Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giải phẫu vùng chi trên

 • Be the first to comment

Giải phẫu vùng chi trên

 1. 1. GIẢI PHẪUVÙNG CHI TRÊN
 2. 2. XƯƠNG CHI TRÊNĐAI VAI: XƯƠNG ĐÒN XƯƠNG VAI XƯƠNG CÁNH TAY MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 3. 3. XƯƠNG CHI TRÊN1- XƯƠNG ĐÒN:1.2- MÔ TẢ: BỜ SAU MẶT TRÊN TH ÂNĐẦU NGOÀIĐẦU CÙNG VAI BỜ TRƯỚC ĐẦU TRONGDIỆN KHỚP CÙNG VAI ĐẦU ỨC DIỆN KHỚP ỨC MẶT DƯỚI ĐƯỜNG THANG RÃNH DƯỚI ĐÒN CỦ NÓN ẤN DÂY CHẰNG SƯỜN ĐÒN
 4. 4. XƯƠNG CHI TRÊN 2- XƯƠNG VAI: 2.2- MÔ TẢ: GÓC TRÊN HỐ TRÊN GAI MÕM CÙNG VAI KHUYẾT VAI ÊN TR BỜ NG GÓC NGOÀI BỜ TRO Ổ CHẢO MÕM QUẠ O ÀI NG BỜ GAI VAI HỐ DƯỚI VAIMẶT SAU HỐ DƯỚI GAI MẶT TRƯỚC GÓC DƯỚI
 5. 5. XƯƠNG CHI TRÊN3- XƯƠNG CÁNH TAY:3.2- MÔ TẢ: CHỎM3.2.1- ĐẦU TRÊN: CỦ BÉCỦ LỚN ĐẦU TRÊN RÃNH GIAN CỦ CỔ GIẢI PHẪU CỔ PHẪU THUẬT BỜ TRONG RÃNH TK QUAY ÀI THÂN O BỜ NG LỒI CỦ DELTA BỜ TRƯỚC ĐẦU DƯỚI MẶT TRƯỚC TRONG- NGOÀI MẶT SAU
 6. 6. XƯƠNG CHI TRÊN3- XƯƠNG CÁNH TAY:3.2- MÔ TẢ: HỐ MÕM KHUỶU3.2.2- ĐẦU DƯỚI: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI HỐ VẸT MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONGHỐ QUAYCHỎM CONXƯƠNG QUAY RÒNG RỌC XƯƠNG TRỤ MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 7. 7. XƯƠNG CHI TRÊN3- XƯƠNG CÁNH TAY:3.2- MÔ TẢ:3.2.3- THÂN XƯƠNG: BỜ TRƯỚC I OÀ MẶ NG TT ỚC RƯ Ớ RƯ C TT TR ON MẶ G BỜ NGOÀI BỜ TRONG MẶT SAU
 8. 8. XƯƠNG CHI TRÊN
 9. 9. XƯƠNG CHI TRÊN4- XƯƠNG CẲNG TAY: MẶ BỜ TRƯỚC TT RƯ ƯỚC ĐẦU TRÊN ĐẦU TRÊNMẶT NGOÀI ỚC TR ẶT ONG M QUAY TRỤ TR MẶ U SA MẶT TS ẶT T HÂ N AU M THÂN BỜ SAU XƯƠNG QUAY XƯƠNG TRỤ BỜ GIAN CỐT MÀNG GIAN CỐT ĐẦU DƯỚI ĐẦU DƯỚI
 10. 10. XƯƠNG CHI TRÊN4- XƯƠNG CẲNG TAY:4.1- XƯƠNG QUAY:4.1.1- ĐẦU TRÊN: CHỎM LỒI CỦ QUAY RÃNH CƠ DUỖI NGÓN TRỎ CƠ DUỖI CÁC NGÓN RÃNH CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI RÃNH CƠ DUỖIMÕM TRÂM QUAY CỔ TAY QUAY DÀI, NGẮN
 11. 11. XƯƠNG CHI TRÊN4- XƯƠNG CẲNG TAY:4.1- XƯƠNG QUAY:4.1.2- ĐẦU DƯỚI: CHỎM XƯƠNG TRỤ MÕM TRÂM QUAY DIỆN KHỚP XƯƠNG THUYỀN MÕM TRÂM TRỤ KHUYẾT TRỤ
 12. 12. XƯƠNG CHI TRÊN4- XƯƠNG CẲNG TAY:4.2- XƯƠNG TRỤ: MÕM KHUỶU4.2.1- ĐẦU TRÊN: KHUYẾT RÒNG RỌC KHUYẾT QUAY MÕM VẸT LỒI CỦ TRỤ CHỎM TRỤ MÕM TRÂM TRỤ
 13. 13. XƯƠNG CHI TRÊN5- XƯƠNG CỔ TAY: THÁP NGUYỆT THUYỀN ĐẬU THANG MÓC THÊ CẢ
 14. 14. XƯƠNG CHI TRÊN6- XƯƠNG BÀN TAY: XƯƠNG CỔ TAY NỀN 1 CHỎM XƯƠNG ĐỐT BÀN 5 2 4 3 ĐỐT GẦNXƯƠNG ĐỐT NGÓN ĐỐT GIỮA ĐỐT XA
 15. 15. CƠ CHI TRÊNNHÓM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI CỘT SỐNG 1- CƠ THANG 2- CƠ LƯNG RỘNG 3 - CƠ TRÁM LỚN 4- CƠ TRÁM BÉ 5- CƠ NÂNG VAI
 16. 16. CƠ CHI TRÊN 4- CƠ TRÁM BÉ 3- CƠ NÂNG VAI 5- CƠ TRÁM LỚN 1- CƠ THANG2- CƠ LƯNG RỘNG
 17. 17. CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ CHI TRÊNNỐI VỚI THÀNH NGỰC 1- CƠ NGỰC LỚN 2- CƠ NGỰC BÉ 3- CƠ DƯỚI ĐÒN 4- CƠ RĂNG TRƯỚC
 18. 18. CƠ CHI TRÊN CƠ NGỰC LỚN BÓ ĐÒN CƠ NGỰC LỚN BÁM TẬN RÃNH GIAN CỦ BÓ ỨCKHÉP VÀ XOAYTRONG CÁNH TAY BÓ THẲNG BỤNG
 19. 19. CƠ CHI TRÊN CƠ DƯỚI ĐÒN CƠ DƯỚI ĐÒN CƠ NGỰC BÉ CƠ NGỰC BÉ 3 4 5BÁM TẬN MÕM QUẠKÉO XƯƠNG VAI XUỐNGDƯỚI, NÂNG LỒNG NGỰC
 20. 20. CƠ CHI TRÊN CƠ RĂNG TRƯỚC CƠ RĂNG TRƯỚCBÁM TẬN MẶT TRUOCXƯƠNG VAINÂNG LỒNG NGỰC
 21. 21. CƠ CHI TRÊNNHÓM CƠ VAI 1- CƠ DELTA 2- CƠ DƯỚI VAI 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÊN GAI 5- CƠ TRÒN LỚN 6- CƠ TRÒN BÉ
 22. 22. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ TRÊN GAI1- CƠ DELTA 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÒN BÉ 5- CƠ TRÒN LỚN
 23. 23. CƠ CHI TRÊN 6- CƠ DƯỚI VAI
 24. 24. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.1- LỚP NÔNG: NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: MÕM QUẠ CỦ TRÊN Ổ CHẢO ĐẦU NGẮN ĐẦU DÀI BÁM TẬN: GÂN CƠ NHỊ ĐẦU LỒI CỦ QUAYCƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAYCƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY TRẺ CÂN CƠ
 25. 25. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY 1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY 1.1.2- LỚP SÂU:BÁM TÂN: MÕM VẸTXƯƠNG TRỤ NGUYÊN UỶ: MÕM QUẠNGUYÊN UỶ: 2/3 DƯỚI BÁM TÂN: 1/3 TRÊNXƯƠNG CÁNH TAY XƯƠNG CÁNH TAY 2- CƠ CÁNH TAY 2- CƠ CÁNH TAY
 26. 26. CƠ CHI TRÊN1- CƠ CÁNH TAY:1.2- CƠ CÁNH TAY SAU: CƠ TAM ĐẦU CÁNH TAY CƠ TAM ĐẦU CÁNH TAY NGUYÊN ỦY: CỦ DƯỚI Ổ CHẢO ĐẦU TRONG ĐẦU DÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY ĐẦU NGOÀI GÂN CƠ TAM ĐẦU NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNGBÁM TÂN:: CÁNH TAYMÕM KHUỶU
 27. 27. 2- CƠ CẲNG TAY: CƠ CHI TRÊN2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:2.1.1- LỚP NÔNG: SẤP TRÒN GẤP CỔ TAY QUAY GAN TAY DÀI GẤP CỔ TAY TRỤ
 28. 28. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP GIỮA: CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNGNGUYÊN ỦY:- MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG- MÕM VẸT X. TRỤBÁM TẬN:ĐỐT GIỮA X.ĐỐT NGÓN 2- 5ĐỘNG TÁC:GẤP DỐT GẦN VÀ GẤP CỔ TAY
 29. 29. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2- GẤP NGÓN CÁI DÀI2.1.2- LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: ĐỘNG TÁC: ½ GIỮA MẶT TRƯỚC GẤP CỔ TAY X. QUAY GẤP ĐỐT XA BÁM TẬN: BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỐT XA NGÓN 2- 5 NGUYÊN ỦY: ĐỘNG TÁC: MẶT TRƯỚC- TRONG GẤP NGÓN 1 X. TRỤ VÀ MÀNG GIAN CỐT1- GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU
 30. 30. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: 3- CƠ SẤP VUÔNG 3- CƠ SẤP VUÔNGNGUYÊN ỦY:¼ DƯỚI MẶT TRƯỚC X.TRỤBÁM TẬN:1/4 DƯỚI MẶT TRƯỚC X. QUAYĐỘNG TÁC:SẤP CẲNG TAY- BÀN TAY
 31. 31. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:2.2.1- NHÓM NGOÀI( LÓP NÔNG): ĐỘNG TÁC: GẤP SẤP CẲNG TAY BÁM TẬN: MÕM TRÂM QUAY NGUYÊN ỦY: - 2/3 TRÊN MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI 1- CÁNH TAY QUAY 1- CÁNH TAY QUAY
 32. 32. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2- CƠ DƯỖI CỔ TAY 2- CƠ DƯỖI CỔ TAY2.2.1- NHÓM NGOÀI: QUAY DÀI QUAY DÀI 3- CƠ DƯỖI CỔ TAY 3- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY NGẰN QUAY NGẰN NGUYÊN ỦY: - 1/3 DƯỚI MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI NGUYÊN ỦY: - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 2 NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 3 ĐỘNG TÁC: ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY DUỖI, DẠNG BÀN TAY
 33. 33. 2- CƠ CẲNG TAY: CƠ CHI TRÊN2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:2.2.2- LỚP NÔNG: 1- CƠ KHUỶU2.2.2.1- NHÓM SAU: 4 CƠ NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: BỜ NGOÀI MÕM KHUỶU MẶT SAU XƯƠNG TRỤ ĐỘNG TÁC: DUỖI CẲNG TAY
 34. 34. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2- CƠ DUỖI CÁC NGÓN 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ NGUYÊN ỦY:ĐỘNG TÁC: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀIDUỖI NGÓN ÚT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT GIỮABÁM TẬN: NGÓN 2, 3, 4,NỀN XƯƠNG ĐỐT XANGÓN 5 ĐỘNG TÁC: DUỖI CỔ TAY, NGÓN TAYNGUYÊN ỦY:MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI 3- CƠ DUỖI NGÓN ÚT
 35. 35. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:2.2.2- NHÓM SAU:2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ 4- CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ 4- CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤNGUYÊN ỦY:MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀIBÁM TẬN:NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀNNGÓN 5ĐỘNG TÁC:DUỖI, KHÉP BÀN TAY
 36. 36. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 1- CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI2.2.2- NHÓM SAU: 1- CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 2- CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN 2- CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT NGUYÊN ỦY: BÁM TẬN: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT NGÓN 1 BÁM TẬN: ĐỘNG TÁC: NỀN XƯƠNG ĐỐT GẦN DẠNG NGÓN CÁI NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT GẦN NGÓN CÁI
 37. 37. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:2.2.2- NHÓM SAU: 4- CƠ DUỖI NGÓN TRỎ 4- CƠ DUỖI NGÓN TRỎ2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ3- CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI 3- CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 DƯỚI X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT NGUYÊN ỦY: BÁM TẬN: MẶT SAU 1/3 GIỮA X. TRỤ, GÂN DUỖI CÁC NGÓN MÀNG GIAN CỐT (NGÓN 2) BÁM TẬN: ĐỘNG TÁC: NỀN XƯƠNG ĐỐT XA DUỖI NHÓN TRỎ NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT XA NGÓN CÁI
 38. 38. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:2.2.2- NHÓM SAU:2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 5- CƠ NGỮA 5- CƠ NGỮA NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: MẶT NGOÀI, BỜ SAU X. QUAY ĐỘNG TÁC: NGỮA CẲNG TAY
 39. 39. CƠ CHI TRÊN1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY:NHÓM CƠ MÔ CÁI NHÓM CƠ MÔ ÚTNHÓM CƠ MÔ GIŨA
 40. 40. 3- CƠ BÀN TAY: CƠ CHI TRÊN3.1- GAN TAY:3.1.1- CƠ MÔ CÁI: CƠ ĐỐI NGÓN CÁI CƠ DẠNG NGÓN CÁI NGẮNCƠ GẤPNGÓN CÁI NGẮNCƠ KHÉP NGÓN CÁI
 41. 41. 3- CƠ BÀN TAY: CƠ CHI TRÊN3.1- GAN TAY:3.1.2- CƠ MÔ ÚT: CƠ DẠNG NGÓN ÚT NGẮN CƠ GẤP NGÓN ÚT NGẮN CƠ ĐỐI NGÓN ÚT
 42. 42. CƠ CHI TRÊN1- GAN TAY:1.1- LỚP SÂU:1.1.2- CƠ GAN TAY:1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA:GÂN CƠ GCCN NÔNG 3- 4GÂN CƠ GCCN NÔNG 2-5 GÂN CƠ GCCN SÂU
 43. 43. CƠ CHI TRÊN3- CƠ BÀN TAY:3.1- GAN TAY:3.1.3- CƠ MÔ GIỮA: GÂN GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU CƠ GIUN CƠ GIUN 1 2 3 4 GÂN GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNGGẤP NGÓN TAY
 44. 44. BÀN TAY1- GAN TAY:1.1- LỚP SÂU:1.1.2- CƠ GAN TAY:1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA: TÁC DỤNG: -GẤP KHỚP BÀN- ĐỐT - DUỖI KHỚP GIAN ĐỐT GẦN, GIAN ĐỐT XA - KHÉP CÁC NGÓN 1 3 2 CƠ GIAN CỐT GAN TAY
 45. 45. BÀN TAY 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: 1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA:TÁC DỤNG:-GẤP KHỚP BÀN- ĐỐT- DUỖI KHỚP GIAN ĐỐT GẦN, GIAN ĐỐT XA- DANG CÁC NGÓN 4 3 1 2 CƠ GIAN CỐT MU TAY
 46. 46. MẠCH MÁU CHI TRÊNNGUYÊN ỦYNGUYÊN ỦY ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN(P) ĐỘNG MẠCH CHI TRÊN
 47. 47. MẠCH MÁU CHI TRÊN BỜ DƯỚI CƠ BỜ DƯỚI CƠ NGỰC LỚN NGỰC LỚN ĐỘNG MẠCH NÁCH ĐỘNG MẠCH NÁCH CÁCH NẾP CÁCH NẾP KHUỶU 3cm KHUỶU 3cm ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY ĐỘNG MẠCH CÁNH TAYNẾP GẤPNẾP GẤPCỔ TAYCỔ TAY ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY ((QUAY- TRỤ) QUAY- TRỤ) ĐỘNG MẠCH BÀN TAY ĐỘNG MẠCH BÀN TAY --CUNG GAN TAY NÔNG CUNG GAN TAY NÔNG --CUNG GAN TAY SÂU CUNG GAN TAY SÂU
 48. 48. MẠCH MÁU CHI TRÊN 1- ĐỘNG MẠCH NÁCH: 2- ĐM CÙNG VAI NGỰC NHÁNH ĐÒN 1- ĐM NGỰC TRÊN NHÁNH CÙNG VAI NHÁNH DELTA NHÁNH NGỰC5- ĐM MŨ CÁNH TAYTRƯỚC 4- ĐM DƯỚI VAI6- ĐM MŨ CÁNH TAY 3- NGỰC NGOÀISAU
 49. 49. MẠCH MÁU CHI TRÊN2- ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY: ĐM CÁNH TAY SÂU ĐM CÁNH TAY ĐM BÊN TRỤ TRÊN ĐM BÊN TRỤ DƯỚI ĐM QUAY ĐM TRỤ
 50. 50. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY1- ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY SÂU2- ĐỘNG MẠCH BÊN TRỤ TRÊN3- ĐỘNG MẠCH BÊN TRỤ DƯỚI
 51. 51. MẠCH MÁU CHI TRÊN3- ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY:3.1- ĐỘNG MẠCH TRỤ: ĐM QUẶT NGƯỢCTRỤ GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CƠ SẤP TRÒN ĐM QUẶT NGƯỢC QUAY ĐM GIAN CỐT CHUNG ĐM QUAY ĐM TRỤ ĐM GIAN CỐT TRƯỚC TK GIAN CỐT TRƯỚC
 52. 52. MẠCH MÁU CHI TRÊN3- ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY:3.2- ĐỘNG MẠCH QUAY ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC QUAY CƠ CÁNH TAY QUAY ĐỘNG MẠCH QUAY NHÁNH NÔNG TK QUAY
 53. 53. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH TRỤ4- GAN TAY: NHÀNH SÂU ĐỘNG MẠCH QUAY ĐỘNG MẠCH TRỤ NHÁNH GAN TAY NÔNG ĐỘNG MẠCH QUAY CUNG GAN TAY NÔNG NHÁNH GAN NGÓN RIÊNGNHÁNH GAN NGÓN GHUNGCUNG GAN TAY NÔNG
 54. 54. MẠCH MÁU CHI TRÊN4- BÀN TAY: ĐỘNG MẠCH TRỤ ĐỘNG MẠCH QUAY NHÁNH GAN TAY SÂU ĐỘNG CUNG GAN TAY MẠCH SÂU TRỤ ĐỘNG MẠCH GAN ĐỐT BÀN ĐỘNG MẠCH NGÓN CÁI CHÍNH ĐỘNG MẠCH QUAY NGÓN TRỎ CUNG GAN TAY SÂU
 55. 55. MẠCH MÁU CHI TRÊN 4- BÀN TAY: CUNG GAN CỔ TAY CUNG GAN TAY SÂU NHÁNH GAN ĐỐT BÀNCUNG GAN TAY NÔNG(NHÁNH GAN NGÓN CHUNG)
 56. 56. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH QUAY1- ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC QUAY2- ĐỘNG MẠCH QUAY VÙNG CẲNG TAY3- ĐỘNG MẠCH GAN TAY NÔNG VÙNG GAN TAY4- ĐỘNG MẠCH NGÓN CÁI CHÍNH
 57. 57. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH TRỤ 1- ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC TRỤ 2- ĐỘNG MẠCH GIAN CỐT CHUNGĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCHGIAN CỐT TRƯỚC GIAN CỐT SAUĐỘNG MẠCH QUẶTNGƯỢC GIAN CỐT 3- ĐỘNG MẠCH TRỤ VÙNG CẲNG TAY 4- ĐỘNG MẠCH GAN TAY SÂU GAN TAY
 58. 58. MẠCH MÁU CHI TRÊN TM NỀN TM ĐẦU TM GIỮA ĐẦU TM GIỮA NỀNTM GIỮA CẲNG TAY TM ĐẦU TM NỀNM TĨNH MẠCHM TĨNH MẠCH
 59. 59. THẦN KINH CHI TRÊN
 60. 60. THẦN KINH CHI TRÊN1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY: C4 C5 C6 N TRÊ C7 C ƯỚ U TR A GI Ữ SA C8 TRƯỚC I SAU OÀ ỚI D1 NG DƯ U SAU SA ƯỚC TR G TRON BÓ NGÀNH THÂN
 61. 61. THẦN KINH CHI TRÊN1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY: TK CƠ BÌ RỄ NGOÀI TK GIỮA TK QUAY RỄ TRONG TK GIỮA TK NÁCH ÀI NGO BÓ U NG SA O BÓ TR BÓ TK BÌ CẲNG TAY TRONG TK BÌ CÁNH TAY TRONG TK TRỤ
 62. 62. THẦN KINH CHI TRÊN2- BÓ NGOÀI:2.1- TK CƠ BÌ: TK CƠ BÌ CƠ QỤA- CÁNH TAY TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI
 63. 63. THẦN KINH CHI TRÊN2- BÓ NGOÀI:2.1- TK CƠ BÌ: TK CƠ BÌ CƠ QUẠ CÁNH TAY NHÀNH TK VẬN ĐỘNG TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI TẤT CẢ CƠ VÙNG CÁNH TAY TRƯỚC
 64. 64. THẦN KINH CHI TRÊN2- BÓ NGOÀI:2.2- TK GIỮA:2.2.1- VÙNG CÁNH TAY: RỄ NGOÀI TK GIỮA RỄ TRONG TK GIỮA TK GIỮA ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY ỐNG CÁNH TAY
 65. 65. THẦN KINH CHI TRÊN2- BÓ NGOÀI:2.2- TK GIỮA:2.2.3- VÙNG CẲNG TAY: THẦN KINH THẦN KINH GIỮA GIAN CỐT TRƯỚC VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CÁC CƠ VẬN ĐỘNG CƠ VÙNG CẲNG TAY TRƯỚC SẤP VUÔNG NGOẠI TRỪ CƠ: -GẤP CỒ TAY TRỤ - ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU
 66. 66. THẦN KINH CHI TRÊN2- BÓ NGOÀI:2.2- TK GIỮA:2.2.4- BÀN TAY: NHÁNH NÔNG THẦN KINH GIỮA CẢM GIÁC 3 NGÓN RƯỠI NGOÀI THẦN KINH TRỤ THẦN KINH GIỮA
 67. 67. THẦN KINH CHI TRÊN2- BÓ NGOÀI: THẦN KINH TRỤ2.2- TK GIỮA:2.2.4- BÀN TAY: NHÁNH SÂU THẦN KINH GIỮA VẬN ĐỘNG 5 CƠ: - DẠNG NGÓN CÁI NGẮN - ĐỐI NGÓN CÁI - GẤP NGÓN CÁI - CƠ GIUN 1, 2
 68. 68. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH GIỮA TỔN THUƠNG THẦN KINH GIỮA
 69. 69. THẦN KINH CHI TRÊN3- BÓ SAU:3.2- TK QUAY: TK NÁCH- ĐM MŨ CÁNH TAY SAU TK QUAY- ĐM CÁNH TAY SÂU CƠ TRÒN LỚN LỖ TAM GIÁC CÁNH TAY- TAM ĐẦU ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU NHÁNH BÌ CẲNG TAY SAUNHÁNH CHO CƠ KHUỶUĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU
 70. 70. THẦN KINH CHI TRÊN3- BÓ SAU:3.2- TK QUAY:3.2.1- TK QUAY NÔNG: TK QUAY ĐỘNG MẠCH TK QUAY SÂU CÁNH TAY TK QUAY NÔNG ĐỘNG MẠCH TRỤ CƠ CÁNH TAY QUAY ĐỘNG MẠCH QUAY BẮT MẠCH QUAY
 71. 71. THẦN KINH CHI TRÊN3- BÓ SAU:3.2- TK QUAY:3.2.1- TK QUAY NÔNG: TK QUAY NÔNG HỐ LÀO CẢM GIÁC 3NGÓN ½ CẢM GIÁC 3NGÓN ½ NGOÀI MU TAY NGOÀI MU TAY
 72. 72. THẦN KINH CHI TRÊN TK QUAY3- BÓ SAU:3.2- TK QUAY: TK QUAY NÔNG3.2.2- TK QUAY SÂU: TK QUAY SÂU CƠ NGỮA TK QUAY NÔNG NHÁNH GIAN CỐT SAU TK QUAY NÔNG: VẬN ĐỘNG NHÓM CƠ VẬN ĐỘNG NHÓM CƠ CẢM GIÁC 3NGÓN RƯỠI DUỖI- NGỮA, NGOẠI TRỪ DUỖI- NGỮA, NGOẠI TRỪ NGOÀI MU TAY CƠ CÁNH TAY QUAY VÀ CƠ CÁNH TAY QUAY VÀ CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY DÀI CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY DÀI
 73. 73. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH QUAY TỔN THUƠNG THẦN KINH QUAY
 74. 74. THẦN KINH CHI TRÊN4- BÓ TRONG:4.1- TK TRỤ:4.1.2- VÙNG CẲNG TAY: THẦN KINH TRỤ VẬN ĐỘNG: -CƠ GẦP CỔ TAY TRỤ - ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG -CÁC NGÓN SÂU CƠ GẤP CỔ TAY TRỤ
 75. 75. THẦN KINH CHI TRÊN4- BÓ TRONG:4.1- TK TRỤ:4.1.3- VÙNG BÀN TAY: CẢM GIÁC 1 NGÓN RƯỠI TRONG NHÁNH NÔNG THẦN KINH TRỤ THẦN KINH GIỮA THẦN KINH TRỤ
 76. 76. THẦN KINH CHI TRÊN4- BÓ TRONG:4.1- TK TRỤ:4.1.3- VÙNG BÀN TAY: NHÁNH SÂU THẦN KINH GIỮA THẦN KINH TRỤ NHÀNH NÔNG NHÁNH SÂU THẦN KINH TRỤ THẦN KINH TRỤVẬN ĐỘNG TẤT CẢ CÁCCƠ GAN TAY, NGOẠI TRỪ:-DẠNG NGÓN CÁI NGẮN- ĐỐI NGÓN CÁI- GẤP NGÓN CÁI- CƠ GIUN 1, 2
 77. 77. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH TRỤ TỔN THUƠNG THẦN KINH TRỤ

×