Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Λεκτική Βία

405 views

Published on

Παρουσίαση του ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς για τη Λεκτική Βία

Published in: Education
 • Login to see the comments

Λεκτική Βία

 1. 1. Λεκηική Βία Γξάζεηο γηα ηνλ ιεθηηθό εθθνβηζκό Τκήκα: Α2, ΓΔΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ Μάηνο 2014 Σπληνλίζηξηεο: Βαζηιηθή Τδήθα, θνηλσληθή ιεηηνπξγόο Σνθία Χαξηηνπνύινπ, θηιόινγνο
 2. 2.  Η λεκηική βία ζηα παηδηά είλαη νη πξνζβνιέο θαη ηα άζρεκα ιόγηα θαη ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαηάζιηςε ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθεβηθή, θπξίσο, ειηθία.  Τα ιόγηα απαμίσζεο πξνο ηα παηδηά, είλαη ζαλ ηε ρεηξνδηθία, επηζεκαίλνπλ νη επηζηήκνλεο
 3. 3.  πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ζε όζα ιέκε ζηνπο γύξσ καο, γηαηί κπνξεί λα ηνπο πιεγώζνπκε αθάληαζηα!  Άιισζηε κηα παιηά παξνηκία ιέεη: "ε γλώζζα κόκκαλα δεν έσει και κόκκαλα ηζακίδει"
 4. 4.  Οι διακρίσεις  οι προκαταλήψεις  η αποδοχή ή μη της διαφορετικότητας
 5. 5.  Η ιεθηηθή βία, ηα πεηξάγκαηα , ε θνξντδία, νη δηαθξίζεηο θαη ηα ζεμηζηηθά ζρόιηα κέζα ζηελ ηάμε καο.
 6. 6. Κάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο έρεη ξόιν θαη επζύλε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ:  ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ,  ηνπ δαζθάινπ  ησλ ζπκκαζεηώλ  ησλ γνληώλ  ζπλεξγαζία όισλ ησλ παξαπάλσ παξαγόλησλ
 7. 7. Σε πξώηε θάζε νξγαλώζεθε κε ηελ επίβιεςε ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνύ Β. Τδήθα ε παξαθάησ δξάζε:  ζπδήηεζε ζηελ ηάμε καο γηα ηνλ νξηζκό & ηηο κνξθέο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ  γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ  ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην γηαηί ε ελδνζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκόο δελ είλαη απνδεθηά από ην ζρνιείν  ηξόπνη & πξνηάζεηο γηα πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε από ηνπο καζεηέο: ζύληαμε ησλ θαλόλσλ ηεο ηάμεο ελάληηα ζηε βία
 8. 8. Αληηιεθζήθακε θαιύηεξα:  ποια ςυμπεριφορά μπορεί να αποτελέςει εκφοβιςμό  πόςο τραγικέσ μπορεί να είναι οι ςυνέπειεσ μιασ τέτοιασ ςυμπεριφοράσ ςτουσ ςυμμαθητέσ μασ  πόςο εύκολα μπορεί να γίνει κάποιοσ θύτησ κάνοντασ τον νταή τησ τάξησ  πόςο εύκολα το θύμα εκφοβιςμού μπορεί να γίνει θύτησ
 9. 9.  Είλαη ζεκαληηθό λα γλωξίδεη θαλείο ηνλ εαπηό ηνπ  Ο δξόκνο ηεο απηνβειηίωζεο θαη ηεο απηνγλωζίαο είλαη ν κόλνο πνπ καο βνεζά λα γηλόκαζηε θαιύηεξνη άλζξωπνη κε αμηόινγε παξνπζία.
 10. 10.  Πώπ με βλέπξρμ ξι άλλξι;  Πώπ μα διαςειοιζηώ ηξμ θρμό μξρ ;  Νηοέπξμαι μα μιλήζω μποξζηά ζε άλλξρπ ;  Ξέοω μα επικξιμωμώ;  Δίμω ζηξρπ άλλξρπ μα καηαλάβξρμ ηι μιώθω ;  Πώπ μα απξκηήζω θίλξρπ ;  Γη΄ απηή ηε δηαδηθαζία επηιέμακε ην δξόκν ηεο ελζπλαίζζεζεο κέζα από ην βηωκαηηθό παηρλίδη
 11. 11. Βησκαηηθό παηρλίδη-Μέζα Μέζα:  Παιχνίδι  Διαςκέδαςη  Γέλιο, αςτεία  Χαλάρωςη
 12. 12. Σηόρνη  νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα αλαθαιύςνπλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο  λα απνδερηνύλ θαη λα αγαπήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο  λα δηεξεπλήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο  λα δηαρεηξίδνληαη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο  λα εθπαηδεύνληαη ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο  λα αληηιεθζνύλ θαη λα ζεβαζηνύλ ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ
 13. 13. Κάζε βησκαηηθή άζθεζε απνηειείηαη από ηξία κέξε:  ηημ ποξεηξιμαζία  ηξ βίωμα  και ηημ επενεογαζία
 14. 14. Πποεηοιμαζία:  Χσξηζηήθακε ζε δεπγάξηα θαη δόζεθαλ νη νδεγίεο ηεο εκςπρώηξηαο Βίωμα:  Γηα 10΄ιεπηά ιέεη ν έλαο ζηνλ άιινλ ελαιιάμ θάηη πνπ ηνπ αξέζεη ζ΄ απηόλ. Καηόπηλ ηα ζεκεηώζακε ζε έλα ραξηί θαη όηαλ ηειεηώζακε άξρηζε ε ζπδήηεζε ησλ δεπγαξηώλ Επεξεπγαζία Με ηελ θαζνδήγεζε ηεο εκςπρώηξηάο καο, Βαζηιηθήο Τδήθα, απαληήζακε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο:  Σαο ήηαλ εύθνιν λα εθθξάζεηε απηά πνπ ζαο αξέζνπλ ζηνλ άιινλ;  Πώο ληώζαηε όηαλ αθνύγαηε ηη ηνπ αξέζεη ζε ζαο;  Αθνύζαηε θάηη πνπ δελ ην αλαγλσξίδεηε ή δελ ηνπ είραηε δώζεη ζεκαζία;  Πνην από απηό πνπ αθνύζαηε ζαο έθαλε κεγαιύηεξε εληύπσζε;
 15. 15. Πποεηοιμαζία:  Με ηελ θαζνδήγεζε ηεο θ.Β.Τδήθα νδεγεζήθακε κε ηε θαληαζία καο ζ΄έλα δάζνο ,όπνπ εθεί ζπλαληήζακε έλαλ ειηθησκέλν ζνθό άλζξσπν, αθνύ πξώηα ραιαξώζακε Βίωμα  πεξηγξάθνπκε ηε κνξθή πνπ πήξε ζηε θαληαζία καο απηό ην πξόζσπν  ηνπ θάλνπκε κηα ζεκαληηθή γηα καο εξώηεζε θαη αθνύκε ηελ απάληεζή ηνπ.  καο δίλεη έλα δώξν αλακλεζηηθό ηεο ζπλάληεζήο καο  παίξλνπκε έλα ραξηί θαη θαηαγξάθνπκε ό, ηη ζέινπκε λα θξαηήζνπκε από απηή ηε ζπλνκηιία  Τέινο θηηάμακε δεπγάξηα θαη κηιήζακε κεηαμύ καο γη΄απηή ηελ εκπεηξία Επεξεπγαζία  Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε ηα κέιε ηεο νκάδαο εμσηεξίθεπζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Με ηελ άζθεζε απηή θαηάθεξε ε πιεηνλόηεηα ησλ κειώλ λα θάλεη κηα ελδνζθόπεζε, λα ζπδεηήζεη κε ηνλ εαπηό ηεο , λα απειεπζεξώζεη ζπλαηζζήκαηα θαη λα δνθηκάζεη λέεο εκπεηξίεο.
 16. 16.  Η ζπδήηεζε θαη ε επεμεξγαζία πνπ αθνινύζεζε ην βίσκα καο έδσζε ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνύκε απηό πνπ δήζακε Η εκςπρώηξηα κάο βνεζά θαη καο ελζαξξύλεη κε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:  Πώο ήηαλ ε εκπεηξία;  Πώο αηζζάλεζηε ηώξα;  Παξαηεξήζαηε θάηη ζηνλ εαπηό ζαο;  Τη αλαθαιύςαηε;
 17. 17.  λα ζπλεξγαζηνύκε  λα αζρνιεζνύκε κε ηνλ εαπηό καο  λα αθνύζνπκε θαη λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα ην δηπιαλό καο.  λα αλαπηύμνπκε ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαη ζεβαζκνύ  όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ αζπίδα πξνζηαζίαο γηα θάζε κνξθή βίαο
 18. 18. Έφτασα να πιστεύω ότι στο σχολείο οι μόνες γνώμες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου είναι αυτές που ο ίδιος ανακαλύπτει μόνος του και τις κάνει δικές του.
 19. 19.  «Επείγον Πεπιζηαηικό». Ταινία μικπού μήκοςρ  Τε δηάθξηζε ζηα Media Literacy Awards ηεο Απζηξίαο, γλώξηζε κηα νκάδα καζεηώλ από ηνπο Παμνύο, γηα ηελ ηαηλία κηθξνύ κήθνπο κε ηίηιν «Επείγον Πεπιζηαηικό».  Τν ζέκα ηεο ηαηλίαο ήηαλ αλζξσπηζηηθό, ζρεηηθά κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε παηδηώλ ζην ζρνιείν
 20. 20.  Δπείγνλ πεξηζηαηηθό _ Emergency

×