Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

редактиране на текст

редактиране на текст

  1. 1. Редактиране на текст Име................................... Р едактиране – поправяме речта, за да стане по-ясна и по-изразителна. Видове редактиране 1. Чрез съкращаване. Ехо била хубава и красива девойка, но с непрестанното си бърборене и говорене тя нервирала и ядосала един от боговете. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Чрез заместване. Настрадин Ходжа казал на Хитър Петър да му каже една лъжа. Хитър Петър му казал, че ще му каже, но трябва да вземе от къщи торбата с лъжите. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Чрез разместване. По пътя заспал към дома под едно дърво. ___________________________________________________________________________ 4. Чрез прибавяне. Еделвайсът е ٧ цвете. То се среща по ٧върхове, между пукнатините на ٧скали. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Редактиране е: А) записване на текст; Б) преписване на текст; В) промяна на текста, за да се подобри; 6. Начините за редактиране са: А) прибавяне, съкращаване, заместване; Б) разместване, заместване, прибавяне, съкращаване; В) разместване, прибавяне, заместване. 7. Кое изречение се нуждае от редактиране? А) Очите на Ян Бибиян светеха от радост. Б) Кокичето е предвестник на пролетта. В) Подчинил се ловецът на заповедта и завел в гората. 8. Кой вид редактиране ще използвате, за да отстраните грешките в изречението: ,,Пчелата в едно езеро дълбоко паднала.“ А) заместване; Б) съкращаване; В) разместване; Г) прибавяне.
  2. 2. 9. Кой вид редактиране ще използвате, за да отстраните грешките в изречението: ,,Нощта беше мразовита, студена, хладна.“ А) прибавяне; Б) съкращаване; В) разместване; Г) заместване. 10. Кой вид редактиране НЯМ А да използваш? ,,Милена и аз се връщахме весели от расходка. Лицата ни бяха весели и зачервени от пролетното слънце. Носехме в ръцете си красиви от пролетни цветя букети.“ А) прибавяне; Б) разместване; В) съкращаване; Г) заместване. 11. Колко вида редакции трябва да се приложат в изречението: ,,Емил завърза болния и зъп с канап и го завърза за един гвоздей.“ А) 4; Б) 3; В) 2. 12. Колко от думите са написани грешно? вални, весник, студен, спокоиствие, топъл А) 2; Б) 1; В) 3. 13. С коя от думите ще допълните изречението: ,,Освен че била ......................, тя била и най-добра.“ А) най-хубава; Б) най-чудесна; В) най-прекрасна. 14. Огради думата, която е нужно да се съкрати. Най-напред чувахме как пращят и шумят листата под леките ѝ скокове. 15. Разпредели думите в таблицата. град, биал, замък, грат, бял, замак вярно грешно

×