Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lamelli - Kwiecien 12

1,417 views

Published on

Pismo Lamelli - Kwiecień 2012

Published in: Entertainment & Humor
 • Writing you here to say that this is one of the best collection of plans I've seen I'm on my 4th day and have already build a few wooden toys for my daughter! ➢➢➢ https://t.cn/A62Ygslz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Lamelli - Kwiecien 12

 1. 1. ISSN 1732-4378 LAMELLI ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY  INFORMATOR  IV 2012  nr 4 (100)  R. IX .COM.PL Krakowska Książka Miesiąca Stanisław Grodziski | Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012 Koncert zespołu KROKE Rzeczpospolita Krakowska, 3 kwietnia 2012, godz. 20.30, Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27 jej lata i ludzie S ą to zwięzłe dzieje Wolnego Miasta Stanisław Grodziski Krakowa w latach 1815–1846: jego powstania, ustroju i trudnej pozycji Profesor nauk prawnych, związany pomiędzy rosyjskim, austriackim i pru- z Uniwersytetem Jagiellońskim, dok- skim zaborem, którą niemiecki uczo- tor honoris causa Uniwersytetu Wro- ny Konstanty Wurzbach ironicznie po- cławskiego. Przyczynił się do reaktywo- równał do sytuacji myszy obserwowanej wania Polskiej Akademii Umiejętności. przez trzy koty. Miasto o wielkiej trady- Jest autorem wielu dzieł o tematyce hi- cji, ale zbiedniałe i pozbawione uprzed- storyczno-prawnej. niego znaczenia, powoli podnosiło się z upadku. Szczególnie ciekawe są dzieje miejscowego społeczeństwa, które wzbo- gacali przybysze z bliższych okolic i dal- szych krajów – przyjmowani dobrze, bo nie cechowała Krakowa ksenofobia. Jerzy Bawoł – akordeon tem 2001 r. podczas występów w Korn- Przybysze ci polonizowali się rychło, cze- Tomasz Kukurba – altówka walii, doszło do pierwszego spotkania mu sprzyjała rola, jaką pełniło miasto Tomasz Lato – kontrabas KROKE z Nigelem Kennedym, który na- pod Wawelem: strażnicy polskiej trady- tychmiast zaproponował im współpracę. P cji narodowej. Pojawi się w tym środo- rzez pierwsze kilka lat KROKE gry- Wynikiem tego była wspólna płyta „East wisku dążenie do odegrania istotnej roli wało głównie w klubach i galeriach Meets East” (2003), która stała się praw-Zapraszamy na warsztaty! – Więcej na www.lamelli.com.pl w dziedzinie nauki i kultury; ujawni się krakowskiej dzielnicy Kazimierz. dziwym przebojem na rynku. KROKE to w następnym pokoleniu po upadku Tam po raz pierwszy można było usły- zostało nominowane do nagrody Radia Wolnego Miasta, to jest w epoce Młodej szeć utwory, które w 1993 roku ukazały BBC 3 w kategorii „world music”, a ich Polski. Zatem czasy tej niewielkiej Rze- się na pierwszej, wydanej własnym na- występy z Nigelem Kennedym na wielu czypospolitej nie przeminęły w dziejach kładem, kasecie zespołu. W 1996 roku europejskich festiwalach były przyjmo- narodu polskiego bez ważnego śladu. wydają swoją debiutancka płytę „Trio”, wane bardzo gorąco. W roku 2009 KRO- (od redakcji) a rok później drugi album „Eden” będą- KE dokonało kolejnego zwrotu na swojej cy w pewnym sensie kontynuacją pierw- drodze artystycznej – zespół coraz czę- Spotkanie odbyło się szego albumu zawierającego muzykę ściej występował jako trio, bez perkusji. 28 marca 2012 godz. 18.00 klezmerską łączącą tradycję z nowymi Koncerty KROKE nabrały bardziej ka- w Śródmiejskim Ośrodku Kultury brzmieniami. Podsumowaniem począt- meralnego charakteru, a w muzyce po- ków kariery muzycznej zespołu jest na- jawiły się dawno nie słyszane brzmie- grana w Wielkiej Brytanii koncertowa nia aszkenazyjskie i bałkańskie. W roku płyta „Live At The Pit” (1998), nomino- 2010 zespół KROKE, nieustannie kon- wana do „Preis der Deutsche Schalplat- certując z Nigelem Kennedy i Edytą Gep- tenkritik” w 1999 roku. pert, rozpoczął pracę z Mają Sikorowską Zaproszenia na najważniejsze euro- nad repertuarem z greckimi piosenkami. pejskie festiwale oraz ważne spotkania W styczniu 2011 roku zespół wraz z Mają z wieloma muzykami, osobistościami Sikorowską oraz Sławkiem Bernym (in- kultury i sztuki przyniosły okres inten- strumenty perkusyjne) zakończył pracę sywnych tras koncertowych. Dały tak- nad płytą „Avra”, która zawiera 12 pięk- że zespołowi możliwość kontaktu z no- nych greckich pieśni. wymi brzmieniami oraz kulturami mu- Monika Dudek zycznymi. Nie odcinając się od korzeni klezmerskich czy bałkańskich, KROKE Bilety w cenie: 55,00 zł do nabycia w na- coraz częściej tworząc własne, oryginal- stępujących punktach: ne kompozycje sięgało do wzorców se- – Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mi- fardyjskich czy arabskich. Efektem ta- kołajska 2, rezerwacje: bilety.sok@ kich poszukiwań była płyta „Sounds Of poczta.fm The Vanishing World” (1999), nastro- – Info Kraków, ul. św. Jana 2 12 421 – jowe świadectwo ewolucji muzyki KRO- 77 – 87 KE i zdolności muzyków do kreowania – Filmotechnika, Pasaż Bielaka Rynek własnego, niepowtarzalnego stylu. La- Główny 9 tel. 12 422 89 45
 2. 2. Program kwiecień 2012 Podróże dalekie i bliskie... Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, tel. 12 422-08-14, www.lamelli.com.pl Kilka dni w stolicy Habsburgów2 IV, godz. 18.00Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza na kolejny wieczór lite-racki z cyklu Orszak Apollina spotkanie z poezją Eweliny Jurczak „Na asfalto-wej scenie i kilka chwil dalej...”. Recytacja: Ewelina Jurczak, oprawa mu-zyczna: Ewelina Jurczak, Marcin Dryja oraz „Kompani”, czyli... MirosławGumularz, Grzegorz Jurczak. Prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz--Plichta.3 IV, godz. 20.30Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27Koncert zespołu KROKE w składzie: Jerzy Bawoł – akordeon, Tomasz Kukur-ba – altówka, Tomasz Lato – kontrabas. Bilety w cenie: 55,00 zł do nabycia w następujących punktach: Śródmiejski K Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, rezerwacje: bilety.sok@poczta.fm, Info Kra- orzystając z atrakcyjnej promocji deńskiego artystę i performera Frieden- ków, ul. św. Jana 2 12 421 77 87, Filmotechnika, Pasaż Bielaka Rynek Główny 9, biletowej postanowiliśmy w pe- sreicha Hundertwassera. Hundertwas- tel. 12 422 89 45. wien zimowy weekend wybrać się ser projektował niemalże bajkowe domy, do Wiednia. Nie przerażało nas 7 godzin gdzie nic nie jest typowe: czy to okna4 IV, godz. 17.00 spędzonych w autokarze, w końcu do sto- w różnych rozmiarach i kształtach, całeGrupa Każdy otwarte warsztaty literackie, prowadzenie: Magdalena Węgrzy- licy Polski, Warszawy, jedzie się niewie- gamy kolorowych mozaik wykorzystywa-nowicz-Plichta. le krócej Planowaliśmy trochę pozwie- ne przy wykończeniach, czy też koloro- dzać, ale głównie pospacerować po mie- we kolumny i wieżyczki. Szczególne wra-10 IV, godz. 18.00 ście zrobić mnóstwo ciekawych zdjęć, żenie robi zaprojektowana przez artystęFilmowy Klub Historyczny. Instytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiejski a przy okazji „liznąć” nieco światowe- w jego stylu... spalarnia śmieci.Ośrodek Kultury zapraszają na projekcję filmu dokumentalnego pt.: Oskarżenie go blichtru – w końcu wybieraliśmy się Wieczór, zgodnie z wiedeńską trady-(TVP 2007, 25 min.), w reżyserii: Grzegorza Brauna. do poważnej stolicy europejskiej, miasta cją, postanowiliśmy spędzić w jednym kultury i sztuki. z najbardziej rozpoznawalnych symbo-11 IV, godz. 18.00 Pierwszym, nieplanowanym punk- li miasta – Operze Wiedeńskiej. Bilety doWykład otwarty w ramach warsztatów literackich: dr Marek Karwala: Czy li- tem „zwiedzania”, okazał się być sąsia- Opery, nawet te po kilkaset euro, niejed-ryka da się zamknąć w ramy? O jej genologicznych uwarunkowaniach. dujący z naszym mieszkaniem Nascht- nokrotnie rozchodzą się na wiele dni przed Liryka jako rodzaj literacki, podmiot liryczny, liryka autobiograficzna, autote- markt. Jest to ogromny plac handlowy, spektaklem. Jednak „zwykli śmiertelnicy” matyczna, roli i maski; wiersz tradycyjny a tzw. wolny; rytm, rym, strofa/seg- gdzie oprócz asortymentu podobnego również mogą się tam dostać – i to nie pła- ment. Wstęp wolny! do tego spod naszej Hali Targowej, moż- cąc horrendalnych sum za bilet i nie rezer- na kupić oraz zjeść rozmaitości z niemal- wując miejsc na miesiąc wcześniej. Przed11 IV, godz. 19.00 że całego świata. Spacerując między alej- każdym spektaklem, z czego i my skorzy-„The Chuck Menton Show– Grupa AD HOC” kami i straganami pełnymi oliwek, serów staliśmy, można bez problemu za kilka „The Chuck Menton Show”, to próba wejścia Grupy AD HOC w długie formy im- i owoców morza, przechodziło się do tych euro kupić wejściówkę na miejsce stojące, prowizacji. Wraz z naszym wyimaginowanym mistrzem będziemy chcieli prze- wypełnionymi przyprawami z Indii bądź czasem tylko odstając swoje w krótszej lub brnąć przez wszystkie dotychczas wymyślone gatunki tej spontanicznej sztuki. z Maghrebu, by w końcu dojść do restau- dłuższej kolejce do kasy. Sam gmach ope- Dzięki waszym podpowiedziom postaramy się stworzyć ciąg scen, scenek, ak- racji serwujących różnorakie smakołyki: ry robi już ogromne wrażenie, bogato zdo- tów, który przeplatając tysiące wątków zakończy się zaskakującą i nieznaną ni- od typowo wiedeńskich sznycli po sushi bione sale, marmurowe schody, liczne fi- komu pointą. W skrócie? Nowa, jeszcze bardziej zaskakująca formuła i starzy i inne specjały kuchni azjatyckiej. gury, obrazy i popiersia najważniejszych znajomi z Wieczorów Komedii Improwizowanej. Będzie sekciarsko, będzie nie- Od turystyki kulinarnej przeszliśmy twórców i artystów, co w dopełnieniu szablonowo, będzie inaczej. Poznajcie zatem Chucka Mentona i jego trupę akto- do tej właściwej, czyli zwiedzania miasta. z muzyką i spektaklem czyni wieczór tam rów na zawołanie. Bilety: 10/15 zł. Wśród światowej klasy zabytków archi- spędzony niezapomnianym. Dzień zakoń- tektury oraz miejsc historycznych, Wie- czyliśmy w jednej z wiedeńskich kawiarni11 IV, godz. 19.00 deń może poszczycić się wspaniałymi przy lampce austriackiego wina.Filharmonia Krakowska, ul. Zwierzyniecka 1. muzeami oraz galeriami sztuki. Jest ich Ostatni dzień w CK Stolicy spędzi-Koncert charytatywny na rzecz bezdomnych zwierząt, podopiecznych Krakowskie- w mieście ponad 100, a te najważniejsze, liśmy w Schonbrunnie. Ten Habsbur-go Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. jak Leopold Museum czy MUMOK (Mu- ski pałac, położony z dala od miejskiegoWystąpią: Beata Rybotycka, Grzegorz Turnau, Tomasz Stańko, Leszek seum moderner kunst stiftung ludwik gwaru, nawet zimą robi ogromne wraże-Możdżer, Jerzy Połomski i Janusz Sent, kwartet smyczkowy Convivium. wien), znajdują się w dzielnicy Museum nie. Tym razem jednak mogliśmy tylkoKoncert organizują: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Nowa Pro- Quartier. Mimo napiętego planu udało wyobrazić sobie kwiatowe dywany i ko-wincja, Śródmiejski Ośrodek Kultury. Prowadzenie koncertu: Bronisław Maj, nam się zobaczyć unikalną wystawę dzieł lorowe roślinne labirynty, rosnące na ol-Wacław Krupiński. Rene Magritta w galerii Albertina oraz brzymim terenie pałacowych ogrodów. Bezdomnych zwierząt wciąż jest bardzo dużo. W krakowskim schronisku prze- obrazy genialnych artystów austriackiej Postanowiliśmy, że niebawem wrócimy, bywa średnio około 500 psów i 200 kotów. Mimo wielu akcji adopcyjnych, za secesji na czele z Gustawem Klimtem spróbować tortu Sachera w promieniach kraty trafiają wciąż nowe czworonogi. Organizatorzy koncertu chcą zwrócić w Leopold Museum. wiosennego słońca. Tym razem bowiem uwagę na ten wielki problem społeczny i dlatego zaprosili do projektu wspania- Po opuszczeniu Museum Quartier z popularnych „wiedeńskich” przysma- łych artystów, którzy zgodzili się wesprzeć swoim udziałem tę inicjatywę. Do- ruszyliśmy poznawać wiedeńskie ulice ków najbardziej smakowała nam… turec- chód z koncertu zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Krakowskiego i skwery. Pośród mijanych wspaniałych, ka baklawa z piekarni nieopodal Opery Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które od lat ratuje tysiące zwierząt. zadbanych kamienic, zdecydowanie wy- tekst & zdjęcia W czasie koncertu odbędzie się aukcja, poprowadzi ją Łukasz Lech a przed- różniają się te zaprojektowane przez wie- Katarzyna i Rafał Siudowscy mioty, które się na niej znajdą są doprawdy niezwykłe. Cegiełki wstępu, z przeznaczeniem na pomoc bezdomnym zwierzętom, można nabyć: w kasie Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej 1, w Punkcie Informacji Miejskiej Info Kraków przy ul. św. Jana 2, w biurze KTOZ, ul. Flo- riańska 53.12 IV, godz. 17.00Poprzez Kresy. Borszczów – Krzywcze – Okopy Świętej Trójcy.Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty. 2 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 3. 3. Recenzja historyczna Jadąc wzdłuż rzeki Zbrucz, która wyznaczała granice przedwojennej Rzeczpospoli- tej, nie można pominąć jej południowo-wschodniego cypla-powiatu borszczowskie- go. W Borszczowie kościół parafialny Trójcy Świetej powstał wskutek przebudowy zamku. W pobliskiej Wysuczce można podziwiać ruiny zamku, malowniczo położo- Polski Piemont... ne w pejzażu charakterystycznym dla Podola. Ruiny zamkowe zachowały się rów- nież w Krzywczu, którego największą atrakcją jest Jaskinia Kryształowa. W Kudryń- cach zachowane fragmenty murów i baszt przypominają dawną potęgę twierdzy z XVII w. Ważna fortyfikacja powstała w II poł. XVII w. w Okopach Świętej Trójcy, w widłach Dniestru i Zbrucza. Została ona spopularyzowana przez Zygmunta Kra-K rakowskie wydawnictwo PE- sińskiego w „Nie-Boskiej komedii”. Po przekroczeniu rzeki Zbrucz w Okopach moż- TRUS wydało ostatnio książ- na zatrzymać się w pobliskim Żwańcu, gdzie zachowały się pozostałości potężne- kę „Kraków to jest wielka rzecz” go niegdyś zamku oraz kościół ormiański. Stąd już bardzo blisko do założeń obron-autorstwa Stanisława Dziedzica. Sło- nych, które odegrały ważną rolę w historii Polski: Kamieńca Podolskiego i Chocimia.wa zawarte w tytule będące trawesta-cją słów bohatera z „Wesela” Stanisła- 16 IV, godz. 18.00wa Wyspiańskiego, „Polska to jest wiel- Spotkanie autorskie Jerzego Juliusza Stadnickiwgo. Promocja „Opowiadańka rzecz” w sposób prawdziwy oddają z niedawnych czasów (i piosenek)” (wyd. Miniatura).wielkość tego jedynego w Polsce mia- W programie kilka piosenek.sta. Kraków, miasto będące kwintesen- Jerzy Juliusz Stadnicki – ur. 29 VII 1952 rok w Siemianowicach Śląskich.cją naszej historii, Matecznik Polsko- Absolwent Politechniki Krakowskiej. Debiut prasowy w 1981 roku w krakow-ści, miejsce pielgrzymek narodowych, skim „Studencie” (pod kierunkiem Bronisława Maja). Od czasów studenckich pi-kustosz tradycji, bez której żadne spo- sze piosenki dla zespołów muzycznych. Debiut ksiażkowy w 1994 roku „W końcułeczeństwo nie może zbudować nowo- żyjemy” (Miniatura). Autor 8 tomików poetyckich i zbioru opowiadań „Opowia-czesnego państwa. Kraków to zabytki, dania z niedawnych czasów (i piosenki)”. Wydał poemat „Pieśń o Solidarności”Wawel, Bazylika Mariacka, liczne ko- w Instytucie Wydawniczym Świadectwo w Bydgoszczy. Mieszka w Jaworkachścioły, najstarszy polski uniwersytet, koło Szczawnicy Zdroju. Wydał dwie autorskie płyty muzyczne (teksty i muzy-ale to też miasto pełne tajemnic i legend zbyty zamiłowania faktograficznego dają ka). Ostatniej, zatytułowanej „Żyj mój śnie” mecenasem jest Fundacja Mańkow-jakże potrzebnych do budowania sfery możliwość czytelnikowi zagłębienia się skich. Laureat dwudziestu kilku konkursów poetyckich, m.in. Ogólnopolskiegodziedzictwa narodowego, którym lubi- w przeszłość i tradycję Krakowa. Pozy- Turnieju Jednego Wiersza w SCK «Pod Jaszczurami» w Krakowie (1981 r.).my się tak szczycić. Owa książka mogła cja godna polecenia nie tylko dla pasjo-powstać tylko z głębokiej fascynacji au- natów historii, ale dla każdego kto ceni 17 IV, godz. 18.00tora Krakowem. Dzięki oraz chwała Mu sobie dobre pisarstwo. Verba volant, W ramach spotkania z „Historią PRL-u” zapraszamy na promocję książki pt.:za to! scripta mament! PRL – „normalny” kraj, pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. Książ- „Kraków to jest wielka rzecz”, jest MG ka ukazała się jako 17. tom serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL”, wyda-zbiorem dziesięciu esejów, które dzię- wanej wspólnie przez Oddział IPN w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej, Krakówki potoczystości oraz łatwemu przeka- Stanisław Dziedzic 2012. W spotkaniu wezmą udział redaktorzy pozycji: dr hab. Filip Musiał oraz drzowi wynikającemu z posiadania przez Kraków to jest wielka rzecz Jarosław Szarek.autora „lekkiego pióra” w sposób swo- Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012bodny, gawędziarski, aczkolwiek niepo- 18 IV, godz. 18.00 Wykład otwarty w ramach warsztatów literackich: dr Marek Karwala. Drogi rozwojowe gatunków lirycznych i środków artystycznego wyrazu. „Normalny” kraj O środkach wyrazu artystycznego (instrumentacyjne, słowotwórcze, składnio- we, tropy); o podstawowych gatunkach lirycznych. Wstęp wolny! 18 IV, godz. 18.00 „Kantor od kuchni” – spotkanie z Krzysztofem Miklaszewskim.N akładem wydawnictwa Instytu- kraj, pod red. Filipa Musiała i Jarosła- Pokaz filmu dokumentalnego tadeusz.kantor@europa.pl oraz prezentacja tu Pamięci Narodowej oddzia- wa Szarka. książki Kantor od kuchni. łu krakowskiego oraz Ośrod- W powszechnej świadomości PRL Krzysztof Miklaszewski, historyk sztuki i teatru, reżyser dokumentalista,ka Myśli Politycznej ukazała się nie- ma się całkiem dobrze, zwłaszcza że kiedyś wieloletni członek zespołu Cricot 2, stworzył film, w którym rekonstru-dawno książka pt.: PRL – „normalny” w ostatnich latach nie tylko nie podjęto uje drogę Kantora przez Europę i przywraca pamięć o nim. Szuka odpowiedzi na próby ostatecznego zerwania z jej spu- pytanie, dlaczego krakowski malarz, człowiek polskiego teatru, stał się tak bliski ścizną, ale coraz wyraźniej zaczęto się ludziom w całej Europie i jak to się dzieje, że coraz więcej Europejczyków uznaje do niej odwoływać. Polska „ludowa” czę- Tadeusza Kantora nie tylko za polskiego, ale i swojego wielkiego twórcę? Mikla- sto traktowana jest jak „normalny” kraj. szewski przypomina w swoim filmie zabawne epizody ekstremalnych zachowań Tymczasem jej rzeczywistość z normal- Mistrza oraz metodę pracy z aktorami Teatru Cricot 2. nością nic wspólnego nie miała i doty- tadeusz.kantor@europa.pl scenariusz i reżyseria: Krzysztof Miklaszewski; zdję- czyło to praktycznie każdej sfery życia, cia: Henryk Janas; muzyka: Monika Cybulska; czas: 50 minut; produkcja: Stu- jaka jest opisana w prezentowanym to- dio Filmowe Kalejdoskop W czasie spotkania można będzie nabyć prezentowa- mie: polityki, gospodarki, kultury, edu- na książkę. kacji. Autorzy książki w popularnej formie opisują absurdy, nieudolność 19 IV, godz. 19.00 i zbrodnie komunistycznych rządów. Krakowski Klub Podróżników zaprasza: Bogumiła Jarecka: „3 Bramy Pokazują, jak dramatyczne skutki pozo- Kenii – podróż by zrozumieć więcej”. stawiły one po sobie i jak w niewielkim „Nie jest to opowieść o podróży drogą lądową, o przemierzaniu kilometrów stopniu zostały rozliczone. Być może to wzdłuż i wszerz kraju, ale o podróży do jednego miejsca, do wnętrza Afryki, jeden z największych sukcesów komuni- do jej duszy…” stów i ich popleczników: że peerelowską Bogumiła Jarecka była w Kenii dwukrotnie. W 2011 roku, w kwietniowym nienormalność uczynili dla wielu Po- numerze miesięcznika Traveler ukazała się jej relacja z pierwszej podróży do Ke-PRL – „normalny” kraj, laków normą, przekonując ich, że z jej nii. Drugi pobyt to trzymiesięczny wolontariat we wspólnocie St. Martin w Ny-red. Filip Musiał i Jarosław Szarek, spuścizną – także uprzywilejowaną po- ahururu. W czasie spotkania będzie też kramik z wyrobami skórzanymi pro-IPN Oddział w Krakowie, zycją dawnych aparatczyków i ubeków – dukowanymi w warsztatach Marleen Cafts w Nyahururu. Wykonują je osobyOśrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012 po prostu trzeba było się po 1989 roku niepełnosprawne lub byłe dzieci ulicy. W ten sposób, przez swoją pracę arty- pogodzić... (za wydawcą) styczną, zarabiają na swoje utrzymanie. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeka- zane warsztatom w Nyahururu. Bogumiła Jarecka była w Kenii dwukrotnie.Zapraszamy 17 kwietnia br., do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury na spotkanie pro- W 2011 roku, w kwietniowym numerze miesięcznika Traveler ukazała się jej re-mujące w którym wezmą udział dr hab. Filip Musiał oraz dr Jarosław Szarek lacja z pierwszej podróży do Kenii. Drugi pobyt to trzymiesięczny wolontariat we wspólnocie St. Martin w Nyahururu.INFORMATOR  kwiecień 2012 LAMELLI.COM.PL 3
 4. 4. 23 IV, godz. 17.00 Filmowy klub historycznyOgłoszenie wyników XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać świadectwo”z udziałem Jurorów: dr. Marka Karwali, Adama Ziemianina i Janusza M.Palucha. W ramach spotkania Bogumiła Jęcek, laureatka XIX edycji konkursu zaprezen- tuje wiersze z tomiku „Czarne koronki” (wyd. ŚOK, 2011). Młodych serca Z okazji Światowego Dnia Książki uczestnicy spotkania otrzymają tomiki z serii „Poeci Krakowa” i egzemplarze pisma kulturalnego „Fragile”. rzucone na stos...godz. 19.00Występ kwartetu smyczkowego Airis Quartet Dla laureatów konkursu „Dać świadectwo” zagra krakowski zespół, który w 2012 roku otrzymał Honorowe Wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Radomiu. Występ otwarty dla publiczności.24 IV, godz. 18.00Pokaz slajdów oraz wykład pt.: Andy – magiczny świat, autorstwa Aldo Var-gasa Tetmajera. Chociaż Andy kojarzą się zwykle z wysokimi niedostępnymi górami, przy bliższym poznaniu okazują się być nadzwyczaj różnorodne i bogate kulturowo. Żyją tam obok siebie zarówno potomkowie dawnych kultur indiańskich jak i przybysze z najodle- glejszych krańców świata, w okolicach tak różnorodnych jak pustynie, wysokie góry W czy dżungla, pustkowia i bardzo ludne miasta. Co się kryje za tą różnorodnością? jak kwietniu, w Filmowym Klu- nistyczną bezpieką w Ludowym Woj- się porozumiewają mieszkańcy tego obszaru? Spróbujemy uchylić rąbka tajemnicy. bie Historycznym, zaprezen- sku Polskim, jednak szybko został roz- Aldo Vargas Tetmajer, z zawodu architekt – urbanista, zajmuje się projek- tujemy Państwu film doku- pracowany przez Informację Wojskową tami badawczymi z dziedziny planowania; wykłada w Katedrze Porównawczych mentalny pt. „Oskarżenie” w reżyserii i w 1950 r. aresztowany za działalność Studiów Cywilizacji UJ. Grzegorza Brauna zrealizowany przez i agitację antypaństwową. 25 kwiet- TVP. Dokument opowiada o Mieczysła- nia 1951 r. wojskowy Sąd Okręgowy we25 IV, godz. 19.00 wie Bujaku, młodym człowieku, które- Wrocławiu skazał go na podwójną karę„W krainie łagodności” – Koncert zespołu Browar Żywiec. go życiorys był niezwykły, chociaż jak- śmierci. Egzekucję wykonano 30 sierp- Zapraszamy na spotkanie z liryką turystyczną, poezją śpiewaną, tradycyjną pio- że typowy dla rocznika Kolumbów. Syn nia 1951 r., o godz. 20.00 w więzieniu senką turystyczną Zespół zaprezentuje utwory z klasyki turystycznej, głównie legionisty i piłkarza Wisły, urodził się we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej. kompozycje Jurka Reisera, takie jak „Jaworzyna”, „Sierpniowy deszcz”, „Wróż- w 1926 r. w Krakowie. Podczas II wojny Został pochowany po kryjomu w ano- by wiosenne”, „Niespokojne morze”, ale również i innych twórców. Grupa wy- światowej w roku 1942 zostaje zaprzy- nimowym grobie na Cmentarzu Osobo- stąpi w składzie: Anna Małysiak – wokal; Joanna Ulowska – wokal, Remi- siężony jako żołnierz Armii Krajowej, wickim. Jego los podobny wielu młodym giusz Dyduła – gitara klasyczna, wokal; Paweł Małysiak –gitara akustyczna, grupy bojowo-dywersyjnej „Żywiciel”. polskim patriotom, rocznikom Kolum- wokal, Jan Budziaszek – instrumenty perkusyjne. Bilety: 15 zł. W czasie Powstania Warszawskiego bów którzy swą postawą w czasie wojny w 1944 r., był dowódcą drużyny w zgru- dali przykład męstwa i oddania, a któ-26 IV, godz. 18.00 powaniu AK „Kampinos”. Po kapitulacji rych komunistyczna władza „ludowa”Promocja książki: Omraam Mikhael Aivanhov – „Twórczość artystycz- Powstania trafił do niemieckiej niewoli, skazała na śmierć...na i twórczość duchowa”. Poezja – proza – malarstwo – muzyka – praca wy- przetrzymywany był w stalagu XI A Al- MGobraźni – magia gestu. Prowadzenie: Beatrix Podolska. tengabov. Został uwolniony przez 3 Ar- Omraam Mikhael Aivanhov, filozof i pedagog francuski, pochodzenia buł- mię USA, do której wstąpił na ochotni- Zapraszamy do Śródmiejskiego garskiego, przybył do Francji w 1937 roku. Każdy poruszony przez niego temat ka i przemierzył szlak bojowy z Niemiec Ośrodka Kultury 10 kwietnia 2012 r., jest traktowany niezmiennie pod kątem człowieka i jego możliwości lepszego sa- do Czech. Po zakończeniu II wojny świa- na godz. 18.00, do Filmowego Klubu mopoznania oraz lepszego kierowania własnym życiem. Teksty zaprezentowane towej wrócił do Polski, wstępuje do od- Historycznego, gdzie dzięki uprzej- w książce zostały zredagowane na podstawie nagrań audio i video oraz stenogra- działu WiN kpt. Mariana Bernaciaka ps. mości Krakowskiego Oddziału In- mów wykładów Mistrza. „Orlik”, działającego na terenie powiatu stytutu Pamięci Narodowej zobaczy- puławskiego. Po rozwiązaniu oddziału, my film dokumentalny pt.: Oskarże-26 IV, godz. 18.00 jak wielu żołnierzy podziemia, próbu- nie (TVP 2007, 25 min.), w reżyserii:Wykłady z literatury współczesnej: dr Marek Karwala. je się ukryć przed wszechwładną komu- Grzegorza Brauna.„(...) staroświecka jak przecinek autorka paru wierszy”. O twórczościWisławy Szymborskiej. Wstęp wolny!27 IV, godz. 16.00 Alicja TanewKoncert chóru „Hejnał” pod dyrekcją Macieja Chylińskiego, przy fortepia- poetka i kompozytorka zapraszanie: Ewa Zubrzycka. do piwnicy artystycznej Scena Ata ul. Czarnowiejska 93, 30-049 Kraków27 IV, godz. 19.00 tel. 12 633-54-05, 503-855-770 www.tanew.info.plScena Lamelli prezentuje spektakl teatru M.I.S.T.: „Mój Dekalog, czyli 10 wa- e-mail: alicja@tanew.info.plriacji na temat wariacji”. Opracowanie, reżyseria i wykonanie: WojciechMichno, scenografia: Stanisław Jazgarz, światło i dźwięk: Rafał Janc. TEATR, POEZJA,PIOSENKA „Mój dekalog – czyli dziesięć wariacji na temat wariacji”, to biograficzna histo-  kwiecień 2012, godz. 19.00 – „Akordeon na Drabinie?”. Koncert akorde- 16 ria autora opowiadania Mirosława Koniecznego. Znajdując się w skrajnym uza- onowy Tomasza Drabiny. Wstęp: 10 zł. leżnieniu od narkotyków, zostaje poddany przymusowemu leczeniu w szpitalu  kwietnia 2012, godz. 19.00 – „Wiosenne spotkanie z Wandą Polańską”. 19 na oddziale dla psychicznie i nerwowo chorych. Zaistniałe sytuacje, zachowanie Wanda Polańska – śpiew, Paweł Bieńkowski – akompaniament. Wstęp: 20 zł. personelu, nakazy i zakazy panujące na oddziale, kontakt z pacjentami będący-  kwietnia 2012, godz. 17.00 – spotkanie z cyklu „Wiersze z walizki: Nor- 21 mi... Napoleonami, Hitlerami, przyjmowanie gigantycznych dawek leków, po- wid”, czyta Jan Korwin Kochanowski, Alicja Tanew – piano. Wstęp wolny! zwalają spojrzeć na inny wymiar życia ludzkiego, a także dostrzec tragiczną in- ność, która staje się czymś w rodzaju bycia tak blisko normalnego świata, a zara- NIEDZIELA BAJKOWA zem tak daleko od niego... Bilety: 25 zł (normalne), 15 zł (ulgowe).  kwietnia 2012, godz. 12.15 – „Co mogą smoki” w wykonaniu Teatru Otwar- 1 tego. Wstęp: 10 zł.28 IV, godz. 19.00  kwietnia 2012, godz. 12.15 – „O czym szepcze cisza dzisiaj” w wykonaniu 22Koncert Bharatanatyam. Teatru Otwartego, bajka dla dzieci od lat 5. Wstęp: 10 zł.Zespół tańca indyjskiego Natyalaya w składzie: Jagoda Flaga, Anita Singh,  kwietnia 2012, godz. 12.15 – „Bajkowy jest ten świat” w wykonaniu Teatru 29Kamila Szanduła, Ewa Wardzała, Agnieszka Wójcik przedstawi klasyczny Otwartego. Wstęp 10 zł.repertuar koncertu bharatanatyam. 4 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 5. 5. Tradycyjna struktura pokazu Bharatanatyam składa się ze spójnej kompozycjiKoncert niezależnych choreografii ułożonych w specyficznym porządku, tak aby w spo- sób idealny przedstawić wszystkie elementy składowe tej formy tanecznej. Tan- cerki, poczynając od pushpanjali, przez allarippu, kautum, jatisvaram, śabdam, Chór St. Monans Community varnam aż po tillanę – przetańczą wszystkie rodzaje choreografii jakie są przed- stawione w ramach tradycyjnego pokazu tańca bharatanatyam w Indiach. Występ odbywa się w ramach festiwalu „Dni Indii” organizowanego przez Koło w Klubie MALWA Naukowe Indologów UJ, Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ oraz Sekcję „Wiel- bicieli Indii” Koła Naukowego Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, który ma miejsce w dniach 26-28. 04. 2012 r. Bilety do nabycia przed koncertem.C hór „St. Monans Communi- zróżnicowany, obejmuje pieśni a capel- ty Choir” ze Szkocji został zało- la, z akompaniamentem, od muzyki lu- żony w październiku 2009, pod- dowej po współczesne musicale. Klub „Strych”czas inauguracyjnego Festiwalu Sztuki Koncert w Krakowie będzie kolejnym ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, tel. 12 421 89 92, e-mail: KlubStrych@interia.plw St.Monans (Szkocja). Twórcami i dy- zagranicznym występem zespołu, po-rygentami chóru są Ruth i Brian Cra- przedni miał miejsce w Belgii w roku 2011.ib, profesjonalni muzycy i nauczyciele, KLUB INTERNETOWY „STRYCH”od roku 1981 mieszkańcy St. Monans. Zapraszamy do Klubu Muzyki czynny: poniedziałek – czwartek 15.00 – 21.00, piątek 13.00 – 20.00W skład chóru wchodzą śpiewacy o róż- Współczesnej MALWA 1 godz. – 2 zł; 2 godz. – 4 zł; ( 3 – cia godz. GRATIS )nym stopniu zaawansowania zawodo- 11 kwietnia br., o godz. 19.00.wego. Repertuar jest również bardzo Wstęp wolny. KOŁO GIER STRATEGICZNYCH rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warmachine: Hordes, Malifaux, Mordheim, Warhammer Fantasy Battle itp., spotkania: środa godz. 16.00 – 21.30, piątek godz. 16.00 – 21.00 KOŁO GIER PLANSZOWYCH rozgrywki we współczesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne, strategiczne, historyczne. Spotkania: wtorek, czwartek godz. 16.00 – 21.30 KOŁO LITERACKIE dyskusje o kulturze i literaturze, zajęcia o charakterze warsztatowym dla osób nie- pełnosprawnych, spotkania prowadzi pedagog z przygotowaniem z zakresu terapii pedagogicznej. Spotkania: poniedziałek godz. 15.30 – 19.00 KOŁO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ dyskusje o kulturze XIII wieku (stroje, zwyczaje, oręż itp.), przygotowania insceni- zacji walk, wspólne wyjazdy na turnieje rycerskie, szycie i wykonywanie elementów stroju rycerskiego. Spotkania: pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 19.00 KOŁO KONSOLOWE dyskusje o szeroko pojętej rozrywce elektronicznej i nowościach wydawniczych oraz rozgrywki w gry kooperacyjne na konsolach przenośnych. Spotkania: środa godz. 16.00 – 21.30Prezentacja Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, tel. kom. 512-455-260, e-mail: grpotoczek@lamelli.com.pl Czerwone, żółte, niebieskie 1 IV – 30 IV „Jazz in focus”- wystawa fotografii Bogdana Chmury.M arta Makarczuk odczuwa, ro- nicy i sensu życia. Obserwując od sze- 2 IV, godz. 16.30 zumie i uparcie realizuje ma- regu lat malarstwo Marty Makarczuk Spotkanie Zarządu SDRP i obrady Kapituły „Złotej i Zielonej Gruszki”. larstwo będące relacją ży- dostrzegam w jej obrazach wzrastającecia i myślenia, przeżywania i szukania znaczenia koloru i światła, korzystanie 2 IV, godz. 18.00sensów, malarstwo będące zapisem ży- z większych niż kiedyś formatów, któ- Spotkanie Wielkanocne Stowarzyszenia Dziennikarzy RPcia wewnętrznego. Refleksje o twór- re pozwalają na rozbudowanie drama-czości Rembrandta, Francisa Bacona, tyzmu przedstawień ludzi, przedmio- 3 IV, godz. 17.00odszukiwanie w tekstach Malraux czy tów, płócien, kawałów mięsa i swoiste- Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.Jerzego Nowosielskiego rozważań do- go portretowania ryb. To powiększanietyczących istoty sztuki – otóż właśnie świata obrazu nie wynika – w moim 10 IV, godz. 18.00te refleksje prowadzą nas do źródeł in- przekonaniu – z tęsknoty za formą mo- Koncert w wykonaniu dyplomantów PSM II stopnia im. M. Karłowicza w Krakowie.spiracji malarskich Marty Makarczuk, numentalną. Jest to raczej droga ku W programie: N. Paganini, J. Brahms, W. A. Mozart, J. S. Bach, C. Saint-Saënzdo malarstwa, które od pewnego cza- wyrazistości, wzmacnianiu siły koloru, i inni. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie.su przeżywa ważną ewolucję. Wspo- ku ukazywaniu tego metafizycznego te-mniana tu ewolucja to droga od tego, atrum pełnego ciał i przestrzeni, w któ- 11 IV, godz. 18.00co jest obrazem rzeczywistości budo- rej kolor odgrywa rolę o wiele większą Krakowska Witryna Fotograficzna.wanym światłem, przestrzenią, kolo- niż kiedyś. Malowane w ostatnich mie- W programie Visualny Alfabet Krakowskiej Witryny Fotograficznej – prezentacjarem, do płócien, w których malowana siącach obrazy są rodzajem pamiętnika najlepszych fotografii i fotoreporterów z okazji piątej rocznicy powstania KWF.i studiowana rzeczywistość jest drogą czy raczej dziennika Marty Makarczuk.do tajemnicy. Może to ryzykowne, ale Stanisław Rodziński 12 IV, godz. 18.00malowany teraz świat i ludzkie ciało, Wieczór literacki Związku Literatów Polskich z cyklu „Niezatarte autografy”.mięso i ryby, zdecydowanie zmienia- Galeria Lamelli „Opowiem ci wierszem” .Wspomnienie o poecie i bardzie Jerzym Tawłowiczujące się formaty płócien – to nie tyl- wernisaż 13 kwietnia, godz. 18.00 z udziałem rodziny i przyjaciół. Prezentacja multimedialna „Serce z widokiem na Giewont”.ko rezultat twórczych przeżyć. Jest to wystawa czynna do 8 maja Recytacja wierszy Autora w interpretacji Towarzystwa Miłośników Teatruw moim przekonaniu stawianie siebie w godzinach otwarcia galerii im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem – Scena A2.i patrzących na te obrazy wobec tajem-INFORMATOR  kwiecień 2012 LAMELLI.COM.PL 5
 6. 6. Prezentacja wybranych archiwalnych nagrań z recitali i występów z udziałem Autora. Rozmowy o Autorze z przyjaciółmi oraz odczytanie wierszy i wspomnień dedykowanych Autorowi przez przyjaciół. Prowadzenie – Magdalena Węgrzynowicz-Plichta Ad Hoc – Nowe Showimpro G rupa AD HOC powstała w 2008 ślił na poczekaniu piosenkę o Twojej cio-18 IV, godz. 18.00 roku z inicjatywy Kabaretu PUK, ci z Andrychowa? Przyjdź na nasz wy-Wieczór z cyklu spotkań pod hasłem: „Polskie Pulitzery. Laureaci nagród który skrzyknął kilkoro znajo- stęp, a Twoje życzenia mogą się spełnić!SDP”. Ewa Szkurłat. mych kabareciarzy i zaraził ich pomy- Tym razem Grupa AD HOC zapra- słem na wspólne improwizowanie. Od sza na coś nowego! „The Chuck Men-23 IV, godz. 18.00 tamtej pory konsekwentnie i z nieusta- ton Show” to próba wejścia Grupy ADSpotkanie z Januszem R. Kowalczykiem oraz promocja jego książki „Wraca- jącym zapałem niesiemy kaganek impro- HOC w długie formy improwizacji.jąc do moich Baranów” (Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012). Spotkanie po- wizacji przez polskie sceny kabaretowe. Wraz z naszym wyimaginowanym mi-prowadzi Wacław Krupiński. Organizowane przez nas Wieczory Ko- strzem będziemy chcieli przebrnąć przez Książka o krakowskiej Piwnicy pod Baranami napisana przez człowieka, który medii Improwizowanej to mieszanka im- wszystkie dotychczas wymyślone gatun- współtworzył ten kabaret pisząc teksty satyryczne i występując na jego deskach prowizowanych scenek, gier, etiud, wier- ki tej spontanicznej sztuki. Dzięki wa- w latach 1978–1987. Autor w przystępnym gawędziarskim stylu, nie rezygnu- szy i piosenek, które powstają na bieżąco, szym podpowiedziom postaramy się jąc z warsztatu historyka teatru, opisał blaski i cienie zawodu satyryka w PRL- w oparciu o określone wcześniej zasady stworzyć ciąg scen, scenek, aktów, któ- -owskiej rzeczywistości. Jego praca to rzetelna książka wspomnieniowa – żywa, i przy dużym udziale publiczności. ry przeplatając tysiące wątków zakoń- przekorna, intrygująca, urozmaicona barwnymi anegdotami. Nasze występy nie mogą się obyć bez czy się zaskakującą i nieznaną nikomu aktywnie współdziałającej widowni, któ- pointą. W skrócie? Nowa, jeszcze bar-24, 25, 26 IV, godz. 10.00 rej bez oporów oddajemy prawo do de- dziej zaskakująca formuła i starzy znajo-Biuro Organizacji Koncertów „Preludium” – koncerty chopinowskie dla cydowania o tym co, gdzie, z kim, dla- mi z Wieczorów Komedii Improwizowa-uczniów klas gimnazjalnych. czego i pod jakim tytułem ma się dziać nej. Będzie sekciarsko, będzie nieszablo- na scenie. Im większa wyobraźnia widza, nowo, będzie inaczej. Poznajcie zatem25 IV, godz. 18.30 tym większe wyzwanie dla nas i ciekaw- Chucka Mentona i jego trupę aktorów naZ cyklu „Korepetycje dziennikarskie”. szy efekt. zawołanie. Jest to kurs otwarty w szczególności dla studentów Kierunku Dziennikarstwa Żaden kabareciarz nie tworzył jesz- www.adhoc.art.pl i Komunikacji Społecznej oraz kierunków pokrewnych, którzy będą mogli uzy- cze wiersza do wymyślonego przez Cie- skać cyklem wykładów zaliczenie kursu fakultatywnego za 3 pkt. ECTS. Kolejne bie tytułu ani nie odgrywał na scenie Na nowy program Grupy AD HOC wykłady będą odbywały się w każdą ostatnią środę miesiąca. dnia z Twojego życia? Chciałbyś zoba- zapraszamy 11 kwietnia o godz. 19.00 czyć etiudę w mrowisku albo skecz po do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury.27 IV, godz. 18.00 chińsku? A może chcesz, by ktoś wymy-Spotkanie wycieczkowe z przedstawicielem Biura Podróży Eko- Tourist. Grecja.4, 11, 18, 25 IV, godz. 15.30 – 17.30 – Dyżury Dziennikarzy SDP (uwaga! Zmia-na dni i godz. Dyżurów)4, 11, 18, 25 IV, godz. 14.30-16.30 – Dyżury Dziennikarzy SDRP Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków, tel. 12 411 61 16, e-mail: klubmw@poczta.onet.pl Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.001 IV, godz. 18.00Koncert zespołu jazzowego YANABANDA pod kierownictwem Sylwii Dziubek.Otwarcie wystawy grafik i multimediów „zBYT NIEOKREŚLONY”. Wstęp wolny.11 IV, godz. 19.00Koncert chóru „The St. Monans Community Choir” (Szkocja). Wstęp wolny21 IV, godz. 19.00Schola akademicka Dobrego Pasterza „Pieśni uwielbieniowe”. Wstęp wolny Fot. Klaudyna Schubert26 IV, godz. 18.00Muzykolandia – koncert dla dzieci. Bilety w cenie 5 zł. Wystawa grafik, plakatów oraz multimediów „zBYT NIEOKREŚLONY” autorstwa: Agnieszki Kowalczyk, Zbigniewa Latały, Jarka Łakorny, Zespół Muzyki Dawnej Katarzyny Stefańskiej, Emilii Voit. Wstęp wolny1–30 kwietnia „Canticum Novum”Klub Muzyki Malwa, ul Dobrego Pasterza 6 (w godzinach otwarcia Klubu). ogłasza zapisy do wspólnego śpiewania utworówZAJĘCIA STAŁE epoki Średniowiecza i Renesansu.– Studium Muzyki – kursy gry na instrumentach (dla dzieci): fortepianie, skrzypcach, gitarze klasycznej, keyboardzie. Zajęcia indywidualne, koncerty Canticum Novum – to zespół muzyki dawnej – wykonujący utwory muzyczne umuzykalniające „Muzykolandia”. a capella polskich i obcych kompozytorów okresu Średniowiecza i Renesansu.– Balet dla dzieci – wtorki, 14.30–15.15 (grupa początkująca), 15.30–16.30 Zasadniczą część repertuaru stanowi muzyka sakralna obejmująca bloki tema- (grupa średniozaawansowana), 16.40–17.40 (grupa zaawansowana) tyczne związane z rokiem liturgicznym, a więc pieśni adwentowe i kolędy, wiel-– Qigong (Tai chi) – zajęcia relaksujące dla młodzieży i dorosłych, kopostne, pasyjne oraz utwory poświęcone N.M. Pannie i kultowi świętych. czwartki 19.30–20.30. Założycielką i dyrygentką jest Pani Elżbieta Maria Ptak. Czekamy na Panie i Panów, zainteresowanych tym rodzajem wykonawstwa. Szczegółowe informacje i konsultacje głosowe odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00, w sali nr 9 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 2 6 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 7. 7. Z notatnika hipochondryka KLUB „KAZIMIERZ” ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 12 421 57 86, Chrapiesz? Idź do lekarza! www.kkazimierz.mylog.pl, e-mail: d.lanocha@lamelli.com.pl 1–12 IV, godz. 14.00–20.00W iemy chyba wszyscy jak uciążli- W czasie każdego zatrzymania odde- „Moje impresje” – wystawa malarstwa Danuty Wagner wa dla domowników bywa oso- chu, we krwi tętniczej spada ciśnienie tle- Artystka jest rodowitą krakowianką. Ukończyła Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki ba chrapiąca przez sen. Pró- nu, w związku z czym hemoglobina nie- na ASP. Jej największą pasją jest malarstwo olejne.bując za wszelką cenę uciszyć męczące sie go coraz mniej. Jednocześnie wzrastaodgłosy, nie zastanawiamy się zapewne stężenie dwutlenku węgla. Taką sytuację 2,16,23 IV, godz. 18.00nad przyczynami takiego stanu rzeczy. można porównać z wysokogórską wspi- Spotkanie Grupy Kobiet Alternatywnych – prowadzi Grażyna PietrońA przyczyny chrapania mogą być różne – naczką – zespół snu z bezdechem sen- Zawodowo i rodzinnie już prawie spełnione. A jednak wciąż pragną wiedzy o świe-często wystarczy porzucić nałóg palenia, nym to jakby wielokrotna wspinaczka cie wokół nich.żeby chrapanie ustało. Chrapanie może na szczyt o wysokości kilku tysięcy me-być także skutkiem spożycia nadmiernej trów w ciągu jednej nocy. Spadające stę- 5, 19 IV, godz. 17.00ilości alkoholu, jak również zażywania le- żenie tlenu w naszym organizmie jest bo- „Stwardnienie rozsiane można pokonać” – spotkanie Fundacji „Helpfull Hand”ków, głównie uspokajających i antyhista- wiem porównywalne ze stężeniem tlenu pomagającej chorym na stwardnienie rozsiane – prowadzi Małgorzata Felger.minowych. Sprzyja mu także pozycja na podczas wdychania rozrzedzonego po-wznak i spanie z otwartymi ustami. Przy- wietrza atmosferycznego na dużej wy- 6 IV, godz. 18.00czyny chrapania mogą być również zwią- sokości. Spadkowi ilości tlenu we krwi „Moja śmierć, moja praca” – spotkanie Wszechnicy Oświeceniowo – Racjonal-zane z pewnymi defektami anatomiczny- mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu ser- nej. Prowadzi Adam Jaśkow.mi (np. krzywa przegroda nosowa, wady ca – zwolnienie lub przyspieszenie jegow budowie żuchwy) czy zmianami zapal- pracy. W związku z nadmiernym obcią- 13 IV, godz. 18.00nymi w obrębie nosa i zatok. żeniem serca rośnie ryzyko wystąpie- „Uśmiech losu” – wernisaż prac Jolanty Górczewskiej. 16 IV, godz. 18.00 – 19.00 Dyżur radnego Dzielnicy I Kraków Stare Miasto- Krzysztofa Barona. 17 IV, godz. 18.00 Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora”. 19 IV, godz. 15.00 Czytaj z „Kazimierzem” – spotkanie z Marianem Żakiem ze Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej. 27 IV, godz. 19.00 „Moja Afryka” – wernisaż wystawy malarstwa Seydou Zan Diara. To kolejna edycja cyklu „Posmak Afryki”, realizowanego wspólnie przez Klub Kazimierz i Stowarzyszenie Polska – Sahara. Tym razem zobaczymy olejne i akrylowe malarstwo Seydou, który jest Malijczykiem z pochodzenia, a obecnie weterynarzem z Krakowa. Zastanawiając się nad przyczynami nia nadciśnienia w naczyniach płucnych. ZAJĘCIA STAŁE:chrapania, należy wziąć pod uwagę także Skutkiem tych wszystkich zaburzeń może klub Brydżowy – wtorek – piątek 13.30 – 20.30, klub Szachowy – wtorek – piąteki przyczynę najpoważniejszą, czyli zespół być nawet zatrzymanie akcji serca, czym 13.30 – 20.30, klub Seniora – wtorek – piątek 13.30 – 20.30, klub Szaradzistówsnu z obturacyjnym bezdechem. Trzeba można tłumaczyć wiele niewyjaśnionych Krakowskich „AGORA” – wtorek, godz. 18.00, warsztaty teatralne (Dzieci Kazimie-od razu zaznaczyć, że wbrew obiegowej zgonów, jakie mają miejsce w czasie snu. rza) – środy, czwartki, godz. 13.30 – 15.00, warsztaty teatralne młodzieży – piątek,opinii przypadłość ta nie dotyczy wyłącz- Mniej groźnym, choć niezmiernie godz. 17.30 – 19.00, biblioteka – poniedziałek – piątek, godz. 16.00 – 18.00.nie otyłych osób, chociaż to one stanowią uciążliwym skutkiem niedotlenienia tka-większość osób cierpiących na bezdech. nek i nadmiaru dwutlenku węgla we krwi Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych „Piwnica pod Baranami”Znaczenie ma również płeć – aż 9 na 10 są poranne bóle głowy, kłopoty z koncen- ul. św. Tomasza 26, tel. 12 421 25 00, e-mail: micek@poczta.neostrada.plosób z bezdechem to mężczyźni! tracją i pamięcią. U osób z nadciśnieniem Nie każde zatrzymanie oddechu musi tętniczym mogą nasilić się jego objawy.od razu budzić niepokój. Nawet pod- Aby ustalić czy cierpimy na obtura- 5 IV, godz. 20.00czas prawidłowo przebiegającego snu cyjny bezdech senny, trzeba poddać się Tradycyjne „piwniczne jajeczko”.mogą się czasami pojawić kilkusekun- tzw. badaniu polisomnograficznemu.dowe przerwy w oddychaniu. O obtura- Śpiącemu wykonuje się: elektrokargio- 2 III, godz. 19.00cyjnym bezdechu sennym mówimy wte- gram (EKG), elektroencefalogram (EEG Kazimierz Wiśniak „Życie ze sztuką splecione” – prezentacja albumudy, kiedy liczba epizodów zupełnego lub – badanie bioelektrycznej czynności (promocja) Wydawnictwa VANDRE. Podczas wieczoru liczne atrakcje i nie-częściowego zatrzymaniu oddechu prze- mózgu), elektrookulogram (badanie ru- spodzianki – wejście za zaproszeniami!kracza 8 w ciągu godziny albo 30 w cią- chów gałek ocznych). Kontroli podda-gu 7-godzinnego snu. Bezdech patolo- je się również napięcie mięśniowe, ru- 14, 21, 28 IV, godz. 21.00giczny trwa u dorosłego człowieka dłużej chy klatki piersiowej i brzucha za pomo- Kabaret w Piwnicy pod Baranami.niż 10 sekund, zaś u dziecka dłużej niż 3 cą pasów z czujnikami, ruch powietrzasekundy. Po napadzie takiego bezdechu przez nos i usta, wysycenie hemoglobi- 13 IV, godz. 20.00zwykle następuje przebudzenie, poprze- ny tlenem, dźwięki chrapania (za pomo- Program „44” w wykonaniu Andrzeja Talkowskiego.dzone bardzo głośnym chrapnięciem. cą mikrofonu), aktywność ruchową.W wyniku przejściowego zatrzymania Polisomnografia jest niestety dość 20 IV, godz. 20.00oddechu dochodzi do niedotlenienia or- kosztownym badaniem, ale pozwala na Recital Rafała Jędrzejczyka.ganizmu i związanych z tym zaburzeń stuprocentową pewność w postawieniuczynności układu krążenia, serca i mó- diagnozy. Jeśli zatem mamy podejrze- 27 IV, godz. 20.00zgu. Rezultatem tak niezdrowego i nie- nia, że cierpimy na bezdech senny, to za- Piwnica pod Baranami: Kabaret Kuzyni programie „Bardzo Dobry” wystą-efektywnego snu jest permanentne zmę- sięgnijmy porady lekarskiej, zanim po- pią: Aneta, Andrzej i Aleksander Talkowscy.czenie w ciągu dnia, kłopoty z pamięcią jawią się poważniejsze konsekwencjei koncentracją, zapadanie w drzemkę zdrowotne. 28 IV, godz. 18.00bez względu na porę dnia. Izabela Niziałek Recital Ewy Wnukowej.INFORMATOR  kwiecień 2012 LAMELLI.COM.PL 7
 8. 8. Zaproszenie Zaproszenie Jerzy Juliusz Stadnicki Niebo Vangogha EwelinaOpowiadanie ze zbioru „Opowiadań – Czy chciałbyś iść do Nieba? – zapy- Mam nadzieję, że niebawem zało- Jurczakz niedawnych czasów (i piosenek)”, tał ksiądz małego Jasia czy też Hanysa. żą mi Internet bezprzewodowy, zanim Zwydawnictwo Miniatura, Kraków – Tak, tylko nie za wcześnie! – odpo- wydane będzie to, co napisałem teraz. wykształcenia socjolog, z zawodu2011, ss. 118-120) wiedział chłopiec w wieku sześciu lat. A z Internetem mam zamiar się pospie- specjalista ds. marketingu i HR, Pod Planetarium też podobnie my- szyć. Choć lubię wolną przestrzeń, to poetka. Urodziła się w Nowym Są-M alował pejzaże i sceny ślałem. A na cmentarzu, na katowickim można też zerkać przez okno na świat. czu. Obecnie mieszka w Krakowie. Po- w mieście. Rudy Holender Wełnowcu, gdzie leży mój jedenastolet- Jak na Śląsku, gdzie po pracy wykąpa- ezje pisze, recytuje i śpiewa. Laureatka z zielonymi oczyma. Namalo- ni kolega – sąsiad Grzesiu Myrta, przeje- ni i uczesani górnicy godzinami siedzie- ogólnopolskich konkursów literackichwał Gwiezdną noc. Jego obraz Nocna chany przez tramwaj szesnastego lutego li w oknach i oglądali uliczne życie, jak i recytatorskich. Pisuje także dla dzieci.kawiarnia przedstawia wieczór na ulicy 1962 roku, jest wysoki krzyż z łacińskim jeszcze nie było telewizji. Publikuje w prasie literackiej i na stro-Paryża. Oświetlone stoliki na zewnątrz. napisem: Christi crux – Mea lux – Krzyż Muzyczną Owczarnię prowadzi ma- nach www. W 2010 roku ukazały się jej Jeszcze wtedy nie grano bluesa, Chrystusa moim światłem. Myślę, że larz – Wietek, który też liczy gwiazdy tomiki „Zamiast Skrzydeł” i „Magnes”,przynajmniej w Europie. Wtedy, w roku czci się takiego Boga, jakiego poznało się w pogodną noc nad swoim domem, jak które stanowią otwarcie cyklu „Na asfal-1890. Później przyszła demoralizacja w dzieciństwie. W ten sam pierwszy spo- pewien rudy Holender. Z tym, że zajął towej scenie i kilka chwil dalej...”.wynikająca nie z losu, ale na własne za- sób. I nie sposób się od niego oderwać, się muzyką – sprowadza kapele. „Wia-potrzebowanie. Wtedy pito w Paryżu bo i nie ma po co. rę i rozum połącz w jedno – Boecjusz,absynt i calvados – normandzki koniak Dokładnie 43 lata później w Szlach- Rzymianin”. Tak głosi napis na nadpro-z jabłek, i rozmawiano o sztuce. Głów- towej, na drodze do Jaworek, gdzie żu jego drzwi. Nie zawsze tam chodzę, bonie o malarstwie, bo muzyka należała do mieszkam, zdarzył się tragiczny wypa- jak to bywa, w pobliżu owczarni możnaBoga. dek. Syn przejechał swojego ojca. Sze- i wilka spotkać. A w przeciwieństwie do Katowice nazywano w latach między- dłem wtedy na piechotę ze Szczawnicy ekologów, uważam, że wilk – to zawszewojennych małym Paryżem. Było to wol- do domu. Ale nie doszedłem. Stała już wilk! W Administracji Domów Miesz-ne miasto, podobne zapewne trochę do karetka pogotowia, która minęła mnie kalnych mojego osiedla w Katowicach,Paryża van Gogha. W atmosferze noc- po drodze i policyjny radiowóz i kilku gdzie płaciłem czynsz za mieszkanienych lokali, których było kilkadziesiąt na gapiów. Ojciec poprawiał coś w podwo- przed moim wyjazdem w Pieniny, wisiałsamych leśnych obrzeżach miasta. ziu ciężarówki, a syn nie wiedząc o tym, na ścianie korytarza malowany obrazek Nad Śląskiem jest coś z tego nieba. nagle ruszył. Ojciec zginął na miejscu. przedstawiający Dunajec w przełomieIrracjonalny los wielu istnień, odpoczy- Myślę sobie, że gdybym trochę wcze- wśród lasów i wapiennych skał. I bluesnek, który jest przejściem do czasowego śniej doszedł, to może byłoby inaczej, ale rzucił mnie tutaj. ASEKURANTniebytu. Bo jak się tu odnaleźć w tłum- to już się stało. A do mnie powrócił wte- * * * Uciekam przed prawdąnie zamieszkanej krainie? dy Śląsk i jego blues o życiu i śmierci. Tu Jerzy Juliusz Stadnicki – ur. wolę się zaszyć Zapewnie Vincent van Gogh tworzył w Pieninach jest spokój naturalny, góry, 29 VII 1952 rok w Siemianowicach Ślą- w ciemnej norze książekpejzaże pod bluesa, pod niespokojne rif- różne góry i melodia, która się też nie skich. Absolwent Politechniki Kra- mam nawet swoją lampkę!fy i pasaże elektrycznej gitary. Nikt go kończy, jak te góry. I tak cicha, że zupeł- kowskiej. Debiut prasowy w 1981 roku Nie rozumiemwówczas nie rozumiał. A teraz – jak wie- nie nie razi, płynie, można w niej siebie w krakowskim „Studencie” (pod kierun- dlaczego nazywają mnie dziwakiemle są warte jego obrazy, których sprze- odnaleźć. Tylko czasem przez ten spokój kiem Bronisława Maja). Od czasów stu- jestem przynajmniej bezpiecznydał trzy za życia? Bardzo wiele! Znowu i ciszę przedrze się śpiew górali i muzy- denckich pisze piosenki dla zespołów chyba nikt nie ośmieli się zniszczyćta forsa. Czy przywołał duchy, które po- ka skrzypiec i akordeonu, W 1958 roku muzycznych. Debiut książkowy w 1994 mojej norkitem zaludniły te ulice? Jakby pasowała podziwiałem przy Planetarium Śląskim roku „W końcu żyjemy” (Miniatura).do jego nocnej kawiarni muzyka Mud- dwuzłotową monetę, nową, z alumi- Autor 8 tomików poetyckich i zbio- Mój świat jest uporządkowanydy Watersa czy Steeve Wondera! Tylko nium, symbol tamtej ograniczonej no- ru opowiadań „Opowiadania z niedaw- w kolejne wersy, rozdziały, tomy, wyda-usiąść tam i czekać, aż ktoś zagra. Zagrać woczesności oglądanej oczyma małego nych czasów (i piosenki)”. Wydał po- nia.to, co się chce i czuje! Zaledwie dla paru chłopca. Dzisiaj mam 58 lat. Niedawno emat „Pieśń o Solidarności” w Instytucie Nie lubię tych rzeczywistych co nie wie-słuchaczy w nocnym Paryżu. skończyłem. Życie mi nie bardzo ciąży. Wydawniczym Świadectwo w Bydgosz- rzę, że istnieją Czasami rozmyślam, dlaczego ja Przeniosłem się tu do Szczawnicy i Ja- czy. Mieszka w Jaworkach koło Szczaw- codziennie wędruję z prawdziwymiakurat nie gram w pełni bluesa czy też worek gdy miałem 52 lata, w roku 2004, nicy Zdroju. Wydał dwie autorskie płyty przyjaciółmirock and rolla, który też może być Bożą urodziłem się w roku 1952. Rok po prze- muzyczne (teksty i muzyka). Ostatniej, szlakiem kolejnych stronmuzyką i odnosić się do Stwórcy. Czy nie prowadzce, drugiego kwietnia 2005 zatytułowanej „Żyj mój śnie” mecena- oni mnie nie kopną nawet słowem,całkiem idą z tym w parze moje słowiań- roku, zmarł nasz Papież Jan Paweł II. sem jest Fundacja Mańkowskich. Laure- nie wyzywają, nie szydząskie korzenie? Z tym, że moja Mama jest Jego Mama – Emilia z Kaczorowskich at dwudziestu kilku konkursów poetyc- szkoda tylko, że nigdy teżspod Krakowa, który ma celtycką prze- była Ślązaczką. Nie zamierzam odcho- kich, m.in. Ogólnopolskiego Turnieju nie mówią czegoś miłegoszłość we wczesnym średniowieczu. Na- dzić. Nigdzie się nie wybieram. Śledzę Jednego Wiersza w SCK «Pod Jaszczu- w ogóle nic nie mówiąwet pamiętam, że mówiła, iż u nich na w telewizji dzieła naszej i innej kultury. rami» w Krakowie (1981 r.).wsi pod Bochnią prości i niewykształce- Zawsze jednak nadstawiam ucha, gdyni ludzie mówili dawną gwarą, gdzie co słyszę na żywo lub w radio dźwięki elek- Zapraszamy na spotkanie z Autorem Zapraszamy na spotkanie z Autorkąznaczyło choł, a może how, how do you trycznej gitary. I mocny, synkopowany 16 kwietnia, godz. 18.00 2 kwietnia, godz. 18.00do? beat perkusji i dźwięczną gitarę baso- do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury A może teraz, będąc w Pieninach nie wą. Czas mija. Tutaj w Pieninach z pięćchcę wracać do tej upartej, twardej, za- razy znalazłem się w groźnych sytu-żartej walki, gdzie walczy się też z powie- acjach. W Jaworkach, w klubie Muzycz-trzem i z wodą. Jedynie ogień na Śląskupodobnie płonie. na Owczarnia o ogólnopolskiej sławie, grają w każdy weekend kapele, przeważ- Yeti radzi: Lux ex Silesia – Światło ze Śląska nie rockowe lub bluesowe. I też ze Ślą-– to powiedzenie i hasło znane od wie-ków. Na Śląsku każdy toczy własną wal-kę o godność, o siebie, o życie, a potem ska. Koncertuje kilka razy w roku Nigel Kennedy – światowej sławy skrzypek, zamieszkały w Polsce i grający wszyst- Czytanie ksi¹¿eko rodzinę, o środki do życia i świadomieczy też niezupełnie posuwa się naprzód ko. To się dzieje w dolinie Białej Wody przy ulicy Biała Woda 13. A ja – w do- zaczarowujew rytmie śląskiego bluesa o życiu – me-lodii ze sfer niebieskich. linie Czarnej Wody. I posiadam stronę w Internecie — www.artstadnicki.pl. codziennoœæ8 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 9. 9. Wspomnienie Jerzego Tawłowicza Jerzy Tawłowicz (1952–2012)U rodził się w Gdańsku, ale od dziecka miesz- przeżyć mógł tylko za tarczą słów kał w Zakopanem. Od 1977 r. zawodowy prze- za wiarą wodnik tatrzański (posiadał międzynarodo- więc zapisywał maczkiem drobnymwe uprawnienia przewodnika górskiego UIMLA). Za- wszystkie kolejne kartki dnidebiutował w 1989 r. w kwartalniku Podtatrze. Swojewiersze i fraszki publikował też w Tygodniku Podha-lańskim, Halach i Dziedzinach, Dzienniku Polskim, AŻ CZAS STANIE ZDUMIONYNaszych Stronach, Echu Janowa, Mateczniku oraz mówisz Oj, umiał się Jurek i zadumać i śmiać do rozpuku,w paru książkowych wydawnictwach zbiorowych. Był a ja – przylgnąć do Ciebie motylem oj umiał rozweselić, ale też niewesołym wydarzeniemlaureatem kilku ogólnopolskich konkursów poetyc- marzę nie łowiąc treści zdań i tematem wiersza zasmucić – na chwilę tylko, bo byłkich. W 1993 r. był członkiem grupy założycielskiej re- mgiełką się owinąć na biodrach wyjątkowo pogodny, duszą i sercem dobru oddany. Ce-aktywującej, zawieszony w okresie „stanu wojenne- rozsznurować sen wieczornych zwierzeń niłam Go bardzo za wiele talentów „naraz”, za prawdęgo”, zakopiański Klub Literacki. W latach 1995–2005 ciepłem warg zapieczętować ostatecznie i prostotę – i w życiu i w twórczości. Miałam marzenie,członek Zarządu (sekretarz) tego Klubu. Od 2002 r. był i do dna wypić łapczywie żeby iść z nim w góry na rajd poetycki, mam marzeniestałym współpracownikiem Podhalańskiej Redakcji aż czas stanie zdumiony – iść w góry z innymi poetami, choćby i tylko z poezjąDziennika Polskiego, dla którego pisał cotygodniowe aż lustra pękną Jurka, na rajd poetycki Jego imienia.felietony oraz cykle artykułów. Był członkiem kilku za- maska spadnie na poduszkę Nie tylko my poeci jesteśmy śmiertelni, ale nonkopiańskich, amatorskich zespołów teatralnych (m.in. noc srebrna omnis moriar, Jurku, poniesiemy w świat w Twoją i na-Teatru Przy Stoliku i Sceny ANTRAKT). Był autorem oddech zerwie do biegu na oślep szą miłość do gór.scenariuszy licznych teatrzyków poetyckich. Zajmo- serce rozdzwoni alarmem spóźnionym Prezes Krakowskiego Oddziału Związkuwał się fotografią, tworzył też rysunki, grafiki i akwa- aż niebo na głowę runie... Literatów Polskichrele uczestnicząc w zbiorowych i indywidualnych wy- Magdalena Węgrzynowicz-Plichtastawach artystycznych. Grał na gitarze do części swoich nie łowiąc sensu słówwierszy komponując muzykę. marzę Tomiki poetyckie (ilustrowane rysunkami i grafika- a ty daleko Renata Batkomi autora): „Anielskie pieśni w trawie” (1995), „Oswa- może nieświadomajanie żywiołów”(1998), „Szlifowanie garbu”(2003). wciąż tylko mówisz... *** Jerzemu TawłowiczowiJerzy Tawłowicz JERZY W ZŁOTYM POTOKU poniosłeś Jureczku swą góralska duszę Nie poznałam Jerzego Tawłowicza w jego natural- hań na grańANIELSKIE PIEŚNI W TRAWIE nym otoczeniu, którym były góry, wiele lat temu pozna- patrzysz teraz na nas z wysokakiedy tak pójdę przed siebie przez pola łam go w dolinie pełnej stawów, a raczej we wsi poło- oczyma wierchów spiżowych i turni strzelistychmachnę ręką machnę nogą żonej w powiecie częstochowskim, w Złotym Potoku. a smreki szumne pieśń Twojąduszę koślawą przeciągnę aż ziewnie I tak już zostanie na zawsze. Na pocieszenie zostanie /o krokach trudnych na krawędzi nieba mi w pamięci Jurek z gitarą czy to przy ognisku, czy ko- i aniołach co im dłonie granitem pachną/dzień mi się w głowie zakręci jak wino minku czy też w sali koncertowej w Krakowie, ale nie niosą dumnie ku wolności wiodącz kroplami słońca na brzegu kielicha w górach, które bardzo ukochał. choć niespiesznym krokiem Miałam marzenie, żeby iść z nim w góry na rajd jak Ty i Bógi w trawach pieśni anielskie usłyszę poetycki, dzielić z nim i innymi poetami trudy gór-i w kwiatach tęcza pod nogi się wplącze skiej wędrówki, poznać Jego najbardziej ulubione na szlaku już Ciebie mniejgłową w błękit trasy, skosztować i posmakować choćby przez chwilę ale tym więcej w nassercem w zieleń tej wolności, którą daje wyłączne obcowanie z przy- bo zwielokrotniasz się echem rodą, a poezja jest wtedy namacalna i wszędzie, bo wierszy swoichznajdziesz mnie rano w górach idziesz rozważnie, a to znaczy w zadumie,kroplą rosy w trawie a jak w zadumie – to czy chcesz czy nie – piszesz Zapraszamy na wieczór wspomnieniowy 12 kwietnia, wiersze. godz. 18.00 do Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”NIEZNANY POETA W CZAS APOKALIPSY Warsztaty literackie – poezja i proza | kwiecień – czerwiec 2012mógł to zrozumieć tylko wierszemkiedy się od tłumaczeń pospolitychbronił metaforą Chcesz zostać poetą/ pisarzem? Mówią, że liczy się talent, ale każdy diament najpierw trzeba oszlifować :)że świat zwariował wokółże się niebo wali na głowęwypraną z nadziei do czysta godz. 18.00 – 20:00 (środy) pierwsze spotkanie: 11 kwietnia 2012 r.nawet śmierć tragicznąoswajał słowem rojąc zasypianie Prowadzący: dr Marek Karwala – literaturoznawca, wykładowca uniwersyteckisnem jak kamień twardym Ilość godzin warsztatowych: 10 spotkań ( jedno spotkanie 120 min.)i wiecznym jak kamień Miejsce: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2 Cena: 350 złpodłość kąsała sercagniew darł pazurami Więcej informacji uzyskacie Państwo wchodząc na naszą stronę internetową: www.lamelli.com.pl; zapi-a on krok za krokiem su dokonywać można osobiście w siedzibie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Mikołajskiej 2, telefo-uciekał w głąb siebie nicznie: 0-12 4221955, 4220814; lub mailowo: bserwatka@lamelli.com.pl; Opłaty prosimy wnosić w kasiejakby już azyl tylko w sercu na dnie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury codziennie w godz. 8:00–16:00, w środy 8:00–17:30 lub na konto: nr rach.gdy jeszcze żywiej bije na widok gołębia 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 z dopiskiem: warsztaty literackie.i jętki jednodniówki nad kawałkiem błotaINFORMATOR  kwiecień 2012 LAMELLI.COM.PL 9

×