Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lamelli - Grudzien 12

1,251 views

Published on

Lamelli - Grudzien 12

Published in: Entertainment & Humor
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lamelli - Grudzien 12

 1. 1. ISSN 1732-4378 LAMELLI ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY  INFORMATOR  XII 2012  nr 12 (108)  R. IX .COM.PLKrakowska Książka Miesiąca Wydawnictwo Świat Książki Łukasz MaciejewskiAKTORKI. SpotkaniaA ktorki to zbiór dwudziestu roz- znajemy zapachy i klimat międzywojnia, nieżyjących już Ireny Kwiatkowskiej mów z wybitnymi aktorkami, smutek stalinizmu i komunizmu, a tak- i Krystyny Feldman po Ewę Błaszczyk od Niny Andrycz, i Danuty (Sza- że kontrastujące ze sobą kolory trans- – autor spotkał się i rozmawiał osobi-flarskiej, po Danutę Stenkę i Małgo- formacji. Wewnątrz spraw wielkiej wagi ście.rzatę Braunek. Autor podejmuje pró- stale rozgrywają się prywatne i scenicz- W odrębnych rozdziałach znajdu-bę stworzenia portretu każdej z kobiet ne melodramaty, sensacje, a nawet kry- ją się fragmenty wywiadów przepro-w oparciu o opis jej ról i czasu, w jakiej minały, a nieuchwytne dotąd ikony pol- wadzonych z aktorkami, wypowiedzibyły kreowane przez nią najważniejsze skiego kina i teatru takie jak Teresa Bu- ich przyjaciół oraz adwersarzy, a tak-sceniczne postacie. Ta książka to rów- dzisz-Krzyżanowska, podczas lektury że autorska prezentacja dorobku bo-nież wspaniała kronika polskiej kultu- stają się członkami naszych rodzin. Ak- haterek.ry z perspektywy jej najbardziej foto- torki Łukasza Maciejewskiego to zna- Kopalnia wiedzy, mnóstwo aneg-genicznych symboli, w której znalazło komicie napisana, nostalgiczna i dow- dot i jedyna w swoim rodzaju przy-się miejsce na wdzięk, ironię, uśmiech cipna książka o czymś pozornie nie- jemność obcowania z wyjątkowymi N Na spotkanie z autorem zaprasza- k ii suspens. Dzięki wspaniałym, często od- uchwytnym – fenomenie aktorstwa. Ze artystkami. my 12 grudnia o godz. 18.00 do Śród-krywczym opowieściom bohaterek, po- wszystkimi bohaterkami książki – od (od wydawcy) miejskiego Ośrodka Kultury 13 grudnia, godz. 19.00 koncert pt.: Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia KoNIEc gniewnej pieśni??? oraz wszelkiej pomyślności Utwory tria w Nowym 2013 Roku KACZMARSKI – GINTROWSKI – ŁAPIŃSKI życzą wykonają: Dyrektor i Pracownicy Adam Łapacz, Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Michał Wilgocki & Judyta Gąsior
 2. 2. Program grudzień 2012 Podróże dalekie i bliskie... Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, tel. 12 422-08-14, www.lamelli.com.pl Zawieszone w powietrzu Z3 XII, godz. 18.00 apewne każde biuro podróży, or-Z cyklu „Orszak Apollina” Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich ganizujące wycieczki do Grecji,Wieczór autorski Roberta Marcinkowskiego „Poezja-Songi-Pejzaże”. ma w swoim programie zwiedza-Prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. nie Meteorów, jednego z najpiękniej- szych i zadziwiających zakątków świa- ta. Fenomen geologiczny wysokich skał,4 XII, godz. 18.00 wyrastających z równiny tesalijskiejWykłady z literatury współczesnej: dr Marek Karwala „Powołał go Pan,/By i społeczność klasztorna powstała w tymtrwał. O poezji Stanisława Grochowiaka” fantastycznym kamiennym pejzażu są Chociaż Grochowiak żył tylko 42 lata, to jego dorobek literacki jest tyleż rozle- niepowtarzalne. gły, co i zasługujący na bliższe spojrzenie także ze względu na niepospolite walo- Zgodnie z podaniami pierwsi pu- ry artystyczne. Warto dziś pamiętać, że jak mało kto poruszał się kompetentnie stelnicy wspięli się na te bloki na długo w przestrzeni łączącej słowo z obrazem i dźwiękiem; obok form charakterystycz- przed X wiekiem naszej ery. Mieszkali nych dla współczesnego poezjowania weryfikował też tzw. rozwiązania nume- w jaskiniach i większych zagłębieniach ryczne; dążył do wypowiedzi uniwersalnych, ale również nierzadko zabierał głos skalnych, a obok swych siedzib tworzyli w sprawach świata, w którym żył. Te ostatnie wypowiedzi (być może nie zawsze miejsca modlitewne. Jednak ich religij- zgodne z jego autentycznymi przekonaniami) sprawiły, że od momentu śmierci ne powinności wymagały uczestnictwa poety (1976) przez niemal dwie dekady niewiele o nim mówiono; dopiero ostat- w mszy świętej, dlatego ok. XI wieku za- nie lata zaowocowały licznymi pracami na temat tego niezwykłego artysty… łożono pierwszą społeczność klasztorną Wstęp wolny. w Meteorach. W roku 1344 przybył tu mnich Atanasios (potem błogosławio- ny Atanazy Meteoryta), wspiął się na4 XII, godz. 18.00 ogromny blok skalny wysokości 613 me-Wydawnictwo Znak oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na dys- trów n.p.m., szczyt którego obszar makusję wokół książki pt.: „Pierwsze Damy II Rzeczpospolitej. Prawdziwe hi- około sześciu hektarów i z 14 zebrany-storie” autorstwa Kamila Janickiego. mi mnichami rozpoczął tytaniczną, jak Sylwetki Marii Wojciechowskiej, Michaliny Mościckiej i Marii Mościckiej – żon na owe czasy, pracę wzniesienia pierw- tu wciąganej do góry. Taka podróż trwa- dwóch prezydentów II RP. Jaki wpływ wywierały na decyzję mężów, jak wyglą- szych zabudowań Klasztoru Wielkiego ła pół godziny… Nie dziwi więc fakt, że dało ich życie codzienne? Meteora. Od połowy XIV powstało tu umieszczony obok kołowrotu święty ob- Kamil Janicki, historyk, publicysta i popularyzator nauki. Współautor książek wiele monastyrów – każdy na osobnej raz cieszył się największą adoracją tuż „Źródła nienawiści” oraz „Elity w II Rzeczpospolitej”, a także współtwórca serwi- skale. Największy z nich zamieszkiwało przed podróżą na dół, jak też po szczę- su internetowego ciekawostkihistoryczne.pl. autor ponad 750 artykułów nauko- stu dwudziestu mnichów, teraz jest ich śliwym powrocie, tym bardziej, że „stan wych i popularnonaukowych. zaledwie trzech. techniczny” lin nie był często sprawdza- W czasach świetności istniało tam ny. klasztorów 24, dziś zachowało się 13, W 1922 roku wykuto w skale schody.5 XII, godz. 17.00 a turystom udostępnia się sześć z nich, Dziś odwiedzający mogą wchodzić doGrupa Każdy – otwarte warsztaty literackie. cztery męskie i dwa żeńskie. Zgroma- klasztoru bezpiecznie, zaś sieci używaProwadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. dzone są w nich prawdziwe skarby się jeszcze do wciągania żywności i in- o wysokiej wartości artystycznej i hi- nych niezbędnych mnichom przedmio- storycznej: relikwie w formie dekoro- tów. Klasztory otwarte są w różnym cza-6 XII, godz. 17.00 wanej szkatułkami ze szczątkami świę- sie i nie we wszystkie dni tygodnia – wePoprzez Kresy. Kamieniec Podolski cz. I. tych, wyszywane złotem szaty liturgicz- wtorek nie zwiedzimy Wielkiego Mete-Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty ne, rzeźbione w drewnie ikonostasy, ora, w poniedziałek Klasztor Św. Stefa- Relacja z wycieczki na Kresy zorganizowanej przez Koło Tarnopolan. W czasie pastorały i trony biskupie cenne ręko- na zamyka bramy dla turystów. Ale mo- trzydniowego pobytu w tym legendarnym mieście w pierwszej kolejności omó- pisy. Kościoły klasztorne wypełnione są żemy zamieszkać w jednym z licznych wiony zostanie klasztor Dominikanów, przejęty i podnoszony z ruin przez OO. freskami, dziełami sztuki bizantyjskiej. hotelików w pobliskiej Kalambace i roz- Paulinów, którzy gościli całą grupę. Przed udaniem się na spoczynek wyruszyli- W piwnicy Klasztoru Varla- koszować się tym urokliwym, magicz- śmy na wieczorną wędrówkę po mieście, której plonem są ciekawe zdjęcia „noc- am (Wszystkich Świętych) mieści się nym miejscem nieco dłużej. ne”. Rankiem przed wyjazdem w okolice Kamieńca odbył się spacer po śródmie- ogromna beczka na 13000 litrów… oli- Widok ze szczytu skał klasztornych ściu, którego trasa wiodła koło baszty Garncarskiej przez most Nowy, z które- wy, zaś na strychu znajduje się ręczny jest niesamowity: z jednej strony roz- go można podziwiać jar rzeki Smotrycz, niedaleko odbudowywanej cerkwi św. kołowrót – jego istnienie wynika z fak- pościera się aż po horyzont równina Trójcy, dawnych kościołów Trynitarzy i Dominikanek, do Rynku Polskiego z ra- tu, że pierwsi asceci wspinali się na ścia- tesalijska, z drugiej cały łańcuch gór- tuszem i ostatecznie do najważniejszego dla nas zabytku – katedry pw. św. Pio- ny przy pomocy swoistych rusztowań. ski Agrafa, pod nami domy miastecz- tra i Pawła. Później zastąpiono konstrukcję gigan- ka, a my jakby zawieszeni w powietrzu tycznymi wiszącymi drabinkami. Nie- chłoniemy piękno greckich Meteorów. których wciągano w sieci, spuszczanej tekst: Grażyna Potoczek6 XII, godz. 19.00 z góry na linie i przy pomocy kołowro- zdjęcia: Barbara MichalikKrakowski Klub Podróżników zaprasza:Andrzej Pasławski: Londyn – nieznanym szlakiem. Nie będzie Big Benu, nie będzie zmiany warty czy siedziby królewskiej. Będzie Londyn mało znany – wieloetniczny i zróżnicowany, w którym zobaczyć można cały przekrój świata i ras i kolorów skóry. Chcę pokazać miasto najwyższych eu- ropejskich drapaczy chmur, banków i siedzib korporacji, ale też dzielnice paki- stańskie i hinduskie, zasiedlone przez przybyszów z innych części globu. Londyn to też historia – dawne, niebezpieczne kwartały St. Pancras, stare doki nad Ta- mizą, gdzie wieki temu biło serce Londynu, a nabrzeża Kompanii Wschodnioin- dyjskiej i ładunki weneckich dożów dawały pracę tysiącom robotników. To serce zamiera, pożerane przez cywilizację, przez dzisiejsze apartamentowce. Najsłyn- niejsze uliczki i puby, magazyny i nabrzeża, atmosfera portowa – giną pod le- mieszami spychaczy. Ja zdążyłem jeszcze tam dotrzeć i uwiecznić to, co zostało, by pokazać i opowiedzieć historie tamtych czasów. Pokażę bodaj największe tar- 2 LAMELLI.COM.PL ŚRÓ DMI EJS KI OŚR ODE K K ULT URY ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY R DM I EJSKI OŚRODE MI M DE E U LT R UL T UR Y RY
 3. 3. gowisko europejskie-Kandem Market, miejsce, gdzie wymierzał sprawiedliwośćFilmowy klub historyczny słynny Kuba Rozpruwacz, pub, w którym natchnienie czerpał Karol Dickens, browary Trumana i podobne smaczki, zwykle omijane przez turystów. Kilku tu- rystycznych „hitów” jednak nie zabraknie – zapraszam na wycieczkę po Londy- nie niestandardowym szlakiem. Nie reżimowa TV... Andrzej Pasławski, zakochany w Bałkanach podróżnik, instruktor i pasjo- nat fotografii. W latach 80-tych współpracował jako fotoreporter w redakcjach dwóch gazet krakowskich. Obecnie na pokazach i slajdowiskach dzieli się swo-G rudniowa edycja Fil- imi barwnymi wrażeniami i bogatym doświadczeniem. Tym razem postanowił mowego Klubu Histo- podzielić się swymi wrażeniami z pobytu w Londynie. rycznego, to projekcjafilmu dokumentalnego AnnyFerens pt.: VIDEO NIEKON- 7 XII, godz. 18.00TROLOWANE. Dokument Orkiestra i zespół ICON oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na: Kon-opowiada o niezależnych pro- cert muzyki filmowejdukcjach telewizyjnych i fil- Muzyka filmowa oprócz tego, że stanowi piękną oprawę do scen filmowych,mowych w Polsce w latach 80. sama w sobie jest często arcydziełem. Orkiestra i zespół ICON zaprezentują pod-W okresie stanu wojennego re- czas koncertu przepiękne tematy ze znanych filmów fabularnych, w tym takżeżim komunistyczny wprowa- animowanych. W programie występu znajdą się utwory zarówno polskich jakdził zaostrzenie cenzury na in- i zagranicznych kompozytorów, specjalnie zaaranżowane na kameralny zespółformację. To oraz fala zwolnień orkiestrowy oraz solistów.czy nie dopuszczania do wykony- żały społeczeństwu zachodnioeuropej- Bilety: 15 zł (ulgowe), 20 zł (normalne)wania zawodu (dziennikarzy, aktorów) skiemu „dobrobyt” w bloku wschodnim.którzy byli „skażeni” ideą Solidarności, Niekwestionowanymi gwiazdamizaowocowało powstaniem niezależnych owej niezależnej TV byli Janusz Weiss, 8 XII, godz. 19.00ośrodków dokumentujących rzeczywi- a szczególnie Jacek Fedorowicz z pro- Chór JOYFUL VOICE i Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na koncert pt.:stość tamtego okresu. Niezależni fil- gramami satyrycznymi wyśmiewający- Wyśpiewać radośćmowcy pokazywali to co telewizja reżi- mi realia PRL-owskie. Tym, co dla nas najważniejsze, jest nasze przesłanie: „Joyful Voice” oznacza w ję-mowa ukrywała bądź fałszowała. Narzę- Marek Górka zyku angielskim „głos radości”. Słowo „Gospel” znaczy Dobra Nowina – chcemydziem walki z komunistyczną medialną Zapraszamy do Śródmiejskiego ja nieść, opowiadając o Jezusie i o Jego dziele zbawienia. Chcemy głosić Ewan-propagandą było video, za pomocą któ- Ośrodka Kultury 18 grudnia 2012 r., na gelię, opowiadać o doświadczeniu osobistego spotkania z Chrystusem, dzielić sięrego były organizowane nielegalne po- godz. 18.00, do Filmowego Klubu Histo- otrzymaną łaską. To dlatego każdy koncert przepełniony jest niesamowitą ener-kazy prawdy po salkach parafialnych, rycznego gdzie dzięki uprzejmości Kra- gią i radością. To dlatego każdy z naszych utworów dotyka serca, a każdy z człon-prywatnych mieszkaniach. Łatwość ko- kowskiego Oddziału Instytutu Pamię- ków chóru powtarza słowa pieśni w modlitwie. Wiemy, że kiedy śpiewamy doty-piowania taśm video umożliwiała też ci Narodowej, zobaczymy film dokumen- kamy nieba – posłuchaj nas i sięgnijmy do nieba razem.szmuglowanie za granicę, gdzie emito- talny pt.: VIDEO NIEKONTROLOWANE Bilety: 15 zł (ulgowe), 20 zł (normalne)wane w stacjach telewizyjnych przybli- (2009, 50 min.), w reżyserii: Anny Ferens. 10 XII, godz. 18.00 Spotkanie autorskie Pawła Kuzory połączone z promocją najnowszego tomi- ku „W dłoniach wiatru”. Udział wezmą: Joanna Stangret – śpiew, Mateusz Hrynkiewicz – piano i śpiew, Grzegorz Gniady – recytacja, Anna Garcarz – zaprezentuje swoje obrazy. 11 XII, godz. 18.00 Promocja książki Kacpra Śledzińskiego, „Cichociemni. Elita polskiej dy- wersji” (Wydawnictwo Znak, Kraków 2012). Spotkanie poprowadzi Paweł Stachnik. „Cichociemni” byli gotowi poświęcić wszystko dla idei „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń”. Doskonale wyszkoleni, bezgranicznie odważni, desperacko zdetermi- nowani, bezkompromisowi. Pisarstwo Kacpra Śledzińskiego łączy wiedzę histo- ryczną i porywający styl. Autor czerpie z najlepszych brytyjskich tradycji pisa- nia o historii. Kacper Śledziński, urodził się w Krakowie 1975 r., studiował na Uniwersyte- cie Jagiellońskim. Po studiach rozpoczął współpracę m.in. z „Dziennikiem Pol- skim” i miesięcznikiem „Spotkania z Zabytkami”. W 2004 r., ukazała się jego pierwsza książka „Baraż 1649”. Następne to: „Cecora 1620”, „Wojowie i grody. Słowiańskie Barbaricum”, „Czarna kawaleria. Bojowy szlak pancerny Maczka”. 12 XII, godz. 18.00 Wręczenie nagrody „Krakowska Książka Miesiąca”. Łukasz Maciejewski: Aktorki (Wydawnictwo Świat Książki). Prowadzenie: Wacław Krupiński Łukasz Maciejewski, filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny. Współpracu- je z kilkunastoma czasopismami, m.in. z „Filmem”, „Teatrem”, „Notatnikiem Teatralnym”, „Magazynem Filmowym SFP”, „Kwartalnikiem Filmowym”. Jest stałym recenzentem teatralnym „Gazety Krakowskiej”. Od 1999 r. w Mościckim Centrum Kultury (aktualnie Centrum Sztuki Mościce) prowadzi kino Millen- nium. Członek Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych – FIPRESCI, ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, stały współpracownik TVP Kultu- ra i HBO. Moderator, juror i współorganizator kilkuset festiwali i przeglądów. W 2011 został laureatem nagrody „Uskrzydlony” Tarnowskiej Fundacji Kultury za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki filmowej, eseistyki teatralnej oraz za tom wywiadów Przygoda myśli”. W 2012 został uhonorowany „Złotą Różą” TEMI dla największej osobowości Tarnowa w 2011 roku m.in. za „najwyższy po- ziom dziennikarstwa kulturalnego, oraz nową jakość w filmowej krytyce – pra- sowej i telewizyjnej.”INFORMATOR  grudzień 2012 LAMELLI.COM.PL 3
 4. 4. 12 XII, godz. 18.00 Recenzja„Koty japońskie” – Klub Przyjaciół Kota „Filemon” zaprasza na spotkanie z Ur-szulą Immamurą, założycielką i właścicielką Immamura Art Gallery oraz preze-sem Stowarzyszenia Księżniczki Krakowa. Prowadzenie: Renata Fiałkowska Wywalcz Polsce13 XII, godz. 19.00Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert pt.:KoNIEc gniewnej pieśni??? wolność lub zgińUtwory tria Kaczmarski – Gintrowski – Łapiński wykonają: Adam Łapacz, Mi- Dewiza cichociemnychchał Wilgocki & Judyta Gąsior Artyści, którzy znani są już publiczności Śródmiejskiego Ośrodka Kultury z wcze- N śniejszych koncertów, tym razem połączyli siły we wspólnym projekcie muzycz- akładem krakowskiego wy- sób pisania o historii. Czyli sensacyj- nym, opartym w całości na utworach z repertuaru tria Karczmarski – Gintrowski dawnictwa Znak, ukazała się nie, ciekawie i popularyzatorsko, bez – Łapiński. Tytuł koncertu i dobór utworów został zaś podyktowany chęcią za- książka Cichociemni. Elita pol- zbędnych rozważań akademicko-na- przeczenia stwierdzeniu, że jakoby, wraz z niedawną śmiercią Przemysława Gin- skiej dywersji, autorstwa Kacpra Śle- ukowego. trowskiego, nadszedł koniec „gniewnej pieśni”. Wszak „pieśń ujdzie cało” dopóki dzińskiego. Nie jest to pozycja, która Lekturę „Cichociemni...” szczegól- będą ją śpiewać kolejne pokolenia artystów. by wnosiła nowe, nieznane fakty. Jest nie poleciłbym młodemu pokoleniu, Koncertem tym chcemy przypomnieć, że 13 grudnia 1981 roku (31 lat temu) natomiast doskonałą publikacją przy- które w dzisiejszych czasach nadmier- został w Polsce wprowadzony stan wojenny, a pieśń również stała się orężem bliżającą historię cichociemnych, eli- nie otacza się marnymi idolami pop w walce ze znienawidzonym systemem. tę polskiej dywersji Armii Krajowej. kultury, zapominając o prawdziwych Bilety: 15 zł (ulgowe), 20 zł (normalne) Do służby tej zgłosiło się 2613 ochot- autorytetach, będących podstawą so- ników. Mordercze szkolenie prowa- lidnej pamięci historycznej, bez któ- dzone przez brytyjskich komando- rej żadne nowoczesne społeczeństwo14 XII, godz. 19.00 sów zaliczyło 606 cichociemnych, ale nie przetrwa.„A wiatr tańczy ulicami” – arie operetkowe oraz piosenki m.in. Ordonki, Anny do misji w kraju zakwalifikowano 579 MGGerman, Ireny Santor. Wykonawcy: Anna Gertner – sopran, Wiesław Gertner cichociemnych. Pomiędzy 15 lutym– fortepian. 1941 r. a 26 grudnia 1944 r. zrzuco- Na spotkanie z autorem zapraszamy 11 Anna Gertner – śpiewaczka (sopran liryczno-koloraturowy). Kształciła się no na terytorium okupowanej Polski grudnia o godz. 18.00 do Śródmiejskie- m.in. pod kierunkiem Prof. Alison Pearce z Królewskiej Akademii Muzycznej 316 cichociemnych. Spośród nich 112 go Ośrodka Kultury. w Londynie. Od 2009 roku jest pod opieką wokalną Prof. Michaliny Growiec zginęło, w tym 9. zamordowa- z Akademii Muzycznej w Katowicach. W latach 2000–2003 współpracowała nych zostało po II wojnie świa- z Europa Chor Akademie w Moguncji (Niemcy), a od roku 2002 także z Chórem towej przez komunistów. Z 91 ci- Polskiego Radia w Krakowie. chociemnych, którzy brali udział Bilety: 15 zł i 20 zł w powstaniu warszawskim, 18. zginęło w walce. Kacper Śledziński autor zna-15 XII, godz. 19.00 ny z licznych publikacji histo-Kolędy z odległych zakątków świata rycznych, (m. in. Czarnej Ka- W programie koncertu utwory, m.in. w językach fińskim, hiszpańskim, filipiń- walerii), przybliża czytelnikom skim i łacińskim. Nie zabraknie repertuaru z europejskiego kręgu kulturowego historię cichociemnych na przy- oraz pieśni związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na świecie. kładzie ośmiu oficerów: Alfreda Wystąpią soliści, adepci Studia Sztuk Scenicznych Farafka w Krakowie Paczkowskiego, Eugeniusza Ka- oraz zespół wokalny. Przygotowanie i prowadzenie zespołu – Marcelina Gaw- szyńskiego, Ryszarda Nuszkie- ron, akompaniament i prowadzenie koncertu – Rafał Kępiński. wicza, Henryka Januszkiewicza, Bilety: 10 zł Adolfa Pilcha, Bohdana Piątkow- skiego, Macieja Kalenkiewicza oraz legendarnego „Ponurego”,17 XII, godz. 18.00 czyli Jana Piwnika. Każda z wy-„Kontury i istnienia” – wieczór poetycki Agnieszki Stabro, połączony z pro- mienionych postaci to materiałmocją jej debiutanckiego tomiku poezji. Prowadzenie: Elżbieta Zechenter-Spła- na osobną książkę czy scenariuszwińska. filmowy. Autor przytacza najważ- Agnieszka Stabro, absolwentka kierunku Wiedza o Kulturze Wydziału Po- niejsze akcje, udane oraz te, które lonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie studentka podyplomowych poniosły porażkę będące udziałem Kacper Śledziński studiów edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się literaturą polskiej elity dywersji. Cichociemni. współczesną, kulturą, teatrem. Publikowała w miesięczniku „Kraków”, „Topo- Książkę czyta się z zapartym tchem, Elita polskiej dywersji, sie” oraz pokonkursowej antologii „Co powiesz na małą czarną...egzaltację”, wy- co jest zasługą autora, który przeszcze- Wydawnictwo ZNAK, danej przez Ośrodek Kultury Ochota. Jest autorką e-booka „W domu na polanie” pia na rodzimy grunt anglosaski spo- Kraków 2012 oraz arkusza poetyckiego „Jezioro pamięci”. Jest także współautorką audycji li- terackiej „Szkiełko i oko”. Alicja Tanew18 XII, godz. 18.00 poetka i kompozytorka zapraszaFilmowy Klub Historyczny. do piwnicy artystycznej Scena Ata Instytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na ul. Czarnowiejska 93, 30-049 Kraków projekcję filmu dokumentalnego pt.: „Video niekontrolowane” (2009, 50 tel. 12 633-54-05, 503-855-770 www.tanew.info.pl min), w reżyserii: Anny Ferens. e-mail: alicja@tanew.info.pl NIEDZIELA BAJKOWA19 XII, godz. 18.00  XII, godz. 12.15 – „Co mogę Ci dać, Święty Mikołaju?” w wykonaniu Te- 2Koncert uczniów Szkoły Wokalno-Aktorskiej. Prowadzenie: Bogdan Kala- atru Otwartegorus, przy fortepianie: Anna Wrona, Agata Babicz. Wstęp: 10 zł.  XII, godz. 12.15 – „Figle Diabełka Widełka” w wykonaniu Teatru Wi- 1620 XII, godz. 17.00 śniowegoSpotkanie wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Wstęp: 10 zł.Chorobą Parkinsona 4 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 5. 5. 21 XII, godz. 19.00 „Gniewnej pieśni” Scena Lamelli zaprasza na: spektakl taneczny Teatru Otwartej Kreacji z renesansową muzyką na żywo Gdzieś między… nie będzie końca Choreografia: Beata Owczarek, Artur Dobrzański, opracowanie muzycz- ne: Maciej Wnękowicz. Wystąpią: Beata Owczarek, Artur Dobrzański. Bilety: 10 złW Śródmiejskim Ośrodku Kultu- ry śpiewa się utwory bardów 31 XII, godz. 19.00 (nie tylko polskich) bez szcze- Sylwester 2012/2013gólnych okazji, po prostu z potrzeby du- Zapraszamy na zabawę sylwestrową, tym razem w klimacie harcerskich obozów,cha zarówno, zwykle młodych, artystów, zgrupowań i gier. Animacja artystyczna, wspólne śpiewanie, gry, loterie z nagroda-jak i spragnionych mądrych, literacko do- mi oraz tańce. Szczegóły oraz rezerwacja biletów (liczba miejsc niestety ograniczo-brych tekstów słuchaczy. Stąd też brzmia- na) pod numerem telefonu: 602 424 676. Cena: 250 zł/para, 170 zł/os.ły na naszej scenie utwory Włodzimie-rza Wysockiego, Bułata Okudżawy, Kare-la Kryla, Jaromira Nohavicy, jak również Klub „Strych”teksty autorskie utrzymane w podobnej ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, tel. 12 421 89 92, e-mail: KlubStrych@interia.plstylistyce, zaś przede wszystkim te wyko- zdawali się też mówić w imieniu większo-nywane przed laty przez trio Kaczmarski – ści – ale przecież, parafrazując innego Mi-Gintrowski – Łapiński (później przez sa- strza, „pieśń uszła cało” i istnieje dalej. KLUB INTERNETOWY „STRYCH”mego Kaczmarskiego). Mistrz literackiej Wszak „czas jest zawsze przejściowy”. Przy- czynny: poniedziałek – czwartek 15.00 – 21.00opowieści, czy muzycznej ekfrazy, jakim kładem niech będzie chociażby koncert pt.: piątek 14.00 – 20.00dla wielu (również dla mnie) jest Jacek „KoNIEc gniewnej pieśni???” (13 XII 1 godz. – 2 zł; 2 godz. – 4 zł; (3 – cia godz. GRATIS)Karczmarski stał się jakby patronem tych 2012 r., godz. 19:00), który ma być swe-prawie comiesięcznych muzycznych spo- go rodzaju sprzeciwem młodych artystów: KOŁO GIER STRATEGICZNYCHtkań, na które zjeżdżają artyści i publicz- Adama Łapacza, Michała Wilgockie- rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warmachin:ność z całego kraju. go i Judyty Gąsior wobec tak postawio- Hordes, Malifaux, Mordheim, Infinity, Warhammer Fantasy Battle itp., dysponu- nej przez „Wyborczą” tezy. To przecież tak- jemy stołami do gry, szerokim asortymentem makiet i akcesoriami modelarskimi że i oni przyczyniają się swoimi koncertami spotkania: wtorek godz. 16.00 – 21.30, piątek godz. 15.00 – 20.30 do propagowania twórczości tria Kacz- marski – Gintrowski – Łapiński, czę- KOŁO GIER PLANSZOWYCH sto na nowo odkrywając pewne utwory za- rozgrywki we współczesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne, równo dla siebie, jak i publiczności. Wyko- strategiczne, historyczne nujący w większości „kanonicznie” pieśni spotkania: poniedziałek, czwartek godz. 16.00 – 21.30 Mistrza Łapacz połączy siły we wspólnym projekcie z nie stroniącym od innowa- KOŁO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI cji muzycznych, duetem Wilgocki & Gą- zajęcia o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, język migowy, al- sior, co z pewnością zadowoli wysublimo- fabet LORMA, wane ucho każdego Kaczmarofila. Opar- spotkania prowadzą wolontariusze pedagodzy i psycholodzy z przygotowaniem ty w całości na utworach z repertuaru tria z zakresu terapii pedagogicznej koncert będzie też, w pewnym stopniu, po- spotkania: środa godz. 16.00 – 21.00, piątek godz. 16.00 – 19.30 święcony pamięci Przemysława Gin- W październiku tego roku, dzięki trowskiego – pieśni śpiewane jeszcze nie- KOŁO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJuprzejmości Jakuba Mędrzyckiego, oprócz dawno przez niego przypomni, coraz lepszy dyskusje o kulturze XIII wieku (stroje, zwyczaje, oręż itp.), przygotowania insceni-zwyczajowego koncertu, który miał miej- ich interpretator, Michał Wilgocki (ostat- zacji walk, wspólne wyjazdy na turnieje rycerskie, szycie i wykonywanie elementówsce dzień wcześniej (19 X 2012 r. – „Meta- nio duet zaprezentował się podczas „6_0 stroju oraz przedmiotów z życia codziennego zakonu rycerskiego.morfozy sentymentalne”, wyk. Patrycja Po- kaczmarski-underground”, czy na festiwa- spotkania: pierwsza środa miesiąca godz. 19.00lek, Adam Leszkiewicz), mogliśmy obejrzeć lu „Poetycka Stajnia”). Oczywiście, choćfilm dokumentalny „Jacek” o Jacku Kacz- w ŚOK-u utwory Kaczmarskiego śpiewa KOŁO GIER BITEWNYCHmarskim, w którym o postaci artysty wy- się „bez okazji, przy okazji”, to data koncer- Rozgrywanie kampanii i bitew na podstawie przepisów DBA, Force on Force, Nor-powiadał się m.in. Przemysław Gintrowski. tu nie jest bez znaczenia. Tego dnia wraca mandy, Fire Fight, Napoleon, Chrobry; dyskusje na temat uzbrojenia i taktyk walk;Oglądając film nie wiedzieliśmy jeszcze, że się pamięcią do tamtych grudniowych dni budowa makiet i modeli sprzętu bojowego, transportowego; malowanie figurek,za godzinę (20 X 2012 r) dotrze do nas in- 1981 roku. Koncert ten skierowany jest do modeli i osprzętuformacja o jego śmierci – smutna, szczegól- tych, którzy doskonale pamiętają ów 13 spotkania: wtorek godz. 16.00 – 21.30nie dla tych, którzy szanowali go jako czło- grudnia, tych, którym kojarzy się jedyniewieka i twórcę (współpracującego prze- z przysłowiowym już brakiem „Teleranka”, IMPREZY:cież nie tylko z Jackiem Kaczmarskim). a przede wszystkim najmłodszych znają-Jednak czy śmierć dwóch naszych bar- cych tamte wydarzenia jedynie z kart pod-dów zamknąć ma epokę „gniewnej pieśni”, ręczników historii, dla których sam „Tele- 8 XII, godz. 9.00jak pisała „Gazeta Wyborcza”? Jakiś etap ranek” jest już programem z zamierzchłej Ogólnopolski turniej gry strategicznej „Warhammer Fantasy Battle”na pewno się kończy – odeszli Ci, którzy przeszłości. Dla nas wszystkich, po raz ko- 15 XII, godz. 10.00w „czasach przejściowych” swą twórczo- lejny, zabrzmi na scenie Śródmiejskiego Ogólnopolski turniej gry bitewnej „De Bellis Antiquitatis”ścią wyrażali własną niezgodę na taki świat, Ośrodka Kultury owa „gniewna pieśń”, któ- ra trwa nadal i, o dziwo, cały czas jest zaska- Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” kująco aktualna. Barbara Serwatka ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, tel. kom. 512-455-260, e-mail: grpotoczek@lamelli.com.pl Koncert pt.: KoNIEc gniewnej pieśni??? Utwory tria Kaczmarski 1 XII, godz. 15.00 – Gintrowski – Łapiński Rocznicowe spotkanie Krakowskiego Klubu Demokratycznego. wykonają: Adam Łapacz, Michał Wilgocki & Judyta Gąsior 3 XII, godz. 19.00 Bilety: Galeria Pod Gruszką (sala barowa) – wernisaż prac malarskich „ONE – podróże”. 15 zł (ulgowe), 20 zł (normalne) Zaprasza Jan Andrzej Nowicki.INFORMATOR  grudzień 2012 LAMELLI.COM.PL 5
 6. 6. 4 XII, godz. 17.30 RecenzjaSpotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.10 XII, godz. 18.00Eksperymentalna Scena Operowa z cyklu „Operetka moja miłość” „Wieczórwłoski. Arie operowe i pieśni neapolitańskie’’. Oddane żony czy Gość specjalny: Guglielmo Callegari – tenor, Małgorzata Westrych-forte- pian. Koncert prowadzi Bożena Kiełbińska – sopran Bilety w cenie 30 zł do nabycia godzinę przed koncertem lub rezerwacja manipulatorki... pod nr. tel. 600-32-42-02. N a tegoroczne Targi Książ- szej małżonki, która zmarła zaledwie kil- ki w Krakowie wydawnictwo ka miesięcy wcześniej!11 XII, godz. 18.00 Znak przygotowało porywają- Kobiety, jak jedni powiadają bezPromocja książki „Od Majdanu do Smoleńska”. Rozmowa Piotra Legutki i Do- cą książkę, autorstwa Kamila Janickie- nich nam mężczyzną byłoby lepiej, alebrosława Rodziewicza z Pawłem Kowalem. go, Pierwsze damy II Rzeczpospolitej. to przecież One, nadają barwę naszemu Jest to opowieść o trzech niezwykłych życiu. kobietach z najwyższych sfer przedwo- Zapraszam do lektury książki Kami-13 XII, godz. 10.00 i 12.30 jennej Polski, które były nie tylko żo- la Janickiego, którą szczególnie polecił-„Czarodziej Fryderyk” – audycje muzyczne dla uczniów szkół podstawowych. nami, ale też manipulatorkami, skan- bym naszym politykom. dalistkami. Kamil Janicki, historyk, MG publicysta, w sposób ciekawy i porywa- Na spotkanie z autorem zaprasza-13 XII, godz. 18.00 jący wręcz odkrywa przed czytelnika- my 4 grudnia o godz. 18.00 do Śród-Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza mi sekrety niesamowitych kobiet któ- miejskiego Ośrodka Kultury.na wieczór literacki z cyklu „Niezatarte Autografy” pt.: „Jak pies z kotem”. re w okresie międzywojennym były naW programie: poezja Franciszka Klimka, recytacja: Autor i Przyjaciele, piosenka ustach wszystkich. Bohaterkami jegoautorska – wokal: Jaga Wrońska. Prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz- opowieści są: Maria Wojciechowska,-Plichta Michalina Mościcka oraz Maria Mo- ścicka. Cóż to były za kobiety? Z jednej strony Pierwsze Damy II Rzeczpospoli-14 XII, godz. 9.00 tej. To one uosabiały magię, czar i ele-„Muzyczny savoir vivre” – koncert dla młodzieży gimnazjalnej. gancję dwudziestolecia międzywojen- nego – Polski utraconej dla nas na za- wsze. Z drugiej strony kobiety pełne17 XII, godz. 18.00 temperamentu, charakteru ale też wadPromocja płyty CD „Poezja Anny Achmatowej” w tłumaczeniu Bożeny Adamek i ciekawej przeszłości.Prowadzenie: Józef Baran, czytają – Bożena Adamek i Andrzej Grabow- Michalina Mościcka w młodościski, konsultacja językowa – dr Aleksandra Łagowska, konsultacja artystycz- członkini PPS, własnoręcznie konstru-na – Włodzimierz Nurkowski, foto na okładce – Małgorzata Lebda, muzy- owała bomby i dobrze wiedziała, czegoka i nagranie – Tomasz Lida, Stanisław Majerski – trąbka, Jerzy Krowicki oczekuje od życia. Gdy jej mąż odrzu-– klarnet, (wykorzystano kompozycję J. S. Bacha „Das Wohltemperierte Klavier”, cił propozycję objęcia urzędu prezyden-Fuga g-moll, nr 16 – Tomasz Lida), wydawca płyty – KORGO sp. z o.o. w Krakowie, ta, wystarczył jej jeden telefon. Natych-patronat serwisu www.poezja-polska.pl. miast zmienił zdanie i potulnie zgodził się na wszystko. Natomiast Maria druga Kamil Janicki żona prezydenta Mościckiego wywołała PIERWSZE DAMY II19 XII, godz. 9.00 skandal bez precedensu. Prezydent Pol- RZECZPOSPOLITEJ„Czym się różni kolęda od pastorałki” ski, Ignacy Mościcki poślubił młodszą Prawdziwe historie,W programie audycji Biura Organizacji Koncertów „Preludium” pod patro- o 28 lat kobietę! I to kogo! Żonę własne- Wydawnictwo ZNAK,natem Fundacji Sonoramente są nauka i prezentacja najpiękniejszych zna- go adiutanta i sekretarkę swojej pierw- Kraków 2012nych i nieznanych kolęd i pastorałek oraz koncert muzyki poważnej związa-nej ze Świętami Bożego Narodzenia. 21 XII, godz. 19.0019 XII, godz. 18.00Krakowska Witryna Fotograficzna. Spotkanie z fotoreporterami. Scena Lamelli zaprasza na: Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” spektakl taneczny Teatru ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków, tel. 12 411 61 16, e-mail: klubmw@poczta.onet.pl Otwartej Kreacji z renesansową muzyką na żywo Gdzieś między… Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.00 Choreografia: Beata Owczarek, Artur Dobrzański Opracowanie muzyczne: Maciej Wnękowicz6 XII, godz. 18.00 Wystąpią: Beata Owczarek, Artur DobrzańskiFan Club Elvisa Presley’a. Wstęp wolny Tancerze teatru Otwartej Kreacji, do wtóru renesansowej muzyki, wykonywanej „na żywo” przez Macieja Wnękowicza opowiedzą tańcem, ruchem i gestem histo-13 XII, godz. 19.00 rię relacji między dwojgiem ludzi. Kim są owi ludzie? Dlaczego muzyka renesan-Salon Artystyczny Dettloffów – spotkania poetyckie Twórczość poetycka Bogu- sowa jest tłem owej relacji? Przekonacie się Państwo sami!sława Nowalińskiego i Marka Porąbki. Oprawa muzyczna – Przemysław Bilety: 10 złWróblewski (gitara, śpiew), prowadzenie – Monika Maśnik. Wstęp wolny Bogusław Nowaliński – poeta i malarz, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzy- szenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie. Spod jego pióra wyszło wie- le ponad 2000 wierszy, w tym fraszek. Można je znaleźć w licznych publikacjach książkowych oraz czasopismach, a z Poetą spotkać się podczas niejednego popołu- dnia w krakowskich domach kultury. Marek Porąbka – poeta z Kurdwanowa. Wydał książki: W lustrze, Rdza, Na rondzie, Psałterz profana. Jest uczestnikiem licznych spotkań poświęconych 6 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 7. 7. poezji. Jego wiersze bardzo często można zobaczyć po zmroku na fasadzie ka-Z notatnika hipochondryka mienicy przy ulicy Brackiej 2. 13–20 XII Stawy bez karpia Wystawa studentów Małgorzaty Kołcz i Katarzyny Zapart z Krakowskiej Aka- demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z Pracowni Elektronicznych Form Reali- zacji (Wydział Architektury i Sztuk Pięknych). Kurator wystawy: Zbigniew LatałaC o piąty Polak uskarża się na prze- Niestety nie istnieje skuteczne le- 18 XII, godz. 15.30 wlekłe choroby stawów, a ponad czenie przyczynowe. Wstrzykiwanie Otwarta lekcja baletu dla dzieci jedna trzecia owych dolegliwości różnych preparatów, zabieg nieprzy-dotyczy problemów ze stawami kolano- jemny i obciążający, przynosi jedynie 19 XII, godz. 18.00wymi. Są one największymi i jednocze- doraźną ulgę. W sytuacji, gdy choroba Audycja muzyczna z klasy saksofonu Krzysztofa Włodarczyka.śnie najbardziej obciążonymi stawami uniemożliwia poruszanie się, zniszczo-w ludzkim ciele. ne stawy można zastąpić wszczepioną Na początek krótka lekcja matema- operacyjnie protezą, ale jest to już roz- Klub „Kazimierz”tyki: aby przejść 1 kilometr, trzeba wy- wiązanie ostateczne. ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 12 421 57 86,konać około 1500 kroków – w ciągu 10- Możemy jednak coś zrobić, aby za-15 minut zgiąć i wyprostować jedno ko- hamować, a przynajmniej znacznie www.kkazimierz.mylog.pl, e-mail: d.lanocha@lamelli.com.pllano, potem drugie i tak aż 1500 razy. spowolnić postęp choroby. Trzeba toIle kilometrów robimy dziennie? Ile zrobić zanim zwyrodnienie stawów do-czasu spędzamy stojąc, drepcząc, cho- kuczy nam najbardziej nasilonymi ob- 1 – 10 XII, godz. 14.00 – 20.00dząc? Nie oszczędzamy naszych sta- jawami. Odpowiednie obuwie (na wy- „Materia ducha” – wystawa malarstwa Łukasza Jackawów, a uwaga ta dotyczy głównie miło- godnej, elastycznej, płaskiej podeszwie Artysta, wszechstronnie plastycznie wykształcony, prezentuje obrazy wielkoformato-śniczek wysokich obcasów. Badania do- amortyzującej kroki), korekta wad po- we. A na nich, jego plastyczne fascynacje. Warto zobaczyć. I, oczywiście, podziwiać.wiodły, że ten rodzaj obuwia powoduje stawy (wkładki ortopedyczne, prawi-zwiększenie obciążenia kolan aż o 30%! dłowe używanie laski czy kul łokcio- 3, 17 XII, godz. 18.00Nie dziwi zatem fakt, że choroba zwy- wych – laski zawsze po stronie zdrowej, Spotkanie Grupy Kobiet Alternatywnych – prowadzenie Grażyna Pietrońrodnieniowa stawów kolanowych dwu- kuli po stronie chorej), redukcja nad- Zawodowo i rodzinnie, są prawie spełnione. A jednak chcą wiedzieć więcej, robićkrotnie częściej dotyczy kobiet. Do wy- miernej masy ciała i przede wszystkim coś. Nawet cokolwiek. Dlatego dwa razy w miesiącu spotykają się po to, by pozna-stąpienia wspomnianych dolegliwości odpowiednie ćwiczenia. O ile bowiem wać świat w jego różnorodnych formach. W muzyce, filmie, plastyce i psychologii.przyczyniają się dodatkowo: nadwaga, nadmierne obciążenie stawu przyspie- Z tych spotkań wychodzą nadzwyczaj zadowolone.wadliwe ustawienie stawu (wada posta- sza jego destrukcję, o tyle brak ruchuwy), przebyte urazy oraz przebyte za- jest zgubny dla chrząstki stawowej, 12 XII, godz. 18.00palenia stawów. Wiek także ma w tym a zwiotczałe mięśnie i więzadła nie są „Wibracje duszy” – wernisaż malarstwa Joanny Gawełprzypadku ogromne znaczenie – cho- w stanie zapewnić odpowiedniej stabil- Matematyczka. Stała się artystką, która początkowo nie wierzyła we własne, pla-robę zwyrodnieniową stawów kolano- ności stawu. Należy zatem ćwiczyć mię- styczne możliwości. Tymczasem takie posiada. Okazało się bowiem, że za liczba-wych stwierdza się u większości osób po śnie nóg (zwłaszcza mięśnie czworo- mi i cyframi, mogą się także skrywać uczucia, artystyczne namiętności i fanta-65 roku życia. głowe ud), unikając jednocześnie nad- zja. Takie też będą obrazy Joanny Gaweł. – Uprawiam malarstwo intuicyjne” – Mnie to nie dotyczy, jestem mło- miernego zginania stawów kolanowych mówi o sobie. I ma rację! Co warto oglądać i podziwiać.da, młody. Tak może powiedzieć młod- czy też prostowania ich pod zbyt dużymsza część populacji. To prawda, ale na- obciążeniem (niedopuszczalne są sko- 18 XII, godz. 15.00sze stawy starzeją się bez naszej zgo- ki, podnoszenie ciężarów przy ugiętych „Czytaj z „Kazimierzem” – spotkanie z Marianem Żakiem ze Śródmiejskiejdy i wiedzy. Niepostrzeżenie, każdego kolanach, klęczenie). Biblioteki Publicznej.dnia, coraz bardziej zużywa się „okła- Im wcześniej rozpocznie się rehabi- Klub Kazimierz, wraz ze Śródmiejską Biblioteką Publiczną zainaugurował pro-dzina” stawów – chrząstka, która litację, tym lepiej. Jednak ból kolan na- jekt stałych spotkań pod hasłem „Czytaj z „Kazimierzem”. Comiesięcznie, księgo-amortyzuje ciężar naszych kroków. Po- silający się przy wszelkich próbach ich znawcy prezentują zainteresowanym, które pozycje książkowe z klubowej Biblio-czątkowo wcale tego nie czujemy, do- rozruszania może skutecznie zniechęcić teki warto naprawdę przeczytać. A trafia na biblioteczne półki Klubu wiele best-legliwości – ból i upośledzenie rucho- do gimnastyki. Aby zmniejszyć te dole- sellerów, które można przeczytać bez naruszania zawartości własnego portfela.mości stawu – są niewielkie i pojawia- gliwości i ułatwić wdrożenie programują się tylko okresowo. Nasilają się przy ćwiczeń, można stosować miejscowo 18 XII, godz. 18.00większym obciążeniu, w czasie spo- preparaty o działaniu przeciwbólowym Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora”czynku mijają. Trudno jest nosić cięż- i przeciwzapalnym.sze zakupy, trudno zejść po schodach, W tym przedświątecznym okresie, 20 XII, godz. 18.00choroba postępuje powoli, ale nieubła- kiedy mamy wyjątkowo dużo zajęć, bie- Spotkanie Wigilijne Klubu Kazimierzganie. W skrajnych przypadkach zwy- gania, sprzątania czy dźwigania zaku-rodnienie stawów kolanowych może pów nie zapominajmy o naszych sta- ZAJĘCIA STAŁE:doprowadzić do poważnego ogranicze- wach i dajmy im nieco wytchnienia. Klub Brydżowy – wtorek – piątek 14.00 – 20.00, Klub Szachowy – wtorek – piątek 14.00nia ruchomości stawów, a nawet do in- Wesołych Świąt! – 20.00, Klub Szaradzistów Krakowskich „AGORA” – wtorek, godz. 18.00, Warsztatywalidztwa. Izabela Niziałek Teatralne – piątek, godz. 19.00, Biblioteka – poniedziałek – piątek, godz. 16.00 – 18.00. Zapraszamy na warsztaty: Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych „Piwnica pod Baranami” ul. św. Tomasza 26, tel. 12 421 25 00, e-mail: micek@poczta.neostrada.pl Kursy komputerowe 50+ Warsztaty gitarowe Kursy rysunku i malarstwa Warsztaty filmowe 1, 8, 15 XII, godz. 21.00 Flamenco & taniec brzucha Kurs fotografii artystycznej Kabaret Piwnica pod Baranami. Spotkanie ze sztuką Warsztaty wokalne 7 XII, godz. 20.00 Sztukolotnia Kurs aranżacji wnętrz Z cyklu: Wieczory Piwnicznych Gwiazd – wracają wspomnienia z Mieczysławem Święcickim. Warsztaty filcowania 9 XII, godz. 20.00 Z cyklu – Nasi Goście: Honzatko rozmontowana – recital Mar- Więcej na: www.lamelli.com.pl ty Honzatko.INFORMATOR  grudzień 2012 LAMELLI.COM.PL 7
 8. 8. XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać świadectwo” 12 kwietnia 2012 roku jury XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać świadectwo” w składzie: dr Marek Karwala – przewodniczący jury, Adam Ziemia- nin oraz Janusz M. Paluch – sekretarz jury, po przeczytaniu 260 zestawów wierszy nadesłanych z całej Polski i z zagranicy postanowiło: Nagrodę Główną – czyli wydanie tomu poezji – otrzymuje: Zdzisława Górska ze Strzyżowa, I Nagrodę otrzymuje Leszek Wójcik z Krakowa, II Nagrodę otrzymuje Antonina Se- besta z Myślenic, III Nagrodę otrzymuje Ewa Jabłońska z Otwocka. Jury przyznało również cztery równorzędne wyróżnienia które otrzymują: Jarosław Burgieł z Krakowa, Leszek Jaraczewski z Warszawy, Leonard Mo- krzycki z Gdańska, Janina Szołtysek z Mikołowa. Leszek Jaraczewski Leonard Mokrzycki wyróżnienie wyróżnienieNatori, Prefektura Mijagi, Śmiertelna powaga18 kwietnia 2011 roku nie wolno życia brać zanadto serioMordercza falazrzuciła łupy na stertę myślę --domy meble zabawki i w tej samej chwilina samym szczycie poddawszy siębyć może po walce spada na mnieleży kołami do góry śmiertelna powaganajnowszy model Toyotynoc już się wycofuje Gdzie kurzyłaale wciąż jest sprzymierzeńcem Droga zaApokalipsyto co może wydać się zuchwałe Jednośladem Urodził się w grudniu 1974 r.i nie na miejscu Urodzony w 1949 r. w Warszawie. gdzie kurzyła droga za jednośladem w Gdańsku, gdzie wciąż mieszka.to otulone bogato białym kwieciem Wiersze publikował m.in. w „Więzi”, i krzaki czerwonej rosły porzeczki Wczesne – krótkie i zabawne – wier-drzewko wiśni „Res Publice”, „Miesięczniku Lite- sze publikował okazjonalnie w pol-stoi nad rumowiskiem rackim”, „Poezji”, „Tygodniku Kultu- dziś czarną asfaltową nitką przecięta na sko-niemieckim magazynie młodzie-i jakby nic się nie stało ralnym” i „Tygodniku Solidarność”. dwoje żowym „Grenzenlos / Bez granic”.uśmiecha się Laureat wielu konkursów poetyc- ziemia płaska jak przed wieki wieków Dużo później, bo dopiero w 2009w pierwszych promieniach brzasku kich. Wydał album poetycko-foto- roku wydał tomik „Słowa prawie nie- graficzny „Namaste” (Bernardinum, tylko poniemiecki cmentarz używane” (www.mehibezeder.com). 2004) który zawiera CD „Samarpan” liściastych drzew kępaPhenian, Korea Północna, z muzyką powstałą w wyniku współ-5 października 2011 roku pracy Sławomira Kulpowicza i Cze- (o tym kto tam leży nikt już nie pamięta) sława Niemena. W przygotowaniu do SynaGdyby precyzjoniści druku jest książka dla dzieci „Wielka jak stał tak i stoi obejmuje go chłodnymi ramionaminie wymarli sto lat temu parada ptaków”.byliby zachwyceni tym widokiem ale nawet kiedy po zmroku on szumi jej twarde pier-- przestrzenią utkaną splotem to nikogo nie straszy -- si mówiąbetonowych bloków Sanaa, Jemen, wiesz chciała-te na pierwszym planie 15 października 2011 roku nikt już się nie boi bym urodzićtworzą czworobok nam synaw mocnym uścisku trzymając Specjaliści od sztuki i tragedii Zgubnymi ulicaminiewielkie podwórko znów utrafili w sedno miałby urodęnie można dostrzec krat scena w której zrozpaczona kobieta w dół po mnieale właśnie w ten sposób tuli w ramionach wieczór był ciepły i twój geniuszdobry fachowiec buduje bezwładne ciało mężczyzny niebo ciemniało niechętniefunkcjonalne więzienie jak najbardziej zasługuje tego właśnie się obawiamjeśli chodzi o kolorystykę na skojarzenie z Pietą więc wziął ją za rękę odpowiadają jego okrągłe plecydominuje posiniały fiolet mężczyzna jest obnażony i poprowadził przez miastochoć tlą się jeszcze resztki kobietę skrywają fałdy czerniumierającego błękitu nikab nie odsłania nawet zgubnymi ulicami w dół Panie anielew kadrze widać kilkaset okien zapłakanych oczu aż za rzekę przysiadł na kurhaniejednak żadnego nie ożywia bukiet światła to matka i jej syn w jasnym gładkim cieleotwory są puste raniony podczas wczorajszych zamie- a ona opierała sięczarne jak doły po wyrwanych oczach szek tylko troszeczkę aniołjest jednak coś prawdę mówiąc i załamał skrzydłaco wprawiłoby w kłopot przedstawicieli scena jest znana od zawsze Praktyczne prezentyrealizmu kubistycznego i nie ma złudzeń zwykle przy takiej okazji ach panie aniele- jedyny jasno podświetlony punkt ludzkość powtarzać ją będzie do końca dają pierścionek nie rozpaczaj wielena ścianie więzienia kto wie czy nie jedynym znakiemwiększy niż cztery okna dokumentującym czas zdarzenia on jednak jemu ziemia zbrzydłakolorowy portret jego twórcy są białe rękawiczki na dłoniach kobiety cenił prezenty praktyczne całkiem w ten sposób świat początku dwudziestego pierwszego wieku dlatego dostała komplet więc zadusił się Wiersze z cyklu: Zdjęcie roku chroni się przed zalewem krwi srebrnych łyżeczek do herbaty gałgankiem8 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 9. 9. Zaproszenie Zaproszenie Agnieszka Stabro Robert MarcinkowskiA R gnieszka Stabro jest absolwentką obert Marcinkowski, ur. 1959 Wiersze kierunku Wiedza o Kulturze Wy- *** w Krakowie. Architekt, nauczy- o nurkowaniach działu Polonistyki Uniwersytetu Co rano budzą mnie twoje oczy ciel akademicki. Adiunkt na Po-Warszawskiego oraz specjalizacji Ani- jak ocean litechnice Krakowskiej, poeta, członek Na głębokościachmacja Kultury. Obecnie studentka po- bez dna ZLP. łagodnieją mżenia,dyplomowych Studiów Edytorskich na Tyle w nich miłości W dorobku, oprócz realizacji archi-Uniwersytecie Jagiellońskim. Intere- ile ciszy tektonicznych, posiada indywidualne pleśnieje zieleń,suje się literaturą współczesną, kultu- w zamkniętej dłoni wystawy rysunków i fotografii, liczne mięknie tarka lustra.rą, teatrem. Publikowała w miesięczni- Garść piasku piosenki autorskie, oraz ilustracje, za-ku „Kraków”, czasopiśmie „Topos” oraz jak dotyk równo muzyczne – do prezentacji po- Mrą pośród piachupokonkursowej antologii „Co powiesz na Dzień wstaje etyckich, jak i plastyczne – do książek ostrokąty słońca.małą czarną… egzaltację”, wydanej na- jak wstaje ciało moje- i czasopism.kładem Ośrodku Kultury Ochota. Jest nie moje Indywidualne książki poetyckie: Mrok morza zewsządautorką e-booka „W domu na polanie” „Jutro” (1990), „Przez krajobraz nie- kładzie się jak zmierzch.wydanego przez wydawnictwo Nowy ziemski iście” (2000), „...Kolwiek”Świat oraz arkusza poetyckiego „Jezio- Po tobie (2006), „Kierunki żeglugi” (2008). *ra pamięci” wydanego nakładem Domu Nic nie mam po tobie Poziomo pełzną ostrokrzewy rafy.Kultury Praga w Warszawie. Jest rów- oprócz tęsknoty bez końca Gdzie brzeżek światła – przyrasta organizm.nież współautorką audycji literackiej i bez początku W nieważki przestwór sięga most, a na nim„Szkiełko i oko”. Tylko tyle kwitną pałace, przewrócone w szafir. zdążyłeś mi zostawić Portretowe zdjęcie bez ramki Płaszczka, lądując w swej piaskowej burzy,Studnia w poplamionej kopercie zastyga w krater o podstępnym zboczu.Wyłowiłeś mnie z czarnej Zebro-ławica wpada mi do oczu.i głębokiej jak morze Papugodzioby różnobarwnie kurzą...studni Pustkarozpaczy Pustką Rastry planktonów i welony ławicZłapałeś w cieniutką tą w sobie szemrzą piętrami, jak akord głęboki.sieć miłości można śmiać się W tonacje bliskoświetlne – i na bokina żyłce oddychać rozgarniam pieśni w tęczowej oktawie!trzymając śnićobietnicę jasnych poranków Można pić wódkę z przyjacielem *Gdzie byłabym teraz palić papierosy Na spotkanie z autorem zapraszamy Bibuła nieba nasiąka błękitem,gdyby nie twoje ciepłe głaskać pieska 3 grudnia o godz. 18. do Śródmiej- ściany za patio toną w palmokremie...silne dłonie I można udawać skiego Ośrodka Kultury Przez krótką chwilę, bliską ukojenia,gdyby nie szeptane modlitwy że to wszystko jeszcze cię bawi oddycham ciszą wewnętrznego miasta.nad spłoszonym ptakiem chociaż naprawdę jest ci już wszystko jedno*** Grupa KażdyJuż tęsknięchociaż myślałam zaprasza na otwarte Warsztaty Literackieże to uczucie mam już dawno za sobąI że już nigdy aż takZawiesiłeś nową tęczęznowu wyciągam ręcepo kolory słówUczę się słuchaći chodzić po kruchym poczuciuciepła twojego oddechuZnowu się śmieję naprawdędo błękitu twoich oczuCiemność zostawiam za sobą w każdą pierwszą środę miesiąca. Na spotkanie z autorką zapraszamy 17 grudnia o godz. 18. do Śródmiejskiego Prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta Ośrodka Kultury Do nabycia w siedzibie redakcji (ul. Mikołajska 2, Kraków) Yeti radzi: i w Empiku!!! Tylko 7 zł!!! Szanuj papier - nie www.fragile.net.pl twórz bezu¿ytecznieINFORMATOR  grudzień 2012 LAMELLI.COM.PL 9
 10. 10. Recenzja Grupa Każdy prezentuje… Dni i noce tykają po korytarzu…W Paweł Kuzora grudniowym numerze „Lamel- li” postanowiłam zaprezentować „stare dobre” twarze Grupy Każ- Pdy.... Magdalena Węgrzynowicz-Plichta na aweł Kuzora jest poetą konkret- nikt jej nie rozpozna kiedy przyjdzie jestem tak stary jak młody jest mój synprośbę śp. Anny Kajtochowej przewodni- nym, nieco tajemniczym, odważ- nikt nie wie czy przyjmie ją z ochotą pamiętam dzień w którym wiozłem goczy spotkaniom Grupy Każdy…; Wiesław nym. Swoimi tekstami często pro- czy się przeciw niej zbuntuje taksówką ze szpitalaJarosz jest „prawie etatowym” krytykiem wokuje, zwłaszcza prozą, która zawiera i czy wolno nam się na nią zgodzićna warsztatach poetyckich; Robert Marcin- elementy fantastyki i erotyki. Czytelnik dzisiaj pod skrzydłami Ale Mariakowski to poeta i bard, pisze i śpiewa, jego poezji Kuzory powinien wykazać się ona nigdy nie triumfuje namalował swój pierwszy obrazteksty charakteryzują się dowcipem i celną cierpliwością i dystansem, aby poznać toczy się dalej ciągle od nowapuentą; natomiast Danuta Perier-Berska jej wartość. Najnowszy tomik „W dło- [Śmierć, Ryszardowi Rodzikowi] mężczyzny który kobiecie swojego życiajest jedną z moich ulubionych poetek, chęt- niach wiatru” odbiega nieco od poprzed- wkłada na palec wieczną miłośćnie sięga po motyw miłości – przez niektó- niej książki – moim zdaniem w dobrym Podobnie jak inni współcześni poeci,rych lekceważony – którą ubiera w orygi- kierunku. To połączenie dekadentyzmu Paweł Kuzora dostrzega zło tego świata, Aneta Kielannalne metafory. Aneta Kielan z nadzieją na lepsze i piękniejsze jutro. wręcz kontempluje resztki świata, a na- Wiersze Pawła Kuzory z tomiku pt. Poeta, pomimo licznych wad świata i sa- wet nawiązuje do jego końca. W wierszu W dłoniach wiatruWiesław Jarosz mych ludzi dostrzega wartość życia, któ- Budzik znowu pojawia się kwestia czasu.O tym co jest tym re jest jedyne i niepowtarzalne: Budzik nastawiony na konkretną godzi-Człowiek nic nie chce, nę, dzwoni, gdy wybije pora końca lub Wołanietylko ciepła świat rani mnie bólem i nieszczęściem początku. przez mgłę sączy się wieczórdrugiej osoby. ale jako jedyny daje nam pełnię istnienia deszcz łagodnie siąpi na uliceInna sprawa, że to ciepło, [Pełnia istnienia, frag.] patrząc na świat poza mną spływa cicho po ramionach drzewco jednemu daje, […]z drugiego wysysa. Paweł Kuzora bardzo wyraźnie od- nie zamierzam go przeobrazić kiedy uciszymy siebieAle czymże innym jest życie… czuwa upływ czasu. Tom otwiera wiersz zniknie sam kiedy rozdzwoni się budzik usłyszymy wołanie chwili o przemijaniu. Życie jest jak fale, lu- [Budzik, frag.]Robert Marcinkowski dzie są jak fale. Ciągle w ruchu, zawsze miłość jest przecież po toWalizka niepowtarzalne, mijają bezpowrotnie. Podobnie jak Ernest Hemingway, by przetrwał sens życiaTwarzą do szyby – Dni i noce tykają po korytarzu (Alche- Kuzora zauważa, że każdy człowiekmam za plecami całą nieistotność. mik), jak wskazówki zegara – zawsze do jest sam i ma tylko siebie (Koniec). Sa- przodu, do kresu czegoś: doby, miesią- motność wpisana jest w naturę każ- InteresObjaw kliniczny: ca, roku, życia, lub jakiegoś konkretne- dego człowieka. Nie oznacza to, że nie zawsze dobrze jest byćniczym w walizce go wydarzenia. warto walczyć o miłość lub przyjaźń. kurwą lub bankieremukładam w głowie Wręcz przeciwnie: czekać oznacza nie- ze słabości ludzkiej żyćdotychczasowe życie. nasze oczy posiadły raz wszystko (Północny wiatr). Warto bo to jest interes zmienność odcieni morza walczyć o drugiego człowieka. Warto za-Diagnoza: […] czekać na miłość, warto zaczekać, aż za-myślenie rozrachunkowe. to śmierć najbardziej kocha życie triumfuje prawda, bo sądy winny być Prawda [Fale, frag.] czystym źródłem a nie rosnącą plamą a jeśli prawdą jest żeGotowa. ropy (Robactwo). Skoro warto czekać, człowiek tyle jest wart Motywem, który stale towarzyszy au- to istotna staje się także wiara w to, że ile umie radzić sobie na świecieNieco brudnawa, torowi jest śmierć. Śmierć jest końcem będzie lepiej, że sprawiedliwość, prawdaprzyciężka. przemijania. Śmierć jest częścią życia. i dobro kiedyś zatriumfują. W związku to po cóż kochać i nienawidzić Każdy człowiek musi przez nią przejść. z tym bardzo ważne stają się słowa, tym nawet jeśli namiętnie i głębokoDanuta Perier-Berska Nikt nie jest jednak w stanie podzielić bardziej ważne dla poety, ponieważ sło-Oczekiwanie się z innymi swoimi doświadczeniami na wa mogą zarówno budować jak i burzyć. co zostanie z człowieka któryW mieszkaniu naprzeciwko temat śmierci, chyba że poruszymy me- Czasami stają się wręcz niebezpieczne, coraz bardziej oddala się od prawdyskromnie ubrana choinka dyczny termin „śmierci klinicznej”, ale gdy bez ograniczeń, z premedytacją po-łza wspomnień to już nie miejsce i czas na takie rozwa- sługują się nimi współczesne media: Zapraszamy na spotkanie z auto-na gałązce, żania. Brak naukowej wiedzy na temat rem 10 grudnia o godz. 18 do Śródmiej-stół nakryty śmierci i tego, co po niej, sprawia, że bu- słowa to klucze w dłoniach wiatru skiego Ośrodka Kulturybiałym obrusem dzi strach i niepewność, w pewien spo- […]i krzesła sób owiana tajemnicą skłania do filozo- głupca uczynią mędrcemznudzone czekaniem ficznych rozmyślań. Poeta nigdy nie za- mędrca stoczą na dno zbrodnina gości. pomina o poetach, którzy odeszli, stąd zbrodniarzowi zdobędą poklask tłumów u Kuzory wiersze upamiętniające Tade- tłum jak zahipnotyzowany rozejdzieSamotna kobieta usza Kantora, Wisławę Szymborską, Je- się do domów bo słuszną walkęz karpiem rzego Tawłowicza czy Ryszarda Rodzika. rozmienią na obietnicedzieli się opłatkiem. [Klucze, frag.] i że jednego mogę tobie pozazdrościć:Magdalena Węgrzynowicz tego że nie musisz już umierać Zachęcając Państwa do lektury to--Plichta [Mistrz, Tadeuszowi Kantorowi, miku Pawła Kuzory „W dłoniach wia- frag.] tru”, swoją krótką recenzję zakończęOdkrycie ostatnim wierszem z książki zatytuło-A może całe nasze jakże nieczułe jest niebo – wanym – wbrew swej pozycji w tomikuSZCZĘŚCIE mówią ludzie stojący nad grobem – „Pierwszy obraz”, który stał się moimpolega właśnie ulubionym tekstem. Te kilka wersów łą-na tym, że bo co to znaczy odchodzić czy w jedno upływ czasu i przemijalnośćnie mamy razem w dodatku od samego siebie życia wraz z początkiem czegoś nowego, Pa eł K ora Paweł Kuzoranic wspólnego [Odchodzić, Wisławie Szymborskiej, miłością i perspektywą nowej wspólnej W dłoniach wiatru– ja tylko CIEBIE frag.] przyszłości dwojga ludzi. Wyd. Towarzystwo Słowakówa TY mnie Pierwszy obraz w Polsce, Kraków, 201210 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY

×