Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decuong

1,346 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Decuong

  1. 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Trường Đại Học Bách Khoa Cộng Hòa Xã Hội CHủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: Công nghệ Hóa học – Thực phẩm & Sinh học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ TRUYỀN CHẤT 2. Số tín chỉ ( đơn vị học trình): 5 3. Trình độ cho sinh viên năm thứ: 3 4. Phân bố thời gian: - Lên lớp: 1 - Thực tập tại phòng TN, thực hành: có - Xêmina: - Bài tập và tự học: Có - Khác 5. Học phần tiên quyết: 6. Học phần học trước, song hành: Quá trình thủy lực & cơ học (học trước) 7. Mục tiêu của học phần: Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên ngành hóa kỹ thuật và thực phẩm, đồng thời cũng cung cấp tài liệu tốt cho các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật thuộc ngành hóa học, thực phẩm và môi trường những kiến thức cơ bản nhất về các quá trình phân riêng các chất dưới tác dụng của nhiệt như: hấp thụ, hấp phụ,
  2. 2. chưng luyện, trích li, kết tinh, sấy, ...; đồng thời cũng mô tả một số loại thiết bị đặc trưng. 22. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: - Các lý thuyết cơ bản về quá trình truyền chất. - Tính toán các quá trình phân riêng của hệ đồng thể. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp và thảo luận: có - Bài tập: có - Dụng cụ học tập: sách và tài liệu liên quan - Kiểm tra giữa học kỳ: có - Thi cuối học kỳ: có - Khác 9. Tài liệu học tập: [1] Đỗ Văn Đài và cộng sự. Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học, tập 2. NXB ĐH&THCN, 1980. [2] Đỗ Văn Đài và cộng sự. Sổ tay các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, tập 1,2. NXB ĐH&THCN, 1980. [3] Phạm Nguyên Chương và cộng sự. Hóa kỹ thuật. NXB KH&KT, 2002. [4] Nguyễn Bin. Tính toán quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 2. NXB KH&KT, 2001. [5] Nguyễn Bin. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 4. NXB KH&KT, 2005. [6] H. Sawistowski; W. Smith. Mass transfer process calculations. London, 1963. 10. Phương thức kiểm tra - đánh giá tiếp thu học phần: ( phần này cần ghi rõ học phần có hình thức kiểm tra là vấn đáp, trắc nghiệm tự luận hay trắc nghiệm khách quan). - Chuyên cần: trọng số: 0.1
  3. 3. - Kiểm tra giữa học kỳ ( có thể bao gồm cả: Thảo luận, Bản thu hoạch, thuyết trình, Báo cáo): trọng số 0,3. Hình thức: Thi - Thi cuối học kỳ ( kết thúc học phần ): trọng số 0,6. Hình thức: Thi 11.Thang điểm: 10 12.Ngày phê duyệt: 13.Cấp phê duyệt: 14. Nội dung chi tiết học phần: Chương 1: Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất. 1.1. Những khái niệm cơ bản. 1.2. Các định luật khuyếch tán. 1.3. Cân bằng vật liệu và động học của quá trình. 1.4. Phương pháp tính thiết bị truyền chất Chương 2: Quá trình hấp thụ. 2.1. Các khái niệm cơ bản. 2.2. Cơ sở vật lí của quá trình hấp thụ. 2.3. Các quá trình hấp thụ tách chất quan trọng trong kỹ thuật 2.4. Các loại thiết bị hấp thụ và tính toán. 2.5. Một số sơ đồ hệ thống hấp thụ tách chất. Chương 3: Quá trình hấp phụ 3.1. Khái niệm chung. 3.2. Các loại chất hấp phụ. 3.3. Cân bằng pha trong quá trình hấp phụ. 3.4. Các loại thiết bị hấp phụ. Chương 4: Quá trình chưng. 4.1. Khái niệm chung. 4.2. Đặc trưng của hệ hai cấu tử - hệ hai pha lỏng hơi. 4.3. Chưng đơn giản. 4.4. Chưng bằng hơi nước trực tiếp.
  4. 4. 4.5. Chưng luyện. 4.6. Các khái niệm về các phương pháp chưng khác. Chương 5: Quá trình trích li. 5.1. Khái niệm chung. 5.2. Cân bằng pha trong quá trình trích li. 5.3. Nguyên tắc trích li. 5.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích li trên đồ thị tam giác đều. 5.5. Các phương pháp trích li trong công nghiệp và phương pháp tính toán. 5.6. Cấu tạo thiết bị trích li. Chương 6: Quá trình kết tinh. 6.1. Khái niệm chung. 6.2. Các phương pháp và thiết bị kết tinh. 6.3. Tính toán quá trình kết tinh. Chương 7: Quá trình sấy. 7.1. Khái niệm chung. 7.2. Tĩnh lực học của quá trình sấy. 7.3. Động lực học của quá trình sấy. 7.4. Cấu tạo máy sấy.

×