Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pismo Lamelli Luty 12

1,521 views

Published on

Pismo Kulturaln

Published in: Entertainment & Humor
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pismo Lamelli Luty 12

 1. 1. ISSN 1732-4378 LAMELLI ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY  INFORMATOR  II 2012  nr 2 (98)  R. IX .COM.PL Krakowska Książka Miesiąca 13–24 luty 2012 ETNOFERIE ZE Edward Chudziński Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje SZTUKOLOTNIĄ Wydawnictwo Fundacja Teatru STU K ultura studencka, zjawisko w II todologicznym podejściu do wielu za- połowie XX w. wywołujące żywe gadnień, ich interpretacji i ocenie łą- zainteresowanie, a nawet swe- czy owe wypowiedzi znajomość kultu- go rodzaju fascynację, postrzegane nie- ry studenckiej i jej dorobku z autopsji. J rzadko jako swoisty fenomen w kultu- W sytuacji, kiedy kultura ta przynależy askrawe kolory, miękka bibuła, tek- rze polskiej tamtego czasu, stała się już do czasu przeszłego, materialnych tura i drewno, plecenie, malowanie, przedmiotem opisu, analiz i reflek- i archiwalnych śladów jej istnienia za- zwijanie, wycinanie, mięcie, zgina- sji podczas dwudniowej konferencji, chowało się niewiele, a symbolicznych nie. Będziemy bawić się modułem, two- której organizacji podjęli się: Funda- w świadomości zbiorowej również, jest rząc ornamenty ludowe. Poznamy symbo- cja STU, Instytut Kultury Uniwersyte- to wartość godna podkreślenia. Mo- le. Poczujemy się jak bohaterowie ludowej tu Jagiellońskiego i Studium Dzienni- żemy zatem potraktować wygłoszo- baśni. Odkryjemy znaczenie natury i tra- karskie Uniwersytetu Pedagogicznego ne na konferencji referaty i ich rozsze- dycji dla współczesnej kultury. Spróbuje- w Krakowie. Do wygłoszenia referatów rzone na ogół wersje przygotowane do my zachłysnąć się sztuką ludową i zain- zostali zaproszeni znani kulturoznaw- druku także jako osobiste świadectwa spirować się nią tak, jak robią to aktualnie cy, krytycy i publicyści zajmujący się od twórców, uczestników bądź obserwa- artyści. Przetworzony folklor otacza nas lat kulturą studencką, a także jej twórcy torów studenckiego ruchu kulturalne- i uczy rozumieć inność. Oglądniemy na- i animatorzy. Zaprezentowali oni różne go w różnych fazach jego rozwoju. Mają sze wytwory w kontekście współczesnych metody i sposoby ujęcia zasugerowa- oni prawo o sobie powiedzieć: jeśli nie działań artystycznych i w odniesieniu do nych przez organizatorów problemów my, to kto powinien dać to świadectwo, Na spotkanie z autorem zapraszamy występu tradycyjnej kapeli ludowej. w formie rozpraw naukowych, esejów, a jeśli nie teraz, to kiedy? 29 lutego o godz. 18.00 do Śródmiej- szkiców oraz materiałów o charakterze (E. Chudziński skiego Ośrodka Kultury Od poniedziałku do piątkuZapraszamy na warsztaty! – Więcej na www.lamelli.com.pl dokumentacyjnym. Mimo różnic w me- – fragment wstępu) w godz. 11.00–14.00 zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 11 lat – 13 luty – niezwykłe instrumenty Koncert MOTION TRIO – 14 luty – wycinanki ludowe, ozdoby, ornamenty i pieczątki –premiera najnowszej płyty „Brahms and Liszt and...” – 15 luty – zwierzęta a intensywny kolor – 16 luty – natura i moda ludowa, stro- 14 lutego 2012, godz. 20.00 deonie, przenosi instrument je różnych ludów Filharmonia im. Karola w przyszłość bez jakichkolwiek – 17 luty – wiejskie teksty i plakat Szymanowskiego w Krakowie, efektów elektronicznych (...) – 20 luty – kapliczki i kwiaty ludowe ul. Zwierzyniecka 1 Motion Trio nagrało osiem – 21 luty – wiejskie jedzenie i stół (za- płyt: Cry, Pictures, Play-station, stawa) M otion Trio – akordeonowe trio Live in Vienna Sacrum & Profa- – 22 luty – zabawki dla dzieci założone w 1996 roku przez Ja- num, Metropolis, Michael Ny- – 23 luty – wianki i nakrycia głowy nusza Wojtarowicza – leadera man & Motion Trio, Chopen oraz Brahms Podczas dwuczęściowego koncertu – 24 luty – tradycja pieśni ludowej i autora większości kompozycji. Ewene- and Liszt and. Płyta Pictures stała się w filharmonii zespół Motion Trio wyko- i przesądy, występ kapeli ludowej ment na europejskim i światowym rynku przebojem i otrzymała między innymi wy- na w pierwszej części utwory z najnow- W poniedziałki 13 i 20 lutego w godz. muzycznym. Wykonując własną muzykę, różnienia: Deutsche Shallplatten Kritik, szej płyty Brahms and Liszt and. Nato- 11.00–12.00 zapraszamy na etnofe- Motion Trio zmienia oblicze akordeonu. Best Polish Recording 2000, Płyta Roku miast w drugiej części koncertu przedsta- rie dzieci w wieku od 2 do 4 lat Ich koncerty to muzyczne spektakle za- wg krytyków Jazzi Magazine. Polska kry- wi swoje najbardziej popularne utwory.  powodu ograniczonej liczby miejsc Z wierające akcję i dramaturgię. tyka muzyczna uznała Motion Trio za naj- Koncert poprowadzi Wacław Krupiński. prosimy o wcześniejsze rezerwacje Zespół współpracował m.in. z: Krzysz- lepszy debiut roku 2000 w Polsce, czego Monika Dudek  Zgłoszenia przyjmujemy do 6 lute- tofem Pendereckim, Michaelem Nyma- dowodem jest drugie miejsce w kategorii go 2012 r. nem, Bobbym McFerrinem, Wojciechem muzyk/zespół roku 2000 (za Tomaszem Bilety w cenie: 80, 100 i 120 zł do naby-  Koszt jednego dnia – 10 zł, karnet na Kilarem, Tomaszem Stańko, WDR Rund- Stańko) wg Jazzi Magazine. Zespół został cia w następujących punktach: pięć dni – 40 zł funkorchester Köln, Deutsches Filmor- uhonorowany nagrodą Gus Viseur w kate- – Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul.  Wszystkie wydarzenia odbywają się chester Babelsberg, Sinfoniettą Rigą. gorii Muzyczne Odkrycie Roku we Francji, Mikołajska 2, rezerwacje: bilety.sok@ w Śródmiejskim Ośrodku Kultury W styczniu 2008 r. zadebiutowali koncertował na sześciu kontynentach. poczta.fm w nowojorskiej CARNEGIE HALL. O mu- Rok 2011 był jubileuszowym, w któ- Informacje i zapisy: – Info Kraków, ul. św. Jana 2, 12 421 – zyce Motion Trio, francuski dziennik LE rym zespół zyskał ogromną popularność Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Miko- 77 – 87 – Filmotechnika, Pasaż Biela- MONDE pisał: (...) Trio polskich akorde- w kraju, za sprawą projektu z okazji 15-le- łajska 2, 31-027 Kraków, http://lamel- ka, Rynek Główny 9, tel. 12 422 89 45, onistów drwi z wszelkich przyzwycza- cia zespołu z udziałem najwybitniejszego li.com.pl, 12 422 19 55, e-mail: galeria@ – portal www.eBilet.pl jeń i tradycyjnego sposobu gry na akor- polskiego jazzmana – Leszka Możdżera. lamelli.com.pl, mkgorka@lamelli.com.pl
 2. 2. Program luty 2012 Podróże dalekie i bliskie... Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, tel. 12 422-08-14, www.lamelli.com.pl Zakurzona perła w koronie1 II, godz. 17.00Grupa Każdy otwarte warsztaty literackie, prowadzenie: Magdalena Węgrzyno-wicz-Plichta1 II, godz. 18.15Koncert uczniów Szkoły Wokalno-Aktorskiej pod kierunkiem Bogdana Kala-rusa. Akompaniament: Anna Wrona, Agata Babicz.2 II, godz. 18.00Wieczór autorski Jarosława Naliwajko SJ „Ksiądz o żydach” (Kraków 2011).3–4 II, godz. 19.00Scena Lamelli prezentuje spektakl: Martyna Lechman „Szczęśliwe dni. Akt zero-wy”. Reżyseria i inscenizacja – Krzysztof Popiołek, muzyka – Jonasz Sołtyk, obsa-da – Martyna Krzysztofik, Łukasz Stawowczyk Opowieść o pełnym nadziei małżeństwie na samym starcie wspólnego życia oraz ich P stopniowym pogrążaniu się w rutynie codziennych czynności, które – zamiast zbliżać ich iętnastomilionowa Kalkuta, dru- Po około tygodniu dane nam było do siebie – powodują coraz większe rozminięcie. A wszystko to podane w lekko przery- gie – po Delhi – co do wielko- znów odwiedzić to miasto. Powoli do- sowanej, zabawnej formie, wywołującej śmiech, może tylko z odrobiną gorzkiej refleksji. ści miasto Indii, została założona strzegaliśmy inną, tę mniej pozytywną, Winnie (Martyna Krzysztofik) i Willie (Łukasz Stawarczyk) siedzą na dwóch krze- przez angielskich kolonizatorów pod ko- jego stronę. Przeludnienie widoczne na słach ubrani w stroje ślubne, nie będące już pierwszej świeżości. Widzimy jak ona niec siedemnastego wieku. Anglicy usta- każdym kroku, handlarze próbujący za- budzi męża i zarządza kolejne czynności dnia czyli mycie zębów w określonym nowili Kalkutę stolicą swoich indyjskich ciągnąć do swych sklepów, coraz bardziej rytmie i tempie, ubranie koszuli, czytanie gazety, wymianę czułości, gimnastykę, kolonii i z biegiem lat nadali jej wygląd widoczna bieda niektórych mieszkańców, wspólną piosenkę.(…) Świetnie zagrana postać Winnie kipi energią, a uczucie w jej godny stolicy, nie mniej bogaty niż eu- spędzających całe dnie, a może i noce, na wydaniu jest naprawdę szalone. Etiuda w ciekawy sposób rozwija dobry pomysł, ropejskie miasta w tych latach. Do dzi- ulicach. I charakterystyczni dla Kalkuty żonglując groteskowością postaci Winnie i flegmatycznością Williego. Energiczność siejszego dnia zachwycają monumental- piesi rikszarze. Była stolica „perły w bry- i powolność zaczynają się ścierać ze sobą, aż dochodzi do wybuchu. Skoczna muzy- ne budowle utrzymane w wiktoriańskim tyjskiej koronie” to chyba jedyne miasto, ka grana na fortepianie towarzyszy otwartej walce między małżonkami, co staje się stylu, jak choćby wzniesiony w hołdzie w którym do tej pory zachował się ten epilogiem półgodzinnej sceny, w niezwykły sposób przykuwającej uwagę widzów. królowej Victorii, otoczony wspaniałymi szczególny środek transportu, w innych JUSTYNA STASIOWSKA, DZIENNIK TEATRALNY KRAKÓW, 27 CZERWCA 2011 ogrodami, pałac Victoria Memorial, czy indyjskich miastach zastąpiony rikszami Bilety: 15 zł (normalne), 10 zł (ulgowe) inne budynki, służące ówcześnie admi- rowerowymi lub motorowymi. W Kalku- nistracji Imperium Brytyjskiego. cie natomiast nadal często spotyka się rik-6 II, godz. 18.00 „Indyjski Kraków”, jak na własne po- sze piesze – pojazd napędzany siłą ludz-„Orszak Apollina” Krakowskiego Oddziału ZLP: wieczór autorski Kuby Szat- trzeby nazwaliśmy to miasto, z uwagi na kich mięśni, ciągnięty przez jedną, niejed-ko. Oprawa muzyczna: Szymon Frankowski (kontrabas) i Jan Kusek (forte- kilka zauważalnych podobieństw, odwie- nokrotnie bosą osobę, na którym potrafipian), oprawa wizualna: Kuba i Mikołaj Szatko. Prowadzenie: Magdalena Wę- dziliśmy dwa razy podczas naszych ostat- usadowić się kilkuosobowa rodzina.grzynowicz-Plichta. nich wakacji w Indiach. Pierwszy pobyt Kalkuta to także bastion indyjskich „LOVE jest coraz więcej. Można zaryzykować stwierdzenie, że każdy z nas LOVE. był zaskakująco pozytywny. Gdzie te nie- socjalistów, na porządku dziennym są tu Albo że LOVE każdego z nas. I niezależnie od tego, jak wysokie byłoby owo ryzyko, przebrane tłumy, gdzie przerażająca bie- wiece, manifestacje i strajki, a najpopu- znajdą się tacy, którzy za odpowiednią opłatą będą gotowi je przejąć i rozpocząć da, z jakimi mieliśmy się – według wcze- larniejszym graffiti jest dobrze nam znany grę. Przeformułować. Zareklamować. Wylansować. Rozkochać. Sprzedać. W koń- śniejszych relacji – zmierzyć w tym mie- czerwony sierp i młot – tutaj symbol Par- cu nie chodzi tu o kwestię życia lub śmierci, ale o coś dużo ważniejszego: chodzi ście? Naszym oczom ukazała się Kalkuta tii Socjalistycznej. W Kalkucie mieści się o władzę”. KUBA SZATKO. dostojna, z obszernymi parkami i piękny- także jedyna prawdopodobnie w całych Szczegóły str. 9 mi budowlami, z wielością policjantów pil- Indiach świątynia Bogini Kali, gdzie do nujących porządku, a także z wszechobec- dziś dzień składane są ofiary ze zwierząt.7 II, godz. 18.00 nymi żółtymi taksówkami marki „Am- Przechadzając się ulicami Kalkuty,Pokaz slajdów z cyklu: „Z plecakiem i aparatem fotograficznym: Naddnie- basador”. Zdecydowanie, zrobiła na nas zauważając kontrasty społeczne i zanie-strze – państwo którego nie ma...”, autorstwa Aleksandra Dymka. pozytywne wrażenie i nie czuliśmy potrze- dbaną spuściznę kolonialną, zastana- by „ucieczki”. Skojarzenia z Krakowem wialiśmy się, czy warto byłoby znów na8 II, godz. 17.00 pojawiały się kilkukrotnie: wielki park chwilę oddać miasto pod władanie Bry-Polscy Sybiracy w Wielkiej Brytanii – Leicester – spotkanie z dr. Hubertem w centrum miasta przypominał nasze Bło- tyjczyków, których, wbrew pozorom,Chudzio. nia, znany uniwersytet wraz z „dzielnicą miejscowi nie wspominają z wrogością. Projekt „Polscy Sybiracy w Wielkiej Brytanii – Leicester”, realizowany przez Cen- księgarzy” – Alma Mater, a popularnym Być może miasto odzyskałoby dawny trum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń i Studenckie Koło Naukowe Hi- środkiem transportu były tramwaje, choć blask, a dni świetności nie odeszły bez- storyków UP. W październiku 2010 r. odbyła się wyprawa do Leicester, której celem w kalkuckiej wersji bardziej przypominały powrotnie w przeszłość? było zebranie relacji mieszkających tam Sybiraków. Nagranych zostało w formie au- pancerne wozy pozbawione okien. Tekst i zdjęcia: dio i video 22 wielogodzinnych relacji świadków historii. Sybiracy przekazali również Katarzyna setki dokumentów, pamiątkowych fotografii, a także liczne artefakty. Materiały te zo- & Rafał Siudowscy stały złożone w Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. Jednocześnie wynikiem projektu stał się film pt. Wyszli z ziemi niewoli… w 70. rocz- nicę układu Sikorski – Majski. Film ten był jedną z multimedialnych ilustracji zorga- nizowanej w krakowskim Muzeum Archeologicznym wystawy pt. „Wyszli z ziemi nie- woli”, poświęconej losom polskich Sybiraków.9 II, godz. 17.00Poprzez Kresy: Szarogród, Gródek Podolski i Satanów. Zdjęcia i komentarz:Piotr Korpanty Wycieczka na dalsze Kresy, w kierunku południowym od Starokonstantynowa daje możliwość zobaczenia szeregu ciekawych miejscowości. W Szarogrodzie zachował się Kościół św. Floriana, ufundowany w 1583 r. przez kanclerza Jana Zamoyskiego 2 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 3. 3. oraz XVIII-wieczny monastyr św. Mikołaja. W Gródku Podolskim, zwanym „wyspąFilmowy klub historyczny polskości” na Podolu, można podziwiać, stworzone przez przybyłego z Łotwy księ- dza Wangusa, centrum katolickie z kościołem, Wyższym Seminarium Duchownym Wierni do końca... i Opiekuńczy Dom Miłosierdzia. W Satanowie zachowały się ruiny zamku z XV wie- ku, przebudowanego w XVI i XVIII wieku, fortyfikowana bóżnica oraz obronna bra- ma wjazdowa do miasta. Satanowski Cmentarz Żydowski jest jednym z największych zachowanych na Ukrainie. W pobliżu Satanowa, położonego nad Zbruczem, ciągnieW latach 2006–2010 Ośrodek Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wy- się malownicze pasmo wzgórz o nazwie Miodobrody. TVP w Lublinie wraz z Biu- nikiem owej potyczki była śmierć 25 rem Edukacji Publicznej żołnierzy III Brygady, a 12 dostało się 9 II, godz. 19.00IPN o/Lublin zrealizowali na zamó- do komunistycznej niewoli. We wrze- Krakowski Klub Podróżników zaprasza:wienie TV Polonia, w ramach cyklu śniu 1946 r., brygada zostaje zdemo- Mongolia – w krainie Czyngis Chana. Zdjęcia i komentarz: Grzegorz Petryszak„Z archiwum IPN”, osiemdziesiąt fil- bilizowana, a pod koniec 1948 Urząd Mongolskie przysłowie: „szczęście człowieka leży w pustkowiach”. Zapraszamy namów dokumentalnych o tematyce hi- Bezpieczeństwa dokonuje aresztowa- opowieści o podróży bezkresnymi stepami mongolskimi, o safari dżipem made instorycznej obejmujących najnowszą nia kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury” Russia przez pustynię Gobi, wędrówce na wulkan w Górach Czentejskich będzie ko-historię Polski, czyli lata 1939–1956. po fikcyjnym procesie przed Wojsko- lejne już spotkanie w Śródmiejskim Ośrodku Kultury. Grzegorz Petryszak – wła-Podczas lutowego spotkania w Fil- wym Sądem Rejonowym w Białymsto- ściciel agencji Gotramping przybliży ten tajemniczy ale niezwykle gościnny kraj.mowym Klubie Historycznym zapre- ku, dowódca III Brygady zostaje ska- W Mongolii 5 razy większej od Polski żyje tylko 2,5 mln ludności, z tego połowazentujemy Państwu dwa filmy. Pierw- zany na karę śmierci. Wyrok został w Ułan Bator. W Mongolii jest dwa razy więcej koni niż mieszkańców, którzy wywo-szy dokument to W DRODZE DO OJ- wykonany 30 grudnia 1950 r.,w Bia- dzą się od dumnych wojowników Czyngis Chana. Ale Mongołowie są bardzo gościn-CZYZNY, drugi zatytułowany jest III łymstoku. ni. Być może wpływ na to miało przyjęcie buddyzmu w średniowieczu.WILEŃŚKA BRYGADA NZW. Oby- Marek Górkadwa filmy przedsta- 10 II, godz. 19.00wiają losy żołnierzy Promocja książki „Łyk Erosa” autorstwa Michała Bobrowskiego wzbogacona śpie-polskiego podziemia wem i słowem artystów: Magdaleny Kajrowicz i Sławomira Zapałydziałających na Kre- Tytuł prezentowanego zbiorku zdaje się sugerować przestrzeń frywolności i jest to roz-sach Wschodnich. poznanie prawidłowe, co całkowicie potwierdza lektura. Warto w tym miejscu przypo- Film dokumen- mnieć, że literatura frywolna, ba, nawet obsceniczna ma na gruncie polskim bogatątalny pt.: W DRO- tradycję – „podkasana muza” inspirowała także największych poetów, którzy niejakoDZE DO OJCZYŹNY na marginesie swojej „poważnej” twórczości lubili się niekiedy bawić pikantnym sło-opowiada o trudnych wem i takimiż sytuacjami przez ową materię leksykalną kreowanymi. Był to dla nichdrogach kresowych zapewne rodzaj swoistego oczyszczenia poprzez śmiech; właśnie oczyszczenia, pozby-żołnierzy AK, pragną- cia się ciężaru przytłaczającej niekiedy codzienności zarówno w wymiarze prywatnym,cych przedostać się jak i społecznym. Wszak już ludzie antyczni zwykli mawiać, że więcej można zdzia-przez polsko-sowiec- łać śmiechem, niż wyrąbać mieczem... Warto również pamiętać o instytucji poety na-ką granicę w latach dwornego, którego zadaniem było zabawiać, rozśmieszać zgromadzone towarzystwo.1944–1945. Musiał on być bardzo uważny i tak dawkować frywolną materię, aby nie wprawiać słu- Z kolei drugi film, chaczy w stan zakłopotania (zwykle granica ta ulegała znacznemu przesunięciu i roz-to dokument opowia- luźnieniu wprost proporcjonalnie do ilości spożytych w trakcie ucztowania trunków).dający o działalności Michał Bobrowski, mając pełną świadomość dokonań czasów minionych, stara się do-III Wileńśkiej Bry- łączyć swój głos do chóru literatów-rozbawiaczy, którzy serwowali ongiś zarówno słu-gady Narodowego Zjednoczenia Woj- chaczom, jak i czytelnikom pikantną potrawę poetycką.(…) (Z posłowia, M. K.)skowego, działającej na Białostocczyź- Zapraszamy do Śródmiejskiego Zapraszamy bardzo dorosłych czytelników!!! Wstęp wolny.nie w latach 1945-1946, pod rozkaza- Ośrodka Kultury 14 lutego 2012 r.,mi kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”. na godz. 18.00, do Filmowego Klubu 11 II, godz. 18.00 oraz 20.00Wspomniana III Brygada powstała po Historycznego gdzie dzięki uprzej- Scena Lamelli prezentuje spektakl: „Vademecum petenta” wg Jerzego Wittlinarozwiązaniu V Wileńskiej Brygady AK mości Krakowskiego Oddziału Insty- Reżyseria/scenariusz/scenografia: Justyna Kowalska, dramaturgia: Agata Dąbekmjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łu- tutu Pamięci Narodowej, zobaczymy muzyka: Michał Dymny, producent wykonawczy: Katarzyna Rystok, asystent reży-paszki”, w której dowódcą II szwadro- filmy dokumentalne pt.: W DRODZE sera: Marta Marutnu był kpt. Romuald Raj „Bury”. DO OJCZYZNY (2010, 27 min), oraz Występują: Iwona Sitkowska, Barbara Szałapak, Małgorzata Wojciechowska, III Brygada prowadziła dużą ak- III WILEŃSKA BRYGADA NZW Agnieszka Zieleziecka, Grzegorz Borys Romantywność bojową na Białostocczyźnie, (2007, 27.51 min.), w reżyserii: Ada- W scenicznej adaptacji i reżyserii Justyny Kowalskiej dość obszerny i zawiły w swejjednak 30 kwietnia 1946 r., doszło do ma Sikorskiego. stylistyce tekst Wittlina, oddający pokrętny charakter zbiurokratyzowanej peere-ciężkich walk z oddziałami Korpusu lowskiej rzeczywistości, dzięki misternie poczynionym skrótom i „przestawkom” niewątpliwie nabrał świeżości i dynamizmu. Precyzyjne, niemalże mistrzowskie aktorstwo Agnieszki Zielezieckiej, Małgorzaty Wojciechowskiej, Iwony Sitkow- Alicja Tanew skiej, Barbary Szałapak i Grzegorza Borysa Romana wyraźnie zaostrzyło parody- styczną i satyryczną wymowę Vademecum... Potwierdziły to bez wątpienia żywe poetka i kompozytorka zaprasza reakcje publiczności: jej gromki śmiech niemalże od początku towarzyszący kwe- do piwnicy artystycznej Scena Ata stiom czytanym przez aktorów, a także czynny udział widzów w wydarzeniu, któ- ul. Czarnowiejska 93, 30-049 Kraków ry zakładała „performatywna” formuła czytania zaproponowana przez reżyserkę. tel. 12 633-54-05, 503-855-770 www.tanew.info.pl AGATA DĄBEK e-mail: alicja@tanew.info.pl Bilety: 25 zł (normalne), 15 zł (ulgowe) TEATR – PIOSENKA 13 II, godz. 18.00  lutego 2012, godz. 19.00 – „Walentynkowe pocałunki”, Agata Kowal- 14 czyk – śpiew, Witek Góral –gitara. Wstęp 10 zł. Wieczór autorski Wiesława Wójcika „Sabała” (Wydawnictwo Tatrzań-  lutego 2012, godz. 19.00 – „Kolega Mela Gibsona”, monodram Toma- 20 ski Park Narodowy, Zakopane 2010). sza Jachimka, reż.: Tomasz Piasecki, występuje gościnnie aktor Teatru im. Wiesław Wójcik, dyrektor Centralnej Biblioteki górskiej PTTK i redaktor naczel- Ludwika Solskiego w Tarnowie, Jerzy Pal. Wstęp 10 zł. ny rocznika „Wierchy” napisał fascynującą biografię Jana Krzeptowskiego Saba- ły, legendarnego Homera Tatr. We wrześniu 2010 r. książka Wiesława Wójcika NIEDZIELA BAJKOWA „Sabała” została wybrana jako Krakowska Książka Miesiąca.  lutego 2012, godz. 19.00 – „Zimny Drań” kabaretowy mono-recital, 29 scenariusz i reżyseria Maciej Luśnia, aranżacje piosenek Sebastian Bernato- 14 II, godz. 18.00 wicz, Maciej Luśnia, wykonanie: Maciej Luśnia. Wstęp 12 zł. Filmowy Klub Historyczny  lutego 2012, godz. 12.15 – „Jaś i Małgosia” w wykonaniu Teatru Wiśnio- 5 Instytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na projek- wego. Wstęp 10 zł. cję dwóch filmów dokumentalnych pt.: „W drodze do Ojczyzny” (2010, 27 min.) oraz „III Wileńska Brygada NZW” (2007, 27.51 min.) w reżyserii: Adama Sikorskiego.INFORMATOR  luty 2012 LAMELLI.COM.PL 3
 4. 4. 15 II, godz. 17.00 Recenzja historycznaO niektórych mieszkańcach ul. Kurkowej…gościem „Rozmów o Kresach i nie tylko...” – będzie dr Karolina Grodziska. Karolina Grodziska jest absolwentką historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Przede wszystkim jednak jest autorką licznych artykułów i książek poświęconych nekropo- liom, zwłaszcza krakowskiemu cmentarzowi na Rakowicach, a także nekropoliom pol- Smutni panowie... skim w Anglii i Walii. Nie można nie wspomnieć o jej księdze cytatów poświęconych W Krakowowi, bo ukazała się wcześniej, niż „Miasto jak brylant. Księga cytatów o Lwo- 2011 roku, wie”. W listopadzie 2011 r. za książkę Krakowianki zapomniane. O niezwykłych pa- obchodzili- niach pochowanych na Cmentarzu Rakowickim 1803-1920 otrzymała Nagrodę Kra- śmy 30-rocz- kowska Książka Miesiąca. Ulica Kurkowa we Lwowie – obecnie Łysenki. Któż tam nicę wprowadzenia sta- nie mieszkał! Gość naszego spotkania opowie przede wszystkim o rzeźbiarkach Jani- nu wojennego i z tej oka- nie Reichert, której poświęciła książkę Zapomniana rzeźbiarka Janina Reichert-Toth zji szczególnie młodemu (1895–1986) i jej twórczość, i Zofii Baltarowicz – pierwszej kobiecie studentce Akade- czytelnikowi tęsknią- mii Sztuk Pięknych, a także o jakże tragicznej postaci, Stanisławie Gottfriedzie – mło- cemu za czasami PRL-u dopolskim poecie, któremu choroba nie pozwoliła w pełni rozwinąć skrzydeł (książka poleciłbym dwie pozy- Stanisław Gottfried (1892–1915) lwowski poeta Młodej Polski wydana została nakła- cje książkowe. Pierwsza dem siostrzenicy poety, Aliny Trzcionkowskiej i pod wspólną redakcją z Karoliną Gro- to Dzienniki z lat 1981- dziską). 1985, czyli z zakonspiro- wanych zapisków soli-16 II, godz. 18.00 darnościówki, autorstwaWieczór autorski Macieja Rajka i promocja jego najnowszej książki pt. „Bracia”. Danuty Suchorowskiej- Maciej Rajk urodził się w 1984 roku w Warszawie. Ukończył socjologię na Uniwer- -Śliwińskiej, wspania- sytecie Warszawskim. Pracował jako asystent posła, redaktor, dziennikarz, tłumacz, łej pisarki i skrzypacz- a także współprowadził firmę wydawniczą. Jego pasją jest pisanie. „Bracia” to opo- ki Filharmonii Krakowskiej. Dzienniki stu różnorodnych dokumentów wytwo- wieść o tym, jak na futbol patrzy dwóch braci bliźniaków, którzy wiedzieli, że chcą zo- to sporządzane na bieżąco przez autor- rzonych przez Służbę Bezpieczeństwa. stać piłkarzami od momentu, gdy po raz pierwszy dotknęli futbolówki. kę zapiski z okresu 13 grudnia 1981 Prezentowane dokumenty uzupełnio- do końca 1985 roku. Pełne opisów wy- ne zostały przypisami dotyczącymi wy-20 II, godz. 18.00 darzeń tamtych dni, będących świa- stępujących w tekście wydarzeń, tytułówWieczór autorski Marka Chorabika i promocja tomiku „A jeśli wiemy?” dectwem pracy konspiracyjnej opozy- pism, struktur związkowych oraz bio- „A jeśli wiemy?”, to zbiór wierszy z niecodziennej codzienności życia w Trójmieście cji demokratycznej w Krakowie z jed- gramy działaczy opozycji demokratycz- i Krakowie. Pełne refleksji utwory wyrastają z fascynacji miastem, ale i świadomości nej strony czy posuniętego do absurdu nej czy przedstawicieli aparatu represji. jego zepsucia, wszechobecnego chaosu oraz z obawy przed obdarciem z historii. Od- komunistycznej rzeczywistości z lat 80- Praca źródłowa może skutecznie odstra- najdziemy tu także powroty do przeszłości, wydobyte z zakamarków pamięci obrazki tych XX wieku. szać laików, ale stanowi ważne uzupeł- odwiedzanych miejsc. Tomik pełen kulturowych tropów jest zapisem podróży przez Druga wspomniana przeze mnie po- nienie do historii komunistycznego apa- życie w poszukiwaniu odpowiedzi na tytułowe pytanie. zycja to NSZZ „Solidarność” Małopolska ratu represji PRL-u. MG Marek Chorabik ur. 1962 w Krakowie, mieszka w Gdyni. Jest laureatem konkur- w materiałach Służby Bezpieczeństwa. sów literackich, w tym: Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać świadectwo”, Wybór dokumentów. Jest to wydawnic- Na spotkanie i prezentacje wspo- Kraków 1995 i 2009 (organizowanego przez ŚOK). Szczegóły str. 9 two źródłowe opracowane przez Cecylię mnianych pozycji zapraszamy 21 lutego Kutę. Młoda badaczka z krakowskiego o godz. 18.00 do Śródmiejskiego Ośrod-21 II, godz. 18.00 oddziału IPN przedstawiła około dwu- ka Kultury w Krakowie.Spotkanie z „Historią PRL-u” promocja książek Instytutu Pamięci Narodowej:„NSZZ Solidarność Małopolska w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Wy- Przepraszamy panią Agatę Dąbek, autorkę tekstu „Jak być peten-bór dokumentów”, wybór i opracowanie Cecylia Kuta, wstęp Jarosław Szarek, tem, czyli krótki poradnik życia w PRL-u (i nie tylko)” zamieszczonegoDanuta Suchorowska-Śliwińska „Dziennik z lat 1981–1985, czyli z zakonspi- w styczniowym numerze Lamelli za błędnie opublikowane zdjęcie nierowanych zapisków solidarnościówki”. związane z tekstem artykułu. Redakcja22 II, godz. 19.00Wykład otwarty z filmoznawstwa: dr Ewa Fiuk Między mediami – film i opera23 II, godz. 17.00„Dawno, dawno... dzisiaj”. Spektakl teatralno-muzyczny w wykonaniu Aga-ty Klimczak i Krzysztofa Buratyńskiego „Dawno, dawno... dzisiaj” to poetycko-muzyczna opowieść o miłości, radości, na- dziei i cierpieniu – o tym, co najbardziej ludzkie, a jednocześnie najtrudniejsze. Scenariusz, stworzony przez Agatę Klimczak i Krzysztofa Buratyńskiego, składa się z tekstów poetów takich jak: Marcin Urban, Jerzy Zbigniew Goszczyński, Artur Ap- pel i Krzysztof Cezary Buszman. Muzykę do spektaklu skomponował i zaaranżował Zespół Muzyki Dawnej „Canticum Novum” Krzysztof Buratyński, student Akademii Muzycznej w Krakowie, kompozytor, mul- tiinstrumentalista i wokalista. Przygotowanie sceniczne, reżyseria i praca nad sce- ogłasza zapisy do wspólnego śpiewania utworów epoki nariuszem to dzieło Agaty Klimczak, aktorki teatru STU, wokalistki, studentki PWST Średniowiecza i Renesansu. w Krakowie. Wstęp wolny. Canticum Novum – to zespół muzyki dawnej – wykonujący utwory muzycz-24 II, godz. 19.00 ne a capella polskich i obcych kompozytorów okresu Średniowiecza i Renesansu.Scena Lamelli prezentuje: Teatr M.I.S.T. Love story Zasadniczą część repertuaru stanowi muzyka sakralna obejmująca bloki tema- Reżyser: Stanisław Michno, obsada: Stanisław Michno, Wojciech Michno, tyczne związane z rokiem liturgicznym, a więc pieśni adwentowe i kolędy, wielko- Anna Dzierża. Bilety: 25 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) postne, pasyjne oraz utwory poświęcone N.M. Pannie i kultowi świętych. Założycielką i dyrygentką jest Pani Elżbieta Maria Ptak.27 II, godz. 18.00Program muzyczny „Pomiędzy” Czekamy na Panie i Panów, zainteresowa-Występuje Zespół Artystyczny ARTINA: Izabela Staszczyk, Agnieszka Włodar- nych tym rodzajem wykonawstwa.czyk, Wojciech Bajer, Dariusz Palonek. Akompaniament: Zbigniew Huptyś, Szczegółowe informacje i konsultacje głoso-Sebastian Pająk we odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00,Muzyka: Zbigniew Huptyś, Klaudia Orlicka. Teksty: Justyna Krzysztyńska, w sali nr 9 w Śródmiejskim Ośrodku KulturyZbigniew Huptyś, Barbara Barszcz. Oświetlenie: Adam Legendziewicz. Obsłu- w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 2ga techniczna: Jan Błaszczyński. Bilety 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny) 4 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 5. 5. Lamelli dla zdrowia 28 II, godz. 18.00 Pokaz slajdów: „Świat Majów”, autorstwa Aldo Vargasa Tetmajera. 28 II, godz. 20.00 Dobry i zły Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27. Koncert zespołu KROKE w składzie: Tomasz Kukurba – altówka, Tomas Lato – kontrabas, Jerzy Bawoł – akordeon, Sławek Berny – perkusja. Bilety w cenie: 50 zł do nabycia w następujących punktach: Śródmiejski Ośro-K iedyś nie wiedzieliśmy nic na korzystny dla zdrowia uważa się wyso- dek Kultury, ul. Mikołajska 2, rezerwacje: bilety.sok@poczta.fm; Info Kraków, jego temat i nie łączyliśmy go ki poziom HDL. Obecnie uważa się, że ul. św. Jana 2, (12) 421-77-87; Filmotechnika, Pasaż Bielaka Rynek Główny 9, z wieloma chorobami. Jednak stosunek liczbowy HDL do LDL daje tel. (12) 422-89-45.odkąd posiadamy taką wiedzę, to zjada- lepszy obraz ryzyka wystąpienia np.jąc posiłek coraz częściej zastanawiamy choroby wieńcowej niż całkowity po- 29 II, godz. 18.00się czy nie zawiera on za dużo... chole- ziom cholesterolu. Warto wiedzieć, że Krakowska Książka Lutegosterolu. Czy wokół cholesterolu robi się ilość całkowitego cholesterolu we krwi Edward Chudziński – Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje.niepotrzebne zamieszanie, czy jest on podnosi się podczas stresu. Do takiego Wręczenie nagrody i spotkanie z autorem. Rozmowę poprowadzą Jan Pieszcza-rzeczywiście taki ważny? wniosku prowadzą wyniki niektórych chowicz i Wacław Krupiński. Cholesterol występuje naturalnie badań, ale nie poznano jeszcze dokład- Edward Chudziński, historyk literatury, publicysta i redaktor, scenarzysta. Ba-we wszystkich organizmach żywych. nego mechanizmu wpływu napięć psy- dacz polskiej kultury literackiej XX wieku, współzałożyciel i redaktor Studenta, Zda-U człowieka największe jego zasoby wy- chicznych na wzrost stężenia choleste- nia oraz Małopolski (dwoma ostatnimi tytułami kieruje obecnie jako redaktor na-stępują w wątrobie, gruczołach dokrew- rolu. czelny). Współautor i redaktor publikacji książkowych z zakresu dziennikarstwanych, szpiku kostnym i mózgu. Jest Jeśli zatem nasz cholesterol ma i mediów.to woskowata substancja niezbędna zbyt wysokie stężenie, to nie powinni-w organizmie do utrzymania czynności śmy tego lekceważyć. Podobnie jak na-układu nerwowego, mięśni, skóry i na- leży leczyć nadciśnienie (zwykle współ-rządów wewnętrznych (serca, wątroby, istniejące), obniżać należy również po- Klub „Strych”jelit). Bierze udział w tworzeniu hormo- ziom cholesterolu całkowitego i LDL. ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, tel. 12 421 89 92, e-mail: KlubStrych@interia.plnów sterydowych, kwasów żółciowych Jest to możliwe głównie dzięki stoso-i witaminy D; jest składnikiem błon ko- waniu odpowiedniej diety. Trzeba pa-mórkowych. miętać, że dzienna dawka cholestero- KLUB INTERNETOWY „STRYCH” Zwykle myślimy, że cholesterol do- lu nie powinna przekraczać 300 mg. czynny: poniedziałek – czwartek 15.00 – 21.00starczany jest organizmowi wraz z po- Ma to znaczenie zarówno w przypad- piątek 13.00 – 20.00żywieniem. Tymczasem około 80% cho- ku pacjentów mających „cholesterolo-lesterolu znajdującego się we krwi jest we” problemy, jak i w działaniach pro- KOŁO GIER STRATEGICZNYCHprodukowane przez organizm, głównie filaktycznych. W tym celu należy unikać rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warmachine:Hor-wątrobę, a w mniejszym stopniu rów- przede wszystkim nadmiaru tłuszczu des, Malifaux, Mordheim, Warhammer Fantasy Battle itp., dysponujemy stołami do gry,nież jelito cienkie i skórę. Jedynie 20% w diecie i zbyt dużej ilości nasyconych szerokim asortymentem makiet i akcesoriami modelarskimicholesterolu pochodzi ze spożywanych kwasów tłuszczowych. Ich źródło sta- spotkania: środa godz. 16.00 – 21.30, piątek godz. 16.00 – 21.00przez nas pokarmów (głównie jaj, se- nowią tłuste mięsa i wędliny, potra- KOŁO GIER PLANSZOWYCHrów, mięsa i pełnego mleka). Teore- wy smażone na maśle, smalcu, słoni- rozgrywki we współczesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne, strate-tycznie to mało, ale z drugiej strony wy- nie czy margarynach twardych. Powin- giczne, historycznestarczająco dużo, aby wywołać poważne no się również ograniczyć spożywanie spotkania: wtorek, czwartek godz. 16.00 – 21.30problemy zdrowotne. podrobów, tłustych wyrobów cukierni- Powszechnie używamy pojęć „zły” czych, jajek, pełnotłustego mleka i jego KOŁO LITERACKIElub „dobry” cholesterol, czyli LDL lub przetworów (śmietany, serów żółtych dyskusje o kulturze i literaturze, zajęcia o charakterze warsztatowym dla osób niepełno-HDL. Symbole te tak naprawdę nie i topionych), konserw mięsnych i białe- sprawnych,oznaczają samego cholesterolu, a jedy- go pieczywa. Wskazane natomiast jest spotkania prowadzi pedagog z przygotowaniem z zakresu terapii pedagogicznejnie jego nośniki, ale przyjęło się uwa- spożywanie owoców i warzyw, kasz, spotkania: poniedziałek godz.15.30 – 19.00żać je za określenie rodzajów choleste- ciemnego pieczywa, chudych przetwo-rolu. LDL to tzw. zły cholesterol. Jeśli rów mlecznych, ryb, olejów roślinnych KOŁO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJjego poziom jest zbyt wysoki, wówczas i chudego mięsa (najlepiej gotowane- dyskusje o kulturze XIII wieku (stroje, zwyczaje, oręż itp.), przygotowania inscenizacjiduże ilości cholesterolu odkładają się go). Można również nabyć gotowe pre- walk, wspólne wyjazdy na turnieje rycerskie.w komórkach ścian tętniczych, tworząc paraty, w tym różnego rodzaju oleje spotkania: pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 19.00tam złogi zwane blaszkami miażdżyco- w kapsułkach (także oleje rybne). Je- KOŁO KONSOLOWEwymi. W efekcie prowadzi to do zwęże- śli stosowanie diety nie prowadzi do za- dyskusje o szeroko pojętej rozrywce elektronicznej i nowościach wydawniczychnia tętnic wieńcowych, prowadząc do dowalających rezultatów, wówczas nie- spotkania: środa godz. 16.00 – 21.30rozwoju miażdżycy i choroby wieńco- zbędne okazuje się stosowanie środkówwej. Zakrzep w tętnicy, czyli zabloko- farmakologicznych.wany przepływ krwi, może w rezultacie Miażdżycy i chorobom z nią związa-doprowadzić do zawału serca czy uda- nym można zapobiegać, a profilaktyka Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”ru mózgu. sprowadza się w tym przypadku do eli- ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, tel. kom. 512-455-260, e-mail: grpotoczek@lamelli.com.pl HDL, czyli dobry cholesterol, usu- minowania czynników ryzyka. Pamię-wa cholesterol ze ścian naczyń (prze- tajmy zatem o właściwej diecie, ale rów-nosi nadmiar cholesterolu z komórek nież o aktywności fizycznej. A choleste- 1 II – 29 IIdo wątroby) i dlatego przypisuje się mu rol? Po prostu miejmy go pod kontrolą. Galeria „Pod Gruszką” (sala barowa) zaprasza na wystawę fotografiiwłaściwości przeciwmiażdżycowe. Za Izabela Niziałek Marty Ignatowicz pt: „It don’t mean a thing if you ain’t got that swing!” 3 II, godz. 19.00Warsztaty gitarowe (marzec – czerwiec 2012)) (marzec a Krakowskie Towarzystwo Jazzowe „Helikon”. Koncert Boba Jazz Band.Prowadzący: Maciej Wnękowicz.Pierwsze spotkanie: 6 marca 2012 r. 6 II, godz. 18.00Czas: 16 godz. zegarowych Eksperymentalna Scena Operowa. Koncert z cyklu „Operetka moja miłość”.(1 godz. we wtorek w wybranym czasie między 12:00 a 21:00) iędzy ę Występują; Witold Wrona – tenor, Bożena Kiełbińska – sopran, MałgorzataCena: 350 zł Hyży – aktorka,Zapisy osobiście lub mailowo: bserwatka@lamelli.com.pl Małgorzata Westrych – fortepian. W programie pieśni neapolitańskie orazZajęcia indywidualne lub w parach, dostosowane do umiejętności ucznia z nasta- nia na ia n arie i duety z operetek „Wesoła wdówka”, „Księżniczka czardasza”, „Zemsta nie-wieniem na ich rozwój. Dolna granica wieku 12 lat (górnej granicy wieku nie ma). toperza” i innych.INFORMATOR  luty 2012 LAMELLI.COM.PL 5
 6. 6. Bilety w cenie 25 zł do nabycia godzinę przed koncertem lub rezerwacja pod nr. tel.:12 632-40-87 oraz 600-32-42-027 II, godz. 17.00 FILCOWANIESpotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. na mokro i sucho8, 9 II, godz. 9.00Biuro Organizacji Koncertów „Preludium” – koncert chopinowski dla uczniów klas gim- marzec – czerwiec 2012nazjalnych. czwartek godz. 16.30-18.30 oraz 11.00 – 13.00 (zajęcia dla seniorów)9 II, godz. 18.00 Prowadzenie:Wieczór literacki Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich z cyklu „Nieza- artysta plastyk Krystyna Drożdżowskatarte autografy”. Spektakl poetycko-muzyczny„Zanim odejdę – światu wyśpiewam”.słowo – Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, vocal – Agnieszka Dulny, gitara – Zapisy i informacje:Magdalena Dąbroś Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, ul. Mikołajska 2 (12)422 19 55, monikakozera@lamelli.com.pl10 II, godz. 19.00Krakowskie Towarzystwo Jazzowe „Helikon” – koncert „Collegium Latina”Wojciech Groborz – fortepian, Thomas Sanchez – perkusja, Wiesław Jamioł –perkusja, Piotr Feledyk – flet, Piotr Południak – bas.15 II, godz. 18.00 FlamencoInauguracja cyklu spotkań pod hasłem: „Polskie Pulitzery. Laureaci nagród SDP”. Go- Warsztaty prowadzone przez instruktorówściem pierwszego ze spotkań z laureatami najbardziej prestiżowych nagród dziennikar- Krakowskiej Szkoły Flamenco ALMORAIMAskich będzie Zbigniew Bartuś, reporter Dziennika Polskiego.16 II, godz. 18.00 Kurs semestralny od marca 2012 2Promocja książki Jadwigi „Iny” Czarneckiej „Śladem Pokoleń” .Prowadzenie: Ewa Nowicka. Fragmenty książki czyta Maria Majcher. grupa początkująca, Jadwiga Czarnecka urodziła się w Mielcu w 1921 roku. W pamiętniku wiele miej- grupa kontynuacyjna, sca poświęca dziejom swojej rodziny Jandów i Szurów, począwszy od II połowy grupa średnio-zaawansowana XIX wieku. Przez karty pamiętnika przewijają się wspomnienia, między innymi, manton, o ludziach z kresów wschodnich, Pomorza i Krakowa, w którym autorka mieszka alegrias z mantonem od 1937 roku. Książka stanowi ciekawy przyczynek do rozszerzenia wiedzy o co- dziennym życiu naszych przodków. Opłaty: Pani Jadwiga Czarnecka od wielu lat działa w krakowskim środowisku esperan- • zajęcia raz w tygodniu 390 zł tystów skupionych m. in. przy Krakowskim Towarzystwie ESPERANTO. • zajęcia dwa razy w tygodniu 690 zł • zajęcia 3 razy w tygodniu 1080 zł17 II, godz. 19.00Koncert jazzowy („Helikon”).Gość wieczoru – Wiesław Wilczkiewicz z zespołem. Szczegóły:22 II, godz.18.00 www.almoraima.plKrakowska Witryna Fotograficzna. Spotkanie z fotoreporterami. Zapisy i zajęcia: Śródmiejski Ośrodek Kultury Kraków,23 II, godz. 16.30 ul. Mikołajska 2, tel. 12 422-08-14 w. 17,Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP e-mail: mkgorka@lamelli.com.pl24 II, godz. 19.00Koncert jazzowy – Szymon Kamykowski, Paweł Kaczmarczyk(„Helikon”)Wstęp na wszystkie koncerty jazzowe tylko za zaproszeniami. WARSZTATY WOKALNE28 II, godz. 18.00Wręczenie Nagrody im. Bartka Zdunka dla młodych utalentowanych dziennikarzy UWAGA, rozpoczynamy nabór na semestr letni (marzec – czerwiec)(SDP). Zajęcia odbywają się w poniedziałki, pierwsze zajęcia 5 marca.29 II, godz.18.30 – 14 zajęć po 0,5 godz. – 350,00 zł Z cyklu „Korepetycje dziennikarskie”: ks. Prof. Michał Drożdż – „Konwergencja w mediach”. Jest to kurs otwarty w szczególności dla studentów w przypadku zajęć prowadzonych przez Annę Gertner istnieje Kierunku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz kierunków pokrew- możliwość wykupienia zajęć półgodzinnych i godzinnych: nych, którzy będą mogli uzyskać cyklem wykładów zaliczenie kursu fakultatyw- – 14 zajęć po 1 godz. – 650, 00 zł nego za 3 pkt. ECTS Kolejne wykłady będą odbywały się w każdą ostatnią środę miesiąca. Warsztaty wokalne (zajęcia indywidualne), prowadząca: Anna Branny Warsztaty wokalne (zajęcia indywidualne), Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” prowadząca: Anna Gertner ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków, tel. 12 411 61 16, e-mail: klubmw@poczta.onet.pl Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.00 Informacje i zapisy Zapisy na podstawie dowodu wpłaty.26 II, godz. 17.00 Można płacić gotówką w kasie ŚOKRecital gitarowy Michała Kaniewskiego lub przelewem na konto:Muzyka taneczna. Wstęp wolny Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 akosciuszko@lamelli.com.plWystawa fotografii „Miastowe fotobity” Zbigniewa Latały tel. 012 422 08 14, 012 422 19 55Od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 19.00 6 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 7. 7. KURS FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ KLUB „KAZIMIERZ” marzec – czerwiec 2012 ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 12 421 57 86, www.kkazimierz.mylog.pl, e-mail: d.lanocha@lamelli.com.pl Poznanie zasad tworzenia dzieła fotograficznego poprzez: wykłady, 1 – 7 II, godz. 14.00 – 20.00 korekty prac, „Świat ołówkiem malowany” – wernisaż grafiki Doroty Chomko zajęcia w studio, Artystka pochodzi z Krakowa. Z wykształcenia jest historykiem, z zamiłowa- plenery wyjazdowe. nia artystą plastykiem. Malarstwo sprawia jej taką radość, że poświęca mu każ- dą wolną chwilę. Ulubioną techniką jest rysunek, wykonywany najchętniej przy użyciu ołówka, kredki i węgla. Najlepsze prace prezentowane na wystawach kurs prowadzi Zbigniew Pozarzycki, 8 II, godz. 18.00 artysta fotografik, absolwent ASP w Krakowie „Magiczne ciała” – wernisaż fotografii Bartłomieja Bałabana oraz Manchester Metropolitan University w Anglii. Autor jest członkiem Krakowskiego Klubu Fotograficznego oraz Fotoklubu Rzeczypo- spolitej Polskiej. Uważa, że ludzkie ciało stanowi ogromną fascynację w każdej dziedzinie Zapisy od lutego sztuki i inspiruje wielu artystów. Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2 www.lamelli.com.pl 9 II, godz.17.00 Spotkanie Fundacji Helpfull Hand pomagającej chorym na stwardnienie rozsiane – prowadzi Małgorzata Felger KURS RYSUNKU I MALARSTWA 10 II, godz. 18.00 martwa natura, akt Wszechnica racjonalistów – prowadzi Adam Jaśkow marzec – czerwiec 2012 6, 13, 20, 27 II godz. 18.00 Spotkanie Grupy Kobiet Alternatywnych – prowadzi Grażyna Pietroń. pn., śr., 16.30 – 20.30 Zawodowo i rodzinnie już prawie spełnione, a jednak wciąż łaknące wiedzy wt., czw., 16.30 – 20.30 o świecie i samych sobie. Wykształcone i inteligentne – takie są kobiety alterna- 100 godz. zeg. – 1100 zł tywne spotykające się w Klubie Kazimierz. Zapisy i informacje: 21 II, godz.18.00 Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora” ul. Mikołajska 2 (12)422 19 55, monikakozera@lamelli.com.pl 22 II, godz. 18.00 „Subiektywnie” – wernisaż malarstwa Marii Sularz Artystka urodziła się w Krakowie. Skończyła wprawdzie uczelnię techniczną, Taniec Brzucha niemniej odkryła w sobie pasję artystyczną. Malarstwem interesowała się od za- wsze, lecz dopiero niedawno wzięła pędzel do ręki i intuicyjnie przelewa na płót- no to, co widzi i czuje. Jej ulubioną techniką jest klasyczne malarstwo olejne. Warsztaty prowadzone przez instruktorów 23 II, godz. 15.00 Krakowskiej Szkoły Flamenco Czytaj z „Kazimierzem” – spotkanie z Marianem Żakiem ze Śródmiejskiej Biblio- teki Publicznej ALMORAIMA Kurs semestralny od marca 2012 grupa początkująca, Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych „Piwnica pod Baranami” grupy kontynuacyjna, ul. św. Tomasza 26, tel. 12 421 25 00, e-mail: micek@poczta.neostrada.pl grupa zaawansowana Opłaty: • zajęcia raz w tygodniu 390 zł 1 II, godz. 20.00 MILONGA czyli tańczymy Tango Argentyńskie w Piwnicy pod Baranami Szczegóły: www.almoraima.pl raima.pl (wstęp wolny) Zapisy i zajęcia: 2 II, godz. 20.00 Śródmiejski Ośrodek Kultury Kraków, w, Czwartek Jazzowy – V-lecie działalności Klubu – Jazz Band Ball Orchestra ul. Mikołajska 2, tel. 12 422-08-14, w. 17, e-mail: mkgorka@lamelli.com.pl 3 II, godz. 20.00 Z cyklu: Piwniczne Bale Karnawałowe – BAL NIEWIEDEŃSKI (prowadzi Maciej Półtorak & Co) Przed balem, z cyklu: Nasi Goście – Koncert „HONZATKO ROZMONTOWA- SPOTKANIA ZE SZTUKĄ NA” – wystąpią: Marta Honzatko – vocal, Olek Brzeziński – instrumenty klawi- szowe, Arkadiusz Wiech – gitary, Michał Braszak – basy, Gertruda Szymań- marzec-maj 2012 ska – perkusja, teksty Michał Zabłocki – teksty, Olek Brzeziński – muzyka. Bilety: 30 zł/20 zł (dostępne w Barze Piwnicy). wykłady, dyskusje dla ciekawych i tych, którzy chcą Bilety na Koncert „HONZATKO ROZMONTOWANA” są jednocześnie bileta- poszerzyć swoją wiedzę. mi wstępu na BAL NIEWIEDEŃSKI! Prowadzenie: Krzysztof Siatka, historyk sztuki i krytyk, doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ, 4, 11, 18, 25 II, godz. 20.00 kurator wystaw sztuki współczesnej Kabaret w Piwnicy pod Baranami Spotkania: 10 II, godz. 20.00 RYSY NA ŻYCIORYSIE – recital Kamili Klimczak środy, w godz.: 17.00 – 20.00, cena: 400 zł wykłady otwarte: każda trzecia środa w miesiącu 21 II, godz. w godz. 18.30 – 20.00, cena wykładu: 7 zł ŚLEDZIÓWKA czyli Ostatkowy Bal Rybny poprowadzi Maciej PółtorakINFORMATOR  luty 2012 LAMELLI.COM.PL 7
 8. 8. XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać świadectwo” 2 maja 2011 roku jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać świadectwo” w składzie: prof. Stanisław Burkot – przewodniczący jury, Krzysztof Lisowski, Janusz Paluch – sekretarz jury, po przeczytaniu 119 zestawów wierszy nadesłanych z całej Polski i z zagranicy postanowiło: Nagrodę Gorąca droga przede mną Główną – czyli wydanie tomu poezji, przyznać Bogumile Jęcek z Łodzi. I nagrodę otrzymał Tomasz Da- ciężko wydycha powietrze lasiński z Torunia, II nagrodę Joanna Matlachowska-Pala z Opola, a III nagrodę Paweł Kuzora niebo jest ironicznie bezchmurne z Krakowa. jak na pocztówce z pustyni Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymali: Krzysztof Bieleń z Jasła, Anna Mazela z Krakowa, Leszek Wójcik z Krakowa. Chwalę ten dzień nim się skończy Projekt dofinansowany przez Gminę Kraków. nim zachód zaskoczy mnie we śnie chwalę chłód wody w ustach jej smak już nigdy nie będzie ten sam Leszek Wójcik POPOŁUDNIE Siedzimy przy stole wszyscy chociaż od dawna nas tam nie ma wyróżnienie rosół i kotlet schabowy wymarły a przecież ciągle czuć ich smak Mama w kuchni rozmawia z ciastem ojciec rozważa strategię grzybów w lesie Leszek Wójcik – (ur. W 1960 r., w Krakowie), absolwent królewicz Kazimierz w starym wierszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel, dziennikarz. odwiedza jeszcze pamięć babci Tamten obiad przeszedł do historiiŚWIT z datą której nikt nie musi pamiętaćWychodzę na spacer z wymyślonym psem umiem tylko odnaleźć w wirze oceanów stół rosół i kotlet schabowypiekarze wynoszą gorący bochen słońca jedną wyspę bezwstydnie bezludną i my wszyscy jak wtedy razemziemia oddycha szelestem ptakówna drzewach liście bardzo pojedyncze Nie umiem wykuć podkowy na łut szczęścia ani uleczyć tomami naukowej niewiedzy WIECZÓRMój wymyślony pies prowadzi mnie donikąd nie wznoszę z cegieł przyszłych ruin Dzień zapada na drugą stronęnad rzekę wijącą się bez bólu nie okradam ziemi z ciepłego ziarna krwawi przecięty horyzontemna wzgórze po horyzont pełne ciszy ziemia tak spokojnie odbiera nam światłogdzie spokój wkrada się chłodem pod ubranie Nieprzydatny dla innych opisuję świat jakbyśmy mieli o nim na zawsze zapomnieć dla pamiętania tego co przemijaW bezruchu światło skrapla się na gałęziach wygnany od drzewa mądrości powtarzam Słońce tonie w lampce montepulcianoktoś biegnie truchtem po zgubione marzenia że człowiek nie jest stworzony do pracy wspomnienie ciepła zeszłorocznej Italiitak trudno uwierzyć że dobrze być sobą zapalamy świece jak po śmierci dniawracam bez psa który gubi się w hałasie w telewizji kolejny odcinek życia na niby POŁUDNIE Dzień się zawiesił bez powodu Z każdym zmierzchem świat znikaPORANEK w coraz większym pośpiechu jak opuszczony dworzecOpisuję codzienną tkaninę świata wahadło udowadnia obrót zdarzeń odjeżdżamy coraz bardziej rozmazaniprzez nikły dar oswajania dzikich słów fałszywym wzorcem godzin jak ludzie w pędzącym pociągu XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać świadectwo” były dotychczas nagradzane ani pu- załączyć do zgłoszenia). Opłata kon- i krytycy oraz przedstawiciel Organi- REGULAMIN blikowane w wydawnictwach zwar- tych, w trzech egzemplarzach maszy- kursowa jest warunkiem dopuszcze- nia prac do konkursu. Zestawy nieza-  zatora; Główną Nagrodę Konkursu stanowi nopisu lub wydruku komputerowe- wierające kopii dowodu wpłaty kon- edycja tomiku poetyckiego w 2012Organizator: Śródmiejski go (mile widziana dodatkowa wersja kursowej nie będą rozpatrywane. roku;Ośrodek Kultury w Krakowie, elektroniczna przesłana na CD); Jurorzy nie mają wglądu w przysłane  Organizator zastrzega sobie prawowww.lamelli.com.pl  Każdy utwór należy podpisać godłem dowody wpłaty; doboru utworów oraz decydowania (wyrazowym). Tym samym godłem  Prace konkursowe nadsyłać należy na o objętości, formacie i stronie pla-1. CELE KONKURSU: należy opatrzyć kopertę zawierają- adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury stycznej książki; ukazanie w poetyckiej formie prze- cą rozwiązanie godła (kartkę z nastę- ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków  Materiały do książki: wiersze, notkę mijającego czasu, w którym żyjemy; pującymi danymi: imieniem i nazwi- z dopiskiem OKP „Dać świadectwo” biograficzną i zdjęcie Laureat Głów- inspirowanie do uprawiania twór- skiem autora, adresem, numerem te- do dnia 15 marca 2012 r. nej Nagrody zobowiązany jest do- czości poetyckiej; lefonu stacjonarnego i komórkowego,  Organizator nie zwraca prac nade- starczyć Organizatorowi do 15 wrze- popularyzowanie współczesnej po- adresem e-mail, krótki życiorys za- słanych na Konkurs, ani nie infor- śnia 2012 roku; ezji. wierający listę posiadanych publika- muje o ich niedopuszczeniu z powo-  W przypadku nie wywiązania się cji książkowych i prasowych, oraz naj- dów regulaminowych; z powyższego punktu przez Laureata2. WARUNKI KONKURSU: ważniejszych nagrodach literackich;  Nadesłanie prac jest jednocześnie Głównej Nagrody, Organizator może Konkurs adresowany jest do wszyst- zdjęcie (fotografia może być przesłana zgodą autora na wykorzystanie ich odstąpić od realizacji wydania książki kich twórców – zrzeszonych i nie w wersji elektronicznej na CD); w formie publikacji pokonkurso- Laureata Głównej Nagrody; zrzeszonych w związkach twórczych;  Opłatę konkursową w wysokości 10 wych, w przypadku nagrodzenia lub  Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni Warunkiem uczestnictwa w Konkur- zł za zestaw (koszty organizacyjne) wyróżnienia przez jury, bądź rekla- uczestnicy Konkursu otrzymują na- sie jest przesłanie na adres Organi- należy wpłacić na konto: Bank Pekao mujących kolejne edycje konkursu; grody pieniężne i wyróżnienia książ- zatora zestawu prac zawierającego S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859  Prace oceniane będą przez Jury, kowe ufundowane przez Organizato- 5-10 utworów poetyckich, które nie 2846 (kopię dowodu wpłaty należy w skład którego wejdą znani literaci ra i Sponsorów;8 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 9. 9. Zaproszenie Zaproszenie Jakub Szatko Marek ChorabikU U rodzony 1987 r., magister filolo- rodzony 1962 w Krakowie, miesz- znamy się tyle lat, gii romańskiej UJ. Uzyskał wy- ka w Gdyni. Wiersze publikował ile w nas słojów drzew, różnienie na VI Międzynaro- m.in. w: „Akcencie”, „Czasie Kul- przepoławia nas ostra wrażliwość,dowym Konkursie im. L. Staffa w Sta- tury”, „Kresach”, „Opcjach”, „Toposie”, palcami przebieramy po cieniutkichrachowicach (proza), III nagrodę na „Więzi” i portalach: „neurokultura.pl”, splotach drzemiącego sumienia,VIII Międzynarodowym konkursie im. „OFF_PRESS.org” oraz „Dwutygodnik.L. Staffa w Starachowicach (proza), pl”. W 1997 wydał tomik „Blisko praw- znamy się wieki całe,wyróżnienie honorowe na IX Ogólno- dy”(Wydawnictwo Marabut – Gdańsk). wieki pełne sprzecznych obyczajów,polskim Konkursie Literackim im. L. Jego wiersze były publikowane w anto- na pamięć uczymy się nieustępliwieStaffa w Starachowicach (proza), II Próba charakteru logiach: „Antologia nowej poezji polskiej tabliczki nieskorumpowanego milczenia,nagrodę w V Wojewódzkim Konkur- mam wyrzuty sumienia że akurat wtedy 1990–2000” (Zielona Sowa, Kraków całkiem nieświadomie, całkiemsie Młodej Poezji przy WBP w Krako- powtórzyłem co szef mówił że podwyż- 2004), „Pięć wieków poezji o Lublinie”wie (poezja). Jego teksty były publiko- ki nie będzie (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006).wane w almanachach i pismach kul- kolega z biura się wściekł Jest laureatem konkursów literackich, Języki miastaturalnych. Przez kilka lat występował i trzasnął drzwiami tak że wylałem kawę w tym: Ogólnopolskiego Konkursu Po- czytałem rano swoje wierszez kabaretem KSA na krakowskich sce- na nową koszulę z brooks brothers etyckiego „Dać świadectwo”, Kraków przetłumaczone w Londynie,nach (m.in. ŚOK, Kinoteatr „Wrzos”, mam wyrzuty sumienia że akurat wtedy 1995 i 2009 (organizowanego przez to dziwne brzmieć w innym językuŁaźnia Nowa, Piwnica pod Baranami) powiedziałem kurwa bo kolega z biura ŚOK), konkursu poetyckiego im. K.K. zamiast „most” słyszeć „bridge”,i na przeglądach kabaretowych (PAKA, naprawdę się zmienił Baczyńskiego, Łódź 1997; Złotego Pióra brzmieć w innym języku„Gęba” – Dom Kultury Podgórze, Festi- - Sopotu 2006; Konkursu Małych Form to znaczy być innym,wal Artystyczny Młodzieży – MDK im. w samolot Literackich im. Żeromskiego NałęczówA. Bursy, „Od ucha do ucha cha cha” – * 2006; „Take Five” Art & Jazz Festiwal czy to jeszcze jestem jaMyślenice). w katalogu czytałem że to jaki wybie- Oleśnica 2007, 2010 i 2011; konkursu na czy ktoś nieco podobny, rzesz nowelę filmową – Studio Munka 2010; jak radzi sobie z tym dusza kolor wykładziny do biura Ogólnopolskiego Konkursu Literackie- przywykła w czapce krakusce świadczy o tym jakim jesteś człowiekiem go im. J.I. Kraszewskiego, Biała Podla- chodzić chłodnym porankiemHomo sum tak samo jak to czy wybierzesz ska 2010. przez pół miasta,homo sum i cmokam i mówię cześć uduszenie dymem czy skok z setnegogdy dziecko uśmiecha się z wózka piętra przed lustrem oglądam język,oglądam się gdy słyszę karetkę jak ktoś napisał nie wygląda inaczeja nuż zobaczę przez szybę rękę nogę krew kilka lat później w komentarzu pod wi- Absolutnie niż jeszcze wczoraj,przystaję z innymi nad bezwładnym cia- deo Na północy jest potrójne miasto, obraca się z tą samąłem każdy by się wściekł gdyby szef trakto- budzę je niecierpliwymi krokami, elastycznością i siłą,wypalam papierosa żuję gumę wał go jak śmiecia stugębne – patroszę w nim rybę jest na swoim miejscu,staję w kolejce po śmierć gdyby wylał kawę na nową koszulę z bro- każdego dnia innego niż wtorek,sport skandal i cycki oks brothers przetłumaczone w Londyniejezus maria tragedia mamroczę póki wi- nikt by nie umierał gdyby mógł kalendarz składa się z wielu chwil przeczytane w Padwiedzę - w gruncie rzeczy podobnych do siebie, usłyszane nad Atlantykiemi nic co ludzkie wybierać miasto nie jest temu w ogóle winne rozbiegają się jak lekki sen- i jestem pewien, że nikt inny też, i nigdy do końca nie wiesz gdzie i kiedy sfruną, Ptaki nabrzmiałe żyły podcinam pewnego dnia niebo było za wysoko ostrym piskiem żalu, może złapiesz je cichaczem Organizator nie ma obowiązku po- ptaki musiały zlecieć. przecznice nie mają wtedy albo z głośnym mlaśnięciem, krywać kosztów przyjazdu na uroczy- przy zetknięciu z ziemią absolutnie nic do powiedzenia, przebiegniesz pół miasta stość wręczenia nagród ani kosztów przestały się bać z wywieszonym językiem, wyżywienia i noclegów; spełniło się odwieczne marzenie na południu jest miasto, całkiem inaczej niż wtedy Ogłoszenie wyników Konkursu nastą- i każdy mógł pogłaskać tam rządzisz ty z nowym obłędem wierszy pi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury albo zabić (Kraków, ul. Mikołajska 2) 23 kwiet- nikt się nie pochylił; czasem tylko nia 2012 roku. Organizator zastrze- przez nieuwagę ktoś przydepnął Bez pamięci ga sobie możliwość zmiany terminu skrzydło lub ogon znamy się rok, dwa, dłużej, ogłoszenia wyników Konkursu; przepraszam mówił człowiek odczytujemy niedostrzegalne znaki Zapraszamy na wieczór autorski Aktualne informacje o konkursie nie szkodzi odpowiadał ptak widoczne już u niewinnego dziecka, 20 lutego, godz. 18.00 można uzyskać za pośrednictwem * przepełnione figlarnością popołudnia, strony internetowej Śródmiejskiego wbrew temu co się sądzi półdzikie, swawolnie swobodne, Ośrodka Kultury www.lamelli.com. ptaków było zbyt mało by przykryły zie- pl lub pisząc na adres akosciuszko@ mię lamelli.com.pl; jak popiół Przesłanie prac konkursowych jest po jakimś czasie zaczęły jednoznaczne z wyrażeniem zgody zbijać się w gromady; wtulały głowy na gromadzenie i przetwarzanie da- między skrzydła Do nabycia w siedzibie redakcji nych osobowych uczestnika dla po- wreszcie lunął rzęsisty deszcz trzeb konkursowych. czuć było mokrymi piórami (ul. Mikołajska 2, Kraków) i w Empiku!!! -Projekt dofinansowany przez Gmi- popiół spadł później Tylko 7 zł!!!nę Miejską Kraków.Pod patronatem pisma kultural- Zapraszamy na spotkanie z autoremnego „Fragile”. 6 lutego, godz. 18.00 w w w. f r a g i l e . n e t . p lINFORMATOR  luty 2012 LAMELLI.COM.PL 9

×