Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B spec-r0(thuyet minh chung)

453 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

B spec-r0(thuyet minh chung)

 1. 1. 1 - M« t¶ chung1.1 c¸c th«ng sè c¬ b¶n ChiÒu d i lín nhÊt: 91.94 m ChiÒu d i hai trô: 84.97 m ChiÒu réng thiÕt kÕ 15.30 m ChiÒu cao m¹n 7.90 m Mín n−íc thiÕt kÕ 6.38 m Sè thuyÒn viªn 19 ng−êi M¸y chÝnh C«ng suÊt 2400 HP Vßng quay m¸y1.2 dung tÝch Tæng dung tÝch ®¨ng ký: 2998GT Träng t¶i to n phÇn: 5000.0 tÊn1.3 vïng ho¹t ®éng T u ho¹t ®éng trªn tuyÕn biÓn cÊp kh«ng h¹n chÕ - vïng biÓn §«ng Nam ¸ v B¾c ¸, tho¶ m·n cÊp kh«ng h¹n chÕ cña Quy ph¹m ph©n cÊp v ®ãng t u biÓn vá thÐp ViÖt Nam -TCVN 2003 v söa ®æi n¨m 2005.1.4 Ph©n cÊp T u ®−îc ph©n cÊp bëi §¨ng kiÓm ViÖt Nam víi cÊp th©n t u l *VRH, T u chë dÇu cã ®iÓm chíp ch¸y <60oC, v cÊp m¸y t u l *VRM.1.5 Lo¹i tµu T u h ng kh« vá thÐp l¾p 01 m¸y diesel lai 01 ch©n vÞt. TuyÕn h×nh d¹ng h«ng trßn, ®u«i v¸t, b¸nh l¸i kiÓu NASA.1.6 c«ng dông T u ®−îc chÕ t¹o ®Ó chë d u.1.7 quèc tÞch T u mang quèc tÞch ViÖt Nam B-2
 2. 2. 1.8 ChiÒu cao vµ ®é cong ngang boong ChiÒu cao gi÷a c¸c boong (t¹i ®−êng t©m t u) - Boong d©ng mòi: 2.30 m - Boong d©ng l¸i: 2.50 m - Boong cøu sinh : 2.50 m - Boong lÇu l¸i: 2.50 m - Nãc lÇu l¸i: 2.50 m - §é cong ngang boong: 150 mm1.9 bè trÝ chung T u ®−îc cÊu t¹o bëi kÕt cÊu ®¸y ®«i, m¹n kÐp, cã mét boong chÝnh cã ®é n©ng 650mm, víi boong n©ng ®u«i v boong n©ng mòi, hai khoang h ng, ba lÇu trªn boong, th−îng tÇng sinh ho¹t v buång m¸y ®−îc ®Æt ë phÝa ®u«i t u. To n bé th©n t u gåm 11 v¸ch ngang kÝn n−íc t¹i c¸c s−ên Sn2, Sn7, Sn27, Sn31, Sn34, Sn49, Sn64, Sn79, Sn94, Sn110, Sn119. Cô thÓ ®−îc bè trÝ v ph©n khoang nh− sau: -D−íi ®¸y ®«i * §¸y ®«i vïng buång m¸y cao 1,30m tõ Sn7-Sn27 bao gåm: KÐt dÇu bÈn tõ Sn7-Sn12 KÐt gi÷ n−íc ®¸y t u tõ Sn7-Sn12 m¹n ph¶i KÐt dÇu tr n FO tõ Sn7-Sn12 m¹n tr¸i Hai kÐt dÇu ®«t DO 2 (P,T) tõ Sn17-Sn30 KÐt dÇu LO tuÇn ho n gi÷a hai b¨ng bÖ m¸y tõ Sn18-Sn26. * §¸y ®«i vïng khoang hµng cao 1,0m tõ Sn30 tíi v¸ch chèng va bao gåm: Tõ Sn27-Sn49: l hai kÐt n−íc d»n 6 (ph¶i, tr¸i) Tõ Sn49-Sn64: l hai kÐt n−íc d»n 5 (ph¶i, tr¸i) Tõ Sn64-Sn79: l hai kÐt n−íc d»n 4 (ph¶i, tr¸i) Tõ Sn79-Sn89: l hai kÐt n−íc d»n 3 (ph¶i, tr¸i) Tõ Sn89-Sn110: l hai kÐt n−íc d»n 2 (ph¶i, tr¸i) - D−íi boong chÝnh *PhÇn ®u«i tµu: Tõ vd-Sn2 l kÐt n−íc ngät No.2, tõ Sn2-Sn7 hai bªn m¹n l hai kÐt ngät (tr¸i+ph¶i) ®èi xøng nhau qua däc t©m t u, v kÐt th¶i tõ Sn2-Sn7. B-3
 3. 3. * Khu vùc buång m¸yBuång m¸y tõ Sn7-Sn27 ®−îc bè trÝ phï hîp víi m¸y chÝnh, ®ñ diÖn tÝch s n cho m¸yphô, v c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm phôc vô hÖ thèng ®éng lùc cña t u.Bè trÝ c¸c kÐt dÇu trùc nhËt v kÐt dÇu l¾ng cã vÞ trÝ, dung tÝch phï hîp víi sù ho¹t ®éngcña m¸y chÝnh v c¸c hÖ thèng liªn quan.Buång m¸y ®−îc bè trÝ lèi tho¸t hiÓm trùc tiÕp lªn boong chÝnh tõ Sn16-Sn18 bªn m¹nph¶i t u.Trong buång m¸y cßn bè trÝ kÐt dÇu FO No2(ph¶i +tr¸i) tõ Sn7-Sn13 ®èi xøng nhau quadäc t©m t u. Tõ Sn13-Sn16 m¹n ph¶I l kÐt dÇu b«I tr¬n xilanh, m¹n tr¸I l kÐt dÇu dùtr÷ L.O v kÐt dÇu l¾ng L.O. Tõ Sn23 – Sn30 bè trÝ kÐt dÇu F.O No.1 (ph¶i +tr¸i) * Khu vùc buång b¬mBuång b¬m tõ Sn27-Sn31 ®−îc bè trÝ ®Ó ®Æt b¬m dÇu h ng * Vïng khoang hµng Tõ Sn31 - Sn34 l 2 kÐt l¾ng, (ph¶i+tr¸i) Tõu S34 – Sn49 l 2 kÐt dÇu h ng No.5(ph¶i+tr¸i) Tõu S49 – Sn64 l 2 kÐt dÇu h ng No.4(ph¶i+tr¸i) Tõu S64 – Sn79 l 2 kÐt dÇu h ng No.3(ph¶i+tr¸i) Tõu S79 – Sn94 l 2 kÐt dÇu h ng No.2(ph¶i+tr¸i) Tõu S94 – Sn110 l 2 kÐt dÇu h ng No.1(ph¶i+tr¸i) *Vïng mòi tµu. Tõ Sn110-Sn119 l hai kÐt n−íc d»n No2(ph¶i+tr¸i) ®èi xøng nhau qua däc t©m t u. Tõ Sn119-mòi l kÐt d»n mòi. Thïng xÝch neo tõ Sn116-Sn119 réng 1800 mm c¸ch chuÈn ®¸y 5700 mm. - Trªn boong chÝnh: * Vïng ®u«i tµu:Tõ v®-Sn2 bªn m¹n ph¶i l buång b¬m ch÷a ch¸y sù cè v m¸y ph¸t , bªn m¹n tr¸i lkho bÕp, ë khu vùc gi÷a l buång m¸y l¸i bè trÝ sÐc t¬ l¸i, m¸y l¸i sù cè v c¸c thiÕt bÞ ®ikÌm kh¸c. Tõ Sn2-Sn9 bªn tr¸i l bÕp Tõ Sn2-Sn7 bªn ph¶i l buång giÆt + sÊy Tõ Sn7-Sn13 bªn ph¶i l nh t¾m + VS Tõ Sn9 – Sn20 bªn tr¸I l CLB, ë gi÷a l giÕng m¸y B-4
 4. 4. Tõ Sn20-Sn27 l khu vùc buång ë cña thuyÒn viªn. *Khu vùc khoang hµngBè trÝ cÇu boong ®i tõ boong n©ng l¸I ®Õn boong nÊng mòi Tõ Sn30-Sn112Trªn boong chÝnh bè tri c¸c miªng khoang dÇu h ng t¹i c¸c s−ên Sn32, Sn36, Sn51,Sn66, Sn81, Sn96Bè trÝ 01 cÇn cÈu èng cã søc n©ng 1.0 tÊn tÇm víi 12.0 m t¹i s−ên 49.Ngo i ra khu vùc n y cßn bè trÝ c¸c èng th«ng h¬i c¸c khoang h ng, th«ng h¬i c¸c kÐtn−íc d»n, lèi xuèng c¸c kÐt d»n, cét bÝch ch»ng buéc, lan can cao 1000 mm. * Vïng mòi tµu Tõ Sn112-mòi bao gåm c¸c kho boong , kho s¬n, kho thuû thñ tr−ëng , kho d©y. - Boong n©ng l¸i: Boong n©ng l¸i tõ V§-Sn25 bao gåm c¸c buång phßng nh− sau: Tõ V§-Sn5 bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ch»ng buéc. Tõ Sn 5-Sn18 bªn m¹n ph¶i gåm c¸c buång phßng:Buång CO2 , nh t¾m, buång 1 ng−êi. Tõ Sn 5-Sn18 bªn m¹n tr¸i gåm c¸c buång phßng:Buång ®iÒu ho trung t©m, v¨n phßng v lèi tho¸t hiÓm buång m¸y. Tõ Sn 5-Sn18 khu vùc gi÷a: tõ Sn5-Sn8 l kho, tõ Sn8-Sn17 l giÕng m¸y. Tõ Sn20-Sn25 ë gi÷a l buång l m h ng, hai bªn bè trÝ 02 buång 02 ng−êi. - Boong n©ng mòi: *Trªn boong n©ng mòi bè trÝ m¸y neo, cét ®Ìn mòi v c¸c thiÕt bÞ ch»ng buéc - Boong cøu sinh: Boong cøu sinh kÐo d i tõ Sn3-Sn17, s¸t mçi bªn m¹n t u bè trÝ 02 xuång cøu sinh(xuång cÊp cøu) v 02 phao tù thæi. Tõ Sn12 – Sn17 hai bªn m¹n l buång thuyÒn viªn, ë gi÷a l buång y tÕ Tõ Sn20 – Sn25 l buång thuyÒn tr−ëng v buång m¸y tr−ëng - Boong lÇu l¸i: * Bè trÝ buång h¶i ®å, buång v« tuyÕn ®iÖn v c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm phôc vô cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn con t u. - Nãc lÇu l¸i: *Nãc lÇu l¸i bè trÝ cét ®Ìn v c¸c hÖ thèng tÝn hiÖu. B-5
 5. 5. Cty cæ phÇn thiÕt kÕ vµ dÞch vµ ThuyÕt minh dÞch vô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn T50-26/B-102 2- vá tµu2.1 m« t¶ chung 2.1.1 kÕt cÊu Boong,m¹n v ®¸y ®«i vïng khoang h ng kÕt cÊu theo hÖ thèng däc, vïng buång m¸y, vïng l¸i v vïng mòi kÕt cÊu theo hÖ thèng ngang. KÕt cÊu cña t u ®−îc tÝnh theo mín n−íc tÝnh to¸n. ViÖc ®ãng t u ph¶i phï hîp víi quy ph¹m, quy ®Þnh cña c¬ quan ph©n cÊp v kh¶ n¨ng thùc tÕ cña nh m¸y. T u ph¶i ®−îc tiÕn h nh lªn ® b¶o d−ìng ®Þnh kú theo yªu cÇu cña c¬ quan ph©n cÊp. Mäi h×nh thøc kÕt cÊu v bè trÝ trang thiÕt bÞ trªn t u ph¶i ®¶m b¶o cã thÓ dÔ d ng kiÓm tra, b¶o tr×, b¶o d−ìng. TiÕn h nh thö kÝn n−íc, kÝn khÝ ®èi víi c¸c kÐt liÒn vá theo yªu cÇu cña c¬ quan ph©n cÊp. C¸c lç khoÐt, m¸ng th«ng giã ph¶i ®−îc bè trÝ hîp lý v ®¶m b¶o theo yªu cÇu cña quy ph¹m. C¸c ®−êng h n, c¸c chç v¸t mÐp ph¶i ®−îc m i nh n ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt v quy ph¹m. Nh m¸y ph¶i chuÈn bÞ c¸c v¨n b¶n cho viÖc nghiÖm thu tõng phÇn, lËp c¸c quy tr×nh thö cho c¸c h¹ng môc, theo yªu cÇu cña c¬ quan ph©n cÊp trong qu¸ tr×nh ®ãng t u. 2.1.2 vËt liÖu vµ c«ng viÖc ®ãng tµu KÕt cÊu bao gåm thÐp §óc v thÐp RÌn ®−îc s¶n xuÊt bëi quy tr×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng v ®−îc c¬ quan ph©n cÊp xÐt duyÖt. To n bé thÐp dïng cho vá t u (trõ c¸c n¾p khoang h ng), ph¶i l thÐp ®ãng t u ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng cña c¬ quan ph©n cÊp. C¸c lo¹i thÐp kh«ng ®−îc c¬ quan ph©n cÊp quy ®Þnh th× ph¶i ®¹t tiªu chuÈn CCS v tiªu chuÈn thùc tÕ cña nh m¸y, ®ång thêi ph¶i ®−îc chñ t u chÊp nhËn. 2.1.3 hµn H-1
 6. 6. Cty cæ phÇn thiÕt kÕ vµ dÞch vµ ThuyÕt minh dÞch vô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn T50-26/B-102 Sö dông ph−¬ng ph¸p h n tay v h n b¸n tù ®éng ®Ó l¾p r¸p kÕt cÊu to n bé th©n t u. Tr−íc khi h n, thÐp ph¶i ®−îc l m s¹ch bÒ mÆt v v¸t mÐp. TiÕn h nh h n xung quanh c¸c mÐp cña to n bé mãc nèi v khung khoÐt lç... TiÕn h nh h n kÝn n−íc trªn hai m¹n cña c¬ cÊu däc t¹i vÞ trÝ ngËp s©u trong n−íc, c¸c s n ngang kÝn n−íc v c¸c v¸ch ngang kÝn n−íc. TiÕn h nh söa l¹i c¸c lç ®inh v c¸c chç khiÕm khuyÕt kh¸c b»ng c¸ch m i hoÆc h n l¹i. TiÕn h nh kiÓm tra kh«ng ph¸ huû theo yªu cÇu cña c¬ quan ph©n cÊp. C¸c ph−¬ng ph¸p söa ch÷a c¸c lç khoÐt nhÇm, c¸c mèi nèi kh«ng th¼ng h ng v c¸c lç hæng qu¸ lín ph¶i ®−îc c¬ quan ph©n cÊp v ®¹i diÖn cña chñ t u th«ng qua. H n liªn tôc hai phÝa cho c¸c ®−êng h n t¹i c¸c khu vùc lé ra trong m«i tr−êng Èm −ít trªn vá t u C¸c quy c¸ch lùa chon kh«ng thu«c ph¹m vi cña c¬ quan ®¨ng kiÓm sÏ ®−îc triÓn khai theo thùc tÕ thi c«ng v ý kiÕn cña chñ t u2.2 Sèng mòi vµ sèng ®u«i Sèng mòi ®−îc gia c«ng b»ng thÐp tÊm v ®−îc gia c−êng b»ng c¸c M· ngang. Sèng ®u«i ph¶i ®−îc gia c«ng cã b¸n kÝnh, ®−îc uèn theo ®−êng cong tuyÕn h×nh v h n v o t«n vá, t«n ky l¸i. Sèng ®u«i ®−îc gia c«ng b»ng thÐp h n, ®−îc t¹o h×nh, mét phÇn liªn kÕt víi b¸nh l¸i v trô ch©n vÞt víi mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp.2.3 t«n vá To n bé t«n vá sÏ ®−îc h n v nèi gi¸p ®Çu. T«n vá t¹i c¸c èng luån xÝch, bÖ ®ì neo ph¶i ®−îc gia c−êng ®Ó tr¸nh c¸c h− h¹i c¬ häc. T«n ®¸y ph¼ng phÝa mòi sÏ ®−îc gia c−êng ®Ó chèng l¹i hiÖn t−îng slamming theo yªu cÇu cña quy ph¹m.2.4 kÕt cÊu ®¸y H-2
 7. 7. Cty cæ phÇn thiÕt kÕ vµ dÞch vµ ThuyÕt minh dÞch vô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn T50-26/B-102 §¸y ®«i ®−îc kÐo d i t v¸ch sau buång m¸y ®Õn v¸ch chèng va. Vïng khoang h ng ®−îc kÕt cÊu theo hÖ thèng däc, vïng cßn l¹i kÕt cÊu theo hÖ thèng ngang. T«n vá ®¸y ®−îc l¾p víi ®é v¸t cña ® ngang. Bè trÝ c¸c ® ngang ®¸y v c¸c gia c−êng ®¸y trong theo chiÒu däc ë gi÷a t u v chuyÓn dÇn th nh hÖ thèng ngang ë mòi v ®u«i t u. To n bé c¸c lç quan s¸t, lç khoÐt gi¶m träng kÕt cÊu v c¸c lç hë cña sèng däc t¹i ® ngang ®¸y sÏ ®−îc g¾n c¸c thanh gia c−êng. Bè trÝ c¸c kÐt cÇn thiÕt v c¸c hè tô n−íc ®¸y t u t¹i c¸c vÞ trÝ thÝch hîp trong ®¸y ®«i. Bè trÝ ®¸y ®«i bªn d−íi buång m¸y cho c¸c kÐt dÇu, van th«ng biÓn (®−îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ kÕt cÊu) ® ngang ®Æc ®−îc ë mçi kho¶ng s−ên. §¸y ®«i vïng d−íi m¸y chÝnh ph¶i ®−îc chÕ t¹o cho phï hîp víi bÖ m¸y chÝnh v ph¶i ®ñ ®é bÒn ®Ó chÞu ®−îc t¶i v ®é rung. C¸c lç th«ng khÝ v lç tho¸t n−íc ph¶i phï hîp víi dßng ch¶y cña chÊt láng, ®Æc biÖt l xung quanh èng hót cña m¸y b¬m.2.5 c¸c boong To n bé c¸c boong ph¶i ®−îc h n v nèi gi¸p ®Çu. Boong vïng khoang h ng ®−îc kÕt cÊu theo hÖ thèng däc ®−îc gia c−êng nhê c¸c sèng ngang boong, vïng ®u«i v mòi t u l hÖ thèng kÕt cÊu ngang. T¹i c¸c vÞ trÝ bªn d−íi têi neo, têi ch»ng buéc, cét bÝch, s«ma... ph¶i ®−îc gia c−êng. MÐp cña t«n vá ®−îc m i trßn .2.6 C¸c cét chèng vµ sèng Trong khoang m¸y ®Æc biÖt l trong buång m¸y, bè trÝ c¸c cét chèng v sèng däc ®Ó liªn kÕt víi c¸c s−ên khoÎ liªn kÕt víi x ngang boong khoÎ.2.7 v¸ch C¸c v¸ch ng¨n kÝn n−íc sÏ ®−îc kÐo d i tíi boong trªn v sÏ ®−îc thi c«ng theo b¶n vÏ kÕt cÊu. C¸c v¸ch ngang trong c¸c khoang h ng l lo¹i tr¬n víi c¸c nÑp däc v sèng ngang. C¸c v¸ch ng¨n bªn ngo i cña to n bé c¸c lÇu trªn boong sÏ cã kÕt cÊu thÐp. H-3
 8. 8. Cty cæ phÇn thiÕt kÕ vµ dÞch vµ ThuyÕt minh dÞch vô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn T50-26/B-102 Bè trÝ c¸c v¸ch ng¨n thÐp ®Ó bao xung quanh buång c¸c kho, c¸c v¸ch ng¨n bªn trong cña lÇu trªn boong ph¶i ®−îc gia c−êng.2.8 C¸c s−ên C¸c s−ên ®−îc l m tõ c¸c thÐp gãc ®Òu c¹nh C¸c sèng däc, gia c−êng...sÏ ®−îc h n liªn tôc trong c¸c kÐt −ít, bè trÝ c¸c lç tho¸t n−íc hoÆc hoÆc c¸c lç thæi quÐt.2.9 BÖ Bè trÝ to n bé c¸c bÖ h n cho m¸y chÝnh, m¸y phô, nåi h¬i... Bè trÝ gia c−êng ®Æc biÖt cho m¸y phô t¹i vÞ trÝ x¶y ra dao ®éng côc bé. C¸c bÖ cña têi, têi neo, b¸nh l¸i, cÈu v cÈu xuång sÏ ®−îc gia c−êng ®Ó tr¸nh c¸c lùc tËp trung v c¸c dao ®éng qu¸ møc. Bè trÝ c¸c bÖ cho s«ma bªn ngo i t«n vá ®Ó dÔ d ng ®iÒu khiÓn v tr¸nh h− h¹i cho d©y ch»ng buéc.2.10 m¹n ch¾n sãng vµ lan can tay vÞn Bè trÝ m¹n ch¾n sãng trªn boong chÝnh vïng khoang h ng v lan can tay vÞn thÐp víi c¸c èng v thanh trßn cho to n bé th−îng tÇng ®−«i v boong th−îng tÇng mòi nh− trong b¶n vÏ bè trÝ chung. Lç khoÐt cña m¹n ch¾n sãng t¹i vÞ trÝ g¾n c¸c s«ma ph¶i ®−îc m i trßn ë c¸c gãc v ®−îc h n thanh b¸n nguyÖt ®Ó tr¸nh bÞ ®øt gÉy do ch x¸t.2.11 kho xÝch Bè trÝ c¸c kho xÝch víi v¸ch ph©n chia ë gi÷a ®Ó chøa xÝch nh− trong b¶n vÏ bè trÝ chung. Bè trÝ lç bËc thang trong kho xÝch v trang bÞ c¸c miÖng lç khoÐt. Gia c−êng kÕt cÊu t¹i ®¸y kho xÝch v trang bÞ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt.2.12 v©y gi¶m l¾c Bè trÝ v©y gi¶m l¾c lo¹i liªn tôc ë 2 bªn h«ng t u bao gåm thÐp trßn h n víi thanh dÑt. V©y gi¶m l¾c ®−îc l m thu«n vÒ hai ®Çu.2.13 nót ®¸y H-4
 9. 9. Cty cæ phÇn thiÕt kÕ vµ dÞch vµ ThuyÕt minh dÞch vô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn T50-26/B-102 Trang bÞ mét nót ®¸y v l¾p chóng ë kÐt vá bao gåm kÐt dÇu, khoang c¸ch ly v t¹i c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt kh¸c. KÝch th−íc, vËt liÖu v thiÕt kÕ ph¶i theo thùc tÕ cña nh m¸y v ph¶i ®−îc chñ t u chÊp nhËn. Bè trÝ c¸c nót ®¸y c ng gÇn víi ®iÓm thÊp nhÊt cña kÐt c ng tèt .2.14 C¸c kÐt nhá Bè trÝ c¸c kÐt chøa, kÐt l¾ng/kÐt trùc nhËt…cã dung tÝch phï hîp cho dÇu ®èt, dÇu diesel v dÇu nhên trong buång m¸y v ®¸y ®«i.2.15 èng khãi èng khãi ph¶i cã chiÒu cao võa ®ñ v ph¶i thu«n tíi ®Ønh, èng khãi ®−îc l m b»ng thÐp v ®−îc g¾n c¸c nÑp th¼ng ®øng v c¸c c¸c c¬ cÊu khoÎ n»m ngang bªn trong. Trang bÞ thang th¼ng ®øng cïng víi c¸c v nh ®ai an to n nèi tíi nãc èng khãi.2.16 van th«ng biÓn Van th«ng biÓn ph¶i ®−îc ®Æt t¹i vÞ trÝ thÝch hîp, lç khoÐt ngo i vá t u cña hép van th«ng biÓn ph¶i cã tÊm l−íi b¶o vÖ v ph¶i ®−îc g¾n kÏm chèng ¨n mßn.2.17 m¹N M¹n t u vïng mòi v vïng l¸i ®−îc kÕt cÊu theo hÖ thèng ngang bao gåm s−ên th−êng v s−ên khoÎ ®−îc ®Æt xen kÏ nhau. M¹n t u vïng khoang h ng ®−îc kÕt cÊu theo hÖ thèng m¹n kÐp bao gåm c¸c v¸ch ngang, c¸c nÑp däc m¹n t u v m¹n kÐp. C¸c èng x¶ m¹n l c¸c èng thÐp cã chiÒu d y phï hîp víi yªu cÇu cña §¨ng kiÓm. C¸c èng x¶ ®−îc g¾n víi t«n vá bªn d−íi ®−êng n−íc kh«ng t¶i. C¸c èng x¶ ngo i m¹n ph¶i tr¸nh n»m trong hoÆc xung quanh khu vùc xuång cøu sinh v thang cña khu sinh ho¹t.2.18 kÕt cÊu th−îng tÇng vµ lÇu l¸i H-5
 10. 10. Cty cæ phÇn thiÕt kÕ vµ dÞch vµ ThuyÕt minhdÞch vô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn T50-26/B-102 V¸ch thÐp bªn trong cña khu sinh ho¹t l lo¹i ph¼ng ®−îc g¾n c¸c nÑp gia c−êng th¼ng ®øng. §é dÇy cña c¸c boong v v¸ch thÐp kh«ng ®−îc thÊp h¬n 6mm . V¸ch tr−íc cña cÊu tróc th−îng tÇng l lo¹i ph¼ng ®−îc g¾n c¸c nÑp gia c−êng th¼ng ®øng. H-6
 11. 11. 3 – TRANG THIÕT BÞ3.1.ThiÕt bÞ neo: 3.1.1.Neo: Neo, xÝch neo v d©y c¸p ®−îc trang bÞ theo quy ph¹m T u ®−îc trang bÞ 2 neo ®èi xøng kiÓu neo Hall, träng l−îng mçi neo l 2280kg/chiÕc. XÝch kÐo neo lo¹i cã ng¸ng φ42mm lo¹i IIVR, chiÒu d i tæng céng hai sîi xÝch l 467,5m. B n chÆn xÝch b»ng thÐp ®óc ®−îc trang bÞ cïng víi xÝch. Cuèi mçi ®Çu xÝch ®−îc g¾n víi mét kho¸ nh¶ nhanh gèc xÝch trong thïng xÝch. XÝch neo ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu b»ng s¬n tr¾ng hoÆc quÊn thÐp sîi kh«ng gØ t¹i ng¸ng cña m¾t xÝch cuèi cho mçi tiÕt xÝch. èng neo ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp tÊm víi m¾t èng neo ra ngo i m¹n èng neo v èng v o xÝch ph¶i ®−îc s¬n phñ. 3.1.2.Têi neo, têi ch»ng buéc: Neo ®−îc kÐo lªn phÝa mòi t u b»ng têi neo thuû lùc ®¬n víi t¶i träng l m viÖc l 76 KN, t¶i träng qu¸ t¶i l 115 KN, ®−îc l¾p ®Æt trªn boong n©ng mòi. C¸c phô tïng trang bÞ gåm: 02 vßng nèi 03 chèt h×nh c«n cña vßng nèi 01 chèt h×nh c«n cña xÝch neo 01 vßng mãc phao 01 mòi ®ét 04 mãc xÝch 01 c¸i mãc phao 01 bóa ®ãng chèt 02 phao neo 01 bóa mãc 01 m¸y c¸t vßng mãc phao v chèt 02 h·m neo O-1
 12. 12. 02 h·m xÝch. Têi neo, tr¸m xÝch, h·m neo, èng neo ®−îc bè trÝ th¼ng h ng. Trang bÞ 01 têi c« d©y ®u«i phÝa l¸i trªn boon n©ng l¸i.3.2.HÖ thèng ch»ng buéc: 3.2.1.C¸p buéc, c¸p kÐo: 04 d©y buéc t u lo¹i c¸p Polyester lo¹i φ37x160m/sîi x t¶I kÐo ®øt 179 kN 01 d©y kÐo t u lo¹i c¸p Polyester lo¹i φ61x190m x t¶I kÐo ®øt 452 kN 3.2.2.HÖ thèng ch»ng buéc: HÖ thèng ch»ng buéc nh− cét bÝt ®«i, s« ma, lç luån d©y ®−îc bè trÝ nh− trong b¶n vÏ Bè trÝ ch»ng buéc.phÝa mòi ®−îc kÐo b»ng 02 têi neo, phÝa ®u«I ®−îc kÐo b»ng têi c« d©y ®u«I ®øng 50 kN. Chi tiÕt trang bÞ ch»ng buéc trong b¶ng sau: Tªn Sè l−îng KiÓu v kÝch th−íc VÞ trÝ Cét bÝt 13 §«i φ355 C¸c boong èng luån neo 02 φ480 Boong n©ng mòi èng luån xÝch 02 φ340 Boong n©ng mòi ChÆn xÝch 02 B n chÆn Boong n©ng mòi Mãc gi÷ neo 02 Boong n©ng mòi Lç luån d©y φ350 14 Ν0350 C¸c boong Lç luån d©y φ360 01 Ν0360 B n©ng ®u«i Trô h−íng d©y 02 Ν0250 BNM, BN§ Tang cuèn d©y 02 B n©ng ®u«i S« ma 3 con l¨n 04 Ν0200 BNM, BN§ T−¬ng tù tang quÊn d©y, con l¨n h−íng d©y, cét bÝt v s« ma còng ph¶i n»m trªn ®−êng th¼ng.3.3.ThiÕt bÞ l¸i: B¸nh l¸i t u l b¸nh l¸i d¹ng hép cã ky ®ì, profile kiÓu NASA bè trÝ phÝa sau t u, diÖn tÝch tæng céng b¸nh l¸i 10.36 m2. ChiÒu d y t«n vá bao b¸nh l¸i t = 10 mm, ChiÒu d y t«n nÑp t = 10 mm T«n mÆt mót trªn t = 12, d−íi t = 12 mm, chiÒu d y t«n cèt b¸nh l¸i t = 12 mm. VËt liÖu chÕ t¹o b¸nh l¸i l thÐp cÊp A. O-2
 13. 13. Trôc l¸i chÕ t¹o tõ thÐp SF45. Nèi gi÷a trôc l¸i v b¸nh l¸i l mèi nèi c«n gi÷a mèi nèi cã then Trang bÞ mét m¸y l¸i thuû lùc kiÓu piston, lo¹i 10 Tm ®−îc cÊp nguån thuû lùc bëi hai b¬m thuû lùc (mét b¬m dù phßng). Nguån thuû lùc bao gåm 2 b¬m ho¹t ®éng liªn tôc víi vËn tèc kh«ng ®æi b»ng ®éng c¬ ®iÖn cho t u thuû. M¸y l¸i cã kh¶ n¨ng quay b¸nh l¸i tõ 35o m¹n n y qua 350 m¹n kia víi thêi gian kh«ng qu¸ 28 gi©y trong ®iÒu kiÖn t u ch¹y tiÕn, vËn tèc lín nhÊt v t u ® y t¶i theo quy ®Þnh cña quy ph¹m. C¶m biÕn b¸o møc thÊp ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trong kÐt dÇu thuû lùc, c¶m biÕn n y ph¶i b¸o b»ng ©m thanh v tÝn hiÖu lªn lÇu l¸i v kh«ng gian buång m¸y. Thïng dÇu thuû lùc dù tr÷ ph¶i ®−îc trang bÞ v cung cÊp dÇu thuû lùc bæ sung cho nguån thuû lùc theo quy ®Þnh cña quy ph¹m. Van qu¸ t¶i ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trªn hÖ thèng thuû lùc ®Ó ng¨n viÖc t¨ng ¸p suÊt l m viÖc lªn qu¸ ¸p suÊt thiÕt kÕ. DÇu thuû lùc tõ van qu¸ t¶i ®−îc dÉn vÒ kÐt dÇu hoÆc ®−êng dÇu thÊp ¸p.3.4.Cét,Trô: 3.4.1.Cét kÐo: Cét kÐo ph¶i ®−îc gia c−êng trªn boong n©ng mòi t¹i däc t©m t u, cét ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp tÊm hoÆc thÐp èng v ch»ng buéc b»ng d©y ch»ng buéc. 3.4.2.Cét RADA: RADA ph¶i cã cét ®Æt RADA bè trÝ trªn cét ®Ìn l¸i ®Æt t¹i ®−êng däc t©m t u, cét ®−îc chÕ t¹o b»ng thÐp tÊm hoÆc èng ®−îc gi÷ b»ng d©y ch»ng buéc.3.5.C¸c cöa nhá, lç ng−êi chui, v cöa thÐp: 3.6.1.Cöa nhá: VÞ trÝ KÝch th−íc S.l−îng KiÓu c¸ch Ghi chó kÝn n−íc, Cöa xuèng khoang h ng φ760 12 Ng−ìng cao 600 dÇu Cöa boong chÝnh xuèng kÝn thêi 600x600 20 Ng−ìng cao 150 kÐt ®¸y ®«i n−íc Boong n©ng l¸i 600x600 2 kÝn thêi tiÕt Ng−ìng cao 600 O-3
 14. 14. cã ®èi träng Boong n©ng mòi 600x600 1 kÝn thêi tiÕt Ng−ìng cao 600 Boong n©ng l¸i 800x800 1 KÝn thêi tiÕt Ng−ìng cao 600 Boong n©ng ®u«i 1300x1300 1 KÝn thêi tiÕt Ng−ìng cao 600VËt liÖu cña c¸c n¾p l thÐp cÊp A. 3.5.2.Lç ng−êi chui: C¸c n¾p hÇm kÝn n−íc v kÝn dÇu ®−îc l¾p ®Æt t¹i c¸c kÐt n−íc balast, kÐt trèng, trong khoang h ng v c¸c kÐt nhá trong buång m¸y kÝch th−íc cña lç ng−êi chui theo quy ®Þnh (600x400,500x400) kiÓu lç ng−êi chui trong hÇm h ng l n¾p ch×m, lç ng−êi chui trong bu«ng m¸y l n¾p næi. N¾p hÇm ph¶i ®−¬c ®ãng më b»ng tay v ®Ò tªn cña khu vùc b»ng s¬n v ch÷ h n. N¾p trong buång m¸y cã miÖng cao 100 mm. VÞ trÝ KÝch th−íc S.l−îng KiÓu c¸ch Ghi chó Boong chÝnh l¸i 400x600 3 kÝn n−íc N¾p ch×m Boong chÝnh v buång 400x600 10 kÝn n−íc N¾p næi m¸y §¸y ®«I buång m¸y 400x600 9 kÝn n−íc N¾p næi HÇm trôc l¸i 350x450 1 kÝn n−íc N¾p næi 3.5.3.Cöa thÐp kÝn n−íc: VÞ trÝ KÝch th−íc S.l−îng KiÓu c¸ch Ghi chó Ng−ìng cao 600 Boong chÝnh 1400x600 1 kÝn n−íc cã thiÕt bÞ chØ b¸o 3.5.3.Cöa thÐp kÝn thêi tiÕt: VÞ trÝ KÝch th−íc S.l−îng KiÓu c¸ch Ghi chó Boong chÝnh 1400x600 2 kÝn thêi tiÕt Ng−ìng cao 600 C¸c boong 1600x700 8 kÝn thêi tiÕt Ng−ìng cao 380 Boong cøu sinh, boong 1600x600 6 kÝn thêi tiÕt Ng−ìng cao 380 n©ng l¸i O-4
 15. 15. 3.5.4.Cöa ra v o néi boong: VÞ trÝ KÝch th−íc S.l−îng KiÓu c¸ch Ghi chó Boong chÝnh,buång m¸y 1650x650 1 A60(tù ®ãng) Ng−ìng cao 300 Boong cøu sinh, boong A0 (tù ®ãng 1650x650 3 Ng−ìng cao 300 lÇu l¸I, boong n©ng l¸i kÝn khÝ) Boong chÝnh, buång 1650x650 7 A0 Ng−ìng cao 250 m¸y Boong cøu sinh, boong 1650x650 25 B0 Ng−ìng cao 250 n©ng l¸I, boong chÝnh Boong chÝnh 1650x600 2 B0 Ng−ìng cao 250 B0 Boong chÝnh 1650x650 2 (c¸ch nhiÖt, Ng−ìng cao 250 b¶o «n) Boong cøu sinh 1650x650 2 C Ng−ìng cao 250 C Boong n©ng l¸I, boong 4 Ng−ìng cao 300 1600x600 (cöa ®«i) chÝnh 3.5.5.Cöa sæ: VÞ trÝ KÝch th−íc S.l−îng KiÓu c¸ch Ghi chó Boong chÝnh φ300 13 Nh«m - kÝnh Theo nh s¶n xuÊt Boong lÇu l¸I, boong chèng ch¸y A60, 400x600 10 Nh«m - kÝnh cøu sinh kiÓu cè ®Þnh C¸c boong 400x600 6 Nh«m - kÝnh Theo nh s¶n xuÊt Boong n©ng l¸I, 5 Nh«m - kÝnh Theo nh s¶n xuÊt, φ300 boong cøu sinh Boong lÇu l¸i 600x600x800 2 Nh«m - kÝnh Theo nh s¶n xuÊt Boong lÇu l¸I, buång 7 Nh«m - kÝnh Theo nh s¶n xuÊt 600x1000 m¸y Boong lÇu l¸i 800x800 7 Nh«m - kÝnh Theo nh s¶n xuÊt 3.5.6. th«ng h¬i: O-5
 16. 16. èng th«ng h¬i ®−îc l¾p ®Æt t¹i c¸c kÐt n−íc ®¸y t u v kÐt n−íc ngät. Tªn kÐt ®−îc d¸nh dÊu lªn th nh kÐt b»ng ch÷ h n.3.6.Thang, lèi ®i l¹i v tay vÞn: 3.6.1.Thang xiªn: ChiÒu VÞ trÝ S.l−îng Gãc nghiªng Ghi chó réng s n la canh – s n buång m¸y 700 02 500 s n la canh – s n buång b¬m 700 01 500 boong chÝnh– s n buång m¸y 700 02 500 boong chÝnh – s n buång b¬m 700 01 500 boong chÝnh –boong n©ng l¸i 700 01 500 boong chÝnh –boong n©ng l¸i 700 02 500 boong chÝnh –boong n©ng mòi 700 02 500 boong n©ng mòi – cét cê mòi 700 01 500 boong n©ng l¸i–boong cøu sinh 700 01 500 boong cøu sinh–boong lÇu l¸i 700 01 500 cÇu thang lªn xuång phãng 700 01 500 Ngo i ra cßn trang bÞ 02 m¹n, 02 thang hoa tiªu, 02 thang cøu sinh 3.6.2.Tay vÞn trong khu vùc sinh ho¹t: TÊt c¶ c¸c thang phÝa trong th−îng tÇng l m b»ng thÐp cã chiÒu réng 700 mm. BËc thang l m b»ng thÐp. Tay vÞn l m b»ng thÐp v l¾p hai bªn th nh cÇu thang. ë tÊt c¶ c¸c khu vùc cã h nh lang ®i l¹i v sinh ho¹t ph¶i ®−îc bè trÝ cho thuËn tiÖn 3.6.3.Thang ®øng v thang ®Øa: Thang ®øng ®−îc l¾p t¹i ®Ó v o c¸c kÐt, kho, kÐt s©u… CÊu t¹o theo b¶ng sau: ChiÒu réng ®i l¹i øng dông Th nh BËc 300, 350 mm kÐt, kho,… LËp l 65x8 thÐp trßn φ19 3.6.4.Thang m¹n: CÇu thang m¹n:9000x600x250 .Bè trÝ hai bªn m¹n t u phÝa th−îng tÇng l¸i. Dïng cho viÖc lªn xuèng t u cña c¸c thuyÒn viªn. Mçi mét O-6
 17. 17. thang ®−îc vËn h nh lªn xuèng nhê têi thang ch¹y b»ng m« t¬ ®iÖn trang bÞ mçi bªn. Trang bÞ mét hép ®iÖn ®iÒu khiÓn tõ xa sö dông c¶ m¹n ph¶i v m¹n tr¸i. Ngo i ra cßn trang bÞ 02 thang d©y dïng cho xuång cøu sinh.02 thang hoa tiªu ë 2 bªn m¹n.3.6.5. Lan can v cÇu boong: Tay vÞn v thanh chèng ®−îc bè trÝ v thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ lan can - tay vÞn v cÇu boong. kÝch th−íc v vËt liÖu cña tay vÞn theo b¶ng sau: §−êng kÝnh ®−êng kÝnh VÞ trÝ ChiÒu cao Thanh chèng ngo i ®Ønh èng d−íi Boong n©ng mòi ThÐp lËp l Boong chÝnh v 990 mm φ42x3 φ26x2 65x12mm cÇu boong ThÐp lËp l Boong cøu sinh 990 mm φ42x3 φ26x3 65x12 mm ThÐp lËp l Boong n©ng l¸i 990 mm φ42x3 φ26x3 65x12 mm ThÐp lËp l Nãc lÇu l¸i 990 mm φ42x3 φ26x3 65x12 mm Tay vÞn cßn ®−îc bè trÝ ngo i th−îng tÇng h n lªn v¸ch th−îng tÇng n¬i dïng ®Ó ®i l¹i tíi c¸c khu vùc. Tay vin cao lªn trªn boong 1000 mm.3.7.Trang bÞ cøu sinh: 3.7.1.Giíi thiÖu chung: Trang bÞ cøu sinh ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña quy ph¹m trang bÞ an to n. TÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ cøu sinh ph¶i cã chøng chØ cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam(VR). 3.7.2. Xuång cøu sinh v xuång cÊp cøu: Trang bÞ 01 xuång phãng cøu sinh , bè trÝ trªn boong lÇu l¸i. Trang bÞ 01 xuång cÊp cøu, bè trÝ trªn boong cøu sinh. O-7
 18. 18. 3.7.2.BÌ cøu sinh: Trang bÞ 02 bÌ cøu sinh lo¹i tù thæi søc chë 20 ng−êi/chiÕc ®−îc l¾p ®Æt hai bªn m¹n cña boong cøu sinh v cã kh¶ n¨ng th¶ nhanh xuèng n−íc.3.7.3.Phao ¸o v phao trßn: 24 Phao ¸o,27 bé quÇn ¸o chèng mÊt nhiÖt ®−îc trang bÞ cho mçi ng−êi v dù tr÷ ë c¸c lèi v o cabin v trùc canh. 08 phao trßn ®−îc trang bÞ v treo t¹i boong thêi tiÕt.3.7.4.trang bÞ ph¸o hiÖu v thiÕt bÞ phãng d©y: TÝn hiÖu b¸o nguy ®−îc trang bÞ nh− sau: Ph¸o dï 12 qu¶ Ph¸o hiÖu cÇm tay 12 qu¶ TÝn hiÖu khãi næi ®−îc 12 qu¶ ThiÕt bÞ phãng d©y 01 ®Çu phãng mang 04 d©y. ThiÕt bÞ ph¸t b¸o ra ®a 02 chiÕc ThiÕt bÞ VHF 2 chiÒu 03 chiÕc.3.7.6.trang bÞ cho ng−êi cøu ho¶& trang bÞ tho¸t n¹n sù cèEEBD: t u ®−îc trang bÞ 2 bé dông cô cho ng−êi cøu ho¶ bao gåm: -02 bé quÇn ¸o b¶o hé c¸ch nhiÖt chèng ch¸y, chèng thÊm. -02 ñng cao su c¸ch ®iÖn chèng ch¸y. -02 g¨ng tay chèng ch¸y, c¸ch ®iÖn. -02 mò cøng chèng va ®Ëp. -02 rõu cã c¸n cÇm c¸ch ®iÖn thÕ cao +02d©y ®eo -02 ®Ìn pin + pin -02 cuén d©y an to n 2 ®Çu mãc L36m +02 hép s¾t 950x750x450. -Trang bÞ 06 bé EEBD bè trÝ ë buång sinh ho¹t (02) v buång cã bÇu kh«ng khÝ nguy hiÓm cho ng−êi tho¸t n¹n sù cè.3.7.5.c¸c trang bÞ kh¸c: Sæ tay huÊn luyÖn, lÖnh rêi boong, sæ c«ng viÖc ph¶i ®−îc ®Æt trong c©u l¹c bé v trong mçi buång thuû thñ. O-8
 19. 19. 3.7.6. Ph−¬ng tiÖn tÝn hiÖu: T u ®−îc trang bÞ 02 cét ®Ìn hiÖu bè trÝ phÝa mòi v phÝa l¸i. Cét ®Ìn l¸i bè trÝ trªn nãc lÇu l¸i. Trªn ®ã cã c¸c thiÕt bÞ: 02 ®Ìn ®á v 01 ®Ìn tr¾ng mÊt chñ ®éng, 01 ®Ìn chØ dÉn ®iÒu ®éng, 01 ®Ìn cét, 01 ra ®a, 01 ®Þnh vÞ vÖ tinh, 01 cßi t u, cét chèng sÐt. Cét ®Ìn mòi bè trÝ trªn boong n©ng mòi. Trªn ®ã cã c¸c ®Ìn cét, ®Ìn neo mòi v ®Ìn chiÕu s¸ng mÆt boong. §Ìn tÝn hiÖu hµnh tr×nh ®−îc trang bÞ: §Ìn cét 02 chiÕc §Ìn m¹n ph¶i 01 chiÕc §Ìn m¹n tr¸i 01 chiÕc §Ìn ®u«i t u 01 chiÕc §Ìn chiÕu 360 0 §Ìn tr¾ng 01 chiÕc §Ìn ®á 02 chiÕc §Ìn chØ dÉn ®iÒu ®éng 01 chiÕc §Ìn tÝn hiÖu ban ng y 01 chiÕc §Ìn neo 02 chiÕc 3.7.7. Ph−¬ng tiÖn ©m thanh: Cßi 01 chiÕc Chu«ng 01 chiÕc VËt hiÖu m u ®en: H×nh thoi 01 Qu¶ cÇu ®en 03 3.7.8. C¸ch nhiÖt, c¸ch ©m v líp chèng ch¸y: Sù c¸ch löa : KÕt cÊu chi tiÕt phï hîp víi tiªu chuÈn nh m¸y ®ãng t u.TÝnh chÞu löa nguyªn vÑn cña v¸ch ng¨n v boong nh− sau: O-9
 20. 20. TÝnh chÞu löa cña c¸c v¸ch ng¨n c¸c khoang s¸t nhau:Khoang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A- A- A- A-Tr¹m ®iÒu khiÓn (1) A-0 A-0 A-0 A-60 A-60 60 15 15 60 A-0H nh lang v lèi ®i (2) C B-0 B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 B-0 A-0Buång ë (3) C B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 B-0 A-0 A-0CÇu thang (4) A-60 A-0 A-0 A-0 B-0 B-0Buång phôc cã nguy C A-60 A-0 A-0 A-0c¬ ch¸y thÊp (5)Buång m¸y lo¹iA (6) * A-0 A-0 A-60Buång m¸y kh¸c (7) A-0 A-0 A-0Khoang h ng (8) * A-0Buång phôc vô cã A-0nguy c¬ ch¸y cao (9) DÊu * :Cã nghÜa b¾t buéc ph¶i b»ng thÐp hoÆc vËt liÖu t−¬ng ®−¬ng, nh−ng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i l cÊp “A – 0” TÝnh chÞu löa cña c¸c boong ph©n chia c¸c khoang kÒ nhau:Khoang 1 2 3 4 5 6 7 8 9Tr¹m ®iÒu khiÓn (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0H nh lang v lèi ®i (2) A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0Buång ë (3) A- A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 60CÇu thang (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0Buång phôc cã nguy A- A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0c¬ ch¸y thÊp (5) 50Buång m¸y lo¹iA (6) A- A- A- A- A- A- A- * A-60 60 60 60 60 60 60 30Buång m¸y kh¸c (7) A- A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 15Khoang h ng (8) A- A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 60 O - 10
 21. 21. Buång phôc vô cã A- A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0nguy c¬ ch¸y cao (9) 60 DÊu * :Cã nghÜa b¾t buéc ph¶i b»ng thÐp hoÆc vËt liÖu t−¬ng ®−¬ng, nh−ng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i l cÊp “A – 0”.3.8.Trang bÞ h ng h¶i: - ThiÕt bÞ ®o ®é nghiªng 01 - ThiÕt bÞ ®o s©u b»ng tay 01 - §Ìn tÝn hiÖu ban ng y 01 - §ång hå bÊm gi©y 02 - KhÝ ¸p kÕ 01 - B¶ng m· hiÖu quèc tÕ 01 - §Ìn tÝn hiÖu ban ng y 01 - èng nhßm h ng h¶i 02C¸c trang bÞ h ng h¶i kh¸c xem thuyÕt minh phÇn ®iÖn.3.9.Trang bÞ cøu ho¶: 05 b×nh ch÷a ch¸y CO2 lo¹i 12 lÝt (C¸c tÇng) 10 b×nh AB10 lo¹i 10 lÝt ë c¸c vÞ trÝ: 1 – Buång l¸i 1 – Buång bÕp 6 – Buång ë v h nh lang 2 – PhÝa mòi t u.02 bé dông cô ch÷a ch¸y c¸ nh©n ®Çy ®ñ + thiÕt bÞ thë.3.10. Trang bÞ c¸c buång:- C¸c buång thñy thñ ®Òu ®−îc trang bÞ nh− sau: gi−êng, tñ c¸ nh©n, b n, ghÕngåi....- Buång thuyÒn tr−ëng, m¸y tr−ëng, chñ t u ®−îc trang bÞ: Gi−êng, tñ, b n, sofa....- Buång nghØ ®−îc trang bÞ b n , ghÕ ngåi...- Buång ¨n c©u l¹c bé: §−îc trang bÞ b n ,ghÕ ngåi.- Buång bÕp: §−îc trang bÞ 01 bÕp ga, b×nh ga, b n nÊu, chËu röa, tÐt n−íc nhá, 01b n ®ùng ®Üa b¸t, 01 chËu röa, 01 tñ l¹nh, phÝch ®iÖn ®un n−íc, ngo i ra cßn trangbÞ mét sè vËt dông theo yªu cÇu cña bÕp tr−ëng.- C¸c buång vÖ sinh ®−îc trang bÞ chËu röa, Labo.- Buång t¾m ®−îc trang bÞ hÇu hÕt l vßi hoa sen. O - 11
 22. 22. - Buång l¸i ®−îc trang bÞ: B n ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu, b n rada, b n h¶i ®å, b n VT§,® i l¸i, tñ ®ùng nhËt ký v c¸c vËt dông h ng h¶i, ghÕ ngåi...Bè trÝ c¸c ®Ìn hiÖu, nót bÊm chu«ng khi cÇn thiÕt.3.11 Trang bi l m h ng.- T u ®ù¬c trang bÞ 01 cÈu 2 tÊn tÇm víi 15. m trªn boong h ng. O - 12
 23. 23. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn 4- PHÇN M¸Y TµU 4.0. GiíI THIÖU CHUNG. - HÖ thèng ®éng lùc t u dÇu 5000DWT cã ký hiÖu thiÕt kÕ T50-26 ®−îc tÝnh to¸n, thiÕt kÕ tho¶ m·n cÊp kh«ng h¹n chÕ - Qui ph¹m ph©n cÊp v ®ãng t u biÓn vá thÐp: TCVN 6259 - 2003 - HÖ ®éng lùc chÝnh gåm 01 diesel ký hiÖu LH36L cã c«ng suÊt: 1765kW; vßng quay: 250vg/ph; lai 01 hÖ trôc ch©n vÞt ®Æt song song víi ®−êng chuÈn t¹i mÆt ph¼ng t©m t u. 4.1. C¸c thiÕt bÞ trong buång m¸y: 4.1.1 m¸y chÝnh: Sè l−îng : 01 KiÓu m¸y : LH36L H·ng s¶n xuÊt : HANSHIN – NhËt b¶n Nhiªn liÖu : DÇu DO/FO (DÇu FO lo¹i ≤280cst/500C) C«ng suÊt liªn tôc : 1765kW. Sè xi lanh : 06 Vßng quay ®Þnh møc : 250 vg/ph. §−êng kÝnh xi lanh : 360 mm H nh tr×nh piston : 720 mm M¸y chÝnh l ®éng c¬ diesel 4 th× cã t¨ng ¸p, 6 xi lanh xÕp 1 h ng th¼ng ®øng, l m m¸t b»ng n−íc gi¸n tiÕp, b«i tr¬n b»ng dÇu nhên ¸p lùc tuÇn ho n c¸c te kh«, khëi ®éng b»ng khÝ nÐn. M¸y chÝnh cã giÊy chøng nhËn ng¨n ngõa « nhiÔm khÝ th¶i. ThiÕt bÞ g¾n trªn m¸y: - Tua bin t¨ng ¸p Sè l−îng: 01 - èng d·n në Sè l−îng: 01 - BÇu l m m¸t khÝ n¹p Sè l−îng: 01 - BÇu läc nhiªn liÖu kÐp Sè l−îng: 01 - BÇu läc dÇu nhên m¸y chÝnh kÐp Sè l−îng: 01 - B¬m dÇu nhên g¾n trªn m¸y chÝnh Sè l−îng: 01 C«ng suÊt: 58.9m3/h x 4.4kg/cm2 M-1
 24. 24. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn ThiÕt bÞ kÌm theo m¸y chÝnh - Sinh h n n−íc ngät m¸y chÝnh Sè l−îng: 01 - Sinh h n dÇu nhên m¸y chÝnh Sè l−îng: 01 - B¬m n−íc ngät l m m¸t m¸y chÝnh: Sè l−îng: 02 C«ng suÊt: 40m3/h x 20mcn x 5.5kw - B¬m dÇu nhên m¸y chÝnh dù phßng Sè l−îng: 01 C«ng suÊt: 40m /h x 4.4kg/cm x 15kW 3 2 - B¬m n−íc biÓn l m m¸t m¸y chÝnh Sè l−îng: 02 C«ng suÊt: 110m /h x 20mcn x 11kw 3 - Chai giã khëi ®éng(Tæng thÓ tÝch:V = 600 lÝt) Sè l−îng: 02 - HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu cho m¸y chÝnh: + Phin läc b¸n tù ®éng Sè l−îng: 02 + L−u l−îng kÕ Sè l−îng: 01 + Phin läc tù ®éng Sè l−îng: 01 + Van ®iÒu khiÓn h¬i Sè l−îng: 01 + èng t¸ch khÝ Sè l−îng: 01 + Bé h©m h¬i Sè l−îng: 02 + ThiÕt bÞ kiÓm - ®iÒu chØnh tra ®é nhít Sè l−îng: 01 - B¬m cÊp dÇu ®èt m¸y chÝnh Sè l−îng: 02 C«ng suÊt: 1.0m /h x 59mcn x 0.75kw 3 4.1.2 Tæ m¸y ph¸t ®iÖn chÝnh: 180kW - Ký hiÖu: yanmar – nhËt b¶n s¶n xuÊt - Sè l−îng: 02 4.1.2.1 Diesel: - Sè l−îng: 02 - Ký hiÖu: 6hal2-dtn KiÓu 4 th× t¸c dông ®¬n, xilanh mét h ng th¼ng ®øng, l m m¸t gi¸n tiÕp, b«i tr¬n c−ìng bøc c¸c te −ít, khëi ®éng b»ng ®iÖn. M¸y ph¸t cã giÊy chøng nhËn ng¨n ngõa « nhiÔm khÝ th¶i. N¬i s¶n xuÊt: nhËt b¶n N¨m s¶n xuÊt: Nhiªn liÖu: DÇu DO C«ng suÊt ®Þnh møc: 200kW. M-2
 25. 25. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn Sè vßng quay ®Þnh møc: 1200 vg/ph SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu: 0.2l/cv.h Sè xilanh: 06 §−êng kÝnh xi lanh: 130mm H nh tr×nh piston: 165mm 4.1.2.2 M¸y ph¸t xoay chiÒu - Sè l−îng: 02 - C«ng suÊt: 180 kW - Sè vßng quay ®Þnh møc: 1200 vg/ph - §iÖn ¸p : 440v ; 3 pha; 60Hz.4.1.3. nåi h¬i liªn hîp khÝ x¶ - ®èt dÇu: - Ký hiÖu: (phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ x¶ cña MC) - Sè l−îng: 01 - S¶n l−îng h¬i: 400 kg/h - ¸p suÊt l m viÖc: 7 kG/cm2. - DiÖn tÝch trao ®æi nhiÖt: 80m2 - BÇu ng−ng: Sè l−îng: 01 -B¬m cÊp n−íc nåi h¬i: Sè l−îng: 02 -Bé t¸ch dÇu kh«ng khÝ: Sè l−îng: 01 - Bé l m mÒm n−íc b»ng ho¸ chÊt: Sè l−îng: 01 - èng gi·n në nhiÖt: Sè l−îng: 01 - KÐt n−íc t¸ch ®æ nåi h¬i: V = 1000 lÝt Sè l−îng: 01 - KÐt ho¸ chÊt nåi h¬i: V = 50 lÝt Sè l−îng: 01 4.1.4. Tæ m¸y ph©n ly n−íc ®¸y tµu: (Tho¶ m·n MEPC. 107(49)) - Ký hiÖu: BA-PL1.0 - Sè l−îng: 01 - L−u l−îng: 1.0 m3/h; 15PPM M-3
 26. 26. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn4.1.5. B¬m ph©n ly n−íc ®¸y tµu: - Sè l−îng: 01 - Lo¹i b¬m: B¬m piston - Ký hiÖu: P-101B - L−u l−îng: 1.0 m3/h - ¸p suÊt: 2kG/cm2 - §éng c¬ ®iÖn: 0.75kW x 60Hz x 440 vol 4.1.6. Tæ m¸y ®iÒu hoµ trung t©m: - Sè l−îng: 02 - C«ng suÊt: 70000kcal/h - §éng c¬ ®iÖn: 22kW x 60Hz x 440 vol 4.1.7. B¬m dÇu bÈn: - Sè l−îng: 01 - Lo¹i b¬m: B¬m b¸nh r¨ng - Ký hiÖu: NHG-4MA - L−u l−îng: 4 m3/h - ¸p suÊt: 4 kG/cm2 - §éng c¬ ®iÖn: 1.5kW x 60Hz x 440 vol4.1.8. B¬m hót kh« trong buång m¸y: - Sè l−îng: 01 - Lo¹i b¬m: Ly t©m (lo¹i tù hót) - Ký hiÖu: EMC-100C - L−u l−îng: 65/45 m3/h - ¸p suÊt: 50/70 m.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 11kW x 60Hz x 440 vol 4.1.9. B¬m ch÷a ch¸y - dïng chung trong buång m¸y: - Sè l−îng: 01 M-4
 27. 27. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn - Lo¹i b¬m: Ly t©m (lo¹i tù hót) - Ký hiÖu: EMC-100C - L−u l−îng: 45/65 m3/h - ¸p suÊt: 50/70 m.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 11kW x 60Hz x 440 vol 4.1.10. B¬m hót d»n (TRONG BUåNG B¥M): - Lo¹i b¬m: B¬m ly t©m - Sè l−îng: 02 - L−u l−îng: 60/100 m3/h - ¸p suÊt: 15/30 mcn - §éng c¬ ®iÖn: 18kW x 60Hz x 440 vol 4.1.11. B¬m n−íc biÓn phôc vô: - Sè l−îng: 01 - Lo¹i b¬m: Ly t©m (lo¹i tù hót) - L−u l−îng: 55 m3/h - ¸p suÊt: 45 m.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 7.5kW x 60Hz x 440 vol 4.1.12. B¬m vËn chuyÓn dÇu DO: - Sè l−îng: 01 - Lo¹i b¬m: B¬m b¸nh r¨ng - Ký hiÖu: ON-V:4 - L−u l−îng: 3m3/h. - ¸p suÊt: 3kG/cm2 - §éng c¬ ®iÖn: 1,5kW x 60Hz x 440 vol 4.1.13. B¬m vËn chuyÓn dÇu FO: - Sè l−îng: 01 M-5
 28. 28. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn - Lo¹i b¬m: B¬m b¸nh r¨ng - Ký hiÖu: ON-V:4 - L−u l−îng: 3m3/h - ¸p suÊt: 3kG/cm2. - §éng c¬ ®iÖn: 1.5 kW x 60Hz x 440 vol 4.1.14. B¬m DÇU DÇU HµNG (TRONG BUåNG B¥M): - Lo¹i b¬m: b¬m trôc vÝt - Sè l−îng: 02 - L−u l−îng: 400m3/h - ¸p suÊt: 8kG/cm2 4.1.15. DIESEL LAI B¬m DÇU HµNG (®Æt trong buång m¸y): - Ký hiÖu: 6HAL2-DTN - Sè l−îng: 02 - C«ng suÊt ®Þnh møc: 200kW - Sè vßng quay ®Þnh møc: 1200 vg/ph - SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu: 180 g/cv.h - Sè xy lanh: 6 - §−êng kÝnh xi lanh: 130mm - H nh tr×nh piston: 165mm 4.1.16. B¬m HóT VÐT DÇU HµNG (TRONG BUåNG B¥M): - Lo¹i b¬m: B¬m b¸nh r¨ng - Sè l−îng: 01 - L−u l−îng: 80m3/h - ¸p suÊt: 80mcn - §éng c¬ ®iÖn: 34kW x 60Hz x 440 vol. 4.1.17. B×NH HYDROPHO & B¥M N¦íc ngät sinh ho¹t: 4.1.17.1- b×nh hydropho. - Sè l−îng: 01 M-6
 29. 29. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn - ThÓ tÝch: 700LÝt 4.1.17.2 – b¬m n−íc ngät sinh ho¹t (g¾n trªn hydropho). - Sè l−îng: 02 - L−u l−îng: 3 m3/h - ¸p suÊt: 40 m.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 1.5kW x 60Hz x 440 vol 4.1.18. B¬m n−íc th¶i: - Sè l−îng: 01 - L−u l−îng: 12m3/h - ¸p suÊt: 40m.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 3.7kW x 60Hz x 440 vol 4.1.19. Tæ m¸y nÐn khÝ: - Sè l−îng: 02 - Lo¹i: Piston 2 cÊp - Ký hiÖu: hb-30 - L−u l−îng: 29m3/h - ¸p suÊt: 30kG/cm2 - §éng c¬ ®iÖn: 7,5kW x 60Hz x 440 vol 4.1.20. Tæ m¸y nÐn l¹nh thùc phÈm: - Sè l−îng: 2 - C«ng suÊt: 4500kcal/h - M¸y nÐn piston Sè l−îng: 2 - §éng c¬ ®iÖn, 4,5kw x 60Hz x 440v Sè l−îng: 2 - BÇu ng−ng Freon R22 Sè l−îng: 2 - Bé d n bay h¬i + qu¹t Sè l−îng: 1 4.1.21. Tæ m¸y läc dÇu FO: - Sè l−îng: 02 - Ký hiÖu: PA605 M-7
 30. 30. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn - L−u l−îng: 950 lÝt/h (dÇu FO 280cSt) - C«ng suÊt ®iÖn: 2.2kW x 60Hz x 440 vol 4.1.22. Tæ m¸y läc dÇu LO: - Sè l−îng: 01 - Ký hiÖu: PA605 - L−u l−îng: 860 lÝt/h (dÇu LO) - C«ng suÊt ®iÖn: 2.2kW x 60Hz x 440 vol 4.1.23. ThiÕt bÞ sö lý nhiªn liÖu: - Sè l−îng: 01 - C«ng suÊt ®iÖn: 16 kW x 60Hz x 440 vol 4.1.24. Qu¹t thæi buång m¸y (QU¹T Cã KH¶ N¡NG §¶O CHIÒU): - Sè l−îng: 02 - L−u l−îng: 18.000 m3/h - Cét ¸p: 45 mm.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 5.5kW x 60Hz x 440 vol 4.1.25. M¸y khoan: - Sè l−îng: 01 4.1.26. M¸y mµi 2 ®¸: - Sè l−îng: 01 4.1.27. £ t«: - Sè l−îng: 01 4.1.28. Bµn nguéi: - Sè l−îng: 01 4.1.29. KÐt gi÷ n−íc ®¸y tµu: - Sè l−îng: 01 kÐt liÒn vá V = 3.7 m3 4.1.30. KÐt dÇu bÈn: - Sè l−îng: 01 kÐt liÒn vá V = 6.99 m3 M-8
 31. 31. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn 4.1.31. KÐt dÇu lo dù tr÷: - Sè l−îng: 01 kÐt liÒn vá V = 4.5 m3 4.1.32. KÐt dÇu tuÇn hoµn LO: - Sè l−îng: 01 kÐt liÒn vá V = 2.5 m3 4.1.33. KÐt dÇu dù tr÷ DO: - Sè l−îng: 04 kÐt liÒn vá Vtæng = 91 m3 4.1.34. KÐt dÇu trùc nhËt DO: - Sè l−îng: 02 kÐt rêi V = 3 m3 4.1.35. KÐt dÇu trùc nhËt FO: - Sè l−îng: 01 kÐt rêi V = 4 m3 4.1.36. KÐt l¾ng dÇu FO: - Sè l−îng: 01 kÐt rêi V = 4 m3 4.1.37. KÐt n−íc gi·n në m¸y chÝnh: - Sè l−îng: 01 kÐt rêi V = 400 lÝt 4.1.38. KÐt hãa chÊt nåi h¬i: - Sè l−îng: 01 kÐt rêi V = 50lit 4.1.39. ¾c qui axÝt: - Sè l−îng: 08 (lo¹i 12V-180Ah) 4.1.40. Hép ®ùng ¾c qui: - Sè l−îng: 04 4.1.41. B×nh bät ch÷a ch¸y AB-10: - Sè l−îng: 12 (lo¹i 10 lÝt) 4.1.42. B×nh ch÷a ch¸y CO2: - Sè l−îng: 06 (lo¹i 06 kg) 4.1.43. B×nh bät ch÷a ch¸y: (Bè trÝ t¹i s n ®¸y v s n löng, mçi s n 1 b×nh) - Sè l−îng: 02 (lo¹i 45 lÝt) M-9
 32. 32. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn 4.1.44. B×nh chøa chÊt t¹o bät: (Bè trÝ t¹i s n ®¸y v s n löng, mçi s n 1 b×nh) - Sè l−îng: 01 (lo¹i 20 lÝt) 4.1.45. BÇu gi¶m ©m m¸y ph¸t ®iÖn chÝnh: - Sè l−îng: 02 4.1.46. BÇu gi¶m ©m diesel lai b¬m dÇu hµng: - Sè l−îng: 02 4.1.47. Pa l¨ng xÝch: - Sè l−îng: 01 lo¹i 7500kg 4.1.48. Xµ däc cÈu: - Sè l−îng: 01 4.1.49. Bµn röa m¸y läc: - Sè l−îng: 01 4.1.50. Cöa th«ng biÓn cho b¬m ch÷a ch¸y sù cè: - Sè l−îng: 01 4.1.51. Hè l¾p m¸y ®o s©u: - Sè l−îng: 01 4.1.52. Hè l¾p m¸y ®o TèC §é: - Sè l−îng: 01 4.1.53. GiÕng hót kh«: (Bè trÝ 2 bªn m¹n, phÝa d−íi trôc). - Sè l−îng: 03 4.1.54. Cöa th«ng biÓn: - Sè l−îng: 02 (01 cöa th«ng biÓn m¹n ph¶i hót ®¸y, 01 cöa th«ng biÓn m¹n tr¸i hót m¹n) M - 10
 33. 33. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn 4.2. C¸c thiÕt bÞ ngoµi buång m¸y: 4.2.1. tæ M¸y ph¸t ®iÖn Sù cè. - Ký hiÖu: 40SGC do T.Quèc s¶n xuÊt (Lo¹i m¸y ph¸t thuû, l m m¸t b»ng qu¹t giã) - Sè l−îng: 01 4.2.1.1 Diesel: - Ký hiÖu: R4100 Sè l−îng: 01 - KiÓu 4 th× t¸c dông ®¬n, xilanh 1 h ng th¼ng ®øng, l m m¸t vßng trong nhê n−íc ngät, n−íc ngät ®−îc l m m¸t b»ng qu¹t giã, b«i tr¬n c−ìng bøc c¸c te −ít, khëi ®éng b»ng ®iÖn. - N¬i s¶n xuÊt Trung Quèc - Nhiªn liÖu: DÇu DO - C«ng suÊt ®Þnh møc: 62cv - Sè vßng quay ®Þnh møc: 1800 vg/ph - SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu: ≈ 0,2 l/ng.h - Sè xy lanh : 4 - §−êng kÝnh xi lanh: 135mm - H nh tr×nh piston: 145mm 4.2.1.2 M¸y ph¸t ®iÖn: - Ký hiÖu: 40GF3-991 - Sè l−îng: 01 - C«ng suÊt: 40 kW - Sè vßng quay ®Þnh møc: 1800 vg/ph - §iÖn ¸p : 440v ; 3 pha; 60Hz. 4.2.2. B¬m ch÷a ch¸y sù cè: - Sè l−îng: 01 - Lo¹i b¬m: Ly t©m (lo¹i tù hót) M - 11
 34. 34. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn - Ký hiÖu: - L−u l−îng: 34m3/h - ¸p suÊt: 45 m.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 7.5 kW x 60Hz x 440 vol 4.2.3. Qu¹t th«ng giã c¸c kÐt dÇu (®Æt trong kho mòi): - Sè l−îng: 01 (qu¹t hót) - L−u l−îng: 2500 m3/h - Cét ¸p: 80 mm.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 2.2kW x 60Hz x 440 vol 4.2.4. Qu¹t cho c¸c khoang vµ buång kh¸c: - buång CO2, WC, bÕp: - Sè l−îng: 05 (qu¹t hót) - L−u l−îng: 500 m3/h - Cét ¸p: 30 mm.c.n. - §éng c¬ ®iÖn: 0.2kW x 60Hz x 440 vol - Buång ®Òu hoµ, buång m¸y ph¸t sù cè, buång m¸y l¸i: Sè l−îng: 03 (qu¹t thæi) L−u l−îng: 1000 m3/h Cét ¸p: 40 mm.c.n. §éng c¬ ®iÖn: 0.75kW x 60Hz x 440 vol 4.2.5. KÐt dÇu trùc nhËt DO m¸y ph¸t sù cè: - Sè l−îng: 01 kÐt rêi V = 350 lÝt 4.2.6. KÐt n−íc ngät dù tr÷: - Sè l−îng: 04 kÐt liÒn vá V= m3 4.2.7. KÐt dÇu FO dù tr÷. - Sè l−îng: 02 kÐt liÒn vá Vtæng = m3 4.2.8. KÐt n−íc th¶i: M - 12
 35. 35. Cty Cæ PHÇN thiÕt kÕ vµ dÞchvô kü thuËt tµu thñy viÖt-hµn - Sè l−îng: 01 kÐt rêi V = 6 m3 4.2.9. Chai ch÷a ch¸y CO2: - Sè l−îng: 36 (lo¹i 45kg) 4.2.10. BÇu gi¶m ©m m¸y ph¸t ®iÖn sù cè: - Sè l−îng: 01 4.2.11. KÐt n−íc ngät ch÷a ch¸y côc bé: - Sè l−îng: 01 kÐt rêi V = 2 m3 4.2.12. B¬m cÊp n−íc ¸p lùc: - Sè l−îng: 01 - L−u l−îng: 10 m3/h - Cét ¸p: 50 kG/cm2 §éng c¬ ®iÖn: 11kW x 60Hz x 440 vol 4.2.13. B¬m cÊp chÊt t¹o bät: - Sè l−îng: 01 - L−u l−îng: 6 m3/h - Cét ¸p: 8 kG/cm2 §éng c¬ ®iÖn: 1.5kW x 60Hz x 440 vol 4.2.14. KÐt n−íc chøa chÊt t¹o bät: - Sè l−îng: 01 kÐt rêi V = 1.5 m3 4.3. HÖ trôc ch©n vÞt: T u ®−îc bè trÝ 01 hÖ trôc ch©n vÞt n»m trªn mÆt ph¼ng däc t©m t u. §−êng t©m cña hÖ trôc song song v c¸ch ®−êng chuÈn 1900mm. HÖ trôc ch©n vÞt bao gåm 01 trôc ch©n vÞt víi chiÒu d i to n bé hÖ trôc ch©n vÞt l 5410mm. HÖ trôc ch©n vÞt ®−îc ®ì trªn 02 gèi ®ì. Trôc ch©n vÞt cã ®−êng kÝnh c¬ b¶n φ240 mm, ®−îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu SF50 v ®−îc ®Æt trªn 2 gèi ®ì. Gèi ®ì trong èng bao ®−îc chÕ t¹o b»ng TÐct«lÝt v ®−îc b«i tr¬n b»ng n−íc ngo i t u nhê b¬m n−íc biÓn l m m¸t m¸y chÝnh. M - 13
 36. 36. 5 - phÇn ®iÖn5.1 Giíi thiÖu chung C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®−îc l¾p ®Æt trªn t u theo c¸c yªu cÇu cña Tæ chøc ph©n cÊp nªu trong phÇn 1 b¶n "ThuyÕt minh" v theo tiªu chuÈn cña nh chÕ t¹o.5.1.1 yªu cÇu thö thiÕt bÞ C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tr−íc v sau khi l¾p ®Æt lªn t u ph¶i ®−îc thö theo yªu cÇu cña §¨ng kiÓm. (1) THö T¹I X¦ëNG 1) M¸y ph¸t ®iÖn v ®éng c¬ ®iÖn - Thö to n t¶i - Thö ®Æc tÝnh - Thö qu¸ tèc ®é (§èi víi m¸y ph¸t) - Thö l m viÖc song song (§èi víi m¸y ph¸t) - Thö ®iÖn ¸p - Thö c¸ch ®iÖn 2) B¶ng ®iÖn - Thö nhiÖt ®é - Thö ®iÖn ¸p - Thö c¸ch ®iÖn - C¸c phÐp thö kh¸c theo yªu cÇu Quy ph¹m (2) thö sau khi l¾p ®Æt trªn tµu 1) M¹ch ®iÖn TÊt c¶ c¸c m¹ch ®iÖn sau khi l¾p ®Æt ph¶I ®−îc kiÓm tra c¸ch ®iÖn b»ng Mªg«m mÐt DC 500V. 2) M¸y ph¸t v c¸c b¶ng ®iÖn t−¬ng øng M¸y ph¸t ®iÖn cïng c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn t−¬ng øng sao khi l¾p ®Æt ph¶i ®−îc thö: - Thö l m viÖc ®éc lËp E-1
 37. 37. - Thö l m viÖc song song - Thö c¸ch ®iÖn 3) §éng c¬ ®iÖn C¸c ®éng c¬ ®iÖn ph¶i ®−îc thö ho¹t ®éng cïng víi c¸c thiÕt bÞ/hÖ thèng t−¬ng øng. 4) ThiÕt bÞ nghi khÝ h ng h¶i C¸c thiÕt bÞ nghi khÝ h ng h¶i ph¶i ®−îc thö cïng víi qu¸ tr×nh thö t u. 5) C¸c thiÕt bÞ kh¸c C¸c thiÕt bÞ kh¸c ph¶i ®−îc thö tr−íc khi l¾p ®Æt lªn t u.5.1.2 ®iÖn ¸p, tÇn sè cña c¸c hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn TÇn sè v ®iÖn ¸p cña c¸c hÖ thèng trªn t u nh− sau: HÖ thèng §iÖn ¸p TÇn sè Pha M¸y ph¸t ®iÖn 445V, A.C. 60Hz 3 §éng c¬ ®iÖn 440V, A.C. 60Hz 3 220V, A.C. 60Hz 3 hoÆc 1 SÊy, h©m nhiÖt 440V, A.C. 60Hz 3 ChiÕu s¸ng 220V, A.C. 60Hz 1 Nghi khÝ h ng h¶i 220V, A.C. 60Hz 3 DC 24V - - 220V, A.C. 60Hz 1 Th«ng tin liªn l¹c 220V, A.C. 60Hz 1 néi bé 24V, D.C. - - V« tuyÕn ®iÖn 220V, A.C. 60Hz 3 220V, A.C. 60Hz 1 24V, D.C. - - ChiÕu s¸ng sù cè 220V, A.C 60Hz 15.1.3 c¸p ®iÖn C¸c c¸p ®iÖn l¾p ®Æt trªn t u theo tiªu chuÈn JIS C-3410 hoÆc IEC C¸p ®iÖn ®−îc ®i trong c¸c m¸ng c¸p ë trªn trÇn hoÆc däc theo c¸c E-2
 38. 38. v¸ch ®øng. C¸c m¸ng c¸p ®iÖn cÇn tr¸nh xa nh÷ng n¬i cã nhiÖt ®é cao, nh÷ng chç uèng cong cÇn ®¶m b¶o b¸n kÝnh uèn cong lín h¬n 6 lÇn ®−êng kÝnh ngo¸i cña c¸p. Nh÷ng chç c¸p ®i qua v¸ch kÝn n−íc, mÆt boong hë ph¶i ®−îc ®i trong c¸c hép, èng chui c¸p cã miÖng, mÐp ®−îc l m nh½n, vª trßn v nhÐt ®Çy c¸c chÊt ®én kÝn n−íc. C¸p ®iÖn cã thÓ ®−îc phÐp ch¹y qua buång b¬m dÇu h ng víi ®iÒu kiÖn chóng ph¶i ®−îc ®Æt trong èng thÐp kÝn khÝ.5.1.4 quy ®Þnh mµu ®èi víi thiÕt bÞ ®iÖn - M¸y ph¸t ®iÖn v ®éng c¬ Theo nh s¶n xuÊt - B¶ng ®iÖn v hép khëi ®éng 2.5G 7/2 - B¶ng ph©n phèi 2.5G 7/2 - Console 2.5G 7/2 - C¸c thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c nghi khÝ h ng h¶i, chiÕu s¸ng... Theo nh s¶n xuÊt - C¸c thiÕt bÞ sù cè v b¸o ®éng §á - C¸c thiÕt bÞ kh¸c Theo nh s¶n xuÊt5.1.5 quy ®Þnh mµu ®èi víi d©y dÉn/thanh dÉn M¹ch xoay chiÒu: Pha R (U) §á Pha S (V) V ng Pha T (W) Xanh M¹ch mét chiÒu: D−¬ng (+) §en ¢m (-) Tr¾ng5.2 nguån ®iÖn5.2.1 m¸y ph¸t ®iÖn T u ®−îc trang bÞ 02 tæ m¸y ph¸t ®iÖn chÝnh, v 01 tæ m¸y ph¸t ®iÖn sù cè: E-3
 39. 39. (1) m¸y ph¸t ®iÖn chÝnh Th«ng sè c¬ b¶n: C«ng suÊt : 180 KW (225KVA) x 02 §iÖn ¸p : AC 445V Sè pha : 3 Pha TÇn sè : 60 Hz HÖ sè c«ng suÊt : 0.8 Vßng quay : KiÓu : Kh«ng chæi than CÊp c¸ch ®iÖn : CÊp ‘F’ CÊp b¶o vÖ : IP 23 (2) m¸y ph¸t ®iÖn sù cè: Th«ng sè c¬ b¶n: C«ng suÊt : 40 KW (50KVA) x 01 §iÖn ¸p : AC 445V Sè pha : 3 Pha TÇn sè : 60 Hz HÖ sè c«ng suÊt : 0.8 Vßng quay : KiÓu : Kh«ng chæi than CÊp c¸ch ®iÖn : CÊp ‘F’ CÊp b¶o vÖ : IP 235.2.2 chÕ dé lµm viÖc cña c¸c m¸y ph¸t ®iÖn ChÕ ®é h nh tr×nh trªn biÓn: 01 m¸y ph¸t 180kW Deleted: or Shaft Gen.¶ ChÕ ®é ra v o c¶ng: 02 m¸y ph¸t 180kW ChÕ ®é l m h ng: 01 m¸y ph¸t 180kW E-4
 40. 40. ChÕ ®é ®ç bÕn kh«ng l m h ng: 01 m¸y ph¸t 180kW5.2.3 tæ biÕn ¸p chiÕu s¸ng vµ ¾cquy (1) tæ biÕn ¸p chiÕu s¸ng Trang bÞ 02 tæ biÕn ¸p chiÕu s¸ng chÝnh v 03 tæ biÕn ¸p sù cè cã th«ng sè nh− sau: Tæ biÕn ¸p chÝnh: 2 x 45KVA, 445V/225V , 3 pha, 60Hz Tæ biÕn ¸p sù cè: 3 x 10KVA, 445V/225V , 1 pha. 60Hz Tæ biÕn ¸p cho thiÕt bÞ bÕp: 1 x 45KVA, 445V/225V , 3 pha, 60Hz C¸c tæ biÕn ¸p l lo¹i biÕn ¸p kh«, l m m¸t tù nhiªn, cÊp c¸ch ®iÖn F, ®−îc l¾p ®Æt trong buång m¸y. 01 tæ biÕn ¸p chÝnh ®−îc sö dông cho môc ®Ých dù phßng (2) Tæ ¾cquy dïng chung vµ ¾cquy VT§ T u trang bÞ 03 tæ ¾c quy axit nh− sau: Tæ ¾c quy dïng chung: 2 x 24V -200 AH Tæ ¾cquy VT§: 1 x 24V -200 AH C¸c tæ ¾cquy dïng chung cÊp nguån DC 24V dù phßng cho c¸c hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c néi bé, b¸o ch¸y, b¸o ®éng... Tæ ¾cquy VT§ cÊp nguån DC 24V dù phßng cho c¸c thiÕt bÞ v« tuyÕn ®iÖn theo GMDSS.(3) Tñ n¹p ¾cquy Trang bÞ 01 tñ n¹p ¾cquy cã th«ng sè nh− sau: Lo¹i: ChØnh l−u Silicon §iÖn ¸p s¬ cÊp: 440V A.C. 3 pha, 60Hz §iÖn ¸p thø cÊp: 28V ~ 33V D.C Dßng n¹p cùc ®¹i: 50A5.3 b¶ng ®iÖn5.3.1 b¶ng ®iÖn chÝnh B¶ng ®iÖn chÝnh cã kÕt cÊu kiÓu ®øng, chèng dét, gåm c¸c panel chÕ t¹o rêi®−îc l¾p ghÐp víi nhau. C¸c ng¨n trªn cïng cña mçi panel ®Æt c¸c khÝ cô ®o l−êng. C¸c ®ång hå v«n kÕ, ampe kÕ, watt kÕ ph¶i cã cÊp chÝnh x¸c 1,5 v ph¶i E-5
 41. 41. ®¸nh dÊu ®á t¹i gi¸ trÞ ®Þnh møc. Ampe kÕ v v«n kÕ ph¶i ®o ®−îc gi¸ trÞ ®iÖn ¸p v dßng ®iÖn cña tÊt c¶ c¸cpha. C¸c tæ m¸y ph¸t ®iÖn chÝnh ph¶i cã kh¶ n¨ng tù ®éng khëi ®éng v cÊpnguån cho b¶ng ®iÖn chÝnh trong tr−êng hîp mÊt nguån trªn thanh c¸i b¶ng ®iÖnchÝnh.5.3.2 b¶ng ®iÖn sù cè B¶ng ®iÖn chÝnh cã kÕt cÊu kiÓu ®øng, chèng dét, gåm 2 panel chÕ t¹o rêi®−îc l¾p ghÐp víi nhau. C¸c ng¨n trªn cïng cña mçi panel ®Æt c¸c khÝ cô ®o l−êng. Trong tr−êng hîp b×nh th−êng, ng¨n AC 440V ®−îc cÊp nguån tõ B¶ng ®iÖnchÝnh. Ng¨n AC 220V ®−îc cÊp nguån tõ ng¨n AC 440V th«ng qua tæ biÕn ¸p sù cè.5.3.3 hép ®iÖn bê Trang bÞ 01 hép ®iÖn bê 440V 150A, 3 Pha, 60Hz.Hép ®iÖn bê bao gåm 01 ¸pt«m¸t 3 pha, ®Ìn hiÖu, 01 ®ång hå chØ thó tù pha v c¸ccäc ®Êu c¸p tõ bê.5.3.4 hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn (1) b¶ng ®iÖn ph©n phèi (b¶ng ®iÖn phô) Trõ c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín, m¸y l¸i, ®Ìn h ng h¶i, thiÕt bÞ v« tuyÕn ®iÖn. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn cßn l¹i ®Òu ®−îc cÊp nguån th«ng qua c¸c b¶ng ®iÖn ph©n phèi t−¬ng øng. B¶ng ®iÖn nh bÕp ph¶i ®−îc cÊp nguån th«ng qua tæ biÕn ¸p c¸ch ly. (2) hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn chÝnh Nguån ®iÖn chÝnh AC 440V, 3 pha, 60Hz ®−îc cung cÊp cho c¸c phô t¶i sau ®©y: . C¸c phô t¶i trong buång m¸y . §éng c¬ m¸y l¸i . C¸c tæ biÕn ¸p chiÕu s¸ng . C¸c b¶ng khëi ®éng ®éng c¬ . C¸c ®éng c¬ cã c«ng suÊt lín. . B¶ng ®iÖn sù cè E-6
 42. 42. (3) HÖ thèng ph©n phèi ®iÖn thø cÊp Nguån ®iÖn thø cÊp AC 220V, 3 pha, 60Hz ®−îc cÊp cho c¸c phô t¶i sau: . C¸c m¹ch chiÕu s¸ng chÝnh . Mét sè thiÕt bÞ c«ng suÊt nhá. . C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn . ThiÕt bÞ nghi khÝ h ng h¶i . ThiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c néi bé(4) hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn sù cè Nguån ®iÖn sù cè 440V AC. 60Hz v 220V AC ®−îc cÊp cho c¸c phô t¶i sau: a) Nguån 440V A.C, 60Hz . Tæ biÕn ¸p sù cè . §éng c¬ m¸y l¸i (01 chiÕc) . Tñ n¹p ¾cquy . B¬m cøu ho¶ sù cè . M¸y nÐn khÝ chÝnh (01 chiÕc) . Qu¹t th«ng giã buång m¸y (01 chiÕc) . Qu¹t buång m¸y l¸i . Qu¹t buång m¸y ph¸t sù cè b) Nguån 220V A.C, 60Hz . C¸c m¹ch chiÕu s¸ng sù cè . §Ìn h ng h¶i . ThiÕt bÞ v« tuyÕn ®iÖn . Console ®iÒu khiÓn m¸y chÝnh . ThiÕt bÞ nghi khÝ h ng h¶i . ThiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c néi bé . B¶ng b¸o ch¸y, b¸o ®éng E-7
 43. 43. 5.4 HÖ thèng ®iÖn ®éng lùc5.4.1 tæng quan PhÇn n y ¸p dông cho: 1) C¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh bÕp 2) ThiÕt bÞ ®iÖn ®éng lùc trong buång m¸y 3) ThiÕt bÞ ®iÖn trªn boong 4) §iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ ®iÖn5.4.2 Khëi ®éng vµ ®iÒu khiÓn5.4.2.1 khëi ®éng tõ Mçi khëi ®éng tõ bao gåm c¸c khÝ cô sau: - Ng¾t ®iÖn hoÆc ¸pt«m¸t kÌm ®Ìn b¸o nguån - C«ng t¸c t¬ ®iÖn tõ - Nót Ên khëi ®éng, dõng - §Ìn b¸o ®éng c¬ ch¹y - Ampe kÕ (§èi víi c¸c ®éng c¬ m¸y läc, m¸y l¸i v c¸c ®éng c¬ cã c«ng suÊt lín h¬n 11kW) - C«ng t¾c chuyÓn ®iÒu khiÓn tay-tù ®éng (nÕu cã) - BiÕn ¸p nguån 440/220V A.C - R¬le nhiÖt5.4.2.2 ®éng c¬ ®iÖn C¸c ®éng c¬ ®iÖn l lo¹i 440V A.C 3 pha (trõ c¸c 0.4kW trë xuèng cã thÓ llo¹i 220V A.C 3 pha hoÆc 1 pha). Tuú thuéc v o vÞ trÝ l¾p ®Æt, c¸c ®éng c¬ cã thÓ cã kiÓu b¶o vÖ IP23, IP44 hoÆcIP56 C¸c ®éng c¬ ®Æc biÖt theo tiªu chuÈn cña nh s¶n xuÊt t−¬ng øng.5.4.2.3 ng¾t sù cè Trong tr−êng hîp cã ch¸y trong khu vùc buång m¸y, c¸c ®éng c¬ sau ®©y ph¶icã thÓ ng¾t tõ ngo i buång m¸y: - B¬m dÇu FO - B¬m dÇu DO - M¸y läc dÇu E-8
 44. 44. - Qu¹t nåi h¬i - Qu¹t th«ng giã buång m¸y v/v Trong tr−êng hîp cã ch¸y trong khu vùc sinh ho¹t, c¸c ®éng c¬ sau ®©y ph¶icã thÓ ng¾t tõ buång l¸i: - HÖ thèng ®iÒu ho tËp trung - Qu¹t th«ng giã nh bÕp v/v5.5 hÖ thèng chiÕu s¸ng5.5.1 hÖ thèng chiÕu s¸ng chÝnh HÖ thèng chiÕu s¸ng chÝnh gåm c¸c ®Ìn trÇn 220V-2x20W, c¸c ®Ìn 220V,2x40W, c¸c ®Ìn trßn 220V-60W ho¹c 220V-100W. HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V50Hz, 1 pha th«ng qua tæ biÕn ¸p chiÕu s¸ng chÝnh.5.5.2 hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè HÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè gåm c¸c ®Ìn trÇn 220V-2x20W, c¸c ®Ìn trßn220V-60W. HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V 50Hz, 1 pha th«ng qua tæ biÕn ¸p sùcè. E-9
 45. 45. 5.5.3 ®Ìn chiÕu s¸ng Lo¹i §Ìn neon §Ìn neon hoÆc ®Ìn sîi ®èt B¶o vÖ Chôp b¶o vÖ Chôp+l−íi Chôp b¶o Chôp+l−íi b¶o vÖ vÖ b¶o vÖ Kh«ng kÝn n−íc Chèng dét KÝn n−íc KÝn n−íc Phßng næC«ng suÊt 40W 40W 60W 60W 60/100W 20W 20W 20/40W¸p dông Buång l¸i Nh bÕp Kho l¹nh Buångcho thùc phÈm ¾cquy Buång Buång thuyÒn thuû thñ tr−ëng Buèng Buång sü ®iÒu ho Kho quan tËp trung Kho s¬n Buång Buång ®iÒu khiÓn ¨n+CLB Buång H nh lang m¸y ngo i Buång thuû thñ S n buång Kho m¸y Buång y tÕ Buång ®iÒu khiÓn H nh lang trong5.5.4 c¸c ®Ìn ®Æc biÖt 1. §Ìn b n: Trang bÞ 01 ®Ìn b n 220V-10W kÌm c«ng t¾c cho mçi b n viÕt trong c¸c buång. E - 10
 46. 46. 2. §Ìn ngñ:Trang bÞ 01 ®Ìn ngñ 220V-10W kÌm c«ng t¾c cho mçi gi−êng ngñ trong c¸c buång. 3. §Ìn b n h¶i ®å: Trang bÞ 01 ®Ìn b n h¶i ®å 220V-60W kÌm nóm chØnh ®é s¸ng trªn b n h¶i ®å. 4. §Ìn pha buång m¸y: Trang bÞ 02 ®Ìn pha 220V-300W chiÕu s¸ng phÝa trªn m¸y chÝnh. 5. §Ìn phßng næ: Trang bÞ c¸c ®Ìn phßng næ 220V-60W cho buång ¾cquy, kho s¬n, buång b¬m. 6. §Ìn x¸ch tay: Trang bÞ 07 ®Ìn x¸ch tay lo¹i 220V-60W, kÝn n−íc kÌm d©y dÉn 10m cho: - Buång m¸y - Buång m¸y l¸i - Buång ®iÒu ho tËp trung Trang bÞ 02 ®Ìn 220V-300W, kÝn n−íc kÌm d©y dÉn 25m cho mçi hÇm h ng5.5.6 ChiÕu s¸ng ngoµi 1. §Ìn pha Trang bÞ 02 ®Ìn pha 400W l¾p hai bªn c¸nh g buång l¸i ®Ó chiÕu s¸ng mÆt boong chÝnh. Trang bÞ 01 ®Ìn pha 500W l¾p trªn cét ®Ìn mòi ®Ó chiÕu s¸ng khu vùc m¸y neo mòi. Trang bÞ 02 ®Ìn pha 400W l¾p trªn cét ®Ìn mòi ®Ó chiÕu s¸ng mÆt boong chÝnh. Trang bÞ 01 ®Ìn pha 500W ®Ó chiÕu s¸ng khu vùc têi ®u«i. 2. ChiÕu s¸ng èng khãi Trang bÞ 02 ®Ìn pha 200W chiÕu s¸ng hai bªn èng khãi. 3. ChiÕu s¸ng tªn t u Trang bÞ mçi bªn 02 ®Ìn 100W chiÕu s¸ng b¶ng tªn t u. 4. ChiÕu s¸ng th¶ xuång cøu sinh/cÊp cøu E - 11
 47. 47. Trang bÞ mçi bªn 01 ®Ìn pha 500W chiÕu s¸ng th¶ xuång cøu sinh v xuång cÊp cøu. Nguån AC 220V cho c¸c ®Ìn cÊp tõ nguån ®iÖn sù cè 5. H nh lang ngo i Trang bÞ c¸c ®Ìn kÝn n−íc 60W chiÕu s¸ng c¸c h nh lang v lèi ®i bªn ngo i t u. 6. §Ìn pha nãc buång l¸i Trang bÞ 01 ®Ìn pha 220V - 1000W l¾p trªn nãc buång l¸i ®Ó chiÕu s¸ng luång v phôc vô t×m kiÕm.5.6 hÖ thèng th«ng tin tÝn hiÖu néi bé5.6.1 hÖ thèng ®iÖn tho¹i Trang bÞ 01 tæng ® i ®iÖn tho¹i tù ®éng . 03 ®iÖn tho¹i kÌm chu«ng. ®Ìn ®−îc bè trÝ ë: Buång m¸y, buång m¸y l¸i vbuång m¸y ph¸t sù cè. C¸c ®iÖn tho¹i b n hoÆc g¾n t−êng ®−îc bè trÝ ë: 1 - Buång l¸i 1 - Buång thuyÒn tr−ëng 1 - Buång m¸y tr−ëng 1 - Buång m¸y nhÊt 1 - Buång m¸y hai 1 - Buång ®iÒu khiÓn 2 - Buång ¨n-CLB 1 - BÕp 1 - Buång y tÕ Nguån cÊp cho hÖ thèng l nguån 220V A.C v 24V D.C.5.6.2 hÖ thèng th«ng tho¹i Trang bÞ 01 hÖ thèng th«ng tho¹i 4 vÞ trÝ: - Buång l¸i - Buång ®iÒu khiÓn - Buång m¸y - Buång m¸y l¸i Nguån cÊp: AC 220V v DC 24V E - 12
 48. 48. 5.6.3 hÖ thèng b¸o ch¸y vµ b¸o ®éng Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. C¸c c¶m biÕn khãi, c¶m biÕn nhiÖthoÆc nót Ên b¸o ch¸y tay ®−îc bè trÝ ë Buång m¸y, buång ë, c¸c lèi ®i, h nh lang,cÇu thang, buång b¬m, kho s¬n... C¸c c¶m biÕn, nót Ên l¾p ®Æt trong ”vïng nguyhiÓm” ph¶i l lo¹i phßng næ v ®−îc l¾p ®Æt c¸ch ly víi c¸c c¶m biÕn, nót Ên kh¸c. Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o ®éng. C¸c chu«ng hoÆc chu«ng kÌm ®Ìn ®−îc bètrÝ ë Buång m¸y, buång m¸y l¸i, c¸c lèi ®i, h nh lang, c¸c buång sinh ho¹t chung,buång b¬m... Cßi b¸o ®éng trong buång b¬m l lo¹i cßi h¬i, ®−îc ®iÒu khiÓn b»ngvan ®iÖn tõ l¾p ®Æt trong buång m¸y. B¶ng b¸o ch¸y v b¸o ®éng bè trÝ ë buång l¸i. HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V A.C v 24V D.C.5.6.4 HÖ thèng chØ b¸o gãc l¸i Trang bÞ 01 hÖ thèng chØ b¸o gãc l¸i. HÖ thèng gåm: 01 Transmitter trong buång m¸y l¸i 01 §ång hå chØ b¸o gãc l¸i ®Æt trong buång l¸i. 01 §ång hå chØ b¸o gãc l¸i ®Æt trong buång m¸y l¸i. 01 §ång hå chØ b¸o gãc l¸i ®Æt trong buång ®iÒu khiÓn.5.6.5 hÖ thèng chØ b¸o vßng quay m¸y chÝnh Trang bÞ 01 hÖ thèng chØ b¸o vßng quay m¸y chÝnh. HÖ thèng gåm: 01 Transmitter. 01 §ång hå chØ b¸o ®Æt trong buång l¸i. 01 §ång hå chØ b¸o ®Æt trong buång ®iÒu khiÓn. 01 §ång hå ®Õm sè vßng quay ®Æt trong buång ®iÒu khiÓn. 01 §ång hå chØ b¸o ®Æt trong buång m¸y.5.6.6 hÖ thèng c«ng vô sü quan m¸y Trang bÞ 01 hÖ thèng c«ng vô sü quan m¸y. HÖ thèng gåm: 01 nót Ên ®Æt trong buång ®iÒu khiÓn 03 chu«ng c«ng vô ®Æt trong buång m¸y tr−ëng, m¸y nhÊt, m¸y hai 01 chu«ng c«ng vô ®Æt trong buång ¨n-CLB E - 13
 49. 49. 5.6.7 hÖ thèng chu«ng truyÒn lÖnh Trang bÞ 01 hÖ thèng chu«ng truyÒn lÖnh : HÖ thèng gåm: 01 thiÕt bÞ ph¸t lÖnh ®Æt trong buång l¸i 01 thiÕt bÞ nhËn/tr¶ lÖnh ®Æt trong buång ®iÒu khiÓn 01 chu«ng lÖnh trong buång m¸y C¸c lÖnh: TiÕn: Full/Half/Slow/Dead slow/Stop Lïi: Dead slow/Slow/Half/Full Nguån cÊp 220V A.C5.6.8 hÖ thèng b¸o ®éng x¶ khÝ CO2 Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o ®éng x¶ khÝ CO2 bao gåm 2 hÖ thèng ®éc lËp chobuång m¸y v buång b¬m. Cßi b¸o ®éng ®Æt trong buång m¸y l cßi ®iÖn. Cßi b¸o®éng trong buång b¬m l lo¹i cßi h¬i, ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng van ®iÖn tõ l¾p ®Æt trongbuång m¸y. Nguån cÊp 220V tõ b¶ng ®iÖn sù cè.5.6.9 hÖ thèng b¸o ®éng m¸y l¸i Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o ®éng sù cè m¸y l¸i. HÖ thèng gåm c¸c chøcn¨ng : - B¸o mÊt pha - B¸o mÊt ®iÖn ¸p - B¸o qu¸ t¶i - B¸o mÊt nguån ®iÒu khiÓn - B¸o møc dÇu thÊp5.6.10 b¶ng ®ång hå buång l¸i Trang bÞ 01 b¶ng ®ång hå trong buång l¸i, gåm; 01 ChØ thÞ tèc ®é giã 01 ChØ thÞ h−íng giã 01 §ång hå h ng h¶i 01 ChØ thÞ vßng quay m¸y chÝnh E - 14
 50. 50. 01 ChØ thÞ tèc ®é t u5.6.11 hÖ thèng b¸o gäi y tÕ Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o gäi y tÕ. HÖ thèng gåm: 01 nót Ên trong buång y tÕ 02 chu«ng b¸o ®Æt trong buång l¸i v buång sü quan t u5.6.12 HÖ thèng b¸o ®éng møc kÐt dÇu hµng Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o ®éng møc kÐt dÇu h ng; bao gåm - 02 phao b¸o ®éng cho mçi kÐt dÇu h ng (01 phao b¸o ®éng møc cao (95%) v 01 phao b¸o ®éng tr n (98%) - 01 b¶ng b¸o ®éng ®Æt trong buång §K l m h ng - 01 cßi b¸o ®éng kÌm ®Ìn ®Æt trªn nãc buång l¸i - Nguån cÊp: DC 24V5.6.10 HÖ thèng b¸o ®éng nhiÖt ®é c¸c bÝch nÐn tÕt, æ ®ì, vá b¬m cña c¸c b¬m trong buång b¬m Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o ®éng nhiÖt ®é cña bÝch nÐn tÕt, æ ®ì, vá b¬m choc¸c b¬m dÇu h ng, b¬m hót vÐt v b¬m ballast ; bao gåm - 03 c¶m biÕn nhiÖt ®é cho mçi b¬m. - B¶ng b¸o ®éng ®Æt trong buång diesel lai b¬m, buång §K l m h ng. - TÝn hiÖu b¸o ®éng gåm cßi v ®Ìn. - Nguån cÊp: DC 24V5.6.11 HÖ thèng b¸o ®éng nång ®é khÝ hydro-carbon Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o ®éng nång ®é khÝ hydro-carbon trong buång b¬m; bao gåm - 02 c¶m biÕn nång ®é hydro-carbon ®Æt trong buång b¬m - 01 b¶ng b¸o ®éng ®Æt trong diesel lai b¬m v 02 b¶ng b¸o ®éng lÆp l¹i ®Æt trong buång l¸i v buång §K l m h ng. - TÝn hiÖu b¸o ®éng gåm cßi v ®Ìn. - Nguån cÊp: DC 24V5.6.12 HÖ thèng b¸o ®éng n−íc lacanh buång b¬m Trang bÞ 01 hÖ thèng b¸o ®éng n−íc lacanh buång b¬m; bao gåm - 01 phao b¸o møc (kiÓu phßng næ) ®Æt trong buång b¬m E - 15
 51. 51. - 01 b¶ng b¸o ®éng ®Æt trong buång m¸y - TÝn hiÖu b¸o ®éng gåm cßi v ®Ìn. - Nguån cÊp: DC 24V5.7 thiÕt bÞ nghi khÝ hµng h¶i5.7.1 la bµn ®iÖn Trang bÞ 01 bé la b n ®iÖn gåm: 1 - La b n chñ l¾p trong ® i l¸i. 2 - La b n lÆp l¾p hai bªn c¸nh g buång l¸i 1 - La b n lÆp phÝa tr−íc buång l¸i 1 - La b n lÆp l¾p trong ® i l¸i 1 - La b n lÆp l¾p trong buång m¸y l¸i La b n ®iÖn ®−îc kÕt nèi víi radar.... HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V A.C v 24V D.C.5.7.2 la bµn tõ Trang bÞ 01 bé la b n tõ. La b n tõ ®−îc l¾p ®Æt trªn nãc buång l¸i. §Ìn chiÕu s¸ng la b n tõ ®−îc cÊp tõ nguån sù cè.5.7.3 m¸y ®o s©u Trang bÞ 01 m¸y ®o s©u gåm: 1 – M n h×nh chØ thÞ l¾p trong buång l¸i 1 – Bé thu ph¸t l¾p ë ®¸y t u HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V A.C5.7.4 m¸y ®o tèc ®é Trang bÞ 01 m¸y ®o tèc ®é t u, bao gåm: 1 – Bé thu ph¸t l¾p ë ®¸y t u 1 – Bé chØ thÞ l¾p trong buång l¸i 1- Bé chØ thÞ phÝa tr−íc buång l¸i. HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V. TÝn hiÖu tèc ®é ®−îc kÕt nèi tíi D.G.P.S., Radar, VDR E - 16
 52. 52. 5.7.5 Radar hµng h¶i Trang bÞ 01 bé radar h ng h¶i nh− sau : D¶i tÇn X-band M n h×nh chØ thÞ 15~21 inches Anten Theo nh s¶n suÊt Nguån ®iÖn AC 220V Pha 1 pha hoÆc 3 pha Cã chøc n¨ng ARPA TÝn hiÖu radar ®−îc kÕt nèi tíi AIS.5.7.6 m¸y thu b¶n ®å thêi tiÕt Trang bÞ 01 m¸y thu b¶n ®å thêi tiÕt gåm: 1 – Anten cÇn 1 – Bé ghi/chØ thÞ HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V A.C5.7.7 ®Þnh vÞ vÖ tinh Trang bÞ 01 ®Þnh vÞ vÖ tinh gåm: 1 – Bé chØ thÞ ®Æt trong buång l¸i 1 – Anten TÝn hiÖu tõ ®Þnh vÞ vÖ tinh ®−îc kÕt nèi tíi Inmarsat-C, MF/HF DSC, VHF DSC, Radar v VDR.. HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V A.C5.7.8 M¸y ®o giã Trang bÞ 01 m¸y ®o giã gåm: 1 – Bé c¶m biÕn 1 – ChØ thÞ h−íng giã l¾p trªn b¶ng ®ång hå buång l¸i 1 – ChØ thÞ tèc ®é giã l¾p trªn b¶ng ®ång hå buång l¸i HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V A.C E - 17
 53. 53. 5.7.9 hÖ thèng cßi h¬i Trang bÞ 01 hÖ thèng cßi h¬i bao gåm: 1 – Cßi h¬i l¾p trªn cét 1 – Bé ®iÒu khiÓn cïng nót Ên l¾p trong buång l¸i 2 – Nót Ên l¾p hai bªn c¸nh g HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V A.C5.7.10 hÖ thèng tù ®éng nhËn d¹ng Trang bÞ 01 hÖ thèng tù ®éng nhËn d¹ng (AIS).5.8 thiÕt bÞ v« tuyÕn ®iÖn T u ®−îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ v« tuyÕn ®iÖn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu míi nhÊt cña SOLAS 74 v c¸c bæ sung cña SOLAS cho vïng biÓn A1 + A2 + A3 5.8.1 tr¹m thu ph¸t v« tuyÕn ®iÖn tho¹i MF/HF Trang bÞ 01 tr¹m thu ph¸t v« tuyÕn ®iÖn tho¹i MF/HF cã c«ng suÊt tèi thiÓu 250W. HÖ thèng gåm: 1 – Bé ph¸t MF/HF SSB 1 – Bé thu MF/HF 1 – Bé ®iÒu khiÓn 1 – Bé thu trùc canh DSC NBDP terminal and printe1 – Bé n¹p ¾c quy 1 – Hép chuyÓn m¹ch 1 – Bé ®iÒu chØnh anten 1 – Anten thu, ph¸t HÖ thèng ®−îc cÊp nguån 220V A.C v 24V D.C5.8.2 m¸y thu ph¸t v« tuyÕn ®iÖn tho¹i VHF Trang bÞ 02 m¸y thu ph¸t vv« tuyÕn ®iÖn thoai VHF/DSC (25W), gåm. 2 – M¸y thu ph¸t VHF/DSC E - 18

×