Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14581 відк. урок

 • Be the first to comment

14581 відк. урок

 1. 1. Тема уроку:Тема уроку: Культура УкраїниКультура України XVIXVI –– XVIIIXVIII ст.ст. Культура – духовне життя народу
 2. 2. План:План: 1. Розвиток освіти.1. Розвиток освіти. 2. Видатний козацький2. Видатний козацький літописець Самійло Величко.літописець Самійло Величко. 3. Григорій Сковорода – великий3. Григорій Сковорода – великий український філософ.український філософ. 4. Архітектура.4. Архітектура.
 3. 3. 1596 р.1596 р. БерестБерест Литва, ПольщаЛитва, Польща Річ ПосполитаРіч Посполита 1569 р.1569 р. ЛюблінЛюблін православправослав``я,я, католицтвокатолицтво греко –греко – католицькакатолицька (уніатська)(уніатська) Виберіть відповідні дати, назви,Виберіть відповідні дати, назви, історичні події та складіть правильніісторичні події та складіть правильні твердження.твердження.
 4. 4. Українські землі вУкраїнські землі в XVI – XVIIXVI – XVII ст.ст.
 5. 5. Виберіть правильні твердженняВиберіть правильні твердження та схарактеризуйте становищета схарактеризуйте становище українських земель у складіукраїнських земель у складі Речі Посполитої.Речі Посполитої.  Зберігалося православЗберігалося православ``я.я.  Насаджувалися католицька та греко- католицькаНасаджувалися католицька та греко- католицька церкви.церкви.  Діяли закони “Руської Правди”.Діяли закони “Руської Правди”.  Заборонялася українська мова.Заборонялася українська мова.  Розповсюджувалися українські звичаї та традиції.Розповсюджувалися українські звичаї та традиції.  Припинялася діяльність українськогоПрипинялася діяльність українського законодавства.законодавства.
 6. 6. Визначте, яку подію характеризує ця схема.Визначте, яку подію характеризує ця схема. Україна 1667 р. Правобережна Лівобережна Гетьманщина
 7. 7. За опорними словами укажітьЗа опорними словами укажіть наслідки Андрусівськогонаслідки Андрусівського договору.договору. Війна,Війна, Росія, Польща, обмеження правРосія, Польща, обмеження прав України, Поділ України на ЛівобережнуУкраїни, Поділ України на Лівобережну та Правобережну, Руїната Правобережну, Руїна
 8. 8. Турецько-татарські напади на українські землі Я С И РЯ С И Р Я Н И Ч А РИЯ Н И Ч А РИ С П У С Т О Ш Е НС П У С Т О Ш Е Н Н ЯН Я З Е М Е Л Ь ТАЗ Е М Е Л Ь ТА Р У Й Н А Ц І ЇР У Й Н А Ц І Ї ГАРЕМ, СЛУЖНИЦІГАРЕМ, СЛУЖНИЦІ К А Т О Р Г АК А Т О Р Г А З А Г Р О З АЗ А Г Р О З А І С Н У В А Н Н ЮІ С Н У В А Н Н Ю У К Р А Ї Н С Ь К ОУ К Р А Ї Н С Ь К О Г ОГ О Кафа
 9. 9. Умови розвитку культури:Умови розвитку культури: З А Г Р О З А І С Н У В А Н Н ЮЗ А Г Р О З А І С Н У В А Н Н Ю У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д УУ К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д У Яке завдання вирішували діячі української культури в XVI – XVIII ст.?
 10. 10. 1.1. Розвиток освіти.Розвиток освіти. § 17§ 17 С. 130С. 130 Братські школи.Братські школи. Сформулюйте 2 – 3 запитання до тексту таСформулюйте 2 – 3 запитання до тексту та дайте відповіді на них.дайте відповіді на них. Братські школи зробили освіту досяжноюБратські школи зробили освіту досяжною для багатьох українців.для багатьох українців. Яке значення мали братські школи?Яке значення мали братські школи?
 11. 11. С.130 – 131, п.2С.130 – 131, п.2 Порівняйте правила шкільного життя в братськихПорівняйте правила шкільного життя в братських школах із сучасними: що віджило, а що нешколах із сучасними: що віджило, а що не втратило свого значення й нині.втратило свого значення й нині. СтатутСтатут Львівської братської школи 1586 р.Львівської братської школи 1586 р. Порядок шкільнийПорядок шкільний 1.1. Сідати кожен має на своєму певному місці,Сідати кожен має на своєму певному місці, визначеному за його успіхи: котрий більше знає,визначеному за його успіхи: котрий більше знає, сидіти буде на першому місці, хай би і найубогішимсидіти буде на першому місці, хай би і найубогішим був; котрий менше знати буде, має сидіти на гіршомубув; котрий менше знати буде, має сидіти на гіршому місці.місці. 2. Багатий над убогим у школі нічим не має бути2. Багатий над убогим у школі нічим не має бути вищим, тільки самою наукою.вищим, тільки самою наукою. 3. Учитель повинен учити і любити всіх дітей однаково,3. Учитель повинен учити і любити всіх дітей однаково, як синів багатих, так і сиріт убогих.як синів багатих, так і сиріт убогих.
 12. 12. 4. Приходити повинні отроки в школу на визначений4. Приходити повинні отроки в школу на визначений час.час. 5. Зранку, прийшовши всі в призначений час, не5. Зранку, прийшовши всі в призначений час, не повинні починати навчання, поки не помоляться.повинні починати навчання, поки не помоляться. 6. Зранку після молитов кожен повинен розказати6. Зранку після молитов кожен повинен розказати вчорашній свій урок і писання, що вдома писав, івчорашній свій урок і писання, що вдома писав, і повинен викласти вивчене; а потім повинні поповинен викласти вивчене; а потім повинні по частинах вчити Псалтир чи граматику і другі кориснічастинах вчити Псалтир чи граматику і другі корисні науки, в яких є потреба.науки, в яких є потреба. 7. Двох чи чотирьох хлопців кожну неділю потрібно7. Двох чи чотирьох хлопців кожну неділю потрібно призначати для збереження порядку, від чого жоденпризначати для збереження порядку, від чого жоден не зможе відмовитися, коли до нього надійде черга.не зможе відмовитися, коли до нього надійде черга. 8. Батькові про дітей учитель повинен нагадувати,8. Батькові про дітей учитель повинен нагадувати, щоб діти вдома поводили себе відповіднощоб діти вдома поводили себе відповідно шкільному розпорядку, показуючи всім своюшкільному розпорядку, показуючи всім свою ученість і людяність.ученість і людяність.
 13. 13. Хто зображений на портреті?Хто зображений на портреті? У чому полягає просвітницька діяльністьУ чому полягає просвітницька діяльність цієї людини?цієї людини? У своєму маєтку вУ своєму маєтку в Острозі заснувавОстрозі заснував друкарню, академію.друкарню, академію. Острозька академіяОстрозька академія не поступаласяне поступалася європейськимєвропейським університетам.університетам. Вища освітаВища освіта
 14. 14. Як виникла Київська колегіяЯк виникла Київська колегія (Києво-Могилянська(Києво-Могилянська академія)? Яке значення мала Київська колегіяакадемія)? Яке значення мала Київська колегія для розвитку освіти?для розвитку освіти?
 15. 15. Петро Могила (1596 – 1647) -Петро Могила (1596 – 1647) - настоятель Києво -Печерськоїнастоятель Києво -Печерської лаври, митрополит Київський ілаври, митрополит Київський і Галицький.Галицький. 1632 р.1632 р. Київська братська школа Школа Києво – Печерської лаври Київська колегія (академія) Києво – Могилянська академія була подібна до європейського університету.
 16. 16. 2. Самійло Величко ( 1670 – 1728 ).2. Самійло Величко ( 1670 – 1728 ). Закінчив Києво-Могилянську академію, де вивчивЗакінчив Києво-Могилянську академію, де вивчив латину й чотири іноземні мови.латину й чотири іноземні мови. Чим уславивсяЧим уславився Самійло Величко?Самійло Величко? С.132С.132
 17. 17. Самійло Величко –Самійло Величко – авторавтор козацького літопису, щокозацького літопису, що охоплює період з 1648 до 1700 року.охоплює період з 1648 до 1700 року. (Літопис Величка(Літопис Величка написаний українською літературною мовоюнаписаний українською літературною мовою XVXVІІІ ст.ІІІ ст. зз елементами народної мови. Складається з 4 частин.елементами народної мови. Складається з 4 частин. Надрукований у ХІХ ст.)Надрукований у ХІХ ст.) Працюючи в парах, запропонуйте 2 події, про якіПрацюючи в парах, запропонуйте 2 події, про які обовобов``язково треба було б розповісти в літописі. Чомуязково треба було б розповісти в літописі. Чому обрали саме ці події?обрали саме ці події? Є припущення, щоЄ припущення, що літопислітопис закінчується подіямизакінчується подіями 1720 року1720 року Яке значення мав козацький літопис Самійла Величка?
 18. 18. 3. Григорій Сковорода (1722 - 1794) –3. Григорій Сковорода (1722 - 1794) – композитор, поет, науковець, філософ.композитор, поет, науковець, філософ. (філософія в перекладі з грецької означає любов до мудрості)(філософія в перекладі з грецької означає любов до мудрості) РоздивітьсяРоздивіться ілюстрацію.ілюстрацію. ЧомуЧому Г.СковородуГ.Сковороду називалиназивали “мандрівним“мандрівним філософом”філософом” Порівняйте своюПорівняйте свою відповідь звідповідь з інформацією вінформацією в підручнику.підручнику. С.133.С.133.
 19. 19. Один із сучасників філософа так згадував проОдин із сучасників філософа так згадував про нього:нього: “ Не стяжав він ні золота, ані срібла, але“ Не стяжав він ні золота, ані срібла, але народ не зате приймав його під свої покрівлі…народ не зате приймав його під свої покрівлі… Мешканці… слобід та хуторів, де вінМешканці… слобід та хуторів, де він зупинявся, любили його, як рідного.зупинявся, любили його, як рідного. Він віддавав їм усе, що мав: не золото йВін віддавав їм усе, що мав: не золото й срібло, а добрі поради, настанови, дружнісрібло, а добрі поради, настанови, дружні докори…Утішався, що труд його мандрівногодокори…Утішався, що труд його мандрівного життя не безплідний”.життя не безплідний”. Чому український народ любивЧому український народ любив Г. Сковороду?Г. Сковороду?
 20. 20. Як ви розумієте висловиЯк ви розумієте вислови Г.Сковороди?Г.Сковороди? Любов виникає з любовi; коли хочу, щобЛюбов виникає з любовi; коли хочу, щоб менемене любили, я сам перший люблю.любили, я сам перший люблю. Хіба не любов усе єднає, будує, творить,Хіба не любов усе єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує?подібно до того, як ворожість руйнує? Як співвідносяться ці вислови зЯк співвідносяться ці вислови з “золотим правилом моралі?”“золотим правилом моралі?”
 21. 21. Як Г.Сковорода ставився до Батьківщини? Чи вчивЯк Г.Сковорода ставився до Батьківщини? Чи вчив він українців бути патріотами? Чи можна самоговін українців бути патріотами? Чи можна самого Г. Сковороду назвати патріотом України?Г. Сковороду назвати патріотом України? Коли не зможу нічим любій Вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити.
 22. 22. 4. Архітектура козацької доби4. Архітектура козацької доби Коли і ким булаКоли і ким була збудована церква?збудована церква? У чому їїУ чому її особливості?особливості? Троїцька соборна церква уТроїцька соборна церква у НовомосковськуНовомосковську (запорізькому місті Самара)(запорізькому місті Самара) Збудована уЗбудована у 1773 - 1781 рр.1773 - 1781 рр. народнимнародним майстром-будівничиммайстром-будівничим Якимом ПогребнякомЯкимом Погребняком
 23. 23. АрхітектураАрхітектура козацької добикозацької доби Церква Всіх Святих Києво-Церква Всіх Святих Києво- Печерської лаври, збудованаПечерської лаври, збудована коштом гетьмана Івана Мазепикоштом гетьмана Івана Мазепи Георгіївська церкваГеоргіївська церква Видубицького монастиря вВидубицького монастиря в Києві, збудована коштомКиєві, збудована коштом стародубського полковникастародубського полковника М.МиклашевськогоМ.Миклашевського Свято-ПреображенськийСвято-Преображенський собор у Великих Сорочинцяхсобор у Великих Сорочинцях на Полтавщині, збудованийна Полтавщині, збудований коштом гетьмана Д.Апостолакоштом гетьмана Д.Апостола Доберіть прикметники, якими можна описати ці храми Втілювали мрії своїх творців про майбутнє України Як ці споруди утверджували думку про велич козацької держави?
 24. 24. Про які події культурно – освітнього життя виПро які події культурно – освітнього життя ви дізналися?дізналися? Хто з діячів української культури вразив вас найбільше? Чому? Яке завдання вирішували діячі української культури в XVI – XVIII ст.? Діячі культури вДіячі культури в XVIXVI –– XVIIIXVIII ст.ст. захищали український народзахищали український народ від впливу чужоземців.від впливу чужоземців.
 25. 25. Продовжить речення:Продовжить речення: Сьогодні на уроці яСьогодні на уроці я дізнавсядізнався (дізналася)………..(дізналася)……….. Мені сподобалося………..Мені сподобалося……….. Мені не сподобалося………Мені не сподобалося………
 26. 26. Опрацювати матеріал підручника В.Власова та О.Данилевської: §17, с.130 – 133, відповісти на запитання с.136 Домашнє завдання:

×