Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europass cv-20121227-георгиева-bg

14,833 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Europass cv-20121227-георгиева-bg

  1. 1. Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Вера Георгиева verageorgieva@abv.bg http://verageorgieva.alle.bg/; http://verageorgieva.weebly.com/; http://azbukarche.webnode.com/ Skype vera.georgieva9 ТРУДОВ СТАЖ 12 Септ 95 - До сега Начален педагог Второ основно училище "Димитър Благоев" , Благоевград (България) Обучение на ученици от 6 до 10 години по следните учебни предмети: български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото, изобразително изкуство, музика, домашен бит и техника. От 2009 година преподавам ИТ на ученици от начален етап. Класен ръководител. 5 Септ 92 - 11 Септ 95 Начален педагог Начално училище , с. Церово (България) Учител Учител на ученици от 6 до 10 години. Учебни предмети: български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото, изобразително изкуство, музика, домашен бит и техника, околен свят. 4 Мар 87 - 30 Ноем 92 научен сътрудник ІІІ степен ВПИ Благоевград (ЮЗУ "Неофит Рилски" , Благоевград (България) Научна работа и преподавателска дейност в Инженерно - педагогически факултет на Висш педагогически институт в Благоевград. Ръководител на курсови работи на студенти, семинарни упражнения, оценка на практически изпити и др. 1 Септ 84 - 5 Мар 87 Начален педагог Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" , Якоруда (България) Учител на ученици от 6 до 10 години преподавател по : български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото, изобразително изкуство, музика, домашен бит и техника, околен свят.ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Ост 85 Магистър Начална училищна педагогика – начален учител специалист по изобразително изкуство ВПИ Благоевград, Благоевград Педагогика, дидактика, методика, математика, български език и др. 20 Февр 97 Втора професионално-квалификационна степен Софийски университет „Св.Климент Охридски” ЦИУУ ( Централин институт за усъвършенстване на учители), София Педагогически експеримент © Европейски съюз, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 1 / 4
  2. 2. Автобиография Вера Георгиева 1 Мар 06 - 10 Мар 06 „Базови и специфични компютърни умения на учители по начална педагогика” Министерство на образованието и науката – Национален педагогически център, Благоевград Компютърни системи25 Авг 06 - 25 Септ 06 Английски език А1 МОН, Национален педагогически център, Благоевград Английски език1 Ост 08 - 20 Ноем 09 Магистър-ескперт, учител по информационни технологии за начална училищна възраст ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Компютърни системи и технологии; Методология на педагогическото изследване и др.1 Ноем 09 - 2 Ноем 09 Интерактивни компютърни презентации Образование, СУ, София (България) 20 Ост 10 Първа професионално-квалификационна степен ДИПКУ Стара Загора, Стара Загора (България) Педагогическо изследване27 Апр 10 - 27 Май 10 Microsoft Live@Edu за създаване на уеб сайт MICROSOFT България, София 26 Юни 10 Придобита квалификация "Да провежда обучение при интегриране на технологията Multiple-Mouse в педагогическата практика" Microsoft, Bulgaria; Университет "Проф. Асен Златаров", Бургас, Бургас 1 Мар 11 "Работа с Microsoft Mischief. Един компютър - много мишки" Microsoft България,, Благоевград (България) 10 Мар 11 "Обучител за работа с образователен софтуер Envision" Нимеро, София 23 Мар 12 Създаване на презентации с Prezi" Образование и технологии, Благоевград (България) 5 Май 12 - 6 Май 12 "Интерактивни презентации за напреднали" Обучение, СУ, Благоевград (България) © Европейски съюз, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 2 / 4
  3. 3. Автобиография Вера Георгиева 27 Ост 12 WINDOWS в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя. Образование и технологии, Бургас (България) ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Майчин език български Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ Самостоятелно Слушане Четене Участие в разговор устно изложение английски B1 B1 A1 A1 Сертификат А1 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене Обща европейска езикова рамкаКомуникационни умения и Имам отлични комуникационни умения и компетенции, придобити в работата ми на учител- компетенции новатор и участията ми в Международни и Национални научно-практически конференции. Работата ми по международни и национални проекти обогатява комуникационните ми умения.Организационни умения и Отлични ортанизационни умения и компетентности, необходими за планиране, организиране и компетенции провеждане на ежедневните ми задължения. Компютърни умения и Отлично владеене на програмите на Windws и уеб приложения, свързани с образованието. компетенции Самостоятелно разработвам електронни уроци, подържам специализирни Уеб Сайтове ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ За въпроси и мнение, моля обърнете се към доц. д-р Траян Попкочев заместник ректор на Югозападен университет „Н. Рилски” по образователни дейности за бакалавърски програми. © Европейски съюз, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 3 / 4
  4. 4. Автобиография Вера Георгиева Публикации •"Възможности за използване на Интернет в обучението в IV клас" - Информационни технологии в обучението в I-IV клас, Югозападен университет "Неофит Рилски" "Приложение на Интернет в обучението на учениците от начална училищна възраст. Сайт на класа." - МОМН, Трета научно-практическа конференция "ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА", Ловеч "Интернет-сайт класса для началньных классов - педагогически организированная среда в помощь классному руководителю" - Проблемы непрерывного образования: проектирование, управление, функционирование. Издание на Министерство образования и науки Российской федерации, МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. - Материалы VIII Международной научно-практической конференции "Интернет-сайт класса для началньных классов - педагогически организированная среда в помощь классному руководителю" - "Информационные технологии в образовательном процессе начальной школы" - Материалы межвузовской научно-практической конференции. "Проектните задачи и информационните технологии в обучението по Роден край в първи клас - МОМН, Четвърта научно-практическа конференция "ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА", Стара Загора "Педагогически функции на САЙТ НА КЛАСА, ЮЗУ ", "Педагогическата наука - стратегии и решения", Студентски сборник с материали от студентска научна сесия, ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград; "Използване на интерактивни методи и информационни технологии в обучението на първокласници по общообразователни предмети", "E & M SMART EDUСATION",Международно научно списание за европейския интелектуален елит, брой 1, 2012г "Искам да ти разкажа за...", "Образование и технологии", брой 3/2012 г., Публикации в интернет: http://itlearning-bg.net/default.aspx, - машина на времето http://itlearning-bg.com/E-book/ZaProekta_1.aspx - електронна книга на учителяОтличия и награди Грамота от Министерство на образованието, младежта и науката за успешно участие на Национален конкурс "Училището - желана територия на ученика" Благодарствено писмо от директора на ПМГ "Акад. Сергей Корольов" гр. Благоевград за постижения на мои ученици. Благодарствено писмо от редактора на сайт за популяризирането на детски книги за участието на класа в четенето. Конференции май 2009 "Педагогическата наука - стратегии и решения" Студентска научна сесия 17-18. 04. 2010г "Информационни технологии в обучението І-ІV клас", ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград 18-20. 04. 2010 г Трета национална конференция "Водим бъдещето за ръка", гр. Ловеч; 31. 03. - 2. 04. 2011 г. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, гр. Стара Загора 22. 05. 2012 г. Международна научно-практическа конференция "Съвременното образование - изпреварващ фактор на устойчивото развитие" гр. София 29. 08. - 31. 08. 2012 г. "Иновации в обучението и познавателното развитие", гр. Бургас Проекти © Европейски съюз, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 4 / 4

×