Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
ادامه تحصیل در رشته های مدیریت و اقتصاد در اروپا
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

16

Share

Download to read offline

20 گزینه شغلی جذاب

Download to read offline

بیست گزینه شغلی جذاب و جالب که شاید برخی از آنها را تا به حال نشنیده باشید. این لیست می تواند به شما در انتخاب مسیر شغلی درست کمک کند.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

20 گزینه شغلی جذاب

 1. 1. 20 ٟٔذی ب٘صشی
 2. 2. کشــف کـنـید آیب ص بٔ ٞبی ػختی سا ثشای تص یٕ یٌشی دس ٛٔسد ؼٔیش ؿغ یّ خٛد ػپشی وشدٜ ایذ؟ ثشای و هٕ ثٝ ؿ بٕ دس جؼتجٛی ؿغ ،ُ یِؼتی اص 20 ؿغ جزاثی سا وٝ ؿبیذ ثشخی اص آ ٟ٘ب سا تب ثٝ حب ـ٘ٙیذٜ ثبؿیذ، اسائٝ یٔ دٞی .ٓ ضایذ ضما تشای یکی اص ایه ضغل اَ ساخت ضذ تاضیذ...
 3. 3. 20 12 3 ثش ب٘ ٝٔ ٛ٘یغ APP ٞـــىـــش اخـــلالی ـٔــذیــش سٚیــذاد 4 عـــــــــشاح ـٔــــذ 5 آسایــؾ ـٌـش غــزا 6 7 8 عـــشاح ـٌشافیــه ـٔبٚس تعـغــیـلات ثبصاسیبثی دیجیتبَ 9 تٔــخـصــص دادٜ سٚص ـ٘ـــب ٝٔ ـ٘ــ ـٍـبس ـٔــذیــش ثــش ـ٘ـذ خــــجـــــشخــٛاٖ عــــــــىـــــــبع عـــىبع خـجـشی تح یّ شٌ ویفیت ـٔــذیــش خـــشدٜ فــشٚؽ ذٔیشسػب ٝٞبی اجت بٕعی ـٔــذیــــش ـٌــشدؿـ ـٍشی عــشاحــی تجشثٝ وـبسثـشی عـــــــــــــــــــــــشاح ٚة 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 4. 4. خی یّ اص ثش ب٘ ٝ ٛ٘یغ ٞب، ثش ب٘ ٝ ٛ٘یؼی یٔ وٙٙذ ٝ٘ ثٝ خبعش حمٛلی وٝ یٔ یٌش ذ٘ یب ثٝ خبعش اسجی وٝ جب عٔٝ ثشای آ ٟ٘ب یٔ زٌاسد ث ىّٝ ثٝ ای خبعش وٝ ثش ب٘ ٝٔ ٛ٘یؼی وبس لزت تخص ٚ مفشحی اػت.
 5. 5. ٟٔبست ٞبی ٙٔغمی ا یٍ٘ضؽ ثبلا وٙجىبٚی ا ع٘غبف پزیشی ویفیت شٌا پبیجٙذ ثٝ اػتب ذ٘اسدٞبی حشف ٝای 1 بزنامه نویس APP یه ثش ب٘ ٝ ٛ٘یغ App ٛٔثبی ،ُ وؼی اػت وٝ ثب اسائٝ وبسوشدٞبی جذیذ دػت بٍ ٜٞبی ٞ شٕاٜ ثٝ شٔد ػش ٚ وبس داسد. وبس آ ٟ٘ب ؿب پظٚٞؾ، عشاحی، پیبدٜ ػبصی ٚ تؼت ثش ب٘ ٝٔ یؿٛد. ویژگ یهای شخصیتی
 6. 6. ٞذف اص یّ اص ٞه وشد اسضبی کىجکايی ر ىَی ٚ فتٙ ٝا یٍ٘ضی اص ساٜ ماجشاج یًی اػت.
 7. 7. وٙجىبٚی ٟٔبست ٞبی ٙٔغك صجش ٚ حٛص ّٝ تٛا ب٘یی دس ت شٕوض رٞٙی ثبلا علالٝ ٙٔذ ثٝ چبؾِ یٌه ثٛد 2 هکز اخلاقی یه ٞىش اخلالی یه تٔخصص وب پٔیٛتش ٚ ؿجىٝ اػت وٝ اص عشف صبحجب یه ػیؼت اعلاعبتی ثٝ آ ح ّٕٝ یوٙذ تب ثب تلاؽ ثشای ف٘ٛر ثٝ آ ،ٖ ضع فٞبی ا ٙٔیتی ثشای ج ّٛ یٌشی اص ٚسٚد ٞىشٞبی خشاثىبس ؿٙبػبیی ؿٛ ذ٘. ویژگ یهای شخصیتی
 8. 8. ذٔیشیت یه سٚیذاد ؿب جٔ ٕٛعٝ ای اص کاس اَی سخت اػت. ؿ بٕ ثبیذ خلاق ٚ تطثیك پزیش ثٛدٜ ٚ استثاطات صیبدی داؿتٝ ثبؿیذ.
 9. 9. ا ع٘غبف پزیشی ػبص بٔ ذ٘ٞی ذٔیشیت ص بٖٔ اسادٜ لٛی ا ش٘طی ٚ ؿٛس ٚ ؿٛق صیبد تٛجٝ ثبلا ثٝ جضئیبت 3 مذیز رویذاد ٚظیفٝ یه ذٔیش سٚیذاد، ثش ب٘ ٝٔ سیضی ٚ ثش ضٌاسی سٚیذادٞبی ثضس یٌ بٔ ٙ٘ذ وٙفشا غ٘ ٞب، ؿٛٞبی تجبسی ٚ ٟٔ بٕ ی٘ ٞبػت. آ ٟ٘ب دس ثخؾ ٞبی ع ٕٛ یٔ، خصٛصی ٚ غیشا ت٘فبعی وبس وشدٜ ٚ یٔ تٛا ٙ٘ذ ثب ٛٔػؼبت ثش ضٌاسی شٔاػ بٕت یب ثٝ صٛست حشفٝ آصاد* وبس وٙٙذ. ویژگ یهای شخصیتی *Freelancer
 10. 10. ذٔ تٟٙب دس ؿٟشٞبی ثضسي، ػب ٞبی جٔ ٚ عشاح یٞبی فص یّ ی٘ؼت، طشاحی مذ ي لثاس وبس وؼب ی٘ چٛ بٔػت وٝ ٚالعب ای صىعت سا یٔ چشخب ی٘ .ٓ
 11. 11. رٚق ٞٙشی آؿٙبیی ثب خٔبعت ؿٙبخت سٚی ٛٔاد اٚ یِٝ فشٚتٙی وبس تی یٕ چـ ا ذ٘اص لٛی 4 طزاح مذ عشاحی ذٔ عجبست اػت اص ٞٙش اػتفبدٜ اص اصٛ صیجبیی ؿٙبػی ٚ اثضاسٞبی تىٙیىی ثشای عشاحی جِبع ٚ ِٛاص جب ج٘ی . عشاح ذٔ وؼی اػت وٝ ٚجٟٝ ظبٞشی ا ؼ٘ب ٖٞب سا صیجب یٔ وٙذ. ویژگ یهای شخصیتی
 12. 12. ثٝ ظ٘ش غزاٞب ثٝ خٛدی خٛد تسیاس صیثا ٞؼتٙذ ؿ بٕ تٟٙب ثبیذ تٛا ی٘ی دیذن ایه صیثایی سا داؿتٝ ثبؿیذ. ٚ ثعذ ثٝ عىبع و هٕ وٙیذ تب آ سا ثثت وٙذ.
 13. 13. دسن دیذاسی ثبلا دا ؾ٘ خٛة دس ص یٔٙٝ اسائٝ تجشثٝ دسن ثبلا اص صیجبیی ثصشی آؿٙبیی ثب ٚیظ یٌ ٞبی غزا دسن خٛة سً٘ 5 آرایشگز غذا آسایـ شٍ غزا وؼی اػت وٝ ؿى ٚ ؿ بٕی یه غزا سا دسػت یٔ وٙذ تب ثٝ صٛست جزاثی دس عىغ ٞبی تج یّغبتی بٕ٘یؾ دادٜ ؿٛد. ویژگ یهای شخصیتی
 14. 14. عشاحی فش ىَگ سا ثٝ ٚجٛد یآٚسد. فشٞٙ اسصش اَ سا ؿى یدٞذ. اسص ؽٞب آیىذ سا یٔ ػبص ذ٘.
 15. 15. ا یٍ٘ضؽ ثبلا داسای ؿٟٛد تصٛیشی ؿذیذا صبدق پشؿٛس عبؿك چبؾِ ذٔیشیت ص بٖٔ 6 طزاح گزافیک عشاحی شٌافیه ٞٙش ایجبد استجبط، فش ػبصی ٚ ح ـٔى اص ساٜ ثىبس یٌشی تبیپ، فضب ٚ تصبٚیش اػت. عشاح شٌافیه اص سٚؽ ٞبی خٔت فّی ثشای خ كّ ٚ تشویت و بّٕت، بٕ٘دٞب ٚ تصبٚیش اػتفبدٜ یوٙذ تب یه اسائٝ ثصشی تبثیش زٌاس اص ایذ ٜٞب ٚ پیب ْٞب ثیبفشیٙذ. ویژگ یهای شخصیتی
 16. 16. ـٔبٚسا تعغیلات جاديگشی یٔ وٙٙذ. ؿ بٕ خ٘ٛاٞیذ فٟ یٕذ پطت پشد چٝ خجش اػت ٚ یِ ثٝ عٛس لغع لزت خٛاٞیذ ثشد
 17. 17. تىٙی هٞبی فشٚؽ ٟٔبس تٞبی خذ بٔت ـٔتشی علالٝ ٙٔذ ثٝ شٌدؿ شٍی فٟ دسػت اص وؼت ٚ وبس تؼ ظّ ثٝ صثب ٖٞبی سایج د ی٘ب ؿٙٛ ذٜ٘ خٛة 7 مشاور تعطیلات یه ـٔبٚس تعغیلات یب عب شٌدؿ شٍی وؼی اػت وٝ دس حٛصٜ صٙعت شٌدؿ شٍی آ ٛٔصؽ دیذٜ اػت تب پیـٟٙبدات ٚ خذ بٔتی سا ثشای ـٔتشیب ی٘ وٝ ثٝ د ج٘ب ساٜ ح ُٞبی ػفش دس تعغیلات، ػفش ثشای وؼت ٚ وبس یب ػفش ثشای اػتشاحت ٞؼتٙذ، فشاٞ آٚسد. ویژگ یهای شخصیتی
 18. 18. بٔ ثؼیبس خٛؿحب یِ وٝ دویای دیجیتال چـ ا ذ٘اصی جذیذ ثشای کسة ي کاس اَ ـٌٛدٜ اػت.
 19. 19. دا ؾ٘ ثبصاسیبثی اؿتیبق ثٝ فٙبٚسی ٟٔبست ٞبی استجبعی ثبلا تٛا ب٘یی ا ج٘ب چٙذی ٚظیفٝ ٟٔبست دس دسن ـٔتشی دسن ثبلا اص ثبصاس متخصص باساریابی دیجیتال یه تٔخصص ثبصاسایبثی آ ل٘ای وؼی اػت وٝ ثبیذ ثب اػتفبدٜ اص ت بٕ ا ىٔب ب٘ت ایٙتش ت٘ ٚ ثش ب٘ ٝٞبی وبسثشدی آ بٔ ٙ٘ذ ٚثؼبیت ٞب، ؿجى ٝٞبی اجت بٕعی ٚ ثش ب٘ ٝٔ ٞبی ٛٔثبی ،ُ ثشای ػبص بٔ ٞب ـٔتشیب ثبٚفب ایجبد وٙذ. ویژگ یهای شخصیتی 8
 20. 20. صوذگی آولایه ا ؼ٘ب ٖٞب پش اص اعلاعبت ٚ داد ٜٞبیی ؿذٜ اػت وٝ تٛػظ یٔ یّٛ ٞب ف٘ش دس ػشاػش د ی٘ب ت لًیذ یٔ ؿٛ ذ٘ ثٟتش ی٘ؼت ساٞی ثشای مذیشیت ت یُى آ ٟ٘ب پیذا وٙی ؟ٓ
 21. 21. دا ؾ٘ فٙی پشداصؽ دادٜ جؼتجٛ شٌ ػخ توٛؽ ـٔتبق ثٝ وـف ساثغ ٝٞبی پٟٙبٖ فٟ ثبلا اص وؼت ٚ وبس عبؿك خلالیت متخصص داده تٔخصص دادٜ وؼی اػت وٝ ثٝ ػبص بٔ ٞب و هٕ یوٙذ تب دسن دسػت ٚ ٛٔثشی اص ا جٜ٘ٛ اعلاعبت ٚ داد ٜٞب دیجیتب ٛٔجٛد پیذا وٙٙذ. آ ٟ٘ب داد ٜٞب سا وبٚیذٜ ٚ ساٞی ثشای اسائٝ ٚ اػتفبدٜ اص فٔیذتشی داد ٜٞب ییبثٙذ. ویژگ یهای شخصیتی 9
 22. 22. سيصوام وگاس ؿذ ٜا تب ثتٛا٘ٓ تب جبیی وٝ یٔ ؿٛد ثٝ للة تپىذ ج اُن ض٘دیه ؿٛ .ْ
 23. 23. ثش ب٘ ٝٔ سیضی تجشث ٝپزیش ثب رٞٙی ثبص لصٝ ٌٛیی ـٔبسوت دس شٌٜٚ ٞبی اجت بٕعی ٚثلا ي ٛ٘یؼی ٚ تٛ یِذ حٔتٛی اسص ؽآفشیٙی ٚ دیذ وؼت ٚوبس روسنام هنگار یه سٚص ب٘ ٝ بٍ٘س اخجبس ٚ اعلاعبت سا شٌدآٚسی وشدٜ، آ ٟ٘ب سا دس لب تِ خجشی ٛ٘ؿتٝ ٚ ٙٔتـش یوٙذ. سٚص ب٘ ٝ بٍ٘س تعیی یوٙذ شٔد اص چٝ صاٚیٝ دیذی ثبیذ ثٝ حمبیك ٚ سخذادٞب بٍٜ٘ وٙٙذ. ویژگ یهای شخصیتی 10
 24. 24. تشوذ چیضی فشاتش اص یه ب٘ ٚ ِٛ ٌٛ اػت ثش ذ٘ یعٙی محصلً ثٝ اضبفٝ حسی خ بً.
 25. 25. ٟٔبست ٞبی عشاحی خلالیت جؼتجٛ شٌ استجبط ثب ـٔتشیبٖ دسن ثبلا اص ثبصاس ٚ سلجب دسن اص وؼت ٚ وبس مذیز بزنذ ذٔیش ثش ذ٘ دس یه ػبص بٔ ٚظیفٝ ایجبد یىپبسچ یٍ ثی جٙج ٝٞبی خٔت فّ اسائٝ یه حٔصٛ سا دس ثی شٔد داسد ثٝ ح٘ٛی وٝ ای ؿٙبخت ٚ دسن اص حٔصٛ ٙٔجش ثٝ افضایؾ فشٚؽ آ حٔصٛ شٌدد. ویژگ یهای شخصیتی 11
 26. 26. یه خثشخ اًن ؿذ تب ثشای دسیبفت اطلاعات ي اخثاس ثٝ سٚص ب٘ ٝٔ ٞب اوتفب ى٘ٙ .ٓ
 27. 27. دا ؾ٘ پزیش اعت بٕد ثٝ ف٘غ اؿتیبق ٚ علالٝ تٛا ب٘یی اسائٝ غٔ تّ تٔمبعذػبصی ٟٔبس تٞبی خٛة استجبعبت خبزخوان یه خجشخٛا وؼی اػت وٝ اخجبس ٙٔتـش ؿذٜ سا خٛا ذٜ٘ ٚ آ ٟ٘ب سا ثشای ا ت٘ـبس دس یه ذٔیبی دی شٍ بٔ ٙ٘ذ ت ّٛیضیٛ ،ٖ سادیٛ ٚ یب ایٙتش ت٘ آ بٔدٜ یٔ وٙذ. ویژگ یهای شخصیتی 12
 28. 28. عى غٞب دسی سٚ ثٝ گزضت ثبص یوٙٙذ ٚ دس عی حب ا ىٔب دیذ آیىذ سا ٟٔیب یٔ وٙٙذ.
 29. 29. صجش ٚ حٛص ّٝ تصٛیشػبصی خلاق ػخت وٛؽ خٛؿحب وشد شٔدْ ا ع٘غبف پزیش جٟٔض عکاس عىبػی یه ٞٙش، یه ع ٚ یه تىٙیه ثشای ص ذٜ٘ ٍٝ٘ داؿت تصبٚیش اػت. یه عىبع ثب ثجت تصبٚیش ٚ ا ت٘ـبس آ ٟ٘ب دسآ ذٔ ثٝ دػت یآٚسد. ویژگ یهای شخصیتی 13
 30. 30. داستان اَ سا عٛسی م٘ یٔ وٙٓ وٝ ؿ بٕ دس آیٙذٜ آ ٞب سا گشامی خٛاٞیذ داؿت.
 31. 31. اٞ ػفش داػتب ٌٛیی ؿفمت اعت بٕد ثٝ ف٘غ صجش ٚ حٛص ّٝ ثیٙؾ ؿٟٛدی عکاس خبزی عىبع خجشی وؼی اػت وٝ اخجبس ٚ سٚیذادٞب سا دس لب تِ عىغ اسائٝ یٔ دٞذ. عىبع خجشی ٛ٘عی سٚص ب٘ ٝٔ بٍ٘سی اػت وٝ فشصت اسائٝ تبثیش زٌاستشی اص داػتب ٖٞب ٚ سٚیذادٞب سا داسد. ویژگ یهای شخصیتی 14
 32. 32. یه تحلیل گش دسٞب سا ثبص یٔ وٙذ ٚ یٔ ٌٛیذ ا شٌ لٛ دٞی آوچ سَتی تاضی، یٔ تٛا ی٘ ثش شٌدی.
 33. 33. دسن ثبلا اص وؼت ٚ وبس دا ؾ٘ خٛة اص فشایٙذ تٛ یِذ ٟٔبس تٞبی خٛة استجبعبت وٙجىبٚ تفىش ا ت٘مبدی عبؿك وـف ٚ فٟ ٛٔضٛعبت تحلیل گز کیفیت یه تح یّ شٌ ویفی ش٘ افضاس ؼٔئٛ ثشسػی ٚ ظ٘بست ثش اجشای اصٛ ٚ فعب یِ تٞبی ٟٔ تٛ یِذ ثب ویفیت حٔصٛ دس چشخٝ تٛ یِذ ش٘ افضاس اػت. ویژگ یهای شخصیتی 15
 34. 34. ٞ یٕـٝ آ چیضی سا وٝ ٙٔظٛست ٞؼت، تگ !ً
 35. 35. دا ؾ٘ خشدٜ فشٚؿی ا یٍ٘ضٜ تٛجٝ عٔغٛف ثٝ ـٔتشی ٟٔبست ٞب عب یِ استجبعی علالٝ ٙٔذ ثٝ جضئیبت ٟٔبست ٞبی سٞجشی مذیز خزده فزوش یه ذٔیش خشدٜ فشٚؿی ثش سٚی وبس وبس ٙٔذا ظ٘بست داؿتٝ ٚ ثٝ ؿىبیبت ـٔتشیب سػیذ یٌ یوٙذ. آ ٟ٘ب ؼٔئٛ ذٔیشیت ا ج٘بس فشٚؿ بٍٜ ٞؼتٙذ. آ ٟ٘ب ٞ یٕـٝ ثبیذ اعلاعبت ثٝ سٚص فشٚؿٙذ ٜٞب سا داؿتٝ ٚ دس ٛٔسد لی تٕ زٌاسی، تج یّغبت ٚ ثبصاسیبثی تص یٕ یٌشی وٙٙذ. ویژگ یهای شخصیتی 16
 36. 36. وظاس گش ٚ فعال ثٛدٜ ٚ ثب ضفافیت فعب یِت و .ٗ ایٟٙب و یّذ ٛٔفمیت دس فضای دیجیتال اػت.
 37. 37. تٛا ب٘یی ا ج٘ب چٙذ وبس ثٝ عٛس ٞ ضٕ بٖٔ ٟٔبس تٞبی ثبلای ٛ٘ؿتٗ شٌد و فّت ٟٔبست ٞبی ذٔیشیت پشٚطٜ ـٔتبق یبد یٌشی علالٝ ٙٔذ ثٝ تغییش مذیز رسانه های اجتماعی یه ذٔیش سػب ٝ٘ ٞبی اجت بٕعی، ؼٔئٛ تٛ یِذ حٔتٛی ٚ پیب ٞبی یه ػبص بٔ ٚ ا ت٘ـبس ٚ ذٔیشیت آ ٟ٘ب دس سػب ٝٞبی اجت بٕعی اػت. ٞذف ای فعب یِ تٞب جزة ٞش چٝ ثیـتش ـٔتشیب اػت. ویژگ یهای شخصیتی 17
 38. 38. بٔ ثشای فشاس وشد اص ص ذ٘ یٌ سفش یٕ٘ وٙی ث ىّٝ ػفش یوٙی تب صوذگی وٙیٓ
 39. 39. ػبص بٔ یبفتٝ ثش ب٘ ٝٔ سیضی ٚ جؼتجٛی فشص تٞب ؿجىٝ ػبصی لٛی آؿٙبیی حٔ یّ تٔعٟذ ثٝ ـٔتشی دٚػت داؿتٙی ٚ ـٔتبق مذیز گزدشگزی یه ذٔیش شٌدؿ شٍی یب ذٔیش ثبصاسیبثی شٌدؿ شٍی، ؼٔئٛ تٟیٝ ثؼتٝ ٞبی خذ بٔت شٌدؿ شٍی ٚ ذٔیشیت خذ بٔت تٛس ثشای ـٔتشیب اػت. ویژگ یهای شخصیتی 18
 40. 40. ٚلتی ـٔغٛ طشاحی یٔ ؿٛ ،ْ ثٝ ػختی تلاؽ یوٙ تب ثب یه اوسان دس حب تعامل ٞؼت ٝ٘ وب پٔیٛتش احساسی اص وبس وشد ثب ٚة ثٝ ٚجٛد آٚس وٝ ا بٍ٘س
 41. 41. دسن اص سٚا ـ٘ٙبػی ٟٔبس تٞبی ولا یٔ ٚ استجبعی لٛی آؿٙبیی ثب وؼت ٚ وبس ثیٙؾ ٚ ؿٟٛد لٛی علالٝ ٙٔذ ثٝ فٙبٚسی خلالیت، ا یٍ٘ضٜ ٚ چـ ا ذ٘اص طزاح تجزبه کاربزی یه عشاح تجشثٝ وبسثشی، ت بٕ جٙج ٝٞبی عشاحی جٔتٙی ثش وبسثش سا ؿب عٔ بٕسی اعلاعبت، آص ٛٔ وبسثش، عشاحی تعب ٚ حتی جٙج ٝٞبی عشاحی ثصشی سا ثٝ وبس یٔ یٌشد تب وبسثش حؼی عب یِ اص وبس وشد ثب ػیؼت تجشثٝ وٙذ. ویژگ یهای شخصیتی 19
 42. 42. چیضی وٝ طشاحی سا اص ٞٙش تٔ بٕیض یوٙذ ای اػت وٝ عشاحی خ كّ یؿٛد تب کاسکشدی داؿتٝ ثبؿذ.
 43. 43. تٛا ب٘یی ٞٙشی آ بٌٞی اص خٔبعت استجبعبت خلالیت ثصشی ٟٔبس تٞبی فٙی ٟٔبس تٞبی وبس تی یٕ طزاح وب عشاح ٚة وؼی اػت وٝ ٚظیفٝ اص یّ عشاحی صفحبت ٚة سا ثشعٟذٜ داسد. عشاحی ٚة، ؿب ٟٔبس تٞبی ٌٛ ب٘ ٌٛ ٚ اصٛ یِ ثشای ایجبد ٚ ٍٟ٘ذاسی صفحبت ٚة یٔ ؿٛد. ویژگ یهای شخصیتی 20
 44. 44. 20 12 3 ثش ب٘ ٝٔ ٛ٘یغ APP ٞـــىـــش اخـــلالی ـٔــذیــش سٚیــذاد 4 عـــــــــشاح ـٔــــذ 5 آسایــؾ ـٌـش غــزا 6 7 8 عـــشاح ـٌشافیــه ـٔبٚس تعـغــیـلات ثبصاسیبثی دیجیتبَ 9 تٔــخـصــص دادٜ سٚص ـ٘ـــب ٝٔ ـ٘ــ ـٍـبس ـٔــذیــش ثــش ـ٘ـذ خــــجـــــشخــٛاٖ عــــــــىـــــــبع عـــىبع خـجـشی تح یّ شٌ ویفیت ـٔــذیــش خـــشدٜ فــشٚؽ ذٔیشسػب ٝٞبی اجت بٕعی ـٔــذیــــش ـٌــشدؿـ ـٍشی عــشاحــی تجشثٝ وـبسثـشی عـــــــــــــــــــــــشاح ٚة 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 www.kareer.ir ثب عضٛیت دس خجش ب٘ ٝٔ وبسییش اص غٔب تِ ثعذی خجشداس ؿٛیذ ثب ا ِٟب اص www.inspiria.net.in
 • MossiowB

  Aug. 9, 2018
 • afshin65

  Jul. 12, 2015
 • minidars

  Jun. 5, 2015
 • MaryamZamani1

  May. 22, 2015
 • MohammadBanimostafa

  May. 10, 2015
 • bayanik

  Mar. 9, 2015
 • saeeddel7

  Feb. 19, 2015
 • abdlink

  Jan. 19, 2015
 • sinababa

  Nov. 21, 2014
 • mahdinasseri

  Oct. 24, 2014
 • 1reyhan

  Oct. 11, 2014
 • uastartup

  Sep. 14, 2014
 • sina200

  Sep. 6, 2014
 • AtefehGhavamifar

  Sep. 4, 2014
 • aven1

  Sep. 3, 2014
 • AtefeDavarian

  Sep. 2, 2014

بیست گزینه شغلی جذاب و جالب که شاید برخی از آنها را تا به حال نشنیده باشید. این لیست می تواند به شما در انتخاب مسیر شغلی درست کمک کند.

Views

Total views

2,294

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

41

Actions

Downloads

181

Shares

0

Comments

0

Likes

16

×