตรงข้ามเท่านั้น 2. สารที่ใช้ในการสื่อสารทางเคมีสาหรับพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ 3. สารที่ร่างกายสร้างมาแล้วมีผลต่อตัวเองและสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 4. ถูกทุกข้อ71. JH ในแมลงมีความสาคัญอย่างไร? 1. เร่งการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 2. ยับยั้งการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 3. เร่งการเจริญและการลอกคราบ 4. ยับยั้งการเจริญเป็นตัวเต็มวัย72. การเคลื่อนที่ของพารามีเซียมจนไปอยู่ในบริเวณที่มีสภาพค่อนข้างเป็นกรดและรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ใน บริเวณนั้น จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด? 1. Taxis (แทกซิส) 2. Kinesis (ไคนีซิส) 3. Reflex (รีเฟลกซ์) 4. Learning (การเรียนรู้)73. เมื่อเราเอาไข่เป็ดไปให้แม่ไก่ฟัก เมื่อลูกเป็ดฟักออกจากไข่ มันจะเดินตามแม่ไก่อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า? 1. Imprinting (ฝังใจ) 2. Habituation (ความเคยชิน) 3. Conditioning (การมีเงื่อนไข) 4. Trial and Error (การลองผิดลองถูก)74. สิริวรรณซึ่งเป็นชาวบ้านย่านพลับพลาชัยเลี้ยงลูกสุนัขชื่อเบียร์ไว้ที่บ้าน สังเกตพบว่าในระยะแรกเจ้าเบียร์ จะแหงนขึ้นมองดูเครื่องบินทุก ๆ ครั้งที่ได้ยินเสียง และไม่กี่เดือนต่อมามันจะเลิกแหงนดูอีก ไม่ว่าเสียง เครื่องบินจะดังมากเท่าใดก็ตาม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเจ้าเบียร์เป็นพฤติกรรมแบบใด? 1. Trial and Error 2. Conditioning 3. Imprinting 4. Habituationใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 75-77 1. การสื่อด้วยท่าทาง 2. การสื่อด้วยเสียง 3. การสื่อด้วยการสัมผัส 4. การสื่อด้วยสารเคมี75. เด็กอ่อนกาลังปวดท้อง?76. มดเดินตามกันได้ถูกทาง?77. แม่ลูบศีรษะลูกที่กาลังกลัว?
 10. 10. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หน้า 10/14ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที78. ปลาเซลมอนปกติอยู่ในน้าทะเล เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะว่ายน้ากลับไปวางไข่ถึงแหล่งน้าจืดที่มันเกิดทุกปี นักเรียนคิดว่าเป็นพฤติกรรมแบบใด? 1. ความเคยชิน 2. การฝังใจ 3. รีเฟลกซ์ต่อเนื่อง 4. การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข79. โฉมอุมา เกลียดผู้ชายทุก ๆ คน เพราะเคยอกหักมาแล้ว ถือเป็นพฤติกรรมแบบใด? 1. Imprinting 2. Habituation 3. Reasoning (การใช้เหตุผล) 4. ผิดทุกข้อ80. การที่นักเรียนได้ยินเพลงมาร์ชโรงเรียนในตอนเช้า แล้วนักเรียนก็ทะยอยเดินมาเข้าแถว เป็นพฤติกรรม แบบใด? 1. Conditioning 2. Imprinting 3. Habituation 4. Reasoning  ไม่ต้องเก่งไปหมดทุกอย่าง ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง . แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ทา ใช้คาวิพากษ์เป็นเครื่องกระตุ้นให้ใจฮึกเหิม มีมานะสู้ต่อไป ใช้คาวิจารณ์เป็นการเตือนสติตัวเอง แก้จุดอ่อนที่ผู้อื่นชี้ให้เห็น จงพร้อมรับคาชมและคาตาหนิด้วยรอยยิ้มแบบเดียวกัน พ่ายแพ้แล้วไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ คือการพ่ายแพ้ถึงสองต่อ วินทร์ เลียวารินทร์: ชีวิตออกแบบเอง ผู้ออกข้อสอบ คุณครูณัฐพงษ์ บุญปอง

×