Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geografia test (ruast)_ro

  • Be the first to comment

Geografia test (ruast)_ro

  1. 1. Numele Prenumele MINISTERUL EDUCAŢIEI Patronimicul AL REPUBLICII MOLDOVA Instituţia de învăţămînt Localitatea Raionul GEOGRAFIA PRETESTARE EXAMEN DE BACALAUREAT Profilurile: umanist, real, sport, arte, tehnologic 03 aprilie 2012 Timp alocat: 180 de minute.Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră, creion, riglă, radieră.Instrucţiuni pentru candidat: - Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate. - Lucrează independent. Vă dorim mult succes! Scor total acumulat _________
  2. 2. Nr. Item Scor I Utilizarea climogramelor şi hărţilor tematice (18 puncte)1 Analizînd climograma staţiei meteorologice Moscova indică: L L 0 0 a) temperatura medie a lunii celei 1 1 mai calde 2 2 ____________________________ 3 3 ____________________________ 4 4 5 5 b) temperatura medie a lunii celei mai reci _____________________ ____________________________ c) amplitudinea anuală a temperaturii aerului (efectuează calculele pe foaia de test) ____________________________ ____________________________ d) tipul de regim pluviometric ____________________________ ____________________________ e) denumirea tipului de climă ____________________________ ____________________________2 Explică: L L a) o cauză ce determină maximum de precipitaţii în anotimpul de vară, pentru 0 0 tipul de climă, redat în climograma de mai sus. 1 1 __________________________________________________________________ 2 2 ___________________________________________________________________ 3 3 ___________________________________________________________________ 4 4 ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) o cauză ce determină oscilaţii mari sezoniere ale temperaturilor medii lunare, pentru tipul de climă, redat în climograma de mai sus. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________3 Descrie tipul de climă redat în climograma de mai sus, indicînd: L L a) denumirea zonei climatice 0 0 ___________________________________________________________________ 1 1 b) masele de aer predominante 2 2 ___________________________________________________________________ 3 3 c) vînturile dominante şi direcţia lor 4 4 ___________________________________________________________________ 5 5 d) cantitatea medie anuală de precipitaţii ___________________________________________________________________
  3. 3. 4. Încercuieşte litera corespunzătoare variantei de răspuns corect: L L 0 0 1. Tipul de climă redat în climograma de mai sus este specific pentru regiunile: 1 1 a) Europa de Vest şi nordul Americii de Sud 2 2 b) Asia de Est şi Africa de Sud 3 3 c) Europa de Est şi sudul Americii de Sud 4 4 d) Asia de Nord şi Australia de Est 2. Regimul anual al precipitaţiilor şi amplitudinea anuală de temperatură redată în climogramă este caracteristică pentru zona naturală: a) păduri mixte c) tundra b) stepe d) păduri permanent verzi cu frunze tari 3. Pentru zona naturală caracteristică tipului de climă redat în climograma de mai sus este specific tipul de sol: a) castaniu c) podzolice b) cenuşiu de pădure d) roşu lateritic 4. Tipul de climă redat în climograma de mai sus, poate fi influenţat periodic în anotimpul de iarnă de către masele de aer: a) tropical maritim c) arctic continental b) tropical continental d) ecuatorialII Utilizarea hărţilor tematice (16 puncte).5. Compară munţii indicaţi în tabel, indicînd deosebirile referitoare la caracteristicile L L lor. 0 0 Criterii de comparare Munţii Sierra Nevada Munţii Alpi 1 1 (SUA) 2 2 Denumirea şi 3 3 coordonatele geografice 4 4 ale celui mai înalt vîrf 5 5 Direcţia generală a 6 6 lanţului montan 7 7 Orogeneza în care s-a 8 8 format 9 9 Tipul de munţi după 10 10 origine6. Calculează temperatura aerului pe panta vîrfului Mont Blanc la înălţimea de 4000 L L m, într-o tabără de alpinism, dacă se ştie că în vîrf, la momentul dat, temperatura 0 0 aerului este de -27ºC. Indică gradientul termic vertical aplicat. Efectuează toate 1 1 calculele pe foaia de test. 2 2 ___________________________________________________________________ 3 3 ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________7. Citeşte atent enunţul şi identifică răspunsul corect, încercuind cifra corespunzătoare. L L Un avion a zburat din Londra (51° lat. nord., 0° long.), avînd cursul spre sud şi a 0 0 parcurs 5660 km, apoi schimbîndu-şi direcţia spre est a mai zburat încă 900 km, 1 1 luînd direcţia nord a mai zburat 350 km, aterizînd în punctul cu coordonatele 2 2 geografice: 3 3 1) 8° lat. nord., 3° long. est. 2) 3° lat. nord., 8° long. est. 3) 3° lat. sud., 8° long. est. 4) 8° lat. sud., 3° long. est.
  4. 4. Indică denumirea obiectului geografic ce corespunde coordonatelor geografice identificate. ___________________________________________________________________III. Clasificarea obiectelor geografice (12 puncte)8. În coloana A sînt indicate denumiri de rîuri, iar în coloana B – unele caracteristici L L ale lor. Scrie pe liniile din coloana A, cifrele corespunzătoare din coloana B 0 0 Notă:(cifrele pot fi scrise doar o singură dată, iar una dintre opţiuni este în plus). 1 1 Coloana A Coloana B 2 2 _______Dunărea 1. Tipul de alimentaţie predominant este 3 3 glaciar. 4 4 _______ Congo 2. Formează împreună cu afluenţii săi cel mai mare bazin hidrografic. ________Amudaria 3. Formează la gura de vărsare o deltă. _______Amazon 4. Este cel mai mare după lungime din lume. 5. Întretaie de două ori ecuatorul.9. Clasifică statele, enumerate mai jos, în patru grupe, conform gradului de asigurare L L cu resurse naturale. Scrie denumirea grupului de state şi cîte două exemple 0 0 corespunzătoare. 1 1 Australia, Arabia Saudită, Brazilia, Germania, Lituania, Iran, Belarus, Japonia. 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1. 1. 1. 1. 8 8 2. 2. 2. 2.IV. Analiza relaţiilor cauzale dintre componentele mediului geografic (8 puncte)10. Analizînd harta economică a Marii Britanii: L L a) Dedu o deosebire în specializarea zootehniei în Regiunea de Nord şi de Sud 0 0 a acestui stat 1 1 ___________________________________________________________________ 2 2 ___________________________________________________________________ 3 3 ___________________________________________________________________ 4 4 ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Explică o cauză ce determină această deosebire ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________11. Explică cîte un factor ce a determinat amplasarea centrelor industriei siderurgice în L L Marea Britanie. 0 0 a) în centrul ţării 1 1 ____________________________________________________________________ 2 2 ____________________________________________________________________ 3 3 ____________________________________________________________________ 4 4
  5. 5. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b) pe litoralul de est al ţării ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________V. Evaluarea proceselor şi fenomenelor geografice (13 puncte)12. L L Analizează piramidă pe grupe de vîrstă şi sexe a) tipul de state, după nivelul de 0 0 a populaţiei şi indică: dezvoltare economic, pentru care 1 1 este caracteristică această 2 2 piramidă 3 3 ___________________________ 4 4 b) cauza principală care determină 5 5 îngustarea pronunţată a bazei piramidei____________________ ___________________________ ___________________________ c) cauza principală care determină predominarea femeilor în grupa populaţiei vîrstnice ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________13. Explică două probleme demografice caracteristice pentru tipul de state reprezentat L L prin piramida de mai sus şi două măsuri de soluţionare a acestor probleme. 0 0 Probleme demografice: 1 1 a)___________________________________________________________________ 2 2 ____________________________________________________________________ 3 3 ____________________________________________________________________ 4 4 ____________________________________________________________________ 5 5 ____________________________________________________________________ 6 6 b)___________________________________________________________________ 7 7 ____________________________________________________________________ 8 8 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Măsuri de soluţionare: a)___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b)___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
  6. 6. VI. Eseu structurat (13 puncte)14. L L Elaborează un eseu structurat la subiectul „ Poluarea aerului atmosferic”, indicînd: 0 0 a) trei surse naturale de poluare a aerului atmosferic; 1 1 b) două tipuri de surse artificiale de poluare a aerului atmosferic; 2 2 c) trei consecinţe pentru natură a poluării aerului atmosferic; 3 3 d) o consecinţă pentru om a poluării aerului atmosferic. 4 4 ____________________________________________________________________ 5 5 ____________________________________________________________________ 6 6 ___________________________________________________________________ 7 7 ____________________________________________________________________ 8 8 ____________________________________________________________________ 9 9 ____________________________________________________________________ 10 10 ____________________________________________________________________ 11 11 ____________________________________________________________________ 12 12 ____________________________________________________________________ 13 13 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Total

×