Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fargosha data analysis services

ما در فرگشا با تحلیل داده‌های رفتاری مشتریان به کسب‌وکارها کمک می کنیم تا درک درستی از وضعیت فعلی خود داشته، مشتریان خود را بهتر شناخته و با ارزیابی درست عملکرد سرویس خود رشد بهتر و بیشتری را تجربه کنند.
اگر به چنین خدماتی نیاز دارید با من تماس بگیرید

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fargosha data analysis services

 1. 1. ‫فرگشا‬ ‫رشد‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیلگر‬ ‫خدمات‬ ‫معرفی‬ www.fargosha.com
 2. 2. ‫فرگشا‬ ‫مارکتینگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیلگر‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫رشد‬ ‫ی‬‫سرمایه‬ ‫کنیم؟‬‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کمکی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬‫رفتاری‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫تان‬‫مشتریان‬‫تان‬‫رقبای‬ ‫از‬ ‫بهتر‬‫بشناس‬‫ید‬ ‫و‬‫درست‬ ‫درک‬ ‫با‬‫عملکردتان‬ ‫فرایند‬‫رشد‬‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫وکارتان‬‫کسب‬ ‫با‬ ‫و‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫محور‬‫داده‬ ‫سودتان‬‫افزایش‬ ‫را‬‫دهید‬
 3. 3. ‫فرگشا‬ ‫مارکتینگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیلگر‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫مارکتینگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫دهیم؟‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫داده‬ ‫بینش‬ ‫بینش‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫استخراج‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫تحلیلی‬ ‫سازی‬‫بصری‬ ‫ها‬‫بینش‬ ‫بند‬‫اولویت‬‫ی‬ ‫رشد‬ ‫طراحی‬ ‫اقدامات‬ ‫ارزیابی‬ ‫عملکرد‬ ‫های‬‫داده‬‫رفتاری‬(‫و‬‫غیرهویتی‬)‫مشتریان‬‫شما‬‫بعد‬‫از‬،‫استخراج‬‫پردازش‬‫و‬‫تحلیل‬‫شده‬‫و‬‫ط‬‫ی‬ ‫گزارشات‬‫تحلیلی‬‫ارائه‬‫شوند‬‫می‬.‫کل‬‫فرایند‬‫تحلیل‬‫داده‬‫از‬۰‫تا‬۱۰۰‫توسط‬‫ما‬‫انجام‬‫شود‬‫می‬.‫تمام‬ ‫ها‬‫تحلیل‬‫براساس‬‫های‬‫مدل‬‫رفتاری‬‫مشتری‬‫برای‬‫اساس‬‫وکار‬‫کسب‬‫مدل‬‫انجام‬‫شده‬‫و‬‫با‬‫تر‬‫کیب‬ ‫نتایج‬‫این‬‫ها‬‫مدل‬‫و‬‫ها‬‫سنجه‬‫با‬‫تجربه‬‫شما‬‫در‬،‫وکارتان‬‫کسب‬"‫بینش‬"‫خلق‬‫شود‬‫می‬.‫این‬‫بینش‬ ‫به‬‫تیم‬‫شما‬‫در‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫بخردانه‬‫مبتنی‬‫بر‬‫داده‬‫برای‬‫بهبود‬‫رشد‬‫کمک‬‫کند‬‫می‬. ‫چارچوب‬‫تحلیل‬‫رشد‬‫وکار‬‫کسب‬‫شما‬‫براساس‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬‫ای‬‫مرحله‬‫از‬‫رشد‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫قرار‬ ،‫دارید‬‫طراحی‬‫شود‬‫می‬.‫بر‬‫اساس‬‫این‬‫چارچوب‬،‫تحلیلی‬‫های‬‫اولویت‬‫رشد‬‫وکار‬‫کسب‬‫شما‬‫در‬ ‫جلسات‬‫مشترک‬‫مشخص‬‫شده‬‫و‬‫اقدامات‬‫سازی‬‫بهینه‬‫رشد‬‫بر‬‫اساس‬‫مدل‬‫رفتاری‬‫مشتری‬‫ان‬‫و‬ best practice‫ها‬‫مشخص‬‫شود‬‫می‬.‫برای‬‫هر‬‫اقدامی‬‫یک‬‫چارچوب‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫از‬‫ها‬‫سنجه‬ ‫مشخص‬‫شده‬‫و‬‫پایش‬‫شوند‬‫می‬.
 4. 4. ‫فرگشا‬ ‫مارکتینگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیلگر‬ ‫بی‬ ،‫بسنج‬ ،‫بساز‬‫اموز‬ ‫دهیم؟‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫شناخت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫تحلیل‬ ‫چارچوب‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫گزارش‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫بازبینی‬ ‫چارچوب‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اقدامات‬ ‫ها‬‫سنجه‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫چرخه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫چرخه‬ ‫هر‬:۲‫هفته‬
 5. 5. ‫فرگشا‬ ‫مارکتینگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیلگر‬ ،‫مشاوره‬ ،‫گزارش‬ ‫آموزش‬ ‫دهیم؟‬‫می‬ ‫تحویل‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫رشد‬ ‫تبدیل‬ ‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬ ‫درگیری‬ ‫مالی‬‫کاربر‬‫محصول‬ ‫مشتری‬ ‫فانل‬‫ان‬‫ریزش‬ ‫پروفایل‬‫کوهورت‬ ‫تحلیل‬ ‫سودآوری‬ ‫ارزش‬‫رفتار‬‫دموگرافی‬ ‫چسبندگی‬‫رفتاری‬ ‫الگوی‬‫مشتری‬ ‫تمرکز‬ Growth Conversion Segmentation Engagement
 6. 6. ‫فرگشا‬ ‫مارکتینگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیلگر‬ ‫وکارهای‬‫کسب‬ ‫آنالین‬ ‫ایم؟‬‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫به‬‫ویرگول‬
 7. 7. ‫فرگشا‬ ‫مارکتینگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیلگر‬ ‫بگیری‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬‫د‬ www.fargosha.com mahdi@fargosha.com ۰9۱۲7۱6۲6۲9

  Be the first to comment

  Login to see the comments

ما در فرگشا با تحلیل داده‌های رفتاری مشتریان به کسب‌وکارها کمک می کنیم تا درک درستی از وضعیت فعلی خود داشته، مشتریان خود را بهتر شناخته و با ارزیابی درست عملکرد سرویس خود رشد بهتر و بیشتری را تجربه کنند. اگر به چنین خدماتی نیاز دارید با من تماس بگیرید

Views

Total views

557

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

18

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×