Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Istoria test rom

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Istoria test rom

  1. 1. Numele Prenumele MINISTERUL EDUCAŢIEI Patronimicul AL REPUBLICII MOLDOVA Instituţia de învăţămînt Localitatea Raionul ISTORIA PRETESTARE EXAMEN DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI 30 martie 2012 Timp alocat: 120 de minute.Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră, creion, riglă.Instrucţiuni pentru candidat: - Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate. - Lucrează independent. Îţi dorim mult succes! Scor total acumulat _________
  2. 2. Citeşte cu atenţie sursele istorice propuse şi răspunde la sarcinile de lucru formulate:A. „Venind în întimpinarea doleanţelor oamenilor muncii din Basarabia, ale oamenilor muncii dinRepublica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească privind reunirea populaţiei moldoveneşti dinBasarabia cu populaţia moldovenească din R.A.S.S. Moldovenească şi călăuzindu-se de principiul dezvoltăriilibere a naţionalităţilor, Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste hotărăşte: 1. Să formeze Republica Sovietică Socialistă Moldovenească unională. 2. În componenţa Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti unionale se includ oraşele Tiraspol şiGrigoriopol, raioanele Dubăsari, Camenca, Rîbniţa, Slobozia şi Tiraspol ale Republicii Autonome SovieticeSocialiste Moldoveneşti, oraşul Chişinău şi judeţele Bălţi, Bender, Chişinău, Cahul, Orhei şi Soroca aleBasarabiei. (…) 4. Sovietul Suprem al R.S.S. Ucrainene şi Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti vor prezenta spreexaminare Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste proiectul privind stabilirea uneifrontiere precise între Republica Sovietică Socialistă Ucraineană şi Republica Sovietică SocialistăMoldovenească unională. ” (Legea U.R.S.S. cu privire la formarea R.S.S.M., Moscova, 2 august 1940)B. „…Stabilirea ordinii în Europa şi restructurarea vieţii economice trebuie atinse prin intermediul unorprocese care să permită popoarelor eliberate să distrugă ultimele vestigii ale fascismului şi nazismului, săcreeze instituţii democratice alese de ele însele. Acesta este un principiu al Cartei Atlanticului-dreptul tuturor popoarelor de a-şi alege forma deguvernămînt - restabilirea drepturilor suverane şi de autodeterminare al popoarelor devenite victime alenaţiunilor agresoare. (…).” (Declaraţia cu privire la Europa eliberată,Conferinţa de la Ialta, februarie 1945) Nr. Item Scor I. Timpul, spaţiul, personalitatea şi relaţiile de cauzalitate în istorie, în baza analizei şi valorificării surselor propuse (47 puncte). 1. Scrie corect denumirea statelor semnatare a declaraţiei Conferinţei indicate în sursa B. L 1. ___________________________________ 0 2. ___________________________________ 1 2 3. ___________________________________ 3 2. În spaţiul rezervat, datează următoarele evenimente istorice: L 0 A. Adresarea notei ultimative a Guvernului U.R.S.S. către Guvernul României - ___________ 1 B. Formarea R.S.S. Moldoveneşti - ________________________________ 2 C. Semnarea Cartei Atlanticului - ________________________ 3 4 5 6 3. Construieşte axa cronologică, plasînd pe ea evenimentele indicate în itemul 2: L 0 1 2 _______________________________________________________________________ 3 4 5 6 7
  3. 3. 4. Indică, pe harta de copntur, teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. L 0 Notă:La indicarea teritoriului se vor lua în consideraţie: haşurarea teritoriului, conturarea hotarelor, 1 aplicarea inscripţiilor (denumirea statului, capitala) şi completarea legendei (orice inscripţie se explică 2 în legendă). 3 4 5 65. Formează perechi logice, unind prin săgeţi, conţinuturile din coloanele A şi B. L 0 Coloana A Coloana B 1 2 1. Conferinţa de la Ialta a. Stabilirea ordinii în Europa 3 4 2. Declaraţia cu privire la Europa eliberată b. Instaurarea regimului sovietic în 5 Basarabia şi în nordul Bucovinei 6 3. Formarea R.S.S. Moldoveneşti c. Întîlnirea celor Trei Mari
  4. 4. 6. Explică sensul noţiunii subliniate în textul sursei B. L __________________________________________________________________ 0 __________________________________________________________________ 1 2 __________________________________________________________________ 3 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________7. Formulează un enunţ, în baza textului sursei A, cu referire la scopul urmărit de U.R.S.S. prin L formarea R.S.S.M. 0 __________________________________________________________________ 1 __________________________________________________________________ 2 3 __________________________________________________________________ 4 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________8. Enumeră două evenimente istorice – unul de talie internaţională, altul din spaţiul naţional L românesc, ce s-au produs drept consecinţă a dreptului la autodeterminare. 0 1 1- ___________________________________________________________________ 2 3 2- ___________________________________________________________________ 49. În spaţiul rezervat, indică două cauze şi două consecinţe ale procesului istoric evidenţiat. CAUZE PROCES CONSECINŢE L ISTORIC 0 1)_________________________ 1)____________________ 1 ___________________________ _____________________ 2 ___________________________ _____________________ 3 _____________________ 4 ___________________________ 5 ___________________________ _____________________ 6 ___________________________ Sovietizarea _____________________ 7 ___________________________ R.S.S. _____________________ 8 ___________________________ Moldoveneşti _____________________ 2)_________________________ 2)____________________ ___________________________ ______________________ ___________________________ ______________________ ___________________________ ______________________ ___________________________ ______________________ ___________________________ ______________________ ___________________________ ______________________ ___________________________ ______________________ _______
  5. 5. II. Eseu structurat (20 puncte).10. Elaborează un text argumentativ,în volum de 12-15 fraze, la subiectul: L 0 Rolul ONU în menţinerea păcii în lumea contemporană 1 În textul tău, 2  te vei referi la: 3 1. Premizele şi scopul formării ONU. 4 2. Declaraţia universală a drepturilor omului. 5 3. Rolul jucat de Consiliul de Securitate al ONU în menţinerea păcii şi securităţii 6 internaţionale în perioada postbelică. 7  vei respecta următoarele cerinţe: utilizarea limbajului istoric, abordarea subiectului în relevanţă 8 tematică şi expunere logică, plasarea corectă în timp şi spaţiu a subiectului istoric, argumentarea 9 punctului de vedere propriu, încadrarea în limita de spaţiu precizată. 10 _________________________________________________________________ 11 _________________________________________________________________ 12 13 _________________________________________________________________ 14 _________________________________________________________________ 15 _________________________________________________________________ 16 _________________________________________________________________ 17 _________________________________________________________________ 18 _________________________________________________________________ 19 20 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Total

×