Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luty 13

1,135 views

Published on

Pismo la

Published in: Entertainment & Humor
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Luty 13

 1. 1. ISSN 1732-4378 LAMELLI ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY  INFORMATOR  II 2013  nr 2 (110)  R. X .COM.PLKrakowska Książka Miesiąca Łukasz Lech Diana Poskuta-Włodek Wydawnictwo Literackie ZAPRASZA Dzieje teatru w Krakowie 1918–1939K siążka Diany Poskuty-Włodek, Książka została pomyślana jako ko- Dzieje teatru w Krakowie 1918– lejny tom uznanej nie tylko przez histo- –1939, zawiera pełny, panora- ryków teatru serii Wydawnictwa Literac-miczny obraz życia teatralnego Krako- kiego DZIEJE TEATRU W KRAKOWIE,wa, porządkuje i opisuje zagadnienia w której dotąd ukazały się m.in.: Zbignie-dotyczące sztuki i funkcjonowania te- wa Jabłońskiego Dzieje teatru w Krako-atrów, ukazuje, wplecione w narrację, wie w latach 1781–1830, Kazimierza No-sylwetki dziesiątek artystów i ludzi te- wackiego Architektura krakowskich te-atru. Autorka łączy badawczą rzetelność atrów, Jerzego Gota Teatr austriackiz umiejętnością zastosowania wartkiej w Krakowie 1853–1865 (Wydawnictwoi barwnej narracji, użycia plastycznego Literackie, 1980) oraz pięć tomów histo-opisu i anegdoty, wydobycia na świa- rii krakowskiego teatru autorstwa Janatło dzienne nieznanych, niekiedy wręcz Michalika, obejmujących lata 1865–1915sensacyjnych źródeł, sugestywnego po- (Wydawnictwo Literackie, 1985–2004).traktowania zjawisk artystycznych – ta- Publikacja stanie się bez wątpieniakich jak inscenizacja, scenografia, ak- solidnym fundamentem do dalszych, fot. Aleksandra Langetorstwo, oraz obyczajowych – bowiem szczegółowych badań nad życiem teatral- Na spotkanie z autorką zapraszamylata dwudzieste i trzydzieste XX wieku nym Krakowa, ale też ciekawą lekturą dla 25 lutego o godz. 18.00 do Śródmiej-to w teatrze okres o wyjątkowej inten- wszystkich zainteresowanych teatrem. skiego Ośrodka Kultury.sywności. (od wydawcy) Wydawnictwo Alter Grzegorz Wołoszyn i jego „Poliptyk” Śródmiejski Ośrodek Kultury N a scenie, tak bliskiego mi i dro- zapraszają na promocję książki Marka giego Śródmiejskiego OśrodkaZ apraszamy na spotkanie z Grze- wierszu „Scalony” pisze: „Poszukuję Styczyńskiego & Anny Nacher Kultury, w sercu Małego Rynku, gorzem Wołoszynem, które- osób z krwi i ciała. / Niech nakarmią przy Mikołajskiej 2 zapraszam Szanow- go książka „Poliptyk” otrzymałanagrodę główną w V Ogólnopolskim mój dotyk i napoją węch, / niech nauczą mnie prawdziwych imion i uwolnią ję- Vaggi Varri. nych Państwa w dniu 6 lutego o godz. 18.00 – na wieczór pt. „Tajemnica mo-Konkursie na Autorską Książkę Literac- zyk, / niech oddzielą fikcję od rzeczywi- jego sukcesu – czyli jak Łukasz Lechką Świdnica 2012. Spotkanie 21 lutego, stości”. Wypada życzyć poecie, aby jego W tundrze Samów schudł 70 kg w 1,5 roku”. Zabrzmią pio-godz. 19.00 w Śródmiejskim Ośrodku poszukiwania zostały w dwóch trzecich połączonej z pokazem slajdów. senki o jedzeniu i nie jedzeniu. Będą ar-Kultury poprowadzi Ewa Włodarska. uwieńczone sukcesem.” Spotkanie z autorami poprowadzą: tystyczne i kulinarne niespodzianki. Jacek Podsiadło Radosław Palonka & Marek Górka Przy fortepianie zasiądzie Władysław O „Poliptyku” możemy przeczytać: 26 lutego 2013, godz. 18.00, Skwirut, a gospodarzem tego czasu bę- „...Podobnie jak bohater też „poszu- Śródmiejski Ośrodek Kultury dzie redaktor Wacław Krupiński.kuję osób z krwi i ciała”. Gdy znajdę, w Krakowie, ul. Mikołajska 2.stawiam krzyżyk, jako juror głosujęna kogoś takiego. Mam już dość prze-żuwania i wypluwania papieru. Tacyludzie jak Wołoszyn przywracają za-pał do czytania wierszy. „To już niekwestia smaku”, w gruncie rzeczy idzie VÁGGIo godność.” VÁRRI × W tundrze Laponii × Karol Maliszewski Marek Styczyński Anna Nacher „To jest bardzo dobrze napisanai jeszcze lepiej zatytułowana książka.Świadom swego eklektyzmu Wołoszynposzukuje formuły, która spoiłaby w ca-łość rozłażący się świat. Świat jeszczepiękny, a już trochę żałosny, coraz mniej Na spotkanie z autorem zapraszamyprawdziwy, nie dość zmysłowy, który 21 lutego o godz. 19.00 do Śródmiej-nie potrzebował nawet wojny, żeby się skiego Ośrodka Kultury.znów rozlecieć. W poróżewiczowskim
 2. 2. Program luty 2013 Podróże dalekie i bliskie... Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, tel. 12 422-08-14, www.lamelli.com.pl „Wind of change”,1 II, godz. 19.00Jurij Mokriszczew „Ballady i Masaże”. czyli witamy w Birmie Spotkanie urodzinowe przyjaciół i klientów JuriMo. W programie: romanse D i prelekcje o miłości i uzdrawianiu, spontaniczne występy gości, artyści teatru awno, dawno temu, za siedmio- „Mandragora”, niespodzianki. ma górami, za siedmioma lasa- mi, w pewnym zapomnianym4 II, godz. 18.00 kraju żyli sobie pogodni ludzie. Przy-Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza na wieczór literacki z cy- jezdni nie korzystali z bankomatów czyklu „Orszak Apollina”. Wieczór autorski Doroty Różyczki. Wiersze z tomu: kart kredytowych, nie używali telefonów„Strużyny oblicza miłości”. komórkowych z braku zasięgu, a dostęp Recytują: Autorka i Paweł Kuzora, oprawa muzyczna: Alina Świerczek – do Internetu był znacznie ograniczony. skrzypce, Maciej Bolesławski – fortepian, Wiele terenów było pozbawionych prą- prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. du, a tam, gdzie bywał – przerwy w jego dostawie były nieprzewidywalne, ale po-6 II, godz. 17.00 wszechne. W państwie tym na drogachGrupa Każdy zaprasza na otwarte warsztaty literackie, prowadzenie: nie było korków, bo liczba samocho-Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. dów niekiedy była znikoma. Ba! Nawet To, co przede wszystkim jest jednak trudno czasem było mówić o drogach, dostrzegalne na każdym kroku, to coraz6 II, godz. 18.00 po których swobodnie mogłyby one jeź- większe grupy turystów. Tych, którzyTajemnica mojego sukcesu, czyli jak Łukasz Lech schudł 70 kg w 1,5 roku. dzić. Zdecydowaną większość kraju sta- przyjechali, żeby „jeszcze zdążyć” przedW programie: mini recital piosenek o jedzeniu, film, spotkanie, poczęstunek. Przy for- nowiły tereny rolnicze, na których naj- całkowitym otwarciem się kraju na tu-tepianie: Władysław Skwirut. Prowadzenie: redaktor Wacław Krupiński. Bilety: 20 zł. częstszym widokiem była „dwukółka”, rystykę, jak i takich, którzy – pewnie zaprzężona w woły… z uwagi na to otwarcie – wykupili zor-7 II, godz. 17.00 Dawno, dawno temu… Nie! To wca- ganizowaną wycieczkę w miejsce, gdziePoprzez Kresy. Rejs Dniestrem do Bakoty. Zdjęcia i komentarz: Piotr Kor- le nie było tak dawno temu! Przygoto- jeszcze niedawno nie mogliby pojechać.panty wując się do wyjazdu do Birmy, czyta- Jednak i my znaleźliśmy nasz wehikuł Rzeka Dniestr, wypływająca na stokach bieszczadzkich, ma długość 1352 km i ucho- liśmy relacje wielu osób, którzy w ciągu czasu. Jadąc na wybrzeże przez – znacz- dzi do Limanu Dniestrowego Morza Czarnego. Dniestr, sławny od okolic Halicza, ostatnich 2-3 lat odwiedzili turystycznie nie już niestety przerzedzoną – dżunglę, pełnił rolę tradycyjnego szlaku handlowego. W dolnym biegu wyznaczał granice ten kraj. Relacje nieraz były tak różne od obserwowaliśmy Birmę, jaką wcześniej Polski z Turcją. Pomiędzy Niżniowem i Okopami św. Trójcy płynie jarem podol- tego, co zastaliśmy na miejscu z ich po- widzieliśmy oczami wyobraźni, czytając skim o stromych stokach, będąc w okresie międzywojennym atrakcją turystyczną strzegania Birmy niejednokrotnie moż- Orwella. Telefon służył nam jedynie jako jako trasa spływów kajakowych. W ostatnich latach w okolicach Kamieńca Podol- na było odnieść wrażenie, że autorzy budzik, a bezużyteczne karty płatnicze skiego zaistniała możliwość turystycznych rejsów po Dniestrze. W ramach wyciecz- tych opowieści posiedli umiejętność po- były głęboko schowane. W Birmie nadal ki Tarnopolan na Kresy został przewidziany rejs statkiem do Bakoty. Dniestr w tym dróży w czasie. Nawet informacje sprzed są miejsca, gdzie kraj żyje tylko własnym rejonie wije się serpentynami, posiada wysokie często skaliste brzegi a równocze- pół roku okazały się niejednokrotnie życiem, jakby nie zauważając mijającego śnie wysoki poziom wody rozlewającej się szeroko, co spowodowane zostało przez nieaktualne, a podawane ceny wzrasta- czasu. Rybacy na jeziorze Inle wciąż wio- zaporę wodną. W Bakocie można zwiedzić skalny zespół klasztorny z XII w., znisz- ły nieraz dwukrotnie. słują nogami, łowiąc ryby w charaktery- czony w XIII, odbudowany w XIV i ostatecznie zrujnowany w wieku XV. W XIX w. Jedziemy autobusem z Bagan do styczne sieci. Nadal zdecydowaną część podczas badań odkryto i udostępniono pozostałości klasztoru. W ich skład wcho- Kalaw. Na ekranie wielkiego telewizo- kraju stanowią pola uprawne, a na nich dzą jaskinie, będące kiedyś nawami cerkwi z pomieszczeniami pomocniczymi oraz ra lecą właśnie teledyski – nie tylko bir- wozy zaprzężone w woły. A tysiące maje- korytarze z wnękami grobowymi. Po zwiedzeniu unikatowego klasztoru skalnego mańskich – przebojów. Akurat słychać statycznych świątyń pokrywa – nie takie nastąpiła droga powrotna stateczkiem płynącym po malowniczym Dniestrze. Scorpionsów. Choć to nie ich najwięk- już ciche – tereny Baganu... szy przebój, to wiatr zmian, zachodzą- Zmiany mimo wszystko postępu-7 II, godz. 19.00 cych w kraju, można wyraźnie odczuć. ją bardzo szybko. Niedługo po powro-Krakowski Klub Podróżników zaprasza: Anna Szaleńcowa: „Ziemia Birma otwiera się na świat, to fakt cie do Polski dowiedzieliśmy się, że naŚwięta Trzech Religii”. niezaprzeczalny. Symbolem tych zmian lotnisku w Yangonie pojawiają się już Jest taki kraj na ziemi, który uważany jest za święty przez trzy wielkie religie jest noblistka Aung San Suu Kyi – orę- reklamy pierwszych bankomatów, ob- światowe: judaizm, chrześcijaństwo i islam. To ziemie Izraela. Jak głosi „Biblia” downiczka wolnej, demokratycznej Bir- sługujących „europejskie” karty. Po- – święta księga tych trzech religii, ziemię tę obiecał Bóg swojemu wybranemu lu- my, a jednocześnie liderka opozycyj- tem przyszła nowa, jeszcze niepotwier- dowi. Tu przed wiekami istniało izraelskie królestwo Dawida i Salomona, a w Je- nej National League For Democracy. dzona, wiadomość – w Birmie dzia- rozolimie wybudowano Świątynię Pana. Stąd zostali wypędzeni Izraelici, by cier- Po 15 latach spędzonych w areszcie do- ła ponoć roaming! Ważniejsze jednak, pieć z daleka od ojczyzny w niewoli babilońskiej. Gdy udało się im powrócić, mowym, pod rządami reżimu wojsko- by w kraju zaszły zmiany, które mogli- odbudowali Przybytek Pański. Zdawało się, że tak będzie już po kres dziejów. wej junty, w końcu otrzymała możliwość by odczuć sami Birmańczycy. Wszak te Ale powstanie przeciwko Rzymianom przyniosło zburzenie Świątyni i rozpro- legalnego działania i od 2012 r. zasiada widoczne i istotne z punktu widzenia tu- szenie (diasporę) ludu Izraela. Niemal w tym samym czasie w Betlejem naro- w parlamencie. Do niedawna samo wy- rysty, „zwykłych mieszkańców” dotyczą dziło się Dzieciątko, które przyniosło dramatyczną zmianę nie tylko w Izraelu, mówienie jej nazwiska groziło Birmań- w znacznie mniejszym stopniu. ale i na całym świecie. Do dziś Jego wyznawcy przywiązują ogromne znacze- czykom poważnymi konsekwencjami, Tekst i zdjęcia: nie do miejsc, w których przebywał i dróg, którymi chadzał. W większości ta- dziś plakaty z jej podobizną widocz- Katarzyna & Rafał kich miejsc wybudowano kościoły i kaplice, do których od 2 tysięcy lat przyby- ne są niemal na każdej ulicy. Siudowscy wają pielgrzymi ze wszystkich zakątków świata, a do Boga-Człowieka modli się przeszło 2 mld wyznawców. W Jerozolimie wielka bazylika znaczy miejsce Jego śmierci i zmartwychwstania. W Jerozolimie znajduje się również święte miejsce trzeciej wielkiej religii – islamu. Na Wzgórzu Świątynnym, w miejscu gdzie kie- dyś była Świątynia Pańska wzniesiona przez Salomona, stoi meczet Al-Aksa oraz Kopuła Skały, miejsce, z którego, jak wierzą muzułmanie, prorok Mahomet od- był swą nocną podróż do nieba. Jest to kolejne – po Mekce i Medynie – święte miejsce wyznawców Allaha. Zapraszamy do podróży po tych świętych miejscach.8 II, godz. 18.00Chór gospel JOYFUL VOICE i Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają nakoncert pt. Wyśpiewać radość. 2 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 3. 3. Tym, co dla nas najważniejsze, jest nasze przesłanie: „Joyful Voice” ozna- Grubsza sprawa czyli jak cza w języku angielskim „głos radości”. Słowo „Gospel” znaczy Dobra Nowina – chcemy ja nieść, opowiadając o Jezusie i o Jego dziele zbawienia. Chcemy gło- sić Ewangelię, opowiadać o doświadczeniu osobistego spotkania z Chrystusem, schudłem 70 kg w 1,5 roku dzielić się otrzymaną łaską. To dlatego każdy koncert przepełniony jest niesa- mowitą energią i radością. To dlatego każdy z naszych utworów dotyka serca, a każdy z członków chóru powtarza słowa pieśni w modlitwie. Wiemy, że kiedy śpiewamy dotykamy nieba – posłuchaj nas i sięgnijmy do nieba razem.R ok 2011. Wiosenny poranek. Pę- Bilety: 15 zł (ulgowe), 20 zł (normalne). kająca szafa z moją garderobą już nie jest w stanie zaspokoić mo- 12 II, godz. 18.00ich podstawowych potrzeb. Z piętnastu Pokaz slajdów z cyklu: „Birma. Z wizytą w kraju Orwella”, autorstwa Ka-kompletów czarnych spodni i bluz żaden tarzyny & Rafała Siudowskich.nie jest w stanie skryć powierzchni mo- Życie jak przed wiekami i galopujące zmiany, rozwój turystyki i braki w infra-jego ciała. W przyciasnym ubraniu ru- strukturze, niezapomniane widoki i niedostępne miejsca, wojskowa junta i bud-szam w kierunku przystanku tramwajo- dyjscy mnisi, otwarci ludzie w zamkniętym do niedawna kraju. O swojej ostat- fot. Aleksandra Langewego. W połowie drogi nogi odmawiają niej podróży opowiedzą Kasia i Rafał Siudowscy: podróżnicy amatorzy. Mówią,mi posłuszeństwa. Zamawiam taksów- że na wczasach all inclusive byli 2 razy – pierwszy i ostatni. Wolą sami organizo-kę, kierowca pomaga mi przy wyjściu wać swe wyjazdy i swój czas na krótszych i dłuższych urlopach. Mówią, że dopie-z samochodu. Z trudem pokonuję schody ro raczkują, jednak kiedy mają chwilę urlopu, ustalają zarys trasy, kupują biletprowadzące na drugie piętro Śródmiej- i jadą. Resztę „zorganizuje się” na miejscu.skiego Ośrodka Kultury. Koło południawybieram się do pobliskiej restauracji na 13 II, godz. 18.00ukochane sushi. W prezencie od obsłu- Klub Przyjaciół Kota „Filemon” zaprasza na spotkanie pt. „Aby mieć futrogi mam kartę promocyjną „jedz do woli”. trzeba zabić zwierzę”. Problemy etyczne współczesnego świata. Wykład i pokazZamawiam 90 kawałków egzotycznego slajdów: Magdalena Dudzik. Prowadzenie: Izabela Sowa.przysmaku (normalna porcja to sześć),by w zupełności dopieścić podniebienie 14 II, godz. 18.00i zaspokoić głód. Tuż przed zakończe- Wykłady z literatury współczesnejniem pracy dostaję krwotoku z nosa, któ- dr Marek Karwala: Obraz Cygana/Roma w literaturze polskiej.ry z trudem udaje się zatamować. Tego Chociaż Cyganie przybyli na polskie ziemie już przed kilkoma wiekami, to jed-dnia postanawiam udać się do lekarza. nak nadal są ludem hermetycznym, posiadającym swoje tajemnice, stosunko- Diagnoza jest druzgocąca. Obrzęki na wo mało poznanym. W potocznej świadomości utrwaliło się kilka podstawowychnogach, nadciśnienie, podejrzenie cięż- stereotypów związanych z tą grupą etniczną, w większości – niestety – nieko-kiego bezdechu sennego i cukrzyca. Na- rzystnych, a przecież ci przybysze znad Gangesu mają swoją kulturę, obyczaje, fot. Aleksandra Langestępnego dnia rejestruję się w poradni muzykę, sztukę i od pewnego czasu także literaturę. Pierwszą romską poetką byłapulmonologicznej, gdzie po licznych ba- Papusza, ale słowa jej wierszy bracia-Cyganie odbierali nieufnie, a nawet wrogo.daniach otrzymuję specjalny aparat, któ- Dziś, po z górą półwieczu od tamtego debiutu, odbywają się konkursy poezji pisa-ry zapobiega uduszeniu w czasie snu. nej o Romach i przez Romów… Owszem, pokonano już wiele wzajemnych uprze-Tego samego dnia wieczorem odwiedzam dzeń i niechęci, ale równie wiele trzeba jeszcze uczynić, aby zbliżenie z pobratym-Księdza Infułata Jerzego Bryłę. I, jak za- cami Rabindranatha Tagore stało się w pełni autentyczne i trwałe. Wstęp wolny.wsze, otrzymuję receptę na swój problem. Propozycja wyjazdu wakacyjnego do 14 II, godz. 19.00Radawy, do Ośrodka Profilaktyczno-Re- bierze się z niczego! Kolejną szokującą re- Koncert walentynkowy „Inaczej o miłości”, czyli piosenki o miłości i nie tylko.habilitacyjnego, zwanego Domem Ojca fleksję zaserwował mi Ksiądz Infułat Bry- Wystąpią soliści i zespół wokalny Studia Sztuk Scenicznych Farafka. PrzygotowaniePio, okazała się przysłowiowym strzałem ła. Jego kolega miał podobny problem. Le- zespołu – Marcelina Gawron. Przygotowanie solistów i prowadzenie koncertu Rafałw dziesiątkę. Choć nie wiedziałem, na co karz powiedział mu, że ma do wyboru: je- Kępiński. Bilety: 10 zł ulgowy i 15 zł normalny.się decyduję, okazało się, że jestem w sta- dzenie albo życie. Wybrał jedzenie...nie zaakceptować nowy sposób odżywia- Ja jestem na szczęście w tej sytu- 15 II, godz. 19.00nia. Przez dwa tygodnie bez soli, cukru, acji, że nie muszę głodować, by stracić Scena Lamelli zaprasza na spektakl: Teatr M.I.S.T. „Love story”, czyli wa-mięsa, tłuszczu, mąki i białka. W zamian na wadze. Udało mi się znaleźć substy- lentynkom na przekór.bukiet warzyw i owoców mistrzowsko tuty kalorycznego, pysznego odżywiania Reżyseria: Stanisław Michno. Obsada: Stanisław Michno, Wojciech Mich-przyrządzany. Mimo przyzwyczajenia do się. Dzięki tej przemianie i, tymczasem, no, Anna Dzierża.tradycyjnej kuchni, nowe menu, o dziwo, wciąż wygranej, wiem, że człowiek może Jeśli byliście kiedyś w czeskiej Pradze i wybraliście się do jednej z tamtejszych knajp,spełniło moje wszystkie oczekiwania or- pokonać swoje słabości nie poddając się być może spotkaliście tam lokalnego pabitela. Tak nazywa się w czeskiej stolicy nie-ganoleptyczne. Po czternastu dniach na- różnym rządzom i nałogom. Wszystko młodego już osobnika, który przesiaduje całymi dniami w gospodzie i znad kuflabrałem nadziei, że jestem w stanie wyjść jest w naszej głowie, w naszym podejściu piwa snuje cudowne, częściowo zmyślone, pełne ciepłej ironii i marzycielskiego sur-z dużego problemu. Ostatniego dnia po- i zdystansowaniu się do rządzących nami realizmu historie o życiu, śmierci i miłości. Takim właśnie pabitelem w sferze litera-bytu w Radawie, gdy stanąłem na elektro- emocjami i przyzwyczajeniami. Obieca- tury był Bohumil Hrabal. Literacką bazą dla odpowiedzialnego za adaptację i reżyse-nicznej wadze, zaczęły wyświetlać się cy- łem sobie, że nigdy już nie wrócę do swej rię (oraz grającego główną rolę) Stanisława Michno były 3 słynne utwory autora „Po-fry. To był pierwszy dobry sygnał; w dniu „dawnej skóry”. Tyle, co teraz, nie waży- ciągów pod specjalnym nadzorem” – „Zbyt głośna samotność”, „Zaczarowany flet”przyjazdu waga nie pokazała bowiem nic łem od blisko dwudziestu lat! oraz „Pan Iontek”. Zdaniem założyciela teatru MIST doskonale oddają one charak-– mogła udźwignąć maksymalnie 150 kg! I dlatego zapraszam Państwa na wie- ter życiowej filozofii Hrabala – nieustannie rozdartej między ciepłym optymizmem Te 12 zrzuconych przeze mnie kilogra- czór pod dumnym tytułem „Tajemnica i radością życia a wiszącą w powietrzu tragedią i dążeniem do samozniszczenia.mów dało mi motywację do dalszej walki. mojego sukcesu – czyli jak Łukasz Lech „Love Story” według Hrabala to w głównej mierze przejmujący monolog główne-Dowiedziałem się, co to jest kilokaloria, schudł 70 kg w 1,5 roku”. Ale to nie bę- go bohatera, starzejącego się pisarza, który – otoczony stertami papierzysk – roz-jaką ma moc, a przede wszystkim, gdzie dzie wykład. Zabrzmią piosenki o jedze- myśla z gorzką ironią o tym, co w życiu jest ponoć najważniejsze. Jeśli lubicie nie-się ukrywa. Do tej pory wypijałem colę niu i nie jedzeniu. Będą artystyczne i ku- powtarzalny klimat czeskich filmów, cenicie w sztuce dystans i ludzkie podejście dozero, wierząc naiwnie w jej bezpieczną na- linarne niespodzianki i oczywiście po- największych problemów naszego świata, a zarazem jesteście w stanie uwierzyć fa-zwę. Jadłem dużo i niezdrowo, choć zda- staram się wyjawić najważniejszy sekret cetowi, który większą część życia spędził na sączeniu Pilsnera – nie przegapcie tegowało mi się, że jak w moim menu nie ma tego sukcesu. Przy fortepianie zasiądzie spektaklu. Dowiecie się z niego więcej o sensie codziennego życia niż z tuzina porad-golonki, boczku czy smalcu, to już jest to Władysław Skwirut, a gospodarzem tego ników psychologicznych. Bilety: 20 zł (ulgowe), 25 zł (normalne).zdrowe odżywianie. Tylko od czego tyję? czasu będzie redaktor Wacław KrupińskiPamiętam, kiedyś tłumaczyłem się przed Do zobaczenie 6. lutego o godz. 18.00 18 II, godz. 18.00kardiologiem, że przecież wcale tak dużo na scenie tak bliskiego mi i drogiego Tomasz Bohajedyn: „Las idzie”. Wernisaż wystawy i promocja książki.nie jem! Usłyszałem na to: „Panie Lech, Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, w ser- Rozmowa z Tomaszem Bohajedynem o jego najnowszych książkach: albumie „Ligaw Oświęcimiu grubych nie było”. I w tym cu Małego Rynku przy Mikołajskiej 2. zwalczania śmierci pozornej” (wyd. Rita Baum) i książce poetyckiej „Las idzie”momencie uświadomiłem sobie, że nic nie Łukasz Lech (wyd. ENETEIA). Współorganizator: Rita Baum.INFORMATOR  luty 2013 LAMELLI.COM.PL 3
 4. 4. Tomasz Bohajedyn, ur. 1974 roku w Bieczu, grafik, rysownik i tekściarz. Stu- dia ukończył na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilkanaście Filmowy klub historyczny lat pracował jako redaktor w Wydawnictwie Ossolineum. Obecnie jest rysow- nikiem polskiej edycji Le Monde diplomatique. Rysunki i grafiki publikuje rów- nież w ALBO albo. Problemy psychologii i kultury, Gazecie Wyborczej, Midra- szu, Ricie Baum i berlińskim floppy myriapoda. „Walter” co kulom się nie kłaniał... Jego teksty drukowano m.in. na łamach Akantu, ALBO albo. Problemy psycho- logii i kultury, Przekroju, Rity Baum oraz Zdania. L utowa edycja Filmowego Klu-18 II, godz. 20.00 bu Historycznego, to projekcjaKabaret „Prysły zmysły”. Program „Pomieszanie z poplątaniem”. Wystę- dwóch filmów dokumentalnychpują: Piotr Wojdyło, Agnieszka Rosa, Karol Krzystanek, Aneta Dobra. w reżyserii Adama Sikorskiego „Ge- „Pomieszanie z poplątaniem” to nowy program Kabaretu Prysły Zmysły, adre- nerał Walter” oraz „Akcja Wisła”. sowany do studentów i dorosłych. Traktuje o problemach, które w dzisiejszych Pierwszy dokument próbuje zre- czasach dotyczyć mogą każdego, a więc: o poprawności politycznej, zdradzie, konstruować okoliczności śmierci poszukiwaniu innowacyjnych pomysłów na biznes, powypadkowych perype- gen. Karola Świerczewskiego „Wal- tiach z policją, damsko-męskich emocjach podczas maratonu filmowego oraz tera”. Zamach (którego autorów do cnocie umiaru. A wszystko to ujęte w piosenki, skecze i krótkie żarty sceniczne! dnia dzisiejszego nie znamy), któ- Bilety 10 zł i za okazaniem karty rodzinnej 6 zł. ry doprowadził do śmierci genera- ła, miał miejsce 28 marca 1947 roku19 II, godz. 18.00 w Jabłonkach koło Baligrodu. Pro-Filmowy Klub Historyczny. Instytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiej- paganda komunistyczna uczyniłaski Ośrodek Kultury zapraszają na projekcję dwóch filmów dokumentalnych pt.: z „Waltera” jednego z największych„Generał Walter” (2009, 27.53 min), oraz „Akcja Wisła” (2007, 25 min.), w re- swoich bohaterów. Dokument przy-żyserii: Adama Sikorskiego. pomina, że gen. Karol Świerczewski służył od 1917 roku w bolszewickich20 II, godz. 19.00 formacjach wojskowych, brał udziałOrkiestra i zespół ICON oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na: w wojnie polsko-bolszewickiej i zo-Koncert muzyki filmowej stał ranny w walkach z Wojskiem Pol- Muzyka filmowa oprócz tego, że stanowi piękną oprawę do scen filmowych, skim. W 1936 roku został wysłany sama w sobie jest często arcydziełem. Orkiestra i zespół ICON zaprezentują pod- przez Stalina do Hiszpanii, a od 1943 czas koncertu przepiękne tematy ze znanych filmów fabularnych, w tym także roku skierowano go do tworzenia pol- czewskiego „Waltera”. Jako komenta- animowanych. W programie występu znajdą się utwory zarówno polskich jak skich jednostek wojskowych w ZSRR. torzy występują historycy z IPN w Lu- i zagranicznych kompozytorów, specjalnie zaaranżowane na kameralny zespół Jako komentatorzy występu- blinie: dr Sławomir Poleszak, dr Ra- orkiestrowy oraz solistów. Bilety: 15 zł (ulgowe), 20 zł (normalne). ją historycy: dr hab. Grzegorz Moty- fał Wnuk, Mariusz Zajączkowski oraz ka (PAN) oraz dr Sławomir Poleszak ISP PAN: dr hab. Grzegorz Motyka.21 II, godz. 19.00 (IPN O/ Lublin). Marek GórkaWieczór autorski Grzegorza Wołoszyna połączony z promocją „Poliptyku”. Dokument pt.: „Akcja Wisła”Tomik otrzymał nagrodę główną w V Ogólnopolskim Konkursie na Autorską opowiada o przesiedleniu ludności Zapraszamy do ŚródmiejskiegoKsiążkę Literacką Świdnica 2012. Prowadzenie: Ewa Włodarska. ukraińskiej w roku 1947 z terenów Ośrodka Kultury 19 lutego 2013 r., na południowo-wschodniej na ziemie za- godz. 18.00, do Filmowego Klubu Hi-21–22 II, godz. 10.00 chodnie oraz północne Polski. Depor- storycznego gdzie dzięki uprzejmo-X Krakowski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe. Więcej informacji towano wtedy około 140 tys. Ukraiń- ści Krakowskiego Oddziału Instytutuna stronie internetowej: www.lamelli.com.pl ców. Pretekstem do przeprowadzenia Pamięci Narodowej, zobaczymy filmy akcji było dokonanie zamachu (praw- dokumentalne pt.: GENERAŁ WAL-22 II, godz. 19.00 dopodobnie przez UPA) w Jabłon- TER (2009, 27.53 min), oraz AKCJAŚródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert: Bez Murów – piosen- ce w Bieszczadach na wiceministra WISŁA (2007, 25 min.), w reżyserii:ki Jacka Kaczmarskiego i nie tylko. W programie utwory Jaromira Nohavicy, obrony narodowej gen. Karola Świer- Adama Sikorskiego.Karela Kryla, Jacka Kaczmrskiego i innych... Koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego, Jaromira Nohavicy, Karela Kryla i innych. Wy- stąpią: Patrycja Polek i Adam Leszkiewicz. Bilety: 15 zł (ulgowe), 20 zł (nor- malne). Alicja Tanew poetka i kompozytorka zaprasza25 II, godz. 18.00 do piwnicy artystycznej Scena AtaWręczenie nagrody „Krakowska Książka Miesiąca”. ul. Czarnowiejska 93, 30-049 KrakówDiana Poskuta-Włodek: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1918–1939.(Wydawnictwo Literackie). Prowadzenie: prof. Jan Michalik. tel. 12 633-54-05, 503-855-770 www.tanew.info.pl Diana Poskuta-Włodek, teatrolog, historyk teatru. Autorka licznych publi- e-mail: alicja@tanew.info.pl kacji, m.in. monografii Teatru im. Juliusza Słowackiego: Co dzień powtarza się gra... (Kraków 1993), Trzy dekady z dziejów sceny... (Kraków 2001), albumu Te- NIEDZIELA BAJKOWA atr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893–2003 (Kraków 2003). Pod jej  II, godz. 19.00 – Walentynki na Scenie ATA „Lwowskie krajo- 14 redakcją ukazały się książki poświęcone sprawozdaniom Krakowskiej Komisji brazy miłosne” – śpiew i recytacja: Wojciech Habela. Wstęp: 20 zł. Teatralnej z lat 1893–1911 (Warszawa 1992), Krakowskiemu Salonowi Poezji,  II, godz. 19.00 – Trzy lata Sceny ATA. Recital Andrzeja Sikorow- 19 dziejom krakowskiej rozgłośni (Rozmowy o radiu, Kraków 1997). Współpracuje skiego. Wstęp: 40 zł. m.in. z „Didaskaliami”, „Pamiętnikiem Teatralnym”, nowojorskim „Przeglądem  II, godz. 19.00 – „100 lat bardowskiej poezji rosyjskiej” Wladi- 22 Polskim”. Mieszka w Krakowie, pracuje w Teatrze im. J. Słowackiego. Zajmuje mir Wysocki – Początek II część cyklu. Gitara i śpiew: Vladimir Stockman. się głównie historią teatru okresu międzywojennego. Wstęp: 10 zł.26 II, godz. 18.00 NIEDZIELA BAJKOWAWydawnictwo Alter oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na pro-  II, godz. 12.15 – „Jacek i Placek, czyli o dwóch takich co ukradli 3mocję książki Marka Styczyńskiego, Anny Nacher „Vaggi Varri. Księżyc” w wykonaniu Teatru Wiśniowego. Wstęp: 10 zł.W tundrze Samów” (wydawnictwo Alter 2013), połączonej z pokazem  II, godz. 12.15 – „Niezwykłe przypadki Foczki Akrobatki” w wy- 10slajdów. konaniu Teatru Wiśniowego. Wstęp: 10 zł.Spotkanie z autorami poprowadzą: Radosław Palonka oraz Marek  II, godz. 12.15 – „Przez bajki w świat” – wiersze Tuwima i Brze- 17Górka. chwy w wykonaniu Teatru Wiśniowego. Wstęp: 10 zł.  II, godz. 12.15 – „Jaś i Małgosia” w wykonaniu Teatru Wiśniowego. 2427 II, godz. 18.00 Wstęp: 10 zł.Recital wokalny Agnieszki Ryglickiej ze Szkoły Wokalno-Aktorskiej. 4 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 5. 5. Recenzja Klub „Strych” ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, tel. 12 421 89 92, e-mail: KlubStrych@interia.pl W Tundrze Samów KLUB INTERNETOWY „STRYCH” czynny: poniedziałek – czwartek 15.00–21.00 piątek 14.00–20.00W lutym br., nakładem krakow- tą tradycję. Samowie, jako dawni miesz- 1 godz. – 2 zł; 2 godz. – 4 zł; (3–cia godz. GRATIS) skiego wydawnictwa Alter, kańcy tundry, nadal często dostosowują ukazała się książka Anny Na- rytm życia do wędrówek reniferów, naj- KOŁO GIER STRATEGICZNYCHcher i Marka Styczyńskiego Vaggi Var- ważniejszych dla nich zwierząt, w wol- rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warmachi-ri. W tundrze Samów. Anna Nacher nych chwilach zajmują się rękodziełem ne: Hordes, Malifaux, Mordheim, Infinity, Warhammer Fantasy Battle itp., dyspo-to kulturoznawczyni, doktor nauk hu- i muzyką joik (charakterystycznym dla nujemy stołami do gry, szerokim asortymentem makiet i akcesoriami modelarskimimanistycznych, adiunkt w Katedrze Me- tego regionu śpiewem), dbają o rozwój spotkania: wtorek godz. 16.00–21.30, piątek godz. 15.00–20.30diów Audiowizualnych Instytutu Sztuk swojej niezwykłej kultury i jej populary-Audiowizualnych UJ. Prócz działalno- zację (czego dowodem jest choćby mu- KOŁO GIER PLANSZOWYCHści naukowej realizuje własne projekty zeum w Jokkmokk dokładnie opisane rozgrywki we współczesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne,muzyczne – od 1998 współtworzy Pro- przez Autorów), prowadzą też własne strategiczne, historycznejekt Karpaty Magiczne/Magic Carpa- firmy i korzystają z Facebooka. spotkania: poniedziałek, czwartek godz. 16.00–21.30thians Project, z którym nagrała kilkana- Vaggi Varri to książka dla tych, któ-ście płyt, koncertowała w Europie i USA. rzy chcą poznawać inne grupy etniczne KOŁO SPOŁECZNEJ INTEGRACJIAutorka licznych książek oraz publikacji i przyglądać się z bliska realiom ich życia. zajęcia o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, język migowy, al-prasowych. Miłośniczka Europy Środko- Dodatkowym walorem tej pozycji jest do- fabet LORMA, spotkania prowadzą wolontariusze pedagodzy i psycholodzy z przy-wej. Zafascynowana Północą, Skandyna- łączona do niej płyta z zarejestrowanymi gotowaniem z zakresu terapii pedagogicznejwią i kulturą Samów, zwłaszcza joikiem. odgłosami tundry oraz muzyką Samów. spotkania: środa godz. 16.00 – 21.00, piątek godz. 16.00–19.30 Drugi współautor, Marek Sty- To również dobra lektura dla miłośnikówczyński to leśnik i ekspert w zakresie literatury podróżniczej, trekkerów wy- KOŁO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJekologii terenów górskich, pracuje jako bierających te mniej uczęszczane szlaki. dyskusje o kulturze XIII wieku (stroje, zwyczaje, oręż itp.), przygotowania insceni-specjalista w rządowej agencji ochrony Można ją potraktować jako quasi-prze- zacji walk, wspólne wyjazdy na turnieje rycerskie, szycie i wykonywanie elementówśrodowiska. Od kilkudziesięciu lat zaj- wodnik po północnej Szwecji, zawierają- stroju oraz przedmiotów z życia codziennego zakonu rycerskiego.muje się etnobiologią w kontekście po- cy wiele pomocnych wskazówek i będący spotkania: pierwsza środa miesiąca godz. 19.00szukiwań głębokich związków pomiędzy inspiracją do rozpoczęcia własnych po-kulturą tradycyjną i sztuką współcze- dróży za kołem podbiegunowym. KOŁO GIER BITEWNYCHsną, a żywym środowiskiem natural- Książka otwiera serię Dzikie Pola Rozgrywanie kampanii i bitew na podstawie przepisów DBA, Force on Force, Nor-nym. Swoje doświadczenia wykorzystu- wydawnictwa Alter, która będzie sta- mandy, Fire Fight, Napoleon, Chrobry; dyskusje na temat uzbrojenia i taktyk walk;je w Projekcie Karpaty Magiczne rała się przybliżać Czytelnikom kultury budowa makiet i modeli sprzętu bojowego, transportowego; malowanie figurek,prowadzonym wraz z żoną dr Anną Na- i miejsca z różnych części świata. modeli i osprzętucher i nowej, krakowskiej formacji No- (za wydawcą) spotkania: wtorek godz. 16.00 – 21.30ise to Silence oraz w licznych publika- www.wydawnictwoalter.plcjach, nagraniach płytowych, projektachpobocznych oraz autorskich warsztatach Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”i wykładach dla studentów. ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, tel. kom. 512-455-260, Książka Vaggi Varri. W tundrze e-mail: grpotoczek@lamelli.com.plSamów, jest jedną z nielicznych do-stępnych w Polsce książek o surowym, 1 II, godz. 18.00a zarazem niezwykle urzekającym śro- „Z wołyńskich wesel na krakowski Rynek” – promocja książki poetyckiejdowisku i krajobrazie tundry i gór pół- „Weselna noc” Krzysztofa Kołtuna.nocnej Skandynawii, reniferach oraz Krzysztof Kołtun urodził się 9 listopada 1958 r. w Chemie w rodzinie wywo-nierozerwalnie związanej z nimi kultu- dzącej się z Lubomla na Wołyniu. Reprezentuje Stowarzyszenie Pisarzy Polskichrze Saamów (Lapończyków), ich trady- w Krakowie i literackie Bractwo Białego Pasterza. Pomysłodawca i organizatorcyjnym i współczesnym życiu, rękodzie- kilkunastu edycji chełmskich konkursów poetyckich (ogólnopolskich): „Matka”,le, języku oraz specyficznym śpiewem „Wiersze dzieciom” oraz trwającego od 1988 r. „U progu Kresów”. Z pasji i zami-i muzyce joik. Jej podtytuł W tundrze łowań etnograf, kolekcjoner kresowy, duchowy przewodnik po Kresach.Samów odsyła nas do wciąż jeszcze nie-skażonej cywilizacją krainy – do tundry. 5 II, godz. 17.30Autorzy opisują kilka swoich trekkin- Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.gów po parkach narodowych północnejSzwecji, górskie wspinaczki i wędrówki Marek Styczyński, Anna Nacher 7 II, godz. 18.00po szlakach rzadko odwiedzanych przez Vaggi Varri. Walne Zgromadzenie Krakowskiego Towarzystwa Jazzowego „Helikon”.turystów. Snują opowieść o niezwykłym W tundrze Samów,krajobrazie, surowym klimacie, bogatej Wydawnictwo Alter, Kraków 2013 9 II, godz. 18.00– wbrew pozorom – przyrodzie, o tru- „Chiński Nowy Rok”dach i urokach swoich wypraw. Opowia- Krakowska Szkoła Chen Taijiquan zaprasza na Obchody Chińskiego Nowe-dają również o Samach, mieszkańcach Na spotkanie z autorami zapraszamy go Roku. Według tradycji chińskiej dziesiątego lutego 2013 żegnamy Wodne-Laponii. Pomagają nam poznać ich nie- 26 lutego br., o godz. 18.00 do Śród- go Smoka, wchodzimy w Rok Wodnego Węża. Czeka nas „ogień tlący się podłatwą historię, problemy, z jakimi cały miejskiego Ośrodka Kultury wodą”, a więc rok pełen różnorodności, niespodzianek, wzlotów i upadków. Pro-czas muszą się zmagać, ale także boga- gram Obchodów przybliży różnorodne aspekty kultury chińskiej. Nasza szko- ła przygotuje pokaz Tai Chi stylu Chen, tradycyjnej sztuki walki, zachowa- nia zdrowia oraz rozwoju osobistego. Zaproszeni goście przedstawią zwycza- KURS FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ je noworoczne, wróżby dla dwunastu znaków chińskiego zodiaku. Ponadto marzec-czerwiec 2013 w programie Tradycyjna Medycyna Chińska, akupunktura, Cykl Pięciu  wykłady  korekty prac  zajęcia w studio  plenery wyjazdowe Przemian, kaligrafia, malarstwo chińskie oraz koncert gongów i mis  najlepsze prace prezentowane na wystawach tybetańskich. kurs prowadzi Zbigniew Pozarzycki Po programie zapraszamy na spotkanie. To czas, kiedy pragniemy, wraz z zapro- szonymi gośćmi, podzielić się z Państwem naszą pasją i doświadczeniem. Zapisy od lutego: Prowadzenie: Nauczyciele Chen Taijiquan: Dorota Rusin-Czajkowska, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2, www.lamelli.com.pl Piotr Grzęda-Wachowicz.INFORMATOR  luty 2013 LAMELLI.COM.PL 5
 6. 6. 14 II, godz. 10.00 Warsztaty w ŚOKu„Czarodziej Fryderyk” – audycja muzyczna dla uczniów szkół podstawowych.14 II, godz. 18.00Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich i Klub Dziennikarzy Pod Gruszką Krakowska Szkoła Flamenco ALMORAIMA zaprasza na semestralne warsztaty:zapraszają na wieczór literacki z cyklu „Niezatarte Autografy”„KARNAWAŁ ZA- FLAMENCOKOCHANYCH”, czyli miłosne korowody ze Św. Walentym w kalendarzu, poezję mi- Prowadzenie: Małgorzata Drzał (taniec), Grzegorz Guzik (gitara, cajon)łosną ze wzruszeniem na serio (sonety, hymny, pieśni, itp.) i z humorem dla zaba- Koszt zajęć semestralnych: dla dorosłych – 690 zł (zajęcia 2 x tyg.), 39o zł (1 × tyg.)wy (bajki, satyry, limeryki, etc.). Recytują: Poeci z Krakowskiego Oddziału ZwiązkuLiteratów Polskich. Oprawa muzyczna: Przyjaciele Poetów, Miłośnicy Strofy Miło- TANIEC BRZUCHAsnej. Prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. Prowadzenie: Selena & Anna Larin, koszt zajęć semestralnych: 390 zł (1 × tyg.) Szczegóły oraz grafik zajęć: www.almoraima.pl, www.lamelli.com.pl16 II, godz. 18.00 Zajęcia i zapisy: ŚOK, Kraków, ul. Mikołajska 2, tel. 12 422 08 14 w. 17,Eksperymentalna Scena Operowa z cyklu „Operetka moja miłość” „Wieczór wło- e-mail: mkgorka@lamelli.com.plski. Arie operowe i pieśni neapolitańskie’’. Gość specjalny: Guglielmo Cal-legari – tenor, Małgorzata Westrych – fortepian. Koncert prowadzi BożenaKiełbińska – sopran. Bilety w cenie 30 zł do nabycia godzinę przed koncertem lub rezerwacja pod KURSY KOMPUTEROWE 50+ KURS RYSUNKU I MALARSTWA nr. tel. 600-32-42-02. martwa natura + akt  podstawowy (18 godz.)19 II, godz. 16.30  ponadpodstawowy (18 godz.) marzec–czerwiec 2013Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. poniedziałki, środy, w godz. 8.30– 100 godz. zeg. – 1100 zł –10.00, 10.30–12.00, 16.00–7.30 Gr A – poniedziałki, środy22 II, godz. 18.00 cena: 200 zł Gr B – wtorki, czwartkiSpotkanie autorskie z Wojciechem Popkiewiczem wokół książki „Ćma z czer- prowadzenie: Jolanta Ciok od 16.30–20.30wonej wyspy” i filmu z Madagaskaru. Oprawa muzyczna – ballady w bardowskimwykonaniu Autora. Zapisy: ŚOK, ul. Mikołajska 2, Prowadzenie: prof. Zbigniew Bajek, Wojciech Popkiewicz, doktor socjologii, jest autorem telewizyjnych filmów, tel. 422-19-55, w. 21 adiunkt Marta Makarczuk scenariuszy piosenek i prozy. Przez wiele lat tworzył dla 2 programu TVP go- e-mail: lamelli@lamelli.com.pl Zapisy: ŚOK, ul. Mikołajska 2, dzinne filmy poetycko-muzyczne pt. „Ballada o drodze”, w których bohaterami www.lamelli.com.pl tel. 422-19-55, w. 21 byli znani Polsce i Europie twórcy. Na antenie Telewizji Wrocław prezentował e-mail: lamelli@lamelli.com.pl między innymi „Rozmowy z Fredrą” i „Ballady z końca wieku”. Dla 1 programu www.lamelli.com.pl TVP zrealizował cykl programów przyrodniczych pt. „W rajskim ogrodzie”. Do tej pory dotarł z kamerą między innymi do takich krajów jak: Indie, Nepal, Sri WARSZTATY FILCOWANIA Lanka, Turcja, Tanzania czy Armenia. Dziennikarz i reżyser TVP jest też twórcą na sucho i na mokro piosenek. Jedną z nich z refrenem opartym na polonezie As-dur Fryderyka Cho- cykl 6 spotkań pina, ze słowami „Kocham świat...” Bogusław Kaczyński uznał za najlepszą pol- sobota – godz. 10-12 ską piosenką napisaną po wojnie. cena – 450 zł27 II, godz. 18.00 prowadzenie: Krystyna Drożdżowska„Podróże z Włodzimierzem Płanetą”. Krakowska Witryna Fotograficzna. Zapisy: ŚOK, ul. Mikołajska 2,Włodzimierz Płaneta – fotografią zajmuje się zawodowo od 1986 r. Populary- tel. 422-19-55, w. 21zator sztuki fotografii. Stale współpracuje jako fotograf niezależny z krakow- e-mail: lamelli@lamelli.com.plską prasą. Ulubione tematy: krajobraz, portret charakterystyczny, akt i Kraków. www.lamelli.com.plBrał udział w ok. 120 wystawach, otrzymał ponad 50 nagród i wyróżnień. Or-ganizator corocznych plenerów w Pradze, Budapeszcie, Kijowie i Wenecji, kie-rownik dziewięciu wypraw fotograficznych do północnej Skandynawii, Lofo-ty, Islandii i na Wyspy Owcze. Przewodniczył jury w wielu międzynarodowych Warsztaty gitarowe (marzec – czerwiec 2013)konkursach fotograficznych. Od 1998 r. prowadzi w Krakowie Studio Fotografii Prowadzący: Maciej WnękowiczUżytkowej „F-Z”. Pierwsze spotkanie: 12 marca 2013 r. Czas: 16 godz. zegarowych (1 godz. we wtorek w wybranym czasie między 10.00 a 21.00) Cena: 400 zł. Zapisy osobiście lub mailowo: bserwatka@lamelli.com.pl Zajęcia indywidualne lub w parach, dostosowane do umiejętności ucznia, z nasta- wieniem na ich rozwój. Dolna granica wieku 12 lat (nie ma górnej granicy wieku); Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie własnego instrumentu (gitara klasyczna bądź akustyczna). W warsztatach uczestniczyć może 12 osób. ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków, tel. 12 411 61 16, e-mail: klubmw@poczta.onet.pl Trwające cztery miesiące warsztaty gitarowe zakończą się koncertem w sali recitalowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury pod koniec czerwca 2013 Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.00 roku. Podczas koncertu uczestnicy solo, w duetach, bądź tercetach będą mieli okazję zaprezentować nabyte umiejętności. Zapisy osobiście lub mailowo: bserwatka@lamelli.com.pl7 II, godz. 18.00Fan Club Elvisa Presley’a. Wstęp wolny.17 II, godz. 17.00 INDYWIDUALNE WARSZTATY WOKALNE (marzec – czerwiec)Koncert Tria fortepianowego w składzie: Anna Dzierżak – fortepian, Karoli-na Szymbara – skrzypce, Łukasz Laxy – wiolonczela. W programie: J. Haydn, prowadząca: Anna GertnerD. Szostakowicz. Ze względu na pracę indywidualną, warsztaty skierowane są zarówno do profe- sjonalistów, jak i amatorów.21 II, godz. 19.00 Zajęcia odbywają się w czwartki, 14 spotkań po pół godziny.Salon Artystyczny Dettloffów – Słowo-Dźwięk-Obraz. Twórczość poetyc- Pierwsze zajęcia 7 marca. Koszt: 450 złka Marty Półtorak. Oprawa muzyczna – Przemysław Wróblewski (gitara,śpiew). Prowadzenie – Monika Maśnik. Wstęp wolny Zajęcia przeznaczone są dla osób powyżej 16 roku życia. Informacje i zapisy: ŚOK, ul. Mikołajska 228 II, godz. 18.00 e-mail: akosciuszko@lamelli.com.pl, tel. 012 422 08 14, 012 422 19 55Muzykolandia (dla dzieci). Prowadzenie: Katarzyna Słota-Marciniec. Zapisy na podstawie dowodu wpłaty. Można płacić gotówką w kasie ŚOK lubBilety 5 zł. przelewem na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 6 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 7. 7. Z notatnika hipochondryka Klub „Kazimierz” ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 12 421 57 86, www.kkazimierz.mylog.pl, e-mail: d.lanocha@lamelli.com.pl Problemy sercowe 1–19 II, godz. 14.00–20.00S „Owadów świat czarowny” – wystawa fotografii Dariusza Paska. erce to cud natury. Ten niepozor- ki przeciwzakrzepowe. Tylko lekarz na Pasją tego fotografika jest przyroda i makrofotografia. Tak powstał przebogaty ny, prążkowany mięsień jest naj- podstawie objawów może wybrać odpo- zbiór zdjęć owadów. Oglądamy ich życie, najczęściej niedostrzegalne dla prze- bardziej „zapracowaną” częścią na- wiedni dla danego pacjenta zestaw le- ciętnego ludzkiego oka. Jest to świat wciągający bogactwem form i kolorów.szego organizmu. W ciągu doby kurczy ków. Następnie chory jest przewożonysię około 100 tysięcy razy, wypompo- na oddział intensywnej opieki kardiolo- 4 II, godz. 18.00–19.00wując do krwioobiegu 7000 litrów krwi, gicznej i tam specjaliści zajmują się jego Dyżur radnego Dzielnicy I, Krzysztofa Barona.co umożliwia sprawne funkcjonowanie dalszym leczeniem. Niekiedy można za-wszystkich narządów i układów. Dzię- stosować tzw. terapię trombolityczną. 4, 18 II, godz. 18.00ki temu chodzimy, słyszymy, myślimy Polega ona na podaniu środka rozpusz- Spotkanie Grupy Kobiet Alternatywnych – prowadzenie Grażyna Pietroń– jednym słowem żyjemy. Niestety wraz czającego zakrzep, co pozwala przywró- Zawodowo i rodzinnie, są prawie spełnione. A jednak chcą wiedzieć więcej, ro-z wiekiem ulega stopniowemu „zużyciu”, cić przepływ krwi przez zamknięte na- bić coś. Nawet cokolwiek. Dlatego dwa razy w miesiącu spotykają się po to, byobniża się jego sprawność, pojemność czynia wieńcowe. Zastosowanie tej tera- poznawać świat w jego różnorodnych formach. W muzyce, filmie, plastyce i psy-i wydajność. Choroby serca i układu pii jest uzależnione od czasu jaki upłynie chologii. Z tych spotkań wychodzą nadzwyczaj zadowolone.krążenia to utrapienie naszej cywiliza- od pierwszych objawów do potwierdze-cji – figurują w statystykach jako jedna nia zawału serca. Obecnie w przypadku 19 II, godz. 18.00z głównych przyczyn zgonów. zawału serca pacjenci spełniający odpo- Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora”. Śmiertelnym wrogiem serca jest, wiednie kryteria (między innymi czas odidąca zwykle w parze z nadciśnieniem, wystąpienia zawału) są kwalifikowani do 20 II, godz. 15.00miażdżyca. W tętnicach tworzą się tzw. tzw. terapii inwazyjnej. Polega ona na „Czytaj z „Kazimierzem” – spotkanie z Marianem Żakiem ze Śródmiejskiejblaszki miażdżycowe (osadzanie się cho- mechanicznym rozszerzeniu zamknięte- Biblioteki Publicznej.lesterolu i trójglicerydów), doprowa- go naczynia wieńcowego. Klub Kazimierz, wraz ze Śródmiejską Biblioteką Publiczną zainaugurował projektdzając do zwężenia naczyń wieńcowych. Po zawale ważna jest rehabilita- stałych spotkań pod hasłem „Czytaj z „Kazimierzem”. Comiesięcznie, księgoznaw-Tętnice twardnieją, a w końcu zamykają cja, czyli zabiegi poprawiające działanie cy prezentują zainteresowanym, które pozycje książkowe z klubowej Bibliotekisię. Jeśli dojdzie do całkowitego zatkania układu krążenia. Ćwiczenia są dawko- warto naprawdę przeczytać. A trafia na biblioteczne półki Klubu wiele bestselle-jednej lub kilku tętnic, wówczas mamy wane stopniowo – od ćwiczeń kończyn, rów, które można przeczytać bez naruszania zawartości własnego portfela.do czynienia z zawałem serca. Jest to aż po spacery. Po 6-8 tygodniach, a nie-inaczej martwica części serca spowodo- kiedy wcześniej, po przebytym zawa- 22 II, godz. 18.00wana poważnym niedotlenieniem. Bez- le pacjent na ogół może wrócić do pra- „Owoce natury” – wernisaż malarstwa Agnieszki Szewczyk.pośrednią przyczyną zawału może być cy, jeśli oczywiście nie jest ona związana Artystka jeszcze studiuje, na IV roku edukacji artystycznej Akademii Pedagogicznejzablokowanie tętnicy zakrzepem (zle- z nadmiernym stresem lub wysiłkiem. w Krakowie. W niedalekiej przyszłości chce zostać profesjonalistką, gdyż malarstwopione płytki krwi), który powstaje w wy- Jeśli utrzymują się nadal objawy choro- to jej autentyczna pasja, rozwijana od najmłodszych lat. Przez wiele lat rozwijała ta-niku zmian miażdżycowych. Zawał obja- by niedokrwiennej serca, wskazane jest lent na kursach w Dworku Białoprądnickim. Specjalizuje się w malarstwie akrylo-wia się zwykle bólem w okolicach most- jej leczenie, np. poprzez angioplastykę wym, tą techniką opisując świat. Będzie to jej pierwsza indywidualna wystawa, nie-ka, często promieniującym ku górze, np. wieńcową, aterektomię czy angioplasty- mniej już teraz swoim dorobkiem może wypełnić znacznie więcej sal wystawowych.w okolice szyi, barków lub ręki. Objawy kę laserową i ultradźwiękową.te są podobne do bólu wieńcowego, ale Zawały serca wiążą się z groźnymi ZAJĘCIA STAŁE:trwają znacznie dłużej, są silniejsze i nie powikłaniami, które mogą stać się na- Klub Brydżowy – wtorek – piątek 14.00 – 20.00. Klub Szachowy – wtorek – pią-ustępują po podaniu leków. Często po- wet przyczyną śmierci. Niektóre z tych tek 14.00 – 20.00. Klub Szaradzistów Krakowskich „AGORA” – wtorek, godz. 18.00jawia się duszność, zwolnienie lub przy- powikłań to: migotanie komór i zaburze- Warsztaty Teatralne – piątek, godz. 19.00.spieszenie akcji serca i zimne poty. Zda- nia akcji serca, pęknięcie ściany komoryrza się, że uszkodzenie serca prowadzi serca niewydolność serca, obrzęk płuc,do poważnych zaburzeń rytmu i wów- uszkodzenie zastawek, zapalenie osier- Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznychczas niezbędne jest wykonanie masażu dzia i opłucnej, powstanie tętniaka ser- „Piwnica pod Baranami”serca i sztucznego oddychania. W prze- ca, utworzenie się zakrzepów w chorymciwnym wypadku chory może umrzeć sercu, zatkanie wąskich tętniczek, powo- ul. św. Tomasza 26, tel. 12 421 25 00, e-mail: micek@poczta.neostrada.plw ciągu kilku minut. Im szybciej chory dujące np. zatory mózgowe lub nowy za-znajdzie się w szpitalu, tym bardziej po- wał serca. Biorąc pod uwagę wszystkie 1 II, godz. 19.00myślne są rokowania. Warto dodać, że możliwe powikłania, chory po przeby- Monodram aktorsko-wokalny: „Gdzie jest mój Homel? – Życie Lejzorkau znacznej części pacjentów objawy za- tym zawale (nawet przy dobrym samo- Rojtszwańca” w wykonaniu: Tadeusza Kwinty.wału przypominają zatrucie pokarmo- poczuciu) musi pozostawać pod opiekąwe, gdyż ból promieniuje do brzucha. kardiologa. 2, 9, 16, 23 II, godz. 21.00Pamiętajmy, aby nie bagatelizować ta- W większości przypadków zawał ser- Kabaret „Piwnica pod Baranami”.kich dolegliwości, ponieważ może się to ca występuje jako skutek niezdrowegookazać tragiczne w skutkach. trybu życia. Brak aktywności fizycznej, 4, 11, 18, 25 II, godz. 19.00 Zwykle po przyjeździe lekarza, cho- w połączeniu z nieodpowiednią dietą, Klub Podróżników „Śródziemie”.ry otrzymuje środki przeciwbólowe to prosta droga do otyłości, nadciśnie-i uspakajające oraz nitroglicerynę i środ- nia, a następnie miażdżycy. Wrogami 6, 13, 20, 27 II, godz. 20.00 serca są także papiero- Milonga czyli Tańczymy Tango Argentyńskie w Piwnicy pod Baranami! sy, nadużywanie alko- 7, 14, 21, 28 II, godz. 21.00 holu i stres. Warto więc Jazzowy Czwartek czyli Jazz Club pod Baranami. pomyśleć o wyelimino- waniu lub przynajmniej 12 II, godz. 20.00 ograniczeniu tych czyn- „Śledziówka” czyli Ostatki w Piwnicy pod Baranami! Śledzie obowiązkowe! ników, aby serce służy- ło nam jak najdłużej. 22 II, godz. 19.00 Wszystkim życzę Z cyklu: Wieczory z poezją – do – tykanie. Koncert wierszy Marleny Zyn- dużo zdrowia i braku ger. Wystąpią: Dominika Świątek, Beata Jankowska-Tzimas, Hanka Wój- problemów sercowych, ciak, oraz Piotr Komorowski – piano, Max Kowalski – bas, Jacek Jacków – zwłaszcza przy okazji skrzypce, Bartłomiej Szczepański – perkusja, wizualizacja: Malwina de Bra- Walentynek. de, prowadzenie: Dariusz Bereski. Izabela NiziałekINFORMATOR  luty 2013 LAMELLI.COM.PL 7
 8. 8. Recenzje Za kulisami niezależnej myśli emigracyjnej. Korespondencje Artura Międzyrzeckiego i Julii Hartwig z Czesławem MiłoszemA rtur Międzyrzecki w 1970 roku w nich żale, filozofuje lub popada w gra- są znamieniem ojczyzny, w szczególno- ców współczesnych, kształtujących dzi- pisał do swojego przyjaciela Cze- fomanię. Rozmówca nie miał mu tego za ści Polacy o rzewnej duszy i z tendencją siejsze myślenie o literaturze i Polsce sława Miłosza: „W dzień, kiedy złe, ale odpowiadał nie często i choć ser- do wylewania żalów. Miłosz z dobrym tego czasu. Niezwykle pożyteczna publi-hinduscy astrologowie zapowiadali ko- decznie, to dość zwięźle i pobłażliwie. skutkiem próbował w sobie temperować kacja dla wszystkich zainteresowanychniec świata, powiedział mi taksówkarz Początek lat siedemdziesiątych to te cechy, Międzyrzecki nigdy nie poddał tym, co działo się za kulisami niezależnejwarszawski, co następuje: — Panie, lipa. był czas, gdy w Polsce do władzy doszedł się tak bardzo wpływowi Ameryki. Wró- myśli literackiej w dobie PRL.Końca świata nie będzie — tak będziemy Edward Gierek i chwilowa odwilż wla- cił, choć pewnych niepowtarzalnych ele- Paulina Lipiecsię męczyć”. Wtedy to z kraju, w którym ła w wiele serc nadzieję na zmiany. Mię- mentów amerykańskiego życia nie byłokoniec świata był widziany jako zbaw- dzyrzecki zdawał się bezustannie trwać mu miło opuszczać.czy kres mąk, do Stanów Zjednoczonych w oczekiwaniu na wieści, Miłosz komen- Era wielkich korespondencji skoń-przyjechał Międzyrzecki objęty zakazem tował jego doniesienia i tylko od czasu czyła się. Choć wiele jest jeszcze nie wy-druku w Polsce za potępienie zdjęcia do czasu wchodził w polemikę. Tak było danych listów twórców czytanych i po-z afisza Dziadów. Zrzekłszy się wicepre- m. in. w sprawie konfliktu z Herbertem, dziwianych, wraz z nimi umiera poko-zesury Związku Literatów Polskich, mu- dawnym przyjacielem Miłosza. lenie ludzi rozmawiających na papierze.siał opuścić kraj. Autor Doliny Issy jawi się w kore- Julia Hartwig zadbała, by dokumenta- W ubiegłym roku do rąk czytelników spondencji z „Arturo” jako nieco rozża- cja znajomości jej, jej męża Artura Mię-trafiły korespondencje: Miłosz–Iwasz- lony, zapomniany poeta, którego wiele dzyrzeckiego i Czesława Miłosza ujrzałakiewicz, Miłosz–Herbert, Miłosz–Jeleń- omija. Poniekąd jest na ustach polskich światło dzienne. Wydawnictwo Literac-ski. W każdym z tych zestawów ujawniał czytelników, którzy niby znają go, a na- kie przygotowało wspaniale zredagowa-się inny wizerunek autora Zniewolone- wet chcą drukować, ale nie liczą się z jego ny dokument o emigracyjnym spojrze-go umysłu: powściągliwy i rzeczowy, zdaniem tak, jakby sobie tego życzył. Pró- niu dwóch wybitnych literatów na ów-wręcz uczniowski, w rozmowach z Jaro- buje się zdystansować: „Gdybym miesz- czesną Polskę, ścieraniu się wizji o niej,sławem Iwaszkiewiczem; rozemocjono- kał bliżej, byłbym bardziej vulnerable a także o regularności kontaktów mię-wany i adorujący w listach do Zbignie- […]”, jednak spomiędzy wierszy można dzy emigracją a twórcami krajowymi.wa Herberta; czy obnażający zakamar- wyczytać wątpliwość, czy przebywając na Obejmuje on głównie lata siedemdzie-ki duszy przed profesorem Konstantym emigracji, można być w pełni polskim po- siąte. Jan Strzałka i Tomasz FiałkowskiA. Jeleńskim. Tym razem to on staje się etą. Miłosz przez dziesięć lat spędzonych opatrzyli Korespondencję wyczerpują- Artur Międzyrzecki Czesław Miłosz, Międzyrzecki, Miłoszmentorem i poniekąd opiekunem dla do tamtej pory w Ameryce stał się tam cymi przypisami, bez których wiele cią- Julia HartwigMiędzyrzeckiego, stawiającego pierw- poważanym autorem i naukowcem, raz gów myślowych autorów listów pozo- KORESPONDENCJAsze kroki w Ameryce. Ten ekscentrycz- uwolniony z socrealistycznej rzeczywi- stałoby wyłącznie ich tajemnicą. Jest to Wydawnictwo Literackie,ny poeta, tłumacz, nauczyciel akademic- stości, nie potrafiłby dobrowolnie znów jednocześnie wspaniały i przydatny ele- Kraków 2012ki i publicysta zalewa Miłosza stosami li- zakuć się w kajdany cenzury. ment układanki, jaką są biografie twór-stów, w których pisze o... wszystkim. Moja perspektywa wykrzywio- Początkowo Międzyrzecki przybywa na przez wszystko, czego na „Zacho-do Iowa na Internationat – Writing Pro- dzie” zaznałem, i o tym, co jest w Polsce,gramm. Aktywny uczestnik warszaw-skiego życia towarzyskiego nagle zostaje wiem już tylko rozumowo, nie skórą. [...] rzekłbym, że wszystko, tylko nie emigra- Wyprzedaż refleksjiskazany sam na siebie i swoich nowych cja. W każdym razie nie dla pisarza. Namerykańskich znajomych, którzy w ni- Czy Międzyrzecki się z tym zgadzał? akładem wydawnictwa Śród- datą, zostały ustawione chronologicz-czym nie przypominają, prujących pod Ewidentnie źle się czuł w Ameryce, w któ- miejskiego Ośrodka Kultu- nie. Czytelnik odnosi wrażenie, że towa-wiatr w dziurawych łódkach, polskich rej musiał zdwajać nakłady élan vital, ry w Krakowie ukazał się tomik rzyszy poetce w kolejnych etapach jej ży-inteligentów. Tęsknota za rodziną zdo- gdyż nie mógł sobie pozwolić na odsunię- poezji pt. „Wyprzedaż złudzeń” autor- cia, rozwija się i dojrzewa razem z nią.minowała pierwszą serię listów. Miłosz, cie na bok sprawy polskiej — wywyższanej stwa Zdzisławy Górskiej. Wiersze ze- W tomiku znajdziemy sześćdziesiątdo którego Międzyrzecki zaraz po przy- nad wygody demokracji. Niepewny po- brane w tym zbiorze zostały nagrodzone osiem utworów i zarazem sześćdziesiątjeździe zwrócił się o wsparcie słowem wrotu do kraju, czuł się zmęczony migra- w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyc- osiem pytań, wątpliwości i przemyśleń.i protekcję, podtrzymywał go na duchu cjami i niepewnością kolejnych posad. Bał kim „Dać Świadectwo”. Autorka nie jest „Wyprzedaż złudzeń” jest rzeczą jaki razem z nim odetchnął, gdy w końcu się, że Ameryka się dla niego wyczerpie, że debiutantką – wydała już wcześniej sie- najbardziej godną polecenia – wierszeJulii Hartwig i Danieli (córce Między- nie będzie jej mógł już nic więcej zaofero- dem tomików, między innymi „Przesie- czyta się z ogromną przyjemnością. Za-rzeckich) udało się otrzymać paszport wać. Szukał u Miłosza pokrzepienia, cie- wanie czasu” czy „Atlantycką huśtawkę”, letą utworów jest przystępny język ja-i dotrzeć do USA. Napisał wtedy: płego słowa, które miałoby go umocnić za którą w roku 2006 otrzymała Hono- kim są napisane, mimo iż jest to językBardzo mnie przyjazd Twojej rodziny w dążeniu do celu, podsunąć podpowiedź rową Nagrodę Literacką „Złote Pióro”. poetycki. Po lekturze nasuwa się reflek-ucieszył [...]. Cała impreza Iowa, mię- i popchnąć do dalszych aktywności. Nie jest to zresztą jej jedyne wyróżnie- sja: poetka chcąc „wy-dzy nami, jest skażona przez obecność Na emocjonalne zawołania Między- nie. Pani Zdzisława jest laureatką licz- przedać złudzenia”,tej wschodnioeuropejskiej chandry, rzeckiego Miłosz odpowiadał rzeczowo. nych konkursów nie tylko krajowych, ale utrwaliła je na papie-od której nieszczęśnik przyjeżdżający Znał amerykańską rzeczywistość dużo również zagranicznych. Warty docenie- rze i rozdała wszyst-stamtąd nie może się wyzwolić. lepiej i wydawało mu się, że potrafi prze- nia jest fakt, iż w 2002 roku została wy- kim tym, którzy ze- Istotnie tak było. Emigranci z Eu- widzieć tok zdarzeń w życiu przyjaciela różniona przez Ministra Kultury odzna- chcieli po nie sięgnąć,ropy Wschodniej szukali się nawzajem i jego rodziny. Pisał: ką „Zasłużony Działacz Kultury”. dając im szanse nazłaknieni wymiany informacji. Między- Ponieważ odzwyczaić się od Ameryki Na początku lirycznej podróży po- chwilę zatrzymaniarzecki coraz bardziej wpadał w obsesję jest bardzo trudno, pewnie do Polski nie etka wita czytelnika wierszem pt. „Ob- w pędzącym świecie.bycia na bieżąco z wydarzeniami z kraju. wrócicie. [...] Jan Kott miał coś do po- sesje”. Już sam tytuł jest znamienny – Irena ŻukNiecierpliwie czekał na świeże listy i za- wiedzenia (i światu), dopóki był w Pol- Górska stawia pytania, na które nie ma Skarszewskawarte w nich nowinki, uważnie śledził sce, nie ma absolutnie n i c do powiedze- odpowiedzi, a z którymi zmierzył się kie-paryską „Kulturę” i podsyłaną mu krajo- nia jako Amerykanin. dyś każdy z nas. Pyta o ogrom wszech- Zdzisława Górskawą prasę. Zdawał Miłoszowi relację na- Ameryka pochłania przybyszów, świata, jego możliwości, a także o same- WYPRZEDAŻ ZŁUDZEŃ,wet z faktów, o których ten wiedział rów- próbuje ich odrzeć z tożsamości, z któ- go człowieka i podstawy jego egzystencji. Śródmiejski Ośrodek Kulturynie dobrze. Wiele listów do przyjaciela rymi przybyli i ukształtować na nowo. Tak właśnie rozpoczyna się sześcioletnia Kraków 2012niszczył, bo reflektował się, że wylewa Jednak emigranci zawsze naznaczeni wędrówka – każdy z wierszy opisany jest8 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 9. 9. Poezja Recenzja Narysuj mi lub napisz... Liga Zwalczania Wiersze Magdaleny Węgrzynowicz-Plichty ŚmierciM Pozornej agdalena Węgrzynowicz- a ja mam chęć – -Plichta – mgr socjologii, pe- przytulić się do rozwieszonych dagog, redaktor, wydawca;poetka urodzona w Warszawie, miesz- blejtramów twoich ramion i zadać tysiące pytań Tomaszaka w Krakowie. Tytuł magistra socjolo-gii uzyskała w Krakowie na Wydziale Fi- ale nawet o szczegół nie – Bohajedynalozoficzno-Historycznym Uniwersytetu bo nie odpowiesz WJagiellońskiego. W 1999 r. objęła w Wy- w mglistym przeczuciu ofercie wydawnictwa Ritydawnictwie IDEA stanowisko redaktora zawieszony – Baum ukazała się książka gra-wydawnictw medycznych, obecnie jest re- ficzna Tomasza Bohajedyna,daktorem wydawnictw edukacyjnych. Od a tym bardziej w akcie zatytułowana Liga Zwalczania Śmierci2004 r. prowadzi własną działalność wy- tworzenia gdy rozkołysany Pozornej. Album stanowi przekrój przezdawniczą – Wydawnictwo SIGNO. Wy- swobodnie dryfujesz twórczość autora Osadu, od rysunku podaje współczesną literaturę piękną. Jest w wizji oceanie komiks. Obcowanie z pozycją stanowiautorką pięciu tomików wierszy: „Dozna- ambitny sprawdzian dla kompetencji kul-nia” (1998), „Anemony” (2003),,,Łapta- turowej oraz wrażliwości estetycznej od-ki” (2005), „Kalkomanie” (2007),,,Poko- PROŚBA biorcy. Książka nie pozostawia obojęt-lenia” (2009) i współautorką cyklicznych „Narysuj mi baranka…” nym nikogo, kto do niej zaglądnie.antologii. Należy do Związku Literatów („Mały Książę” Antoine de Saint- Najwyraźniejszym z odczuć, towarzy-Polskich, od lutego 2011 r. jest Prezesem -Exupéry) szących przeglądaniu Ligi jest niepokój.Oddziału Krakowskiego Związku Litera- Rozedrgane linie niejednoznacznych ry-tów Polskich i członkiem Komisji Kwali- MIRAŻ skąd wracasz sunków i kontrastowe grafiki wciągająfikacyjnej przy ZG ZLP. W przygotowaniu Arnoldowi Ananicziusowi taki nieprzytomny widza w grę, wymagającą od niego chwi-tom poetycki: „Artefakty”. codziennie rano li zastanowienia, odszyfrowania impulsu, czytam oczami obraz twój zaraz po przebudzeniu który został wywołany przez obraz. Ma- na podobieństwo Boga larstwo i kolaż zaprezentowane w publi-ARTEFAKT i szokuje mnie prawda do jakich krain nieznanych kacji często stwarzają wrażenie zawiesze- Arnoldowi Ananicziusowi o mnie – udajesz się po zmroku nia w pustce (Bezczas, Nić), czasem poru- szają aktualną tematykę dotyczącą naszejarkana wiedzy pełne są jestem kobietą narysuj mi lub napisz rzeczywistości, jak np. Dzień Flagi — ob-pułapek dla niewtajemniczonych która utraciła wiarę raz nawiązujący do święta obchodzo- więc po co budzić nadzieję jakkolwiek przybliż nego między pierwszym a trzecim majapo czym odróżnić która prowadzi donikąd czy Koniec rewolucji będący ironicznymartefakt od skamieniałości to wszystko podsumowaniem działalności Solidarno- we śnie rozmawiam co jest ści. Fotograficzny komiks z kolei czasempo odbitym śladzie człowieka z obrazami które gdy śpisz przewrotnie pokazuje ludzkie relacje (Są- mają się narodzić siedzi) i doświadczenia (Sabat). Każdatak zwyczajnie mi to mówisz w twojej wyobraźni pozazasięgiem praca opowiada inną historię, którą cza-bez emocji odkrywcy sem odkrywa się dopiero po dłuższym choć nie zmierzyłam się mojego wzroku z nią obcowaniu, co sprawia, że do Ligiczasem wbrew oczekiwaniom jeszcze z cieniem można wracać w zasadzie bez końca, przywydobyty z głębi ziemi i głębią tych które każdym jej otwarciu odkrywając nowe zawieszasz na ścianach sensy zawartych w niej obrazów.razem z porcelanką pomięty Jedynym w zasadzie mankamentemkawałek miedzianego drutu krążący kruk nie zleciał książeczki jest jej rozmiar. Sztuka Toma- z nich wprost do mnie sza Bohajedyna zasługuje na zdecydowa-jest kluczem do epokowego odkrycia i nie przysiadł na ramieniu nie większy album, większy niż standar-druciane spirale to zawieszki jak dobry znajomy Grupa dowy, pocztówkowy format. Szczególnie jego obrazy, które są nieco zbyt przydu-do muszli Cypraea ocellata a gładkie łasicie dreszczy szone przez ciasne ramy omawianej książ-kładziesz na mojej otwartej dłoni z luster spoza ram nie przebiegły po plecach Każdy ki. Myślę jednak, że może ona, a nawet e tmałe szklane naczynie z kolczykami jak przelotny deszcz zaprasza na otwarte powinna, stanowić ć zachętę, by wybrać ćna dnie wyściełanym turkusowym Adam i Ewa umieszczeni Warsztaty Literackie się na najbliższą wy- -suknem spoczywa starożytny okaz w głębi płótna nie zaprosili stawę artysty i za- do stołu i nie zaproszą – w każdą pierwszą nurzyć się w świe-ze współczesną sygnaturą czaszki są wymowne cie, który nam pre- środę miesiąca. zentuje. Mariusz Gierek Yeti radzi: Prowadzenie: Magdalena Recenzja ukazała się na Węgrzynowicz-Plichta S¹ ksi¹¿ki których www.fragile.net.pl nie warto czytaæ! Tomasz Bohajedyn, Liga Zwalczania Śmierci Pozornej, wydawnictwo „Rita Baum”, Wrocław 2012INFORMATOR  luty 2013 LAMELLI.COM.PL 9

×