Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

11,153 views

Published on

สรุปความผิดและบทลงโทษ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

Published in: Education
  • Be the first to comment

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

  1. 1. สรุป พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ฐานความผิด โทษจําคุก โทษปร ับ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท การเปิ ดเผยมาตรการป้ องกันการเข ้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์ทผู ้อืนจัดทําขึนเป็ นการเฉพาะโดย ี่ ่ ้ ไม่ชอบ ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท การเข ้าถึงข ้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บาท การดักรับข ้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู ้อืนโดยไม่ ่ ชอบ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท ี การทําให ้เสยหาย ทําลาย แก ้ไข เปลียนแปลง ่ เพิมเติมข ้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ่ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท การกระทําเพือให ้การทํางานของระบบ ่ คอมพิวเตอร์ของผู ้อืนไม่สามารถทํางานได ้ ่ ตามปกติ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท ่ ้ การสงข ้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใชระบบ คอมพิวเตอร์ของคนอืนโดยปกติสข (Spam ่ ุ Mail) ไม่ม ี ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เกิน 10 ปี 3 ปี ถง 15 ปี ึ 10 ปี ถึง 20 ปี และไม่เกิน 200,000 บาท และ60,000-300,000 บาท ไม่ม ี ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท ผู ้ให ้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให ้มีการ กระทําความผิด ต ้องระวางโทษ ่ เชนเดียวกับผู ้กระทํา ความผิด ต ้องระวางโทษ ่ เชนเดียวกับผู ้กระทํา ความผิด การตกแต่งข ้อมูลคอมพิวเตอร์ทเป็ นภาพของ ่ี บุคคล ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท การเข ้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ่ั ่ ้ การจําหน่ายชุดคําสงทีจัดทําขึนเพือนํ าไปใชเป็ น ้ ่ เครืองมือในการกระทําความผิด ่ การกระทําต่อความมั่นคง ี - ก่อความเสยหายแก่ข ้อมูลคอมพิวเตอร์ - กระทบต่อความมันคงปลอดภัยของประเทศ/ ่ เศรษฐกิจ ี ิ - เป็ นเหตุให ้ผู ้อืนถึงแก่ชวต ่ ้ การใชระบบคอมพิวเตอร์ทําความผิดอืน (การ ่ เผยแพร่เนือหาอันไม่เหมาะสม) ้

×