Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lamelli Maj 2012

1,041 views

Published on

Pismo Lamelli - Maj 2012

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Lamelli Maj 2012

  1. 1. ISSN 1732-4378 LAMELLI ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY  INFORMATOR  V 2012  nr 5 (101)  R. IX .COM.PL Krakowska Książka Miesiąca Flamenco Es Krzysztof Meyer | Polskie Wydawnictwo Muzyczne Universal F lamenco Es Universal to cykl kon- Mistrzowie i przyjaciele certów organizowanych przez Kra- kowską Szkołę Flamenco Almora- ima z okazji 20-lecia flamenco w Krako- wie. 18 maja zapraszamy na wyjątkowy koncert firmowany przez Teatr Tań- K siążka Krzysztofa Meyera jest sylwetek osób, z którymi Autor zetknął ca Nie Tylko Flamenco Małgorzaty Ma- głęboko osobista, ale mówi dużo się w młodych latach. Mówi o nich, ale tuszewskiej z udziałem najlepszego du- o świecie, w którym Kompozyto- też pozwala im mówić, niejako dopusz- etu flamenco w Polsce – Sandry Cisne- rowi żyć przyszło, a pośrednio o czasach cza ich do głosu, na podstawie notatek ros z Malagi i Nadii Mazur z Warszawy Polski Ludowej. Jest też książką progra- robionych na gorąco może cytować ich – z towarzyszeniem Magdy Navarette mowo powściągliwą, Autor koncentru- wypowiedzi. (śpiew), Andrzeja Lewockiego (gitara) je się na tych postaciach, które zaważy- Szczególną wagę mają portrety oraz Izabeli Milewicz (cajon). ły na jego życiu jako muzyka, a więc na dwóch wielkich kompozytorów: Szosta- Podczas koncertu będzie można podzi- nauczycielach, przyjaciołach, dalszych kowicza i Lutosławskiego. Pisze się tu wiać choreografie m.in. w duecie w suk- kolegach. W tej relacji łączy się sztuka o nich bez zadęcia, do jakiego prowoko- niach z trenem (bata de cola), z manto- portretowania rozmaitych osób z opo- wać mogła ich pozycja klasyków muzyki nem (chustą), wachlarzem i kastanietami. wieścią o własnym artystycznym (i po XX wieku, przedstawiani są oni w swo- Wdzięk i perfekcja Sandry Cisneros oraz prostu ludzkim) dojrzewaniu. To mnie im dniu codziennym, ujawniają się ich artystycznej byłoby to niemożliwe), kil- Nadii Mazur, które zatańczą specjalnie właśnie szczególnie ujęło: umiejętność sposoby bycia, zwyczaje, nawet – de- ka lat później został prezesem Związku przygotowane na koncert choreografie, zarysowywania kilkoma pociągnięciami likatnie sugerowane – śmiesznostki. Kompozytorów Polskich. To zaś pozwo- połączą się z pięknymi tradycyjnymi pie- pióra sylwetek różnych osób. Są wśród W książce tej raczej nie ma (poza nielicz- liło mu zetknąć się z różnymi mechani- śniami flamenco w wykonaniu Magdy Na- nich osobistości znane i do dzisiaj pa- nymi wyjątkami) bezpośrednich ocen. zmami działającymi w Polsce Ludowej, varrette, przy akompaniamencie mistrza miętane w środowisku muzycznym Autor, subtelnymi środkami narracyj- pokazać panującą atmosferę, a także kil- gitary flamenco Andrzeja Lewockiego. (i zapewne nie tylko), jak choćby Euge- nymi, ujawnia swój stosunek do osób, koma kreskami zarysować figury reżi- nia Umińska i Stanisław Wiechowicz, o których wspomina. Przypadkiem nad- mowych funkcjonariuszy. Rozpatrywa- Koncert odbędzie się 18 maja 2012 r., ale też figury, które chyba nigdy sławy zwyczaj interesującym z tego punktu wi- na z tego punktu widzenia jest to cieka- g. 19.30, w sali teatralnej CentrumZapraszamy na warsztaty! – Więcej na www.lamelli.com.pl nie zdobyły i ich rozgłos poza Kraków dzenia są wzmianki o Krzysztofie Pen- wa książka o PRL-u, nie zaciemniająca Kultury im.św. Jadwigi w Krakowie, nie sięgał, jak nauczycielka fortepianu, dereckim, w których nie kwestionuje się obrazu, ale pokazująca, na jakie trudno- ul. Łokietka 60. Ekierówna, pianista Hoffman, czy wio- jego pozycji, ale zaznacza wyraźny wo- ści natrafiali w swej pracy (zwłaszcza or- Bilety w cenie 40 zł (przedsprze- lonczelista Mikulski. Pisze się o nich bec niego dystans. ganizacyjnej) wybitni artyści”. daż) i 45 zł (przed koncertem) są do z sympatią i wdzięcznością, ale w spo- Autor pełnił ważne funkcje w ży- Michał Głowiński nabycia w punktach InfoKraków, sób daleki od heroizowania, przeciw- ciu muzycznym w bardzo młodym wie- ul. Św. Jana 2 oraz w Centrum im. nie, ze skłonnością do ukazywania oso- ku. Przed trzydziestym rokiem życia był Na spotkanie z autorem zapraszamy 24 maja o godz. 18.00 Św. Jadwigi, ul. Łokietka 60. bliwości i dziwactw, dzięki temu są to prorektorem krakowskiego konserwa- Więcej informacji: www.almoraima.pl postaci wyraziste. Dotyczy to zwłaszcza torium (dodam, że w żadnej szkole nie- do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Pod patronatem pisma kulturalnego „Fragile” Słoweńska poezja w Krakowie S potkanie ze słoweńskimi poetami w sztuce, takimi jak konstruktywizm, smi/Wiersze wy- Alenką Jensterle-Doleżal i Iz- dadaizm, futuryzm czy surrealizm, wy- brane (tłum. Karoli- tokiem Osojnikiem oraz z tłu- warły znaczny wpływ na współczesną na Bucka Kustec; KUD maczem poezji słoweńskiej na język słoweńską sztukę. Apelują, by czło- Police Dubove i Insty- polski Marcinem Warmuzem i pre- wieczeństwo znów stało się wartością tut Mikołowski 2012) zentacja tomiku Srečka Kosovela i wciąż zyskują na aktualności. oraz współczesnego Kalejdoskop odbędzie się w naszym Trwała współpraca polsko-słoweń- twórcy Iztoka Osojni- ośrodku w ramach III Festiwalu Zło- ska w dziedzinie kultury zaowocowała ka w tomie poetyckim ta Łódź. Nazwa Festiwalu nawiązuje w tym roku dwoma wydaniami książko- Spodnie na niebie do jednego z najważniejszych twórców wymi poezji słoweńskiej w przekładzie (tłum. Marcin Warmuz, słoweńskich XX wieku – poety Srečka polskim. W obszernych wyborach pol- Instytut Mikołowski Kosovela (1904–1926) – Złota łódź to ski czytelnik będzie miał po raz pierw- 2012). bowiem tytuł tomiku jego wierszy, któ- szy możliwość spotkania z twórczością ry z powodu przedwczesnej śmierci dwojga wybitnych słoweńskich osobo- Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich miłośników dobrej poezji! twórcy nigdy nie został wydany. Wier- wości poetyckich: klasyka Srečka Ko- 21 maja, godz. 19.00 do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury sze Kosovela (tzw. konse i całki), po- sovela w dwujęzycznym wyborze pod Prezentacja twórczości Iztoka Osojnika na str. 10 dążając za awangardowymi nurtami tytułem Kalejdoskop. Izbrane pe-
  2. 2. Program maj 2012 Podróże dalekie i bliskie... Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, tel. 12 422-08-14, www.lamelli.com.pl Al-Qahira. Miasto tysiąca minaretów K7 V, godz. 18.00 air, zwany Matką Świata, to dziśKrakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza na wieczór literacki z cyklu ogromna metropolia, której niecoOrszak Apollina: promocja tomiku poetyckiego Małgorzaty Pfisterer „Po- przyblakła uroda zdaje się nie do-kłonił się czas”. ścigać jej historycznego piękna. Spraw-Oprawa muzyczna: Marek Batorski – saksofon, Kamil Spólnik – gitara. Pro- dzaliśmy to parę tygodni temu podczaswadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. wizyty w stolicy Egiptu. Obecnie Kair to przeszło 20-miliono-8 V, godz. 18.00 we miasto, permanentnie zakorkowane,Filmowy Klub Historyczny. gdzie kilkukilometrowy przejazd taksów- Instytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na ką zabiera kilkadziesiąt minut. Zatłoczo- projekcję dwóch filmów dokumentalnych pt.: „Samoobrona ziemi grodzień- ne ulice to też zanieczyszczenie powietrza, skiej” (2008, 27 min.) oraz „Komendant Olech” (2008, 26 min). którego wskaźniki należą do najwyższych na świecie. Inny problem to ogromne9 V, godz. 17.00 przeludnienie – niektórzy podają, że Ka-Grupa Każdy, otwarte warsztaty literackie. Prowadzenie: Magdalena Węgrzyno- irowi codziennie przybywa około tysiącawicz-Plichta. mieszkańców. Znaczna ich część trafia do „Miasta umarłych” – ogromnej nekropo- trze drugiego z ważnych meczetów – Ibn9 V, godz. 19.00 lii... zamieszkiwanej przez prawie 2 mln Husseina, mogło zobaczyć tylko jedno„The Chuck Menton Show – Grupa AD HOC” osób, których nie stać na prawdziwy dom. z nas. Wejście do miejsca przechowywa- „The Chuck Menton Show”, to wejście Grupy AD HOC w długie formy improwiza- Najsłynniejszym obecnie placem Kairu nia relikwii, tj. głowy męczennika Husse- cji. Wraz z naszym wyimaginowanym mistrzem będziemy chcieli przebrnąć przez jest bez wątpienia Plac Tahrir. Wciąż moż- ina, wnuka proroka Mahometa, dozwolo- wszystkie dotychczas wymyślone gatunki tej spontanicznej sztuki. Dzięki waszym na spotkać tam demonstrantów niezado- ne jest tylko dla mężczyzn. podpowiedziom postaramy się stworzyć ciąg scen, scenek, aktów, który przeplata- wolonych z sytuacji panującej w kraju. To Obok wielu meczetów oglądać można jąc tysiące wątków zakończy się zaskakującą i nieznaną nikomu pointą. W skrócie? w tym miejscu rozgrywała się najnowsza stare kościoły, bowiem koptowie stano- Nowa, jeszcze bardziej zaskakująca formuła i starzy znajomi z Wieczorów Kome- historia Egiptu, której punktem kulmina- wią drugie wyznanie w Egipcie. Do dziś dii Improwizowanej. Będzie sekciarsko, będzie nieszablonowo, będzie inaczej. Po- cyjnym będą zapewne planowane nieba- w mieście zachowała się dzielnica koptyj- znajcie zatem Chucka Mentona i jego trupę aktorów na zawołanie.” Bilety: 10/15 zł. wem wybory prezydenckie. Wokół Placu ska, skupiona wokół kościołów Zawieszo- skupionych jest wiele kawiarni, gdzie przy nego, Św. Barbary i Sergiusza. To ponoć10 V, godz. 10.00 – 15.00 herbacie i nieodzownej fajce wodnej spę- tutaj znajduje się kaplica, w której schro-Historyczna gra miejska: Ostatni 3 maja 1946 – zapomniany bunt studencki. dzaliśmy popołudnia, pochłonięci rozmo- niła się biblijna Święta Rodzina podczas Organizatorami gry są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Mu- wą lub wsłuchani w dobiegający z głośni- ucieczki do Egiptu. zeum Historyczne Miasta Krakowa „Pałac Krzysztofory”, Śródmiejski Ośrodek ków głos egipskiej divy Oum Kalthoum. Przedostatniego dnia alternatywą dla Kultury, Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana oraz Małopolskie Cen- Kair to oczywiście świat faraonów – to wieczornej fajki wodnej okazała się wizy- trum Edukacji „MEC”. z tego powodu do miasta przybywają milio- ta w wikali bractwa sufickiego, mistycz- ny turystów. Pierwsze skojarzenie z Egip- nego odłamu islamu, którego wyznawcy10 V, godz. 17.00 tem to piramidy – z centrum Kairu pod pi- oddają się modlitwie przez taniec i mu-Poprzez Kresy. Kamieniec Podolski – obiekty fortyfikacyjne. Zdjęcia i ko- ramidę Cheopsa dojechać można w zaled- zykę. Mieliśmy okazję oglądać barwnymentarz: Piotr Korpanty wie 30 minut. Naturalnie i nas nie mogło spektakl, gdy grupa „wirujących derwi- W programach wycieczek na południowo-wschodnie kresy Rzeczpospolitej ważne tam zabraknąć i mimo braku sezonu tury- szy” wchodziła w trans, tańcząc przy hip- miejsce przypada często Kamieńcowi Podolskiemu, który w Polsce przedrozbioro- stycznego powiększyliśmy tłum zwiedza- notyzującej muzyce bębnów, trąb i pisz- wej był stolicą Podola. Kamieniec położony jest na skalnym cyplu otoczonym sze- jących. Zaś po powrocie w Muzeum Egip- czałek. I to wszystko bez powszechne- rokim i głębokim jarem, pętli rzeki Smotrycza. Istniejący w XII w. gród ruski zdo- skim podziwialiśmy niezliczone eksponaty go w „miejscach turystycznych” zgiełku byty w poł. XIV w. przez Kazimierza Wielkiego od 1430 roku był najważniejszą z różnych dynastii starożytnego państwa, i prób sprzedaży wszelakich towarów. polską twierdzą na kresach z potężnymi fortyfikacjami mimo upływu czasu zacho- na czele ze skarbami z grobowca Tutencha- Kair, jak przez kilka dni zdążyliśmy się wały się do dzisiaj będąc świadectwem świetności Kamieńca Podolskiego. mona. Szczególnie wrażenie robiła wysta- przekonać, to nie tylko piramidy, Sfinks wa królewskich mumii, do dnia dzisiejsze- i skarby ukryte w muzeum egipskim. To11 V, godz. 19.00 go zachowanych w doskonałym stanie. także przyjaźni ludzie, cieszący się z wido-Koncert Konie Narowiste – piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego, Włodzi- Kair to ważny ośrodek świata Isla- ku gości odwiedzających ich kraj, chcącymierza Wysockiego, Karela Kryla, Jaromira Nohavicy i Ewy Demarczyk. mu. Mieści się tu przeszło 500 meczetów, spokojnie żyć w nie zawsze sprzyjającychWystąpią: Elżbieta Czyż – śpiew, Kuba Mędrzycki – fortepian. Bilety: 20 zł a wiele z nich ma szczególne znaczenie dla okolicznościach. Z pewnością zasługują,(normalny), 15 zł (ulgowy). muzułmanów. Przykładowo, przy mecze- by żyć w stabilnym kraju, a ich stolica mo- cie Al-Ahzar znajduje się medresa uwa- gła lśnić blaskiem posiadanego bogactwa14 V, godz. 20.00 żana za jedną z najstarszych na świecie, historyczno-kulturowego.Kabaret Prysły Zmysły zaprasza gorąco na kabaretowy mix pt. „na zwierza”. kształcąca, poza studiami nad Koranem tekst & zdjęciaW programie: skecze, piosenki, interakcja z publicznością. Wstęp: 10 zł. także w zakresie nauk świeckich. Wnę- Katarzyna i Rafał Siudowscy15 V, godz. 19.00Cuando Viene El Mes De Mayo, czyli wieczorek flamenco z odrobiną orientu. Zapraszamy serdecznie na mini koncert flamenco i tańca orientalnego. Zatańczą kameralne składy grupowe i solistki/soliści Krakowskiej Szkoły Flamenco Almoraima. W programie m.in. alegrias, fandango rociero, sevillanas, zoron- go gitano, bulerias. Taniec z mantonami, wachlarzami, woalami, fanveilami, zil- lsami i kastanietami.17 V, godz. 18.00Wykłady z literatury współczesnej: dr Marek Karwala, Ekfraza. Poeci pisząwiersze o sztuce. Wstęp wolny!17 V, godz. 19.00Krakowski Klub Podróżników zaprasza. Tadeusz Dzięgielewski: Maro-ko. Hamada el-Tfal. 2 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
  3. 3. Będzie to opowieść o dość nietypowej wycieczce do Maroka. Hamada el- Zapomniany bunt -Tfal to Pustynia Dzieci. Powstała ona przede wszystkim w wyobraźni podróży. To dzieci były głównymi jej bohaterami. Dotarliśmy tam z Polski i w ciągu pię- ciu tygodni przejechaliśmy przez ten piękny kraj ponad 6000 km starym, wów- czas 17-letnim samochodem terenowym. Zaglądaliśmy w mroczne zaułki medy- studencki... ny Fezu, podziwialiśmy mozaiki medres Meknesu, ruiny starożytnego Volubilis, powstające w ciągu kwadransa restauracyjki na placu Jemma el-Fna w Mara- keszu, zajrzeliśmy na popularne wydmy Erg Chebbi, by zaraz uciec w prawdzi-M aj zawsze kojarzy nam się wą pustynię, penetrowaliśmy niebezpieczne uedy w Atlasie, odwiedzaliśmy rów- z rocznicą uchwalenia Konsty- nież miejsca dzikie, mało lub w ogóle nieznane, nieopisywane w przewodnikach. tucji 3 Maja. W okresie mię- A po przejechaniu 13 tysięcy kilometrów, do Polski dotarliśmy już bez rozruszni-dzywojennym, ale też w czasach auto- ka i na resztkach akumulatora.nomii galicyjskiej, w Polsce południowejbyło to święto szczególnie obchodzo- 18 V, godz. 20.00ne. Rocznica uchwalenia Konstytucji Scena Lamelli prezentuje PRAPREMIERĘ!!! monodramu Pawła Budzińskie-w 1946 roku miała wyjątkowe znaczenie. go Chwasty Polskie, opartego na tekstach Aleksandra Fredry, Jana AndrzejaObchodzono ją drugi raz od zakończe- Morsztyna, Tadeusza Boya Żeleńskiego.nia okupacji hitlerowskiej oraz święto- Spektakl tylko dla widzów dorosłych. Bilety: 10 zł.wano wejście mikołajczykowskiego PSLdo rządu. Obchody rocznicowe miały 21 V, godz. 19.00być demonstracją przywiązania do tra- Wieczór poetycki z Iztokiem Osojnikiem i tłumaczem jego poezji Marcinemdycji oraz niepodległości. Przygotowa- Warmuzem oraz poetką Alenką Jensterle-Doležal – prowadzenie: Tatjanania do obchodów spowodowały natych- Jamnik. Prezentacja najnowszych przekładów poezji Srečka Kosovela – komen-miastowa, reakcję komunistycznego tarz: Iztok Osojnik. Spotkanie odbędzie się w ramach III Festiwalu Kultury Słoweń-Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz- skiej „Złota Łódź”.nego, cofającego pozwolenia na uro- Iztok Osojnik (ur. 1951) – słoweński pisarz, antropolog, historyk, komparaty-czyste obchody, które mogły zagrozić sta, filozof, poeta, malarz, eseista, tłumacz, alpinista. W latach 1997–2004 był„czerwonej władzy”. Dopuszczano jedy- dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Vilenica, organizowane-nie okazjonalne msze święte w kościo- ko harcerzom, młodzieży szkolnej, stu- go przez Stowarzyszenie Pisarzy Słoweńskich.łach przy jednoczesnym zakazie wszel- dentom i mieszkańcom Krakowa. Spa- Jest pionierem różnego rodzaju projektów kulturowych, współzałożycielem ru-kich imprez plenerowych. W Krakowie cyfikowano II Dom Studencki UJ. Aresz- chu anarchistycznego Garbage Art (Kioto) i muzycznego Papa Kinjal Band, Hi-nie wyobrażano sobie, aby nie obcho- towano około 1000 osób. Dwa miesiące drogizme oraz założycielem innych ważnych instytucji kulturowych i pomysło-dzono uroczyście przypadającej roczni- później, po pokazowym procesie, 9 lip- dawcą festiwali. W 1977 roku ukończył studia z zakresu literatury porównaw-cy trzeciomajowej, do której wzywał rek- ca 1946 roku, skazano po oskarżeniach czej na Uniwersytecie w Lublanie. Studia doktoranckie odbył w Osace w Japonii.tor Akademii Górniczej prof. dr Walery „czerwonego” prokuratora Stanisława W 2011 roku uzyskał doktorat z antropologii historycznej na Uniwersytecie Pri-Goetel. Głównymi organizatorami uro- Zarako-Zarakowskiego przed Wojsko- morskim w Koprze. Do tej pory opublikowanych zostało 27 jego autorskich to-czystości było Stowarzyszenie Studen- wym Sądem Rejonowym w Krakowie 12 mików, pięć powieści i dwa zbiory esejów i opracowań. W Polsce ukazał siętów AG w osobach Lecha Kobylińskie- osób w tym 9 studentów. książkowy wybór jego wierszy „Spodnie na niebie” (tłum. Marcin Warmuz, In-go oraz Kazimierza Tymińskiego. 3 maja Na kary bezwarunkowego więzienia: stytut Mikołowski 2012). Jego książki opublikowano w ponad 25 językach. Za1946 r. Krakowianie tłumnie wypełni- Stanisława Honkisza – 5 lat, Józefa swoje dzieła otrzymał liczne krajowe i zagraniczne nagrody.li Bazylikę Mariacką, natomiast funk- Morawskiego – 4 lata, Andrzeja Moraw- Alenka Jensterle-Doležal (ur. 1959) – słoweńska poetka, prozaiczka, ese-cjonariusze UB starali się wychwytywać skiego – 2 lata, Edwarda Tłustochow- istka i badaczka literatury. Ukończyła studia slawistyczne, komparatystycznenapływającą do Rynku Głównego zorga- skiego – 2 lata. Zdzisława Buję – 1 rok, oraz filozoficzne na Uniwersytecie w Lublanie. W 2000 roku obroniła rozpra-nizowaną w pochodach młodzież oraz Józefa Rynarka – 1 rok, Tadeusza Ma- wę doktorską w zakresie literaturoznawstwa. Od kilku lat wykłada literaturę nastudentów. Między innymi na skrzy- dejskiego – 1 rok. Uniwersytecie Karola w Pradze. Wydała cztery tomiki poetyckie raz powieść.żowaniu ulic Szewskiej z Jagiellońską Opublikowała dwie monografie „Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskihUB zatrzymało pochód studentów spod Dla pamięci potomnych i z miłości dramatikah sredi 20. stoletja” (Mit Antygony w dramaturgii zachodnio- i połu-Akademii Górniczej aresztując Kazimie- do historii chcemy przypomnieć owe dniowosłowiańskiej połowy XX wieku, 2004) i „V krogu mitov: O ženski in smrtirza Tymińskiego, Lecha Kobylańskiego zdarzenie i razem z Instytutem Pamię- v slovenski književnosti” (W kręgu mitów. O kobiecie i śmierci w literaturze sło-oraz Antoniego Kleczkowskiego orga- ci Narodowej Oddziałem w Krakowie, weńskiej, 2008). Mieszka w Pradze.nizatorów uroczystości. Podczas mszy Muzeum Historycznym Miasta Krako- Marcin Warmuz (ur. 1977) – tłumacz literatury słoweńskiej i nauczyciel ję-patriotycznej w bazylice Mariackiej, na wa „Pałac Krzysztofory”, Śródmiejskim zyka angielskiego. Ukończył filologie słoweńską i angielską na UniwersytecieRynku Głównym pojawiły się ciężarów- Ośrodkiem Kultury, Centrum Młodzieży Śląskim. Główną dziedzinę jego zainteresowań stanowi socjolingwistyka, a do-ki z funkcjonariuszami UB i żołnierzami im. dr Henryka Jordana oraz Małopol- kładnie różnorodne odmiany współczesnego języka słoweńskiego, w tym slangWojsk Wewnętrznych które zablokowa- skim Centrum Edukacyjnym „MEC” po- młodzieżowy. Na język polski przełożył książkowy wybór wierszy słoweńskiegoły drogę potencjalnego pochodu demon- przez historyczną grę miejską „Ostatni 3 poety Iztoka Osojnika „Spodnie na niebie” (Instytut Mikołowski 2012), a w cza-strantów. Doszło do rozpędzania pocho- maja 1946 – zapomniany bunt studenc- sopismach „Pobocza”, „Arkadia”, „Portret” ukazały się jego tłumaczenia współ-du, a z gmachu budynku Polskiej Partii ki” (która zostanie rozegrana w dniu 10 czesnych słoweńskich poetów.Robotniczej w Rynku Głównym padły V 2012 na terenie miasta Krakowa) pra- Tatjana Jamnik (ur. 1976) – słoweńska poetka, pisarka, tłumaczka, redaktor-strzały w kierunku uczestników pocho- gniemy pokazać młodzieży, iż zawsze ka, nauczycielka języka słoweńskiego jako obcego, redaktor i wydawca literaturydu raniąc Mieczysława Adamczyka oraz należy pamiętać o swojej historii, nawet pięknej i dzieł z dziedziny humanistyki. Pomysłodawczyni i główna organizator-Fryderyka Serbińskiego. Użyto wozów tej najtrudniejszej... ka Festiwalu Kultury Słoweńskiej „Złota Łódź” w Polsce.pancernych 6 Dywizji Piechoty przeciw- Marek Górka 22 V, godz. 18.00 Pokaz slajdów z cyklu: „Z plecakiem i aparatem fotograficznym: Obli- cza miast – Istambuł, Kair”, autorstwa Katarzyny i Rafała Siudowskich. ŚOK zaprasza na warsztaty: Dwa miasta, ten sam krąg kulturowo-religijny, a jakże różne, Istambuł a Kair w obiektywie młodych podróżników. Katarzyna i Rafał Siudowscy: podróżnicy amatorzy. Mówią, że na wcza-  Kursy komputerowe 50+  Flamenco & taniec brzucha sach all inclusive byli 2 razy – pierwszy i ostatni. Wolą sami organizować swoje wyjazdy i swój czas.  Warsztaty gitarowe  Kurs fotografii artystycznej 24 V, godz. 18.00  Kurs rysunku i malarstwa  Spotkanie ze sztuką „Krakowska Książka Maja”. Krzysztof Meyer – Mistrzowie i przyjaciele, (Polskie Wydawnictwo Muzyczne). Wręczenie nagrody i spotkanie z autorką. Pro-  Warsztaty filcowania  Warsztaty filmowe wadzenie: Agnieszka Malatyńska. Krzysztof Meyer, polski kompozytor, pianista, pedagog i autor książek o mu- zyce. Jest uczniem Stanisława Wiechowicza i Krzysztofa Pendereckiego, absol-INFORMATOR  maj 2012 LAMELLI.COM.PL 3
  4. 4. wentem PWSM w Krakowie. Od 1987 jest profesorem kompozycji w Hochschu- le für Musik w Kolonii. Ponadto w sezonie 1991/92 był composer-in-residence Wywiad w Filharmonii Kolońskiej, a w 1996 – na festiwalu w Seattle. Jego muzyka była wykonywana w wielu najważniejszych ośrodkach muzycznych, m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Berlińskiej Filharmonii i wiedeńskim Wiener Musikvere- in. Ważną częścią działalności Krzysztofa Meyera jest muzykologia. O Sevillanas, flamencu tańcu pełnym pasji słów kilka w rozmowie z Małgorzatą Drzał, choreografem, tancerką23 V, godz. 19.00 i wokalistką zespołu Tajo de Plata.Orkiestra ICON. Koncert Muzyki Filmowej.Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy). – Jaka jest geneza flamenco, czy25 V, godz. 19.00 słusznie jest dopatrywać się jegoScena Lamelli prezentuje spektakl Teatru M.I.S.T. Sekrety Baronowej, korzeni w indyjskim tańcu katak?w reżyserii Inki Dowalasz, autorki monodramu; wystąpi: Zina Zagner. Flamenco uważane jest powszech- Czynsz, gaz, prąd, dług, to codzienne problemy samotnej kobiety, której życie nie za zjawisko kulturowe południowej nie oszczędziło trosk i kłopotów. Pomimo tego nie brak jej poczucia humoru i na- Hiszpanii, jednak jego korzenie sięgają dal z dużą wnikliwością obserwuje otaczający ją świat. Swoje rozważania kieru- dużo głębiej, bo aż do północnych Indii. je do rzeźby nagiego mężczyzny, która przedstawia jej zmarłego męża. Gipso- Stamtąd, jak głosi tradycja, tzw. Cyganie wy postument jest jedynym adresatem jej myśli, skojarzeń, trafnych obserwacji wyruszyli w drogę w poszukiwaniu lep- i uczuć. Bilety: 25 zł (normalny), 15 zł (ulgowy). szych warunków życia. Z Indii wynieśli pewną tradycję muzyczną, ale po drodze27 V, godz. 18.00 wzbogacali ją o elementy, które napoty-Scena Lamelli prezentuje spektakl Centrali 71: Vademecum petenta wg Je- kali. Bardzo trafnie opowiada o tym filmrzego Wittlina. „Latcho drom” (reż. T. Gartiff).Reżyseria/scenariusz/scenografia: Justyna Kowalska, dramaturgia: Agata Dą- Dlatego we flamenco brzmią nutybek, muzyka: Michał Dymny, producent wykonawczy: Katarzyna Rystok, asy- orientalne, arabskie, żydowskie, pie-stent reżysera: Marta Marut, występują: Iwona Sitkowska, Barbara Szała- śni rdzennie andaluzyjskie a nawet echopak, Małgorzata Wojciechowska, Agnieszka Zieleziecka, Grzegorz Borys melodii celtyckich czy chorału grego-Roman. Bilety: 25 zł (normalny), 15 zł (ulgowy). riańskiego. Flamenco to specyficzny wy- twór, w którym, niczym w doskonałym28 V, godz. 18.00 cieście, rozmaite smaki tworzą jednoli-Daniel Lizoń promocja nowego tomu poezji pt.: „Ciężki Rock” (Podkarpacki In- tą całość.stytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2011). Wracając do związków flamencoProwadzenie: Marzena Dąbrowa – Szatko, słowo od wydawcy: Jerzy J. Fąfa- z Indiami, faktycznie, kathak, jako je-ra, oprawa muzyczna: Kamil Spólnik – śpiew, gitara, harmonijka, Marek Ba- den z siedmiu klasycznych tańców in-t0rski – saksofon, Tomasz Kotliński – gitara, Piotr Pałancewicz – klawisze, dyjskich jest najbardziej zbliżony do fla- bo ponad 20 osób w grupie. Spotykali- b d ób i S k liDaniel Lizoń – recytacja, śpiew. menco. Kathak jest tańczony na pro- śmy się również na warsztatach, kon- Daniel Lizoń – rocznik 1984, pochodzi z Wojnarowej, miejscowości na Pogó- stych nogach (pozostałe wykonuje się certach i fiestach, utrzymywaliśmy kon- rzu Rożnowskim. Laureat Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2007 rok), w dość głębokim przysiadzie), wytupuje takt ze Studio Flamenco w Warszawie. wyróżniany w kilku konkursach poetyckich i w jednym fotograficznym. „Ciężki się w nim skomplikowane rytmy, jak we Uczyła nas też Małgorzata Matuszew- Rock” to jego piąta publikacja. flamenco, również gesty są podobne do ska, założycielka Teatru Tańca Nie Tyl- „Ciężki Rock” to eksperyment literacki. To próba przeniesienia konwencji roc- tych we flamenco. ko Flamenco. Po kilku latach nieste- kowej na łono poetyckie. Układ, który odzwierciedla specyfikę dużego koncer- – W takim razie można posta- ty nastąpiła przerwa w naszej wspólnej tu, podzielony jest na trzy części: „otwarcie bram” – czyli cykl sugestywnych, wić tezę, że flamenco jest swoistą działalności, ale z flamenco tak jest, jeśli czasem ostrych erotyków; „support” – prozę poetycką utrzymaną w nieco in- kompilacją folkloru cygańskiego się naprawdę zarazisz, to już na zawsze. fantylnym języku; oraz „gwiazdę zmierzchu” – zasadniczą cześć tomu, wiersze. z folklorem hiszpańskim ściślej I dlatego w 1998 roku razem z Leszkiem To niełatwa w odbiorze książka, opisująca, lub interpretująca. Są w niej wier- mówiąc andaluzyjskim? Bajkowskim i Martą Szafran na nowo sze, traktujące przede wszystkim o kondycji duchowej współczesnego człowie- Tak. Cyganie częściowo zasymilo- zorganizowaliśmy kursy, początkowo ka, o problemach i skrzywieniach społecznych, a także mówiące o trudnościach wali folklor andaluzyjski. Niektóre for- w podziemiach Kolegium Języka Angiel- związanych z wiarą w Boga i osobiste. my spotykamy zarówno we flamenco, jak skiego na Kanoniczej, potem na Miko- i w tzw. folklorze hiszpańskim. Najlep- łajskiej – czyli wróciliśmy na miejsce:).30 V, godz. 18.00 szym przykładem są SEVILLANAS – ta- Flamenco jest tańcem bardzo różno-Wykład otwarty w ramach Warsztatów Literackich niec znany w całej Hiszpanii, do flamenco rodnym i przez to zróżnicowanie niesa-dr Marek Karwala, Epika – na granicy tradycji i nowoczesności. wprowadzony niedawno, bo w latach 50- mowicie ciekawym, ma rozmaite rytmy, Epika jako rodzaj literacki; fabuła, narrator, narracja; podstawowe gatunki epic- tych XX wieku, a często z flamenco ko- liczone głównie na 12, ale też na 3 i 4. Każ- kie. WSTĘP WOLNY!!! jarzony. Warto tu wspomnieć o filmach dy może znaleźć „swoje flamenco” – za- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Warsztatami Literackimi, któ- Carlosa Saury „Flamenco” i „Sevillanas”, tańczyć smutne soleares, dramatyczną rych II edycja (wakacyjna) rusza w Śródmiejskim Ośrodku Kultury już które ukazują różnorodność flamenco. siguiriję, wesołe alergias, prześmiewczą w lipcu!!! – Jak się rozpoczęła Twoja bulerię, zalotną guajirę czy lekkie sevil- przygoda z flamenco, skąd wzięła lanas. Możliwości jest dużo, warunkiem30 V, godz. 19.00 się u Ciebie pasja do tego ekspre- jest cierpliwość i chęć do ćwiczenia. Nie-Koncert zespołu „Amber Quartet” syjnego, pełnego emocji i tempera- stety, flamenco jest dosyć trudne ale uczy mentu tańca? systematyczności i pokory... Żeby zatań- Na początku zainteresowałam się ję- czyć flamenco, nie tylko odtworzyć chore- Klub „Strych” zykiem i kulturą Hiszpanii, flamenco to ografię, trzeba je poczuć i zrozumieć, a na ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, tel. 12 421 89 92, e-mail: KlubStrych@interia.pl jeden ze składników tej kultury i może to potrzeba czasu. Może dlatego mówi się, dlatego zainteresował mnie ten taniec. że flamenco jest jak wino – im starsze, Od dziecka tańczyłam i grałam w róż- tym lepsze. Wiek, figura, doświadczenie nych zespołach, również ludowych, więc taneczne nie grają roli – ważny jest rytmKLUB INTERNETOWY „STRYCH” było to dosyć naturalne. Na kurs tra- i charakter tańca, nie kroki. To taniec dlaczynny: poniedziałek – czwartek 15.00 – 21.00, piątek 13.00 – 20.00 fiłam w 1991 roku, czyli na samym po- „długodystansowców”. Dodatkowym wa-1 godz. – 2 zł; 2 godz. – 4 zł; (3 – cia godz. GRATIS). czątku obecności flamenco w Krakowie. lorem tańca są rekwizyty – można tańczyć Zajęcia, które odbywały się w Śródmiej- z wachlarzem, chustą, kapeluszem, laską,KOŁO GIER STRATEGICZNYCH skim Ośrodku Kultury, prowadziła Ela kastanietami, suknią z trenem – atrak-rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warmachine- Moszczyńska z Warszawy, na gitarze cje na całe życie zapewnione:). I bardzo:Hordes, Malifaux, Mordheim, Warhammer Fantasy. Spotkania: środa godz. 16.00 akompaniował nam Grzegorz Guzik, je- ważne – flamenco to taniec silny, mocno– 21.30, piątek godz. 16.00 – 21.00. den z pierwszych wykonawców tej mu- związany z ziemią. Im więcej flamenco – zyki w Polsce. Było nas bardzo dużo, tym więcej siły w nas. 4 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
  5. 5. – Patrząc na polskie KOŁO GIER PLANSZOWYCHszkoły flamenco zauwa- rozgrywki we współczesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne,ża się jaką popularno- strategiczne, historyczne. Spotkania: wtorek, czwartek godz. 16.00 – 21.30.ścią cieszy się owy taniecwśród Polek, jednak bę- KOŁO LITERACKIEdąc w Hiszpanii, Anda- dyskusje o kulturze i literaturze, zajęcia o charakterze warsztatowym dla osób nie-luzji można stwierdzić iż pełnosprawnych,spotkania prowadzi pedagog z przygotowaniem z zakresu terapiijest to taniec mężczyzn. pedagogicznej. Spotkania: poniedziałek godz. 15.30 – 19.00.Jak to jest? Flamenco w Andaluzji to KOŁO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJtak jak dawniej u nas np. kra- dyskusje o kulturze XIII wieku (stroje, zwyczaje, oręż itp.), przygotowania insceni-kowiak, choć oczywiście nie zacji walk, wspólne wyjazdy na turnieje rycerskie, szycie i wykonywanie elementówkażdy tam tańczy flamenco. Ale ponie- ciel rozpoczęłam po ośmiu latach kon- stroju. Spotkania: pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 19.00waż jest częścią tamtejszej rzeczywisto- taktu z flamenco, potem dopiero zało-ści, nieraz całe rodziny z pokolenia na żyłam Krakowską Szkołę Flamenco Al- KOŁO KONSOLOWEpokolenie zajmują się tańcem (np. Jose moraima. Oprócz udziału w warsztatach dyskusje o szeroko pojętej rozrywce elektronicznej i nowościach wydawniczych orazGalvan i jego syn, Israel Galvan), fla- i lekcjach ukończyłam też studia chore- rozgrywki w gry kooperacyjne na konsolach przenośnych. Spotkania: środa godz.menco wciąż wykonuje się podczas ro- ograficzne, które wzbogaciły moją wie- 16.00 – 21.30.dzinnych spotkań, więc również męż- dzę i umiejętności w dziedzinie tańca,czyzn tańczących jest więcej. Oczywiście nie tylko jeśli chodzi o flamenco. Waż- IMPREZY:są formy, które tradycyjnie wykonują ne jest, by nauczyciel nie zamykał się wy-tylko mężczyźni (np. farruca czy marti- łącznie w jednej dziedzinie – ja uczę też 7 V, godz. 18.00nete). Flamenco jest związane z corridą tańca orientalnego, tańczę kathak, dłu- Spotkanie stowarzyszenia Evviva L’Arte prowadzącego działalność o charakterze– często w tańcu można spotkać ruchy gi czas tańczyłam w zespole ludowym. integracyjnym różnych grup społecznych w tym osób niepełnosprawnychnaśladujące gesty matadora czy bande- W dzisiejszych czasach flamenco jest jużrilleras. nie tylko tańcem etnicznym, jest obecne W Polsce generalnie mniej mężczyzn na dużych scenach, przenikają do niego Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”tańczy i interesuje się tańcem, zwłaszcza wpływy innych tańców – klasycznego, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, tel. kom. 512-455-260, e-mail: grpotoczek@lamelli.com.pltak trudnym, jak flamenco, choć mieli- współczesnego, nowoczesnego i innych,śmy kilku panów na zajęciach. Nawet spotyka się też różne fuzje – np. z tańcemobecnie jeden z nich – Piotr Olczykow- arabskim, indyjskim, dawnym, baletem 7 V, godz. 19.00ski – prowadzi u nas kursy. klasycznym. Jest po prostu Sztuką. Galeria „Pod Gruszką”. Ryszard Swiętek – „πqś” – wspomnienie, obrazy, grafiki i rysunki. – W bieżącym roku przypa- Przez te lata na kursy przychodzi-da 20-lecie obecności flamenco li prawdziwi pasjonaci flamenco, którzy 8 V, godz. 17.00w Krakowie. Jak z perspektywy długo (nieraz do tej pory) uczestniczą Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.czasu oceniasz swoją pracę jako w zajęciach. Często zdarza się jednak, żeinstruktorki flamenco, Almora- ludzie nie wiedzą, na co się decydują. Fla- 9 V, godz. 18.00imę oraz kondycję „krakowskie- menco kojarzy im się wyłącznie z winem „Koniec systemu władzy” – debata wokół książki Pawła Kowala. W dyskusji we-go” flamenco? i falbankami, są zaskoczeni, że to nie tyl- zmą udział autor oraz prof. Andrzej Chwalba (UJ) i Jadwiga Emilewicz – dy- Nauczycielką flamenco zostałam ko zabawa, ale też ciężka praca... Dlatego rektor Muzeum PRL. Prowadzenie: Piotr Legutko.z konieczności dosyć szybko, bo po kil- odchodzą. Niestety taka sytuacja zdarzaku latach nauki. Ale wyłącznie dlatego, się coraz częściej, gdyż zwłaszcza młodzi 10 V, godz. 18.00że doświadczeni instruktorzy dojeżdża- ludzie obecnie nie są przyzwyczajeni do Wieczór literacki Związku Literatów Polskich z cyklu „Niezatarte autografy”.li sporadycznie, a trzeba było znaleźć ko- pokonywania trudności, a tych we fla- W programie promocja tomu poetyckiego Andrzeja Waltera pt.: „Śmierć bogów”.goś, kto na miejscu zajmie się systema- menco nie brakuje. Flamenco nie pole- Oprawa muzyczna: Jolanta Serafin - wokal i akompaniament na fortepianie. Prowa-tycznym „zaganianiem ludzi do ćwicze- ga na zatańczeniu prostej sevillany, któ- dzenie – Prezes KOZLP Magdalena Węgrzynowicz-Plichta i dr Jacek Kajtoch.nia”. ra i tak okazuje się być często za trudna:). Obecnie często za prowadzenie za- Dlatego jest coraz mniej osób na kursach. 14 V, godz. 16.30jęć biorą się ludzie, którzy ledwo co po- I tak jest wszędzie, nie tylko u nas, nie tyl- Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.znali jakiekolwiek podstawy tego tańca ko w Krakowie. Ludzie wybierają to, co– co nie prowadzi do niczego dobrego. daje szybki efekt. 17 V, godz. 12.00Ja samodzielną działalność jako nauczy- Mimo tego wprowadzamy wciąż Uroczystość wręczenia Honorowej, Złotej i Zielonej Gruszki. nowe elementy do kursów – kastanie- no Zarząd Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP informuje, że ty, laski, a ostatnio również bata de ty w tym roku Honorowa Złota Gruszka zostanie wręczona red. Jerzemu Skrobo- cola, czyli bardzo trudną technikę tań- co towi (dziennikarz, publicysta, popularyzator kultury i sztuki, współtwórca pol- ca w sukni z trenem. Przez kilka lat ist- skiej szkoły reportażu radiowego, krytyk sztuki, pisarz). Laureatem Złotej Grusz- niał też zespół młodzieżowy, teraz działa ni ki będzie red. Maria Lisińska-Kozioł (od prawie 30 lat jest dziennikarką kra- grupa dziecięca, którą prowadzimy przy gr kowskich mediów: Tempo, Czas krakowski, Student, Sportowe Tempo, Dziennik Centrum Kultury im. św. Jadwigi. Ce Polski) a red. Marcin Godowski (dziennikarz portalu Interia.pl, od kilkunastu W Krakowie, oprócz Almoraimy, są miesięcy prowadzi autorski blog zAfganistanu.pl) będzie uhonorowany Zieloną jeszcze dwa znaczące ośrodki, w których je Gruszką. Podczas uroczystości Prezydent Miasta Krakowa wręczy również, za- można uczyć się tańca flamenco: Szko- m służonym dla środowiska krakowskiego dziennikarzom, medale Honoris Gratia. ła Tańca La Passion i Por Fiesta Club – gdzie organizowane są często różne 21 V, godz. 18.00 warsztaty oraz koncerty. Czyli nie jest wa Promocja książki Aleksandra Szumańskiego pt. „Adam Macedoński i Alek- źle. źle sander Szumański z siedmiu pagórków fiesolskich”. Spotkanie poprowadzi – Flamenco dla Ciebie to hob- red. Zbigniew Ringer. by, pasja czy praca? by Cóż, choć to zabrzmi dziwnie, teraz 23 V, godz. 18.00 flamenco jest dla mnie prawie wszyst- Krakowska Witryna Fotograficzna. Spotkanie z fotoreporterami. kim, a właściwie prawie wszystko jest k flamenco... Choć oczywiście uczę też 24 V, godz. 18.00 tańca orientalnego, tańczę kathak a dla ta Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział w Krakowie w ramach cyklu „Rozkręca- odskoczni śpiewam muzykę dawną. o my Literacki Kraków” zaprasza na spotkanie z Mirą Kuś połączone z promo- – Dziękuję za rozmowę i życzę cją wyboru wierszy Zioła i amaranty, który ukazał się w serii Krakowska Biblioteka T Tobie aby gorąca sevilliana nadal SPP z okazji trzydziestolecia książkowego debiutu poetki. Rozmawiać z poetką i ko- p porywała Cię w życiu i w pracy! mentować wiersze będą: Ewa Elżbieta Nowakowska, Wojciech Ligęza i Mi- Rozmawiał: Marek Górka chał Zabłocki.INFORMATOR  maj 2012 LAMELLI.COM.PL 5
  6. 6. Mira Kuś wydała dziewięć książek poetyckich, jej wiersze były publikowane w prestiżowych periodykach oraz antologiach w Polsce i za granicą. Filmowy klub historyczny25 V, godz. 20.00Krakowskie Towarzystwo Jazzowe „Helikon”. Koncert jazzowy – Krzysztof Ścierański.28 V, godz. 18.00 Kresy wierne do końca...Eksperymentalna Scena Operowa. Koncert z cyklu „Operetka moja miłość”. Kon- Wcert piosenek międzywojennych. Występują: Witold Wrona – baryton, Bożena latach 2006–2010 OśrodekKiełbińska – sopran, Małgorzata Westrych – fortepian TVP w Lublinie wraz z Biu- Bilety w cenie 25 zł do nabycia godzinę przed koncertem lub rezerwacja pod nr. rem Edukacji Publicznej IPN tel. 12/ 632-40-87; 504-696-125 oraz 600-32-42-02. o/Lublin zrealizowali na zamówienie TV Polonia, w ramach cyklu „Z archi-30 V, godz. 18.00 wum IPN”, osiemdziesiąt filmów do-„Greckie klimaty” – II spotkanie z przedstawicielem Eko-Tourist kumentalnych o tematyce historycznej obejmujących najnowszą historię Pol-30 V, godz. 18.30 ski, czyli lata 1939–1956. Podczas ma-Korepetycje dziennikarskie. jowego spotkania w Filmowym Klubie Historycznym zaprezentujemy Państwu31 V, godz. 10.00 dwa filmy. Pierwszy dokument to „Sa-Biuro Organizacji Koncertów „Preludium” – koncert chopinowski dla uczniów klas moobrona ziemi Grodzieńskiej”, drugigimnazjalnych. zatytułowany jest „III Wileńska Brygada NZW”. Obydwa filmy przedstawiają losy9, 16, 23, 30 V, godz. 14.00-16.00 – Dyżury Dziennikarzy SDP żołnierzy polskiego podziemia działają-9, 16, 23, 30 V, godz. 15.30-17.30 – Dyżury Dziennikarzy SDRP cych na Kresach. Film dokumentalny pt.: „Samo- obrona Ziemi Grodzieńskiej” opowiada Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” o trudnych decyzjach i losach Polaków ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków, tel. 12 411 61 16, e-mail: klubmw@poczta.onet.pl pozostałych na Kresach Wschodnich po zakończeniu II wojny światowej. Przed- Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.00 stawia losy konspiracji „poakowskiej” kolektywizacji i próbując chronić pol- okręgu grodzieńskiego kierowanej ską ludność przed sowietyzacją. 12 maja14 V, godz. 14.00 przez por. Mieczysława Niedzińskie- 1949 roku, jednostki NKWD rozbiły od-Koncert majowy w DPJ nad Sudołem. go ps. „Men”, „Ren”, „Niemen”. Jego dział „Olecha” w rejonie Raczkowszczy- Samoobrona Ziemi Grodzieńskiej, od- zny.20 V, godz. 17.00 dział partyzancki który w szczytowym MGKlub Muzyki Współczesnej Malwa. okresie liczył ok. 70 żołnierzy, prze-Audycja muzyczna klasy saksofonu Krzysztofa Włodarczyka. trwał do 1948 roku, kiedy to został zli- Zapraszamy do Śródmiejskiego kwidowany przez sowiecki aparat bez- Ośrodka Kultury 8 maja 2012 r., na27 V, godz. 19.00 pieczeństwa. godz. 18.00, do Filmowego KlubuOgród Botaniczny UJ, ul. Kopernika 27. Koncert chóru z Wiednia Schola Can- Drugi film pt. „Komendant Olech”, Historycznego gdzie dzięki uprzej-torum. Weronika Błachut – flet. Koncert inaugurujący festiwal Muzyka opowiada o historii polskiego podzie- mości Krakowskiego Oddziału In-w Ogrodzie Botanicznym. Wstęp wolny. mia na Nowogródczyźnie, wcielonej do stytutu Pamięci Narodowej, zobaczy- ZSRR. Poznamy losy ppor. Anatola Ra- my filmy dokumentalne pt.: „Samo-30 V, godz. 18.00 dziwonika ps. „Olech”, komendanta Ob- obrona Ziemi Grodzieńskiej” (2008,Klub Muzyki Współczesnej Malwa. Muzykolandia dla dzieci. Bilety w cenie 5 zł wodu AK Szczuczyn – Lida na Nowo- 27 min), oraz „Komendant Olech” grodczyźnie. Zwalczał aktywnie admi- (2008, 26 min.), w reżyserii: AdamaMaj, od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00 nistrację sowiecką, przeciwstawiając się Sikorskiego.zBYT NIEOKREŚLONYWystawa grafik i plakatów. Autorzy: Agnieszka Kowalczyk, Zbigniew Latała,Jarek Łakoma, Katarzyna Stefańska, Emilia Voit. Alicja Tanew Zapraszamy na VII Festiwal Święta Ogrodów poetka i kompozytorka zaprasza 1–17 czerwca 2012 do piwnicy artystycznej Scena Ata ul. Czarnowiejska 93, 30-049 Kraków Szczegóły na stronie: www.swietoogrodow.pl. tel. 12 633-54-05, 503-855-770 www.tanew.info.pl Wstęp na wszystkie imprezy Święta Ogrodów e-mail: alicja@tanew.info.pl jest – BEZPŁATNY! TEATR, POEZJA,PIOSENKA  maja 2012, godz. 17.00 – Spotkanie z cyklu „Wiersze z walizki”: „Listy do 12 KLUB „KAZIMIERZ” świata” Emily Dickinson, w tłum. Ludmiły Mariańskiej, czyta Bożena Ada- ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 12 421 57 86, mek. Wstęp wolny www.kkazimierz.mylog.pl, e-mail: d.lanocha@lamelli.com.pl  maja 2012, godz. 19.00 – „Wiosenne spotkanie z Wandą Polańską”, Wanda 17 Polańska –śpiew, Paweł Bieńkowski – piano.1–9 V, godz. 14.00 – 20.00 Wstęp: 20 zł.„Moja Afryka” – wystawa malarstwa Seydou – Zan Diara  maja 2012, godz. 19.00 – Koncert gitarowy „From Ballet to Tango” w wy- 19 konaniu Cracow Guitar Quartet, występują: Jadwiga Wołek, Joanna Baran,7, 14,21,28 V, godz. 18.00 Łukasz Dobrowolski, Oskar Kozłowski.Spotkanie Grupy Kobiet Alternatywnych – prowadzi Grażyna Pietroń Wstęp: 20 zł.Zawodowo i rodzinnie już prawie spełnione. A jednak wciąż pragną wiedzy o świe-cie wokół nich. NIEDZIELA BAJKOWA  maja 2012, godz. 12.15 – „Bajkowy jest ten świat” w wykonaniu Teatru 137 V, godz. 18.00 – 19.00 Otwartego.Dyżur radnego Dzielnicy I Kraków Stare Miasto – Krzysztofa Barona Wstęp: 10 zł.  maja 2012, godz. 12.15 – „Świat księcia Albinka” w wykonaniu Teatru 209 V, godz. 18.00 Otwartego.„Malowanie światłem” – wernisaż malarstwa Małgorzaty Waboł Wstęp: 10 zł. 6 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
  7. 7. Wieści z klubów Choć ukończyła zarządzanie i marketing, to jednak poczuła w sobie malarskie talen- ty. Zafascynowali ją impresjoniści. Taki klimat artystyczny będzie też miało ponad 40 obrazów olejnych, które wystawi. Rozmowa z Jolantą Gadaczek-Nowak 10, 24 V, godz. 17.00 Nasz kobiecy mini-dom „Stwardnienie rozsiane można pokonać” – spotkanie Fundacji „Helpfull Hand”, pomagającej chorym na stwardnienie rozsiane – prowadzi Małgorzata Felger. – Skąd taki pomysł, aby zrobić cie się od tego jak najdalej. Bo i tak nie 16 V, godz. 16.30wystawę damskich torebek? Dla zrozumiecie, o co chodzi. „Z kwiatka na kwiatek” – wernisaż i warsztaty rękodzieła artystycznego, prowa-mężczyzny, to trudne do pojęcia. – Poddaję się. Niemniej muszę dzone przez Jadwigę Węgorek Dlatego wam się dziwię. Wy ina- zapytać, jaka powinna być damskaczej traktujecie rzeczywistość. A ona jest torebka. Elegancka, wielokiesze- 22 V, godz. 18.00taka, że każda kobieta powinna znaleźć niowa czy jednokieszeniowa. Po- Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora”.szybko, wszystko czego potrzebuje. I do winna być duża czy mała. Napraw-tego potrzebna jest każdej kobiecie to- dę bez kobiecej pomocy nie potra- 23 V, godz. 15.00rebka. Tam, najczęściej mieści się prawie fię rozwiązać tego problemu. Czytaj z „Kazimierzem” – spotkanie Marianem Żakiem ze Śródmiejskiej Bi-całe nasze życie. Torebka po- blioteki Publicznej.Nie wyobrażam winna być prak- Klub Kazimierz, wraz ze Śródmiejską Biblioteką Publiczną zainaugurował pro-sobie życia bez to- tyczna. A to jak jekt stałych spotkań pod hasłem „Czytaj z „Kazimierzem”. Comiesięcznie, księ-rebki przy sobie. będzie zago- goznawcy prezentują zainteresowanym, które pozycje książkowe z klubowej Bi- – My, faceci spodarowana blioteki warto naprawdę przeczytać.nosimy torby. w środku zależyAle zdarza nam od naszych indy- 29 V, godz. 18.00się, że ich nie widualnych po- „Kobieta w torebce” – wernisaż Jolanty Gadaczek-Nowak.nosimy. Klu- trzeb. Pomysłodawczyni (rozmowa w środku numeru) zaprezentuje całkiem bogatącze wsadzam – W Klu- kolekcję damskich torebek. Z całego świata i z różnych epok. Obecność kobietw kieszeń, do- bie Kazimierz, obowiązkowa.kumenty też. przy Krakow-Więc po co torebka? skiej 13, zaprezentujesz 15 maja 30 V, godz. 18.00 Znowu konflikt damsko – męski. Ko- swoją kolekcję torebek. Co mnie Przypadkowa twórczość” – wernisaż malarstwa Stanisława Tobiasza.bieta nosi torebkę dla własnej wygody. zaskoczy? Artysta jest elektromechanikiem. Na tyle oryginalnym, że – jak sam mówi – za-Musi być przygotowana na wszystko. Wszystko. Ponieważ z moją przyja- kręconym na punkcie witraży. Podczas wernisażu zaprezentuje kilkadziesiątW jej torebce jest prawie całe życie ko- ciółką, Małgorztą Weltschek, zgroma- swoich prac, które, co tu kryć, zwyczajnie zachwycają.biety. dziłyśmy całkiem niemałą kolekcję dam- – Trudno jednak to życie tak skich torebek. Z różnych krajów i epok. 31 V, godz. 19.00łatwo znaleźć. Parę razy, oczywi- Będzie je można podziwiać i kupić. Dla- „Afryka w kadrze” – pokaz filmowy zorganizowany we współpracy ze Stowa-ście za zgodą, wtargnąłem w to- tego serdecznie zapraszam wszystkie ko- rzyszeniem Polska – Sahara.rebkę ukochanej żony. I tam jest biety na to niezapomniane spotkanie, W ramach kolejnej edycji Wieczoru Afrykańskiego zobaczymy unikatowe filmytaki bałagan, że trudno cokolwiek podczas którego sobie pogaworzymy z Afryki. Impreza odbędzie się w ramach Festiwalu Afrykańskiego, cieszącegoznaleźć. Nie przeszkadza wam to o naszej kobiecości. się coraz większą popularnością.w normalnym życiu? – Będę na pewno. I na pewno Nie, bo my dobrze wiemy, co gdzie nie będę w stanie pojąć, o co kobie- ZAJĘCIA STAŁE:ma być. Mężczyzna w damskiej torebce tom chodzi z tą torebką... Klub Brydżowy – wtorek – piątek 13.30 – 20.30to jest jakieś nieporozumienie. Trzymaj- Rozmawiał: Dariusz Łanocha Klub Szachowy – wtorek – piątek 13.30 – 20.30 Klub Seniora – wtorek – piątek 13.30 – 20.30 Klub Szaradzistów Krakowskich „AGORA” – wtorek, godz. 18.00 Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2 Warsztaty teatralne (Dzieci Kazimierza) – środy, czwartki, godz. 13.30 – 15.00 Warsztaty teatralne młodzieży – piątek, godz. 17.30 – 19.00 Scenariusz warsztatów dla dzieci Biblioteka – poniedziałek – piątek, godz. 16.00 – 18.00 „MOJE MIEJSCE ZABAW” Czas trwania: 1,5 godziny. Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych „Piwnica pod Baranami” Liczba uczestników: około 20 dzieci z klas IV–VI ul. św. Tomasza 26, tel. 12 421 25 00, e-mail: micek@poczta.neostrada.pl szkoły podstawowej. Cele:  zachęcanie dzieci do aktywności w różnych przestrzeniach miejskich – nie tylko 5, 12, 19, 26 V, godz. 21.00 w szkole i w domu; Kabaret Piwnicy Pod Baranami  wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za jakość otoczenia oraz zainteresowa- nie dzieci środowiskiem fizycznym; 1 V, godz. 20.00  zachęcanie dzieci do kreatywnego podejścia i współpracy w organizacji otoczenia; Recital Leszka Wójtowicza  rozwijanie kompetencji przestrzennych i społecznych;  kształtowanie wrażliwości przestrzennej; 2 V, godz. 20.00  rozwijanie zmysłu estetycznego i plastycznego oraz zachęcenie do twórczego działa- Recital Kamili Klimczak nia;  poszerzenie wiedzy o otaczającej przestrzeni poprzez działania własne; 3 V, godz. 20.00  zaznajomienie z podstawowymi pojęciami związanymi z architekturą; Kabaret Kuzyni „Bardzo Dobry”, występują: Aneta, Andrzej i Aleksander  spontaniczne projektowanie i budowanie (w atmosferze zabawy dzieci uczą się wspól- Talkowscy nego rozwiązywania problemów projektowych);  zdobywanie doświadczeń manualnych w tworzeniu modeli przestrzennych; 4 V, godz. 20.00  praca z użyciem różnych materiałów: sztywnych, giętkich, elastycznych; badanie ich Recital Doroty Ślęzak możliwych połączeń i kombinacji. Metody pracy: 21V, godz. 20.00 Praca z materiałem ilustracyjnym, prace plastyczno-projektowe i modelarskie, Recital Agaty Ślazyk dyskusje, negocjacje, uzgodnienia, burza mózgów, przerywnik: złudzenia optycz- ne, prezentacja przez dzieci wykonanych projektów i rozwiązań. 28 V, godz. 16.00 Recital Tamary KalinowskiejINFORMATOR  maj 2012 LAMELLI.COM.PL 7
  8. 8. ProzaO d pewnego czasu przyjaciel Ar- chcemy być dostarczeni. Odpowiedzie- rigo nalegał, żeby razem wybrać się w podróż do republiki Belo-ry1 położonej po drugiej stronie WielkiejCortiny, gdzie łańcuch Kunzi ma swe Dino Buzzati Czarny śnieg liśmy: – Do Hotelu Eskurus, dziękujemy! Ale Hotel Eskurus był zamknięty. Dwa dni wcześniej, na ulicy w jego po-najwyższe szczyty. Jak wszyscy wiedzą, Przełożyła Agata Przybylska bliżu znaleziono wywrotowe plakaty.w tych górach z powodu niewyjaśnio- Z tego też powodu ogłoszono rodzaj sta-nego dotąd zjawiska, śnieg, zamiast być samochód typu giardinetta4. Zauważy- pochyłości majestatycznych gór zupełnie nu wyjątkowego z zamknięciem wszyst-biały jak u nas, jest koloru czarnego. łem w nim tylko kierowcę, który wydał czarnych od śniegu, który je pokrywał. kich lokali i instytucji publicznych. Re- Arrigo mówił, że jazda na nartach po mi się człowiekiem w słusznym wieku, Wysiedliśmy przed Hotelem Sindoz gularne loty również zostały zawieszoneczarnym śniegu musi być ekscytującym wyjątkowo pochylonym i z opadającymi – świadkiem dawnego, teraz już zapo- bezterminowo.przeżyciem, którego żaden Włoch jesz- wąsami. Zdziwiło mnie, że nie odwrócił mnianego, przepychu. W sali obiadowej, Ziemia Belory parzyła nas terazcze nie spróbował, ponieważ Belora była się, żeby na nas popatrzeć. ciężkiej od dekoracji, kelnerzy o wyglą- w stopy. W jaki sposób mogliśmy siękrajem odległym i trudno dostępnym. Po jakichś następnych trzech kilo- dzie profesorskim, we frakach, podawali stąd wynieść? Wytłumaczono nam, żeOn jednak, kto wie przy pomocy jakich metrach pojawił się przed nami drugi sa- nam powoli chudy posiłek w naczyniach pociągiem.kombinacji, zdołał otrzymać wizę dyplo- mochód; ten też był żółty i jechał wolno z herbami. Kilku innych klientów siada- Ale jak dostać się na stację? Niewąt-matyczną dla nas obu. Arrigo jest czło- w tym samym, co my kierunku. Wyprze- ło do stołu; w większości typy skromne: pliwie, na znajdującym się na wprostwiekiem sprytnym i obrotnym. dziliśmy go bez trudu. Siedział w nim ktoś w swetrze, ktoś w dresie. Nikt nie placu przed dworcem odbywał się im- Wyruszyliśmy samolotem z dwiema tylko kierowca – człowiek w słusznym zaszczycił nas spojrzeniem. ponujący zjazd polityczny. Wiele tysięcywielkimi walizkami i dwiema parami wieku, z opadającymi wąsami i pochylo- Następnego ranka wstałem wcze- obywateli tłoczyło się, wydając niezrozu-nart. Lecąc od portu lotniczego do por- nymi plecami. śnie i poszedłem obudzić Arriga, który miałe dla nas okrzyki.tu, wylądowaliśmy wreszcie na lotnisku Czy możliwe, że był to ten sam po- miał zawsze twardy sen. Zdumiałem się To nie był zjazd polityczny. Przepytu-w stolicy Beorce. jazd, co wcześniej? Jak to zrobił, że nas ogromnie, kiedy przyszła mi otworzyć jąc to tu, to tam, Arrigo dowiedział się, że Dotarłszy tam, zamieszkaliśmy w Ho- wyprzedził, a myśmy tego nie widzie- dziewuszka, niczego sobie, ubrana tylko zgromadzenie było stałe; mieliśmy do czy-telu Eskurus, który był obiektem okaza- li? Może pojechał skrótem, do którego w ręcznik. Arrigo był jeszcze w pościeli. nienia z podróżnymi czekającymi na po-łym, ale obecnie zrujnowanym. Na po- wjazd uszedł naszej uwadze? Rzecz była Szatan, nie człowiek! Nawet w tak nie- ciągi. Każdy nosił na szyi metalowy me-czątku wieku góry Belory były ulubionym dziwna i wręcz nieprzyjemna. miłym kraju, nie tracił czasu. dalik z numerem oznaczającym kolejność.miejscem arystokracji Europy Wschod- Arrigo śmiał się jednak z moich nie- Nasz narciarski eksperyment ogra- Zanim zdążyliśmy temu zapobiec, posłu-niej. Kiedy zmienił się ustrój polityczny pokojów. Czego się bałem? Poza nie- niczył się do minimum. Jako transport gacz, przez głowę, założył go również nam.udogodnienia stworzone dla odpoczyn- możliwością, że był to ciągle jeden i ten w górę funkcjonował tylko prymityw- Ale ile należało czekać? Głosy byłyku i rozrywki bogatych zostały skonfisko- sam samochód, absurdalne było myśle- ny wyciąg o długości 300 m. Ale najgor- podzielone. Ktoś mówił o kilku dniach,wane przez Państwo, co w konsekwencji nie, że wysłano służby policyjne, by nas szy był śnieg ciężki i lepki, jakiego nigdy ktoś o miesiącach, ktoś o latach. Tym-spowodowało, że fryzy, dywany, zasło- kontrolować. wcześniej nie spotkałem w Alpach. czasem, zanim to spostrzegliśmy, ogro-ny, meble ozdobione intarsjami pozo- Arrigo śmiał się dopóty, dopóki po Arrigo zgodził się mną, pomimo dzenie z drutu kolczastego zostało roz-stały, ale łazienki były w opłakanym sta- jakichś następnych 10 km, nie zobaczyli- dziewuszki, żeby wyruszyć natychmiast. ciągnięte dookoła, żeby uniemożliwićnie, lniane prześcieradła pełne łat i dziur, śmy przed sobą, po raz trzeci, żółtej giar- Przynajmniej zaspokoiliśmy kaprys. nowym kandydatom wejście na dwo-w nocy zaś myszy biegały tam i z powro- dinetty, która z małą prędkością wjeż- Poza tym, po powrocie z pól czarne- rzec. Nam wszystkim zostały rozdanetem. dżała pod górę. Przyznaję, że przeszedł go śniegu, przed hotelem nie znaleźli- koce, po jednym na głowę, i posiłek skła- mnie dreszcz, kiedy stwierdziłem, że ta- śmy naszego samochodu. Portier wyja- dający się z flaków. Od razu można było stwierdzić trud- blica rejestracyjna była taka sama jak śnił nam po angielsku, iż został zabrany Chwilę później celnik przyszedłność w porozumieniu się. Belorski jest poprzednio: PSL 65A. przez policję. skontrolować nasze bagaże (kto wie,odrębnym językiem z wpływami sło- Należy wykluczyć hipotezę skrótu. Na policji, w uprzejmy sposób wytłu- gdzie zgubiliśmy narty?).wiańskimi, węgierskimi, brostickimi2 Na ostatnim odcinku droga nie rozga- maczono nam, że w Beorce popełniono Tam, na placu zaczął padać czar-i nawet arabskimi. Niewielu mieszkań- łęziała się. A zatem samochód-widmo? błąd. Według regulaminu, żaden samo- ny śnieg z deszczem. Nasze dwie walizkiców znało angielski albo niemiecki, nikt Albo tajna policja, celem zastraszenia, chód nie mógł być wynajęty przez obco- zostały otwarte i celnik zabrał się do ichnie znał francuskiego. Ale w kilka dni szczuła obcokrajowców różnymi samo- krajowca. przetrząsania, rozrzucając ubrania orazArrigo zdołał wyrobić sobie jakie takie chodami tego samego typu, w takim sa- Transport publiczny nie istniał. Jak przedmioty, które stłoczeni dokoła ludzieznajomości. mym kolorze i o takiej samej tablicy re- więc my…, jak więc można było wrócić? wykradali stopniowo, bez żadnej inter- Z Beorki trzeba było jechać pocią- jestracyjnej, prowadzonymi przez kie- Problem ten – brzmiała odpowiedź – nie wencji funkcjonariusza. Bardzo szybkogiem do wioski Paralif, a stamtąd samo- rowców, którzy byli podobni jak krople leżał w kompetencji władz administra- wszystkie nasze rzeczy zostały połkniętechodem przez długą dolinę rzeki Smir3 wody. Również trzeci szofer był, oczy- cyjnych. w milczeniu przez tłum; na protesty Arri-lub Dolinę Smiru ponownie wspiąć się wiście, człowiekiem w słusznym wieku, Widząc naszą konsternację – ponie- ga celnik nie mrugnął nawet okiem.pod górę. z wąsami i pochylonymi plecami. waż nawet w Beorce istnieje współczu- Po sześciu dniach tej męki zaznajo- Omijając pociąg, wynajęliśmy samo- Tak więc poczucie niepokoju i skrę- cie – jeden z oficerów komendy zapro- miliśmy się z profesorem wykładającymchód miejscowej produkcji i wyruszyli- powania zatruło nam ostatnią część nie- ponował, że nas odwiezie swoim samo- języki, który mówił poprawnie po an-śmy. Widząc nas, ludzie nie wydawali się skończenie długiej podróży, choć nie chodem aż do stolicy, ale musimy czekać gielsku, turecku i francusku. Z ogromnąw ogóle zaciekawieni. spotkaliśmy już innych giardinett żółte- dwa dni. Przyjrzawszy się mu lepiej, roz- szczerością i współczuciem pozbawił nas Na początku, przejeżdżając przez go koloru. W rzeczywistości, nie spotka- poznaliśmy w nim dziwnego typa, który złudzeń, że kiedyś możemy wrócić do oj-Dolinę Smiru, natknęliśmy się na licz- liśmy już więcej nikogo: ani samocho- pilotował tajemniczą giardinettę. czyzny. W rzeczywistości Belora nigdyne wioseczki, które wydawały się opusz- dów osobowych, ani ciężarówek, ani wo- Małym pocieszeniem podczas ocze- nie istniała. Stolica Belorca była czystymczone, ponieważ nie było widać żywej zów, ani wędrowców. kiwania były kolejne ćwiczenia na snem. Domniemani podróżni, z namiduszy. Potem zniknął jakikolwiek ślad mrocznym śniegu, który okazywał się włącznie, nie byli niczym innym jak nie-ludzki, za wyjątkiem drogi dziwnie sze- Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu coraz bardziej lepki i nie nadający się do szczęśnikami bez ratunku, z wszystkichrokiej i wyasfaltowanej. Zaczęły się lasy, Mehraklya, nasz punkt docelowy, oka- użycia. Co więcej, dziewuszka nie poka- ras i krajów (faktycznie, zauważyliśmyzbocze stało się bardziej strome, zakręty zała się nie górską wioseczką, ale nowo- zała się już więcej u ognistego Arriga. w tłumie wielu czarnoskórych i żółtych).coraz częstsze i coraz węższe. czesnym miastem o charakterze prze- W czasie podróży z Mehraklya do Be- To był obóz koncentracyjny wszyst- Nie natknęliśmy się na żaden pojazd, mysłowym. Dowiedzieliśmy się później, orki oficer za kierownicą, groźnie wyglą- kich obozów koncentracyjnych świata.aż do chwili, gdy wyprzedziliśmy żółty że przez eksploatację pobliskich kopalń dający, nie wyrzekł ani słowa. Siedzenia I uzbrojone straże, które panowały nad rząd zainicjował jej szybki rozwój. z tyłu były niewygodne; podskakując, sa- nim, nie podlegały żadnej szczególnej Mehraklya ukazała nam się jak mi- mochód jechał z prędkością nie większą władzy: były strażami i koniec. Nie było1 Nazwa krainy mogłaby być aluzją do archaizmu bellore (wł.) – piękno. raż o zachodzie słońca, w ostatnim wgłę- niż 30 km na godzinę. Pochylone plecy w tym niczyjej winy. Taki był świat.2 W oryginale – brostico – nazwa wymy- bieniu doliny. Wokół wznosiły się strome kierowcy nastrajały melancholijnie. Ale nadzieja umiera ostatnia. Pew- ślona przez autora. 4 Giardinetta (wł.) – typ samochodu Gdy dotarliśmy do stolicy, oficer nego dnia zauważyłem, że niektóre kru-3 Smir – nazwa miejscowości położonej osobowego z wyglądu podobny do am- otworzył w końcu usta. W swoim ku- ki wydziobujące po nas resztki, mówiły w Maroku na wysokości Tangeru. bulansu (ang. station wagon). lawym niemieckim zapytał nas, gdzie po włosku.8 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY

×