Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iran internet-users-stats-by-aparat-report

آپارات اخیرا در پی شکستن رکورد پخش ۱۰.۵ میلیون پخش ویدیو موفق در روز، گزارشی را تهیه و در سایت خود منتشر کرده است. داده‌های منتشر شده در این گزارش برای بسیاری از کسب و کارهای کوچکتر حکم طلا را دارند. آپارات دانسته یا ندانسته بسیاری از سنجه‌های مهم کاربران اینترنت ایران را منتشر کرده و رازهای مهمی را افشا کرده است.
من در این مطلب سعی کرده‌ام بر اساس داده‌های منتشر شده و با توجه به نسبت‌ها و اعداد اعلام شده، استنتاج‌هایی را فراتر از حوزه آپارات و برای کل کاربران اینترنت ایران انجام دهم.
مقاله اصلی این اسلایدها قبلا در سایت اصفهان پلاس در آدرس زیر منتشر شده است.
مطالعه کامل مقاله:
https://isfahanplus.ir/aparat-details/

 • Be the first to comment

Iran internet-users-stats-by-aparat-report

 1. 1. ‫ناصری‬ ‫مهدی‬/‫مرداد‬96 ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬: isfahanplus.ir/aparat-details
 2. 2. . ‫بینید‬‫می‬ ‫را‬ ‫نمودارها‬ ‫فقط‬ ‫اسالیدها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برای‬‫کامل‬ ‫مطالعه‬‫مقاله‬‫در‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫تصویر‬ ‫روی‬ ‫پالس‬‫اصفهان‬ ‫سایت‬ https://isfahanplus.ir/aparat-details/
 3. 3. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬
 4. 4. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴
 5. 5. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴۱‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫شده‬ ‫جهانی‬ ‫ذائقه‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬ ‫باالخره‬ ‫نیز‬ ‫ایرانیان‬ ‫ذائقه‬‫است‬
 6. 6. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴۲‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫ویدیویی‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬ ،‫تجاری‬ ‫همکاری‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آپارات‬ ‫جز‬‫به‬ ‫ای‬‫گزینه‬‫نکنید‬
 7. 7. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴۳‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ‫رشد‬ ‫نرخ‬ 231.67% 279.90% 191.01% 100.00% 70.45% 40.00% ‫بازدید‬ ‫آمار‬ 60000 199000 756000 2200000 4400000 7500000 10500000 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000
 8. 8. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴۴‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫هر‬ ‫از‬۱۰‫حداقل‬ ‫نفر‬۷‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫یک‬ ‫نفر‬‫ماه‬‫تماشا‬‫کنند‬‫می‬
 9. 9. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫راز‬‫آپ‬ ‫در‬ ‫وکارها‬‫کسب‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫درباره‬‫ارات‬ ۳
 10. 10. ‫آپارات‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۳۵‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫بازدید‬‫الیک‬‫کامنت‬‫دانلود‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫کل‬ ‫آمار‬315‫میلیون‬6.7‫میلیون‬240‫هزار‬61.5‫میلیون‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫آپارات‬ ‫کانال‬ ‫هر‬ ‫میانگین‬1050220.8205 ‫فعال‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫براساس‬:300‫میانگین‬ ‫و‬ ‫کانال‬ ‫هزار‬10٫5‫ماه‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫بازدید‬ ‫میلیون‬
 11. 11. ‫آپارات‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۳۶‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫ویدئو‬ ‫تماشای‬ ‫نرخ‬۵۰‫است‬ ‫درصد‬
 12. 12. ‫آپارات‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۳۷‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫ویدئو‬ ‫هر‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫که‬۶‫یعنی‬ ‫دقیقه‬۶.۵‫در‬ ‫ویدئو‬‫ماه‬
 13. 13. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫راز‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫مصرف‬ ‫ذائقه‬ ‫درباره‬ ۱
 14. 14. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫محتوی‬ ‫مصرف‬ ‫ذائقه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۱8‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫طنز‬ ‫خبری‬ ‫حوادث‬ ‫موسیقی‬ ‫ورزشی‬ ‫کارتون‬ ‫هنری‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫و‬ ‫بانوان‬ ‫سالمت‬ ‫دیگر‬ Series1 1,585,500 1,543,500 1,386,000 1,104,600 808,500 745,500 472,500 399,000 126,000 2,328,900 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 ‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫موفق‬ ‫نمایش‬ ‫تعداد‬
 15. 15. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫محتوی‬ ‫مصرف‬ ‫ذائقه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۱8‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫طنز‬ 15% ‫خبری‬ 15% ‫حوادث‬ 13% ‫موسیقی‬ 11% ‫ورزشی‬ 8% ‫کارتون‬ 7% ‫هنری‬ 5% ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علم‬ 4% ‫و‬ ‫بانوان‬ ‫سالمت‬ 1% ‫دیگر‬ 22% ‫نمایش‬ ‫نسبت‬‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫موفق‬
 16. 16. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫راز‬‫درباره‬‫ایر‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬‫ان‬ ۲
 17. 17. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۲۹‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫بازه‬ ‫سنی‬ ‫سهم‬‫در‬ ‫آپارات‬ ‫آپارات‬ ‫در‬ ‫تعداد‬ (‫نفر‬) ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫ایران‬(‫نفر‬)‫سن‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫یوتیوب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آمار‬ 18-2423.39%6,783,10010,117,989 11% 25-3444.18%12,812,20019,111,277 23% 35-4416.92%4,906,8007,319,212 26% 45-546.62%1,919,8002,863,663 16% 55-645.04%1,461,6002,180,191 8% +643.85%1,116,5001,665,424 3% ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫جمعیتی‬ ‫ترکیب‬
 18. 18. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۲۹‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 ‫سنی‬ ‫بازه‬/‫نفر‬ 10,117,989 19,111,277 7,319,212 2,863,663 2,180,191 1,665,424 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 ‫سن‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
 19. 19. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۲۹‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 ‫ایران‬ ‫آمار‬ 23.39% 44.18% 16.92% 6.62% 5.04% 3.85% ‫یوتیوب‬ ‫آمار‬ 11.00% 23.00% 26.00% 16.00% 8.00% 3.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% ‫آپارات‬ ‫سنی‬ ‫های‬‫بازه‬ ‫سهم‬‫یوتیوب‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬
 20. 20. ۲۱۰‫شماره‬ ‫راز‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬
 21. 21. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫راز‬‫درباره‬‫ای‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬‫ران‬ ۵
 22. 22. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۱‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ ‫موبایل‬76.30%22,127,00033,005,668 ‫دسکتاپ‬16.20%4,698,0007,007,757 ‫تبلت‬7.40%2,146,0003,201,074
 23. 23. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۱‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫موبایل‬ ‫دسکتاپ‬ ‫تبلت‬ ‫نفر‬ 33,005,668 7,007,757 3,201,074 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 ‫دیوایس‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬
 24. 24. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۲‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ ‫اندروید‬73.01%21,172,90031,582,488 ‫ویندوز‬16.22%4,703,8007,016,408 iOS9.58%2,778,2004,144,093 ‫لینوکس‬0.61%176,900263,872 ‫مکینتاش‬0.24%69,600103,819 ‫دیگر‬0.34%98,600147,076
 25. 25. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۲‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫اندروید‬ ‫ویندوز‬ iOS ‫لینوکس‬ ‫مکینتاش‬ ‫دیگر‬ ‫دستگاه‬ 31,582,488 7,016,408 4,144,093 263,872 103,819 147,076 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
 26. 26. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۳‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫اندروید‬‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ 432.64%6,910,83510,308,524 526.09%5,524,0108,239,871 631.90%6,754,15510,074,814 77.10%1,503,2762,242,357 other2.27%480,625716,922 4 5 6 7 other ‫اندروید‬ 10,308,524 8,239,871 10,074,814 2,242,357 716,922 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 ‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربران‬ ‫اندروید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫تعداد‬
 27. 27. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۳‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ 7 8 9 10 other iOS 74,594 92,828 464,138 3,447,885 8,288 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 ‫مختلف‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫تعداد‬iOS‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربران‬ iOS‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ 71.80%50,00874,594 82.24%62,23292,828 911.20%311,158464,138 1083.20%2,311,4623,447,885 other0.20%5,5568,288
 28. 28. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۳‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ XP 7 8 10 other windows 380,289 3,997,248 1,093,858 1,530,980 14,033 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 ‫ایر‬ ‫کل‬ ‫کاربران‬ ‫ویندوز‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫تعداد‬‫ان‬ windows‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ XP5.42%254,946380,289 756.97%2,679,7553,997,248 815.59%733,3221,093,858 1021.82%1,026,3691,530,980 other0.20%9,40814,033
 29. 29. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۴‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ Chrome Android Safari Firefox IE Other ‫مرورگرها‬ 29,259,54 4,892,452 3,884,547 3,469,272 449,881 1,302,058 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 ‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربران‬ ‫مختلف‬ ‫مرورگرهای‬ ‫تعداد‬ ‫مرورگرها‬‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ Chrome67.64%19,615,60029,259,547 Android11.31%3,279,9004,892,452 Safari8.98%2,604,2003,884,547 Firefox8.02%2,325,8003,469,272 IE1.04%301,600449,881 Other3.01%872,9001,302,058
 30. 30. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۵‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬
 31. 31. www.slideshare.net/mahdinasseri ‫بیشتر‬ ‫اسالیدهای‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫اسالیدشیر‬ ‫در‬ ‫مرا‬ ‫ناصری‬ ‫مهدی‬ @mahdinasseri

×