Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELK 
TOVÁBBKÉPZÉSE – 2014 
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 
Tusnádiné Ágoston Márta 
okleveles könyvvizsgáló, adót...
ÁFA KULCS VÁLTOZÁS 
 Az Áfa törvényben meghatározott VTSZ alá 
tartozó egész és fél sertés áfa kulcsa 27%-ról 
5%-ra csökk...
INGATLAN – SOROZAT ÉRTÉKESÍTÉS 
 Áfa tv. 6.§ (4) b) Hatályos: 2013.04.21-tl 
 Adóalanyiságot eredményez, ha: 
 a) egyébkén...
ÚJ INGATLAN 
els rendeltetésszer? használatbavétele 
még nem történt meg, vagy 
megtörtént, de 
 az arra jogosító hatósági...
ÉPÍTÉSI TELEK [ÁFA TV. 259.§ 7.] 
 Az építési jogszabályokkal azonos definíció (Étv.) 
a) Az olyan telek, amely 
 beépítés...
FORDÍTOTT ADÓZÁS – ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKA 
 Áfa tv. 142.§ (1)b) kiegészült az Étv. vált. miatt 
Hatályos: 2014.01.01 
 „a...
GABONA, OLAJOS MAGVAK FAD 
 A közös hozzáadottértékadó rendszerr-l szóló 
2006/112/EK irányelv módosítása [2013/43/EU 
ie....
UTÓLAGOS ADÓALAP CSÖKKENTÉS 
 Áfa tv. 77.§ - 78.§ Hatályos: 2014.01.01 
Számla kibocsátónál: 
 bármilyen okból csökken utó...
ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE [77. § (1)] 
 szerzdés módosulása, megsz?nése 
(érvénytelensége, létre nem jötte) miatt 
vissz...
ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE [77. § (2)] 
3 nevesített eset: 
 A termék Áfa tv . 10.§ a) pontja szerinti (lízing, 
részletr...
ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE [77. § (3)] 
 Az adó alapja utólag csökkenthet- 
Ha a teljesítést követ-en adnak 
 skonto, 
 r...
ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSÉNEK 77.§(1)-(3) 
FELTÉTELEI [78.§ (1)-(2)] 
 A számla kiállítója gondoskodjon a számla 
 érvény...
ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE [77. § (4)-(5)] 
KÖZVETETT PÉNZVISSZAFIZETÉS – ÚJ SZABÁLY 
 3 szerepl-s konstrukció: utólagos ...
ADÓALAP CSÖKKENTÉS BIZONYLATI FELTÉTELEI 
[78.§ (3)-(4)] 
 Közvetett pénzvisszafizetés [77.§(4)] esetén: 
 Az eredeti (pén...
2014.10.28. 
15 
Tusnádi Márta 
Forrás: Vadász Iván 
%
PL: UTÓLAGOS PÉNZVISSZATÉRÍTÉS ELSZÁMOLÁSA 
„A” termel- termékét „B” keresked- értékesíti 
és „A” termel- pénz visszatérít...
AZ ADÓALAP ÉS A FIZETENDV ADÓ UTÓLAGOS 
CSÖKKENÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA [153/B.§] 
 A számla kiállítója legkorábban abban a 
bev...
EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS – ÚJ SZABÁLY 
 Korábbi szabály: [Áfa tv. 98.§] 
Mentes az adó alól az export értékesítés ha 
a teljesít...
LEVONHATÓ ADÓ UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSÁNAK 
ELSZÁMOLÁSA [153/C.§] 
Számla befogadójánál: 
 Eredetileg levonható áfa csökken („–...
LEVONHATÓ ADÓ UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSÁNAK 
ELSZÁMOLÁSA FORDÍTOTT ADÓZÁSNÁL [153/C.§(3)] 
Számla befogadójánál FAD esetei (levon...
SZÁMLA ÖNELLENVRZÉS ESETEI: 
Az eredeti bevallási határidejét követ-en 
 Számla kiállítójánál: 
 bármilyen okból n- a fize...
58.§ VÁLTOZÁSA 2015-TVL 
 Id-szakos elszámolás, részlet fizetés 
 Régi: 58. § (1) „… a teljesítés az ellenérték 
megtéríté...
58.§ SZERINTI ÚJ FOGALMAK 
 Közszolgáltatási szerz-dés [Ptk. 6:256.§] 
(áram, víz, gáz, távh-, szemét… stb.) 
Ha nem közsz...
58.§ VÁLTOZÁS ALKALMAZÁSA 2015-TVL 
 Az új szabályt a 2014. december 31. után kezd-d- 
elszámolási id-szakra kell el-ször ...
TÁRGYI ESZKÖZRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS 
SZABÁLYOK [135.§] 
 Az adóalanynak, ha a vállalkozásán belül a 
tevékenységéhez tárgyi ...
VAGYONI ÉRTÉK_ JOG UTÓLAGOS KORREKCIÓJA 
 Abban az esetben, ha az adóalany olyan vagyoni 
értékF jogot hasznosít vállalkoz...
TÁRGYI ESZKÖZ UTÓLAGOS KORREKCIÓJA 
TULAJDONOS VÁLTÁS ESETÉN 
 Tulajdonváltás értékesítés szab. [Áfa.17-18§, 135.§(4)] 
K...
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSE 87.§ 
Mentes az adó alól ha az értékesítést megel-z-en 
 a terméket kizárólag 85.§(1)-86.§(1)...
HALOTTSZÁLLÍTÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI 
Halottszállító szgk. [Áfa tv. 259.§ 7/A] 
„az olyan személygépkocsi, amelyet a közúti 
jár...
SZÁMLÁZÁSRA IRÁNYADÓ TAGÁLLAMI JOG 
Számla kibocsátáskor melyik tagállam szabályait 
kell alkalmazni? Áfa tv. [158/A.§] 
 ...
BIZONYLATOLÁST ÉRINTV MÓDOSÍTÁSOK 
 Áfa tv. 173.§ Hatályos: 2014.01.01-t-l 
 Nyugta adattartalma: 
(kelte, sorszám, kibocs...
Köszönöm a figyelmet! 
Tusnádi Márta 
okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó 
tusnadi.marta@stallum.hu 
2014.10.28. 
33 
Tu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

14 áfa-prezi

573 views

Published on

ÁFA 2014

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

14 áfa-prezi

 1. 1. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELK TOVÁBBKÉPZÉSE – 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Tusnádiné Ágoston Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó STALLUM
 2. 2. ÁFA KULCS VÁLTOZÁS Az Áfa törvényben meghatározott VTSZ alá tartozó egész és fél sertés áfa kulcsa 27%-ról 5%-ra csökken 2014.01.01-t-l Áfa tv. 3. sz. melléklet 1199--2244.. ppoonntt 2014.10.28. 2 Tusnádi Márta
 3. 3. INGATLAN – SOROZAT ÉRTÉKESÍTÉS Áfa tv. 6.§ (4) b) Hatályos: 2013.04.21-tl Adóalanyiságot eredményez, ha: a) egyébként nem adóalanyi min-ségben eljáró személy, szervezet beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít c) sorozat jelleggel építési telket értékesít % 2014.10.28. 3 2013.04.20-ig 2013.04.21-tl Ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet Tusnádi Márta Beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet
 4. 4. ÚJ INGATLAN els rendeltetésszer? használatbavétele még nem történt meg, vagy megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély joger-re emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történ- tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év 2014.10.28. 4 Tusnádi Márta
 5. 5. ÉPÍTÉSI TELEK [ÁFA TV. 259.§ 7.] Az építési jogszabályokkal azonos definíció (Étv.) a) Az olyan telek, amely beépítésre szánt területen fekszik az építési szabályoknak megfelel-en kialakított a közterületnek gépjármF-közlekedésre alkalmas részér-l megközelíthet- (jogszab. el-írások szerint vvaaggyy mmaaggáánnúúttrróóll)) ééss legalább 3 méter széles és nem min-sül beépített ingatlannak b) Az olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegF építmények elhelyezésére szolgál (építési terület) és amely egyúttal nem min-sül beépített ingatlannak 2014.10.28. 5 Tusnádi Márta
 6. 6. FORDÍTOTT ADÓZÁS – ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKA Áfa tv. 142.§ (1)b) kiegészült az Étv. vált. miatt Hatályos: 2014.01.01 „a szolgáltatás nyújtásának minsül olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására … irányul, ffeellttéévvee,, hhooggyy aazz ingatlan létrehozatala, bvítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, amelyrl a szolgáltatás igénybevevje elzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;” 2014.10.28. 6 Tusnádi Márta
 7. 7. GABONA, OLAJOS MAGVAK FAD A közös hozzáadottértékadó rendszerr-l szóló 2006/112/EK irányelv módosítása [2013/43/EU ie.] lehet-vé tette a tagállamok számára, hogy a gabonafélék és olajos magvak vonatkozásában 2018. december 31-ig fordított adózást alkalmazzanak. Áfa törvénynek az egyes gabonák, olajos magvak értékesítésének fordított adózásra vonatkozó rendelkezései [142.§(1) i); 142.§(8); 276.§; 6/A melléklet] 2012.07.01-t-l, hatályos maradhat 2018.12.31-ig 2014.10.28. 7 Tusnádi Márta
 8. 8. UTÓLAGOS ADÓALAP CSÖKKENTÉS Áfa tv. 77.§ - 78.§ Hatályos: 2014.01.01 Számla kibocsátónál: bármilyen okból csökken utólag a fizetend- adó f- szabály: nem szabad önellen-rizni! [Áfa tv. 153/B.§] (akkor sem: FAD helyett egyenes adó, vagy fordítva) Kivétel: számla érvénytelenítés bármilyen okból n utólag a fizetend- adó f- szabály: önellen-rizni kell! [Áfa tv. 56.§] % 2014.10.28. 8 Tusnádi Márta
 9. 9. ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE [77. § (1)] szerzdés módosulása, megsz?nése (érvénytelensége, létre nem jötte) miatt visszatérített, visszatérítend- el-leg/ellenérték összegével az adó alapja utólag csökken termék értékesítés, sszzoollggáállttaattááss nnyyúújjttááss termék közösségen belüli beszerzése esetén. % 2014.10.28. 9 Tusnádi Márta
 10. 10. ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE [77. § (2)] 3 nevesített eset: A termék Áfa tv . 10.§ a) pontja szerinti (lízing, részletre vétel…) értékesítése, a bérbeadás vagy a vagyoni érték? jog idleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az ügylet kötése el-tti hheellyyzzeetteett áállllííttjjáákk helyre… Betétdíj visszatérítése Az Áfa tv. 58.§ szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik ellenérték felett számlázott/fizetett összeget (ugyanazon id-szakra vonatkozólag).% 2014.10.28. 10 Tusnádi Márta
 11. 11. ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE [77. § (3)] Az adó alapja utólag csökkenthet- Ha a teljesítést követ-en adnak skonto, rabatt, üzletpolitikai célú árengedmény címén engedményt és a számla korrekcióra kerül. % 2014.10.28. 11 Tusnádi Márta
 12. 12. ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSÉNEK 77.§(1)-(3) FELTÉTELEI [78.§ (1)-(2)] A számla kiállítója gondoskodjon a számla érvénytelenítésér-l (visszatérítés esetén) módosításáról (egyéb esetekben) KV. ha az eredeti ügyletr-l nem kellett számlát kkiibbooccssááttaannii,, aakkkkoorr aa 77.§ (1)-(2) szerinti esetben számla korrekció nélkül is érvényesíthet- az adóalap utólagos csökkentése. (Áfa analitika!) Az utólagos árengedmény [77.§(3)] esetében kell a számla korrekció! % . 2014.10.28. 12 Tusnádi Márta
 13. 13. ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE [77. § (4)-(5)] KÖZVETETT PÉNZVISSZAFIZETÉS – ÚJ SZABÁLY 3 szerepl-s konstrukció: utólagos pénzbeni engedm. Olyan esetre tartalmaz adóalap-csökkentési lehet-séget, amikor az adóalany vásárlásösztönzési céllal pénzt térít vissza olyan személynek, aki/amely közvetlenül nem az adóalanytól szerezte be a kedvezményezett terméket vvaaggyy sszzoollggáállttaattáásstt.. Feltétele: Üzletpolitikai feltételek részletes rögzítése Belföldön teljesített adóköteles értékesítés % 2014.10.28. 13 Visszatérítend összeg Tusnádi Márta eredeti ügylet : legalacsonyabb bruttó egységára * mennyisége
 14. 14. ADÓALAP CSÖKKENTÉS BIZONYLATI FELTÉTELEI [78.§ (3)-(4)] Közvetett pénzvisszafizetés [77.§(4)] esetén: Az eredeti (pénzvisszafizetésre jogosító) ügyletr-l, a pénzvisszafizetésre jogosult nevére szóló számla másolata, és A számla kiegyenlítésérll sszzóóllóó bbiizzoonnyyllaatt,, mely tartalmazza a pénzvisszafizetésre jogosult nevét, lakcímét, adószámát nyilatkozata alapján az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatás az adott ügylet vonatkozásában % 2014.10.28. 14 Tusnádi Márta
 15. 15. 2014.10.28. 15 Tusnádi Márta Forrás: Vadász Iván %
 16. 16. PL: UTÓLAGOS PÉNZVISSZATÉRÍTÉS ELSZÁMOLÁSA „A” termel- termékét „B” keresked- értékesíti és „A” termel- pénz visszatérítést ad „C” vev-nek. „A” termel „B” keresked „C” vev Termék Fiz.áfa: 100 Lev.áfa: 100 Termék Lev.áfa: 120 Fiz.áfa csökken: X Fiz.áfa: 120 Fiz.áfa: X A pénzvisszafizetés id-szakában, számla korrekció nélkül, csökkentheti fizetend- adóját [Áfa. tv. 153/A – 153/C. §] % 2014.10.28. 16 Tusnádi Márta Nincs számla korrekciós kötelezett-sége (Nyilatkozat: adóalany, levonási joga van) ua. id-szakban, ua. összeggel növelni köteles a fizetend- adóját
 17. 17. AZ ADÓALAP ÉS A FIZETENDV ADÓ UTÓLAGOS CSÖKKENÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA [153/B.§] A számla kiállítója legkorábban abban a bevallásban jogosult figyelembe venni az adóalap csökkenést, amelyben Az érvénytelenít- vagy módosító számlát a jogosult részére átadja A jogosultnak az eelllleennéérrttéékkeett // eell-lleeggeett // betétdíjat visszatéríti A jogosultnak pénzt visszatérítettek (példa) Export értékesítés utólagos adómentessége (új): a hatósági igazolás a harmadik országba való kiléptetésr-l az adóalany, a módosító számla pedig a jogosult rendelkezésére áll % 2014.10.28. 17 Tusnádi Márta
 18. 18. EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS – ÚJ SZABÁLY Korábbi szabály: [Áfa tv. 98.§] Mentes az adó alól az export értékesítés ha a teljesítés napját követ- 90 napon belül kiléptetik az EU területér-l és ezt a kiléptet- hatóság igazolja 22001144..0011..0011--tt-ll:: Ha kizárólag a 90 napon belüli EU kiléptetés volt az akadálya az adó mentességnek és a termék 360 napon belül elhagyja az EU területét (kiléptet- hatóság igazolása) Fizetend- adó utólagos csökkentése útján érvényesíthet- a mentesség! [Áfa tv.153/B.§ (1)d)] pl.% 2014.10.28. 18 Tusnádi Márta
 19. 19. LEVONHATÓ ADÓ UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA [153/C.§] Számla befogadójánál: Eredetileg levonható áfa csökken („–” szla) Abban a bevallásban köteles figyelembe venni amelyben módosító vagy érvénytelenít- okirat a személyes rendelkezésére áll, de legkés-bb a módosító vagy érvénytelenít- ookkiirraatt kkeellttee ++1155.. nnaappoonn részére a pénzt visszatérítik egyéb esetben: amikor a változás bekövetkezik Eredetileg levonható áfa n („+” szla) Abban a bevallásban jogosult figyelembe venni amelyben módosító vagy érvénytelenít- okirat a személyes rendelkezésére áll KV. Fordított adózású számlák % 2014.10.28. 19 Tusnádi Márta
 20. 20. LEVONHATÓ ADÓ UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA FORDÍTOTT ADÓZÁSNÁL [153/C.§(3)] Számla befogadójánál FAD esetei (levonható áfa +/-): Termék beszerzés, EU beszerzés, igénybevett szolgáltatás, el-leg esetén ha az adót a szla befogadó fizeti a 37.§(1) miatt A termék importjához kapcsolódóan az adózó vagy közvetett vámjogi képvis. fiz.aaddóókkéénntt mmeeggáállllaappííttootttt Saját rezsis beruházás Saját célú felhasználás ha egyébként az adólevonási jog nem illette volna meg [11.§(2) a)-b)] A számla korrekció különbözetét abban a bevallásban köteles figyelembe venni, amelyben a fizetend- adó összegét növel-/csökkent- tételt kell elszámolni. 2014.10.28. 20 Tusnádi Márta
 21. 21. SZÁMLA ÖNELLENVRZÉS ESETEI: Az eredeti bevallási határidejét követ-en Számla kiállítójánál: bármilyen okból n- a fizetend- áfa számla érvénytelenítés Számla befogadójánál: a megnevezett ügylet szerinti fordított áfa alá tartozó számlát kap, melyben a fizetend- adó n- („+” szla) (+ összesít nyilatkozat) módosító vagy érvénytelenít- okirat a számla kelte +15.napot követ- id-szakban érkezik be. 2014.10.28. 21 Tusnádi Márta
 22. 22. 58.§ VÁLTOZÁSA 2015-TVL Id-szakos elszámolás, részlet fizetés Régi: 58. § (1) „… a teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.” Új f szabály: 58, § (1) „… a teljesítés idpontja az érintett idszak utolsó napja.” Új szabályozott esetkörök: 58.§ (1a) „Közszolgáltatási szerzdés” Ptk. 6:256.§ Telekommunikációs szolgáltató [Áfa tv. 259.§ 23.] határozott idejF elszámolás esetén teljesítés = fizetése esedékessége Eredeti terv: hatályba lépés 2014.07.01 DE módosítás! hatályba lépés: 2015.01.01 % 2014.10.28. 22 Tusnádi Márta
 23. 23. 58.§ SZERINTI ÚJ FOGALMAK Közszolgáltatási szerz-dés [Ptk. 6:256.§] (áram, víz, gáz, távh-, szemét… stb.) Ha nem közszolgálati szerz-dés keretében nyújtja a szolgáltatást teljesítés = id-szak utolsó napja Telekommunikációs szolgáltató [[ÁÁffaa ttvv..225599..§2233..]] (telefon, internet, mobil parkolás, -úthasználat…) Ez nem közszolgáltatási szerz-dés alapján történik. Közvetített szolgáltatás esetén teljesítés = fizetés esedékessége Pl. a cég megtérítteti dolgozóival a magán célú telefon használatot teljesítés = fiz. esedékessége % 2014.10.28. 23 Tusnádi Márta
 24. 24. 58.§ VÁLTOZÁS ALKALMAZÁSA 2015-TVL Az új szabályt a 2014. december 31. után kezd-d- elszámolási id-szakra kell el-ször alkalmazni. Átmeneti rendelkezések: elleg, elre fizetés Fszabály: el-leg fizetés 59.§ szabálya teljesítés = pü.telj. (pl. ingatlan bérleti ddííjj eell-rree ffiizzeettééssee)) Szabályozott esetkör: nem értelmezhet- az 59.§ el-leg szabály 58.§ alapján a teljesítés = fizetés esedékessége Elszámolási id-szakra vonatkozó korrekció: negatív el-jelF tárgyi id-szaki adóalap rész pozitív el-jelF önellen-rzés, DE ha több id-szak van, akkor a hosszabb id-szak utolsó napja a telj.!! 2014.10.28. 24 Tusnádi Márta
 25. 25. TÁRGYI ESZKÖZRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK [135.§] Az adóalanynak, ha a vállalkozásán belül a tevékenységéhez tárgyi eszközt használ a rendeltetésszerF használatbavétel hónapjától a 60/240 hónapon belül évente vizsgálni kell, hogy a tárgyi eszköz beszerzésében rá áthárított, el-zetesen felszámított aaddóó lleevvoonnáássii jjooggáátt befolyásoló tényezkben bekövetkezett-e olyan mértékF változás, amely indokolttá teszi a korábbi levonható áfa utólagos korrekcióját. Változás: Vagyoni értékF jognál Tulajdonos váltásnál 2014.10.28. 25 Tusnádi Márta
 26. 26. VAGYONI ÉRTÉK_ JOG UTÓLAGOS KORREKCIÓJA Abban az esetben, ha az adóalany olyan vagyoni értékF jogot hasznosít vállalkozásán belül, amely rendeltetésszerF használatot feltételezve legalább 1 évet meghaladó idtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását szintén indokolt a tárgyi eszközként használt termékhez hasonló szabály bevezetése ((uuttóóllaaggooss kkoorrrreekkcciióó)).. [Áfa tv. 135.§(5)] Ha a vagyoni értékF jog Ingatlanhoz kapcsolódik 240 hónapos szabály Ingó eszközhöz kapcsolódik 60 hónapos szabály Hatály: 2013 után beszerzett vagy.ért.jogra kötelez-, el-tte választható adónyilvántartás 2014.10.28. 26 Tusnádi Márta
 27. 27. TÁRGYI ESZKÖZ UTÓLAGOS KORREKCIÓJA TULAJDONOS VÁLTÁS ESETÉN Tulajdonváltás értékesítés szab. [Áfa.17-18§, 135.§(4)] KV: apport,megszFnés,átalakulás,egyesülés,szétválás, EVEC, EV/-stermel- halála, üzletág átruházás A tárgyi eszköz használat figyelésének idtartama nem szakad meg, az új tulajdonosnál folytatódik A jogutód felel a termékkel kapcsolatos köt-ekért Év közbeni tulajdonos váltás esetén jogel-dnél + jogutódnál is el kell végezni a számítást, ha kell korrekciót ha a jogutód a terméket változatlanul használja (tárgyi eszk.), úgy kell tekinteni, hogy az eszközt mindkét adóalany a naptári év teljes id-tartamában használta 2014.10.28. 27 Tusnádi Márta
 28. 28. SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSE 87.§ Mentes az adó alól ha az értékesítést megel-z-en a terméket kizárólag 85.§(1)-86.§(1) szerinti adómentes tevékenységhez használta és beszerzéskor adólevonási jog nem kapcsolódott. a termék beszerzése a 124.§ -125.§ szerinti tételes adó levonásai ttiillaalloomm aalláá ttaarrttoozziikk a termékhez el-zetesen felszámított adó kapcsolódott volna, de az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható. (Új szabály!) Hatályos: 2013.04.21-t-l 2014.10.28. 28 Tusnádi Márta
 29. 29. HALOTTSZÁLLÍTÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI Halottszállító szgk. [Áfa tv. 259.§ 7/A] „az olyan személygépkocsi, amelyet a közúti jármSvek mSszaki megvizsgálásáról szóló rendelet szerinti halottszállító kocsiként tüntetnek fel a jármSnyilvántartásban” Halottszállító szgk-hoz kapcsolódó el-zetesen felsz.áfa levonása tételesen nem tiltott [124.§(1)d)] Értékesítése: adómentes [87.§ b)] (szgk-ra vonatkozó általános szabály) 2014.10.28. 29 Tusnádi Márta
 30. 30. SZÁMLÁZÁSRA IRÁNYADÓ TAGÁLLAMI JOG Számla kibocsátáskor melyik tagállam szabályait kell alkalmazni? Áfa tv. [158/A.§] F-szabály: ahol a teljesítés helye van Kivétel: ahol az értékesít székhelye, legközvetlenebbül érintett telephelye van FAD és az értékesít- nem telepedett le a teljesítési hheellyy ttaaggáállllaammáábbaann De önszámlázáskor: f-szabály! FAD és az értékesít- letelepedett a teljesítési hely tagállamában, de az ügylettel kapcsolatban ez nem érintett telephely (Új szabály!) De önszámlázáskor: f-szabály! Teljesítés helye harmadik országban van 2014.10.28. 30 Tusnádi Márta
 31. 31. BIZONYLATOLÁST ÉRINTV MÓDOSÍTÁSOK Áfa tv. 173.§ Hatályos: 2014.01.01-t-l Nyugta adattartalma: (kelte, sorszám, kibocsátó neve,címe, adósz, ellenérték) Ha az abban megjelölt szolgáltatásra jogosít (pl. színházjegy, mozijegy, buszjegy) Kelte helyett idpont/idszak, amikor az azon szerepl- szolgáltatás igénybe vehet- El-írás: a meg-rzési id-szak végéig biztosítani kell Eredet hitelességét Adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát [2010/45/EU ie.] 2014.07.01-t-l elektronikusan is ki lehet bocsátani [Áfa tv. 17.§] 2014.10.28. 31 Tusnádi Márta
 32. 32. Köszönöm a figyelmet! Tusnádi Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó tusnadi.marta@stallum.hu 2014.10.28. 33 Tusnádi Márta

×