Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pagbasa

78,121 views

Published on

Published in: Sports
 • Login to see the comments

pagbasa

 1. 1. Teorya at PananawSa Pagtuturo ng Pagbasa
 2. 2. Ang Proseso ng Pag-unawa ng PagbasaLayunin ng pagtuturo ng pagbasa angmalinang sa mag-aaral ang pagbasang maypag-unawa o komprehensyon.Ngunit batay sa mga pananaliksik, angpagtuturo ng komprehensyon ay hindigaanong napagtutuunan ng pansin.
 3. 3. Ano ba ang komprehensyon?Ang pagbasa ng may komprehensyon aypagbuo ng mga tulay na nag-uugnay sadating kaalaman tungo sa bagongkaalaman. (Pearson at Johnson, 1978)Sa maikling salita, ugnayan ng teksto atkaalaman ng mambabasa.
 4. 4. Modelo ni Rumelhart (1977) ng Interaktibong Pagbasa Talasalitaan Gramar oPagkilala balarilaInput mula sa Dating Kaalaman/ Kahulugan teksto Kasanayan sa paghinuha Kohesyon Organisasyon/ Kayarian ng Teksto
 5. 5. Mapapansing ang dating kaalaman ngmambabasa at ang mga kasanayan sapaghinuha ang nasa sentro ng moderno,pgpapatibay ng paniniwalang angkomprehensyon ay pag-uugnay ngimpormasyon mula sa teksto atimpormasyon na nasa isipan ngmambabasa.
 6. 6. Ginagamit naman ng mambabasa ang mgaimpormasyon tungkol sa:Pagkilala ng mga salitaTalasalitaanGramarKohesyonKayarian ng tekstoUpang maiugnay ang bagong impormasyonsa dati niyang kaalaman.
 7. 7. Mahalaga ang dating kaalaman o iskimang mambabasa tungkol sa teksto.Kung kulang sa angkop na konseptongkaugnay ng teksto, magiging suliranin angkomprehensyon.Mahalaga bago bumasa ang paglinang ngmga dating konseptong nalalaman ngmambabasa na kaugnay ng tekstongbabasahin.
 8. 8. Sinasabing kung walang pag-unawa aywalang pagbasang nagaganap. Ayon kayGoodman, ang pagbasa ay nagigingmakahulugan kung may interaksyon angmambabasa at ang teksto.Nagagamit ng bumabasa ang mga dati naniyang kaalaman at karanasan upang iugnaysa binabasa at sa ganitong paraannauunawaan niya at nasusuri ang binabasa.
 9. 9. Mga Teorya sa Pagbasa•Ang Teoryang Iskima Ang komprehensyon o pang-unawa ayproseso ng pag-uugnay ng mga kaalaman sapaksa at kaalaman sa pagkakabuo ngmahahalagang salik sa pag-unawa.(Pearson, 1978)
 10. 10. Ang lahat ng dating nararanasan atnatutuhan ay nakalagak sa isipan at maayos nanakalahad ayon sa kategorya. Ang mgaiskimang ito ay nadaragdagan, nililinang,nababago at napapaunlad (Pearson at Spiro,1982).•Sa kasalukuyang pananaw, ang mambabasabago pa man niya basahin ang teksto ay mayideya na siya sa nilalaman nito batay sa datiniyang iskima sa paksa.
 11. 11. •Binabasa niya ang teksto upang patunayankung ang mga hinuha/ ekspektasyon niya aywasto, may kulang o dapat baguhin. Ang teksto ay lunsaran lamang o resorssa pagbuo ng kahulugan. Hindi ang tekstoang sentrong iniikutan ng pag-unawa kundiang tekstong nabubuo sa isipan ngmambabasa. Ang kahulugang nabuo sa isipanng nagbabasa ang batayan kung nauunawaanniya ang binasa.
 12. 12. Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa (Pearson 1979)1. Iniuugnay ang dating kaalaman sa bagong impormasyong nabasa.2. Nakasubaybay (monitor) sa kanilang pang-unawa habang bumabasa.3. Gumagawa ng kaukulang aksyong panlunas sa mga bahaging hindi pa niya maunawaan.
 13. 13. 4. Nakapipili ng mahalagang ideya sa tekstong binasa.5. Nakapagbubuod ng mga impormasyong binasa.6. Patuloy na nakapagbibigay-hinuha bago bumasa.7. Bumubuo ng mga tanong mula sa kanilang binabasa na teksto.
 14. 14. •Interaktibong Teorya sa Pagbasa Ang isang magaling na mambabasa aygumagamit ng dalawang uri ng paraan sapagproseso ng kaalaman mula sa teksto.(Carell at Eisterhoid, 1983)1. Paraang bottom-up o pag-unawa sa teksto batay sa mga nakikita rito tulad ng mga:-salita, pangungusap, larawan, dayagram at iba pang simbolo.
 15. 15. Tinawag ito ni Smith (1983) na text-based,outside-in o data-driven sa dahilang angimpormasyon ay hindi nagmula sa mambabasakung hindi sa teksto.2. Ang paraang top-down o pag-unawa batay sakabuuang kahulugan ng teksto. Tinatawag dinitong reader-based, inside-out o conceptuallydriven sa dahilang ang kahulugan oimpormasyon ay nagmula sa mambabasapatungo sa teksto.
 16. 16. Nangyayari ito kung angmambabasa ay gumagamit ng kanyangdating kaalaman (prior knowledge) atmga konsepto o kaalaman (schema) nanabuo na sa kanyang isipan batay sakanyang mga karanasan at pananaw. sapaligid
 17. 17. Nakabubuo siya ng mga palagay at hinuha atito ay iniuugnay niya sa mga ideya na inilahadng awtor sa teksto.Nagaganap ang interaksyon sa pagitan ngmambabasa at teksto.Nagkakaroon ng epektibong pag-unawa sateksto kapag ginagamit ng isang mambabasaang kaalaman niya sa istruktura ng wika at satalasalitaan kasabay ang paggamit ng datingkaalaman at mga pananaw.
 18. 18. Narito ang mga kasanayan sa pagbasa na ginagawa saklase. Tingnan at uriin kung paano ang pagpoproseso ritong mga mag-aaral ayon sa dalawang paraan: bottom-upat top-down1. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasa.2. Pagsusunud-sunod ng mga pangyayari.3. Pagbibigay ng hinuha o palagay.4. Pagtukoy sa sanhi at bunga.5. Pagbibigay ng wakas sa kwento.6. Paglalarawan ng tauhan.7. Pagbibigay ng buod ng kwento.8. Pagbibigay ng sanhi at bunga.9. Pagbibigay ng reaksyon sa binasa.10. Paggawa ng direksyon o mapa batay sa binasa.
 19. 19. Implikasyon sa Pagtuturo Ang mga gawain sa pagbasa nangayon sa interaktibong pananaw aynagbibigay ng pangunahing diin sapaggamit ng mga dating kaalaman atkonsepto ng mga mag-aaral sa kanilangpaligid. Ang bawat bahagi ng gawaingpagbasa ay kakikitaan ng aaktibongpartisipasyon ng mga mag-aaral
 20. 20. A.Bago Bumasa Ang mga mag-aaral ay binibigyan na ng mga gawain bilang paghahanda sa pagbasa ng teksto.1. Pagbibigay ng guro ng bago o panimulang impormasyon tungkol sa paksang babasahin (kung wala o kakaunti ang kaalaman ng paksa)
 21. 21. 2. Pagtalakay sa mahihirap na salita (kungmayroon) na matatagpuan sa teksto at pag-uugnay nito sa dating kaalaman ng mga bata.3. Paggamit ng dating kaalaman (priorknowledge) ng mag-aaral sa pag-unawa ngbagong ideya o paksa.4. Paggamit ng mga larawan, pamagat, mgabahagi ng teksto upang magkaroon ngpangunahing ideya ang mga mag-aaral sababasahing teksto.
 22. 22. 5. Pagbibigay ng pangunahing pagsasanayna kailangan sa pagtuturo ng bagongkasanayan (prerequisite skills).6. Pagbibigay sa mga bata ng layunin sapagbasa. Ano ang pag-uukulan nila ngpansin sa pagbabasa? Mga tauhan ba, mgapangyayari o pag-alam sa sanhi at bunga?
 23. 23. B. Habang Bumabasa Ang mga bata ay magsasagawa ngmga gawain na ipinakikita ang interaksyonnila sa teksto.1. Pagsagot sa mga tanong na nakasulat sa blakbord o teksto habang nagbabasa.2. Pagbuo ng mapa o direksyon ayon sa binabasa.3. Pagpupuno ng balangkas, table o grap.
 24. 24. 4. Pagsusuri sa organisasyon ng teksto atpagbuo ng dayagram ng mga kaisipan(semantic map, outline, graphicorganizer).5. Paglalagay ng guhit sa mahahalagangkaisipan o impormasyon na nakikitahabang nagbabasa.6. Pagtatala ng mahahalagangimpormasyon at pansuportang detalye.
 25. 25. C. Pagkatapos Bumasa1. Pagbubuo ng mga tsart na ipinakikita ang pagkaunawa sa binasa tulad ng: -pag-uugnayan ng mga pangyayari (plot relationship chart) -sanhi at bunga (cause and effect chart) -pagkakatulad at pagkakaiba (comparison/contrast chart)2. Paggawa ng semantic web.
 26. 26. 3. Paggawa ng balangkas ng mga bahagi ng kwento. (story grammar)4. Pagpupuno ng frame tungkol sa mga bahagi ng kwento. (story frame)5. Pagpupuno ng tsart (What I Know, What I Want to Know, What I Learned)6. Pagbubuod ng binasa.7. Pagbibigay ng reaksyon, paghusga o saloobin tungkol sa binasa.
 27. 27. Pananaw sa Pagtuturo ng Noon PagbasaNgayon1. Pagsagot sa mga 1. Pag-unawa sa binasa- tanong tungkol sa proseso. binasa- produkto. 2. May interaksyon sa2. Nakadepende sa pagitan ng bumabasateksto ang bumabasa. at teksto.3. Walang alam ang 3. Paggamit ng dating mambabasa sa teksto. kaalaman at iskima ng mag-aaral.4. Walang paghahanda 4. May mga gawain na bago bumasa. bago pa bumasa.
 28. 28. Pananaw sa Pagtuturo ng Noon PagbasaNgayon5. Walang konteksto 5. Iniuugnay ang ang pagtuturo talasalitaan sa ng talasalitaan. karanasan at konteksto.6. Hindi nakikita ang 6. Ginagamit ang pag-ugnayan pagsulat at pag- ng pagbasa unawa ng at pagsulat. binasa.

×