Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Criteria by diagrams

Diagrams are adapted from:
2015–2016 Baldrige Performance Excellence Framework (manufacturing, service, small business, nonprofit, government)
2015–2016 Baldrige Performance Excellence Framework, Criteria Category and Item Commentary

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Criteria by diagrams

 1. 1. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ maruays@hotmail.com 4 กรกฎาคม 2559
 2. 2.  แผนภาพที่ได้จัดทานี้ ดัดแปลงมาจาก:  2015–2016 Baldrige Performance Excellence Framework (manufacturing, service, small business, nonprofit, government)  2015–2016 Baldrige Performance Excellence Framework, Criteria Category and Item Commentary  แผนภาพเหล่านี้ เป็นแนวความคิดส่วนตัวของบุคคลคนเดียว ซึ่ง ไม่ได้หมายความถึง ถูก หรือ ผิด โดยสิ้นเชิง  ดังนั้น ผู้นาไปใช้ประโยชน์สามารถนาไปดัดแปลงได้เลย ไม่ต้อง อ้างอิงหรือขออนุญาตแต่ประการใด แต่ต้องรับผิดชอบเอง
 3. 3. กาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม -ดำเนินกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่กำร ปฏิบัติโดยผ่ำนระบบกำรนำองค์กรไปยังบุคลำกร ผู้ ส่งมอบและพันธมิตรที่สำคัญ ลูกค้ำ รวมทั้งผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียอื่นๆ -กำรปฏิบัติตนแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อ ค่ำนิยมขององค์กร แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติมี จริยธรรม ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในปัจจุบันและ อนาคต สื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ทั่ว ทั้งองค์กรและลูกค้าที่สาคัญ ทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพื่อให้ บรรลุพันธกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จ ในปัจจุบันและอนาคต
 4. 4. มั่นใจว่ามีระบบการกากับดูแลที่มีความ รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ -ภำระควำมรับผิดชอบในกำรกระทำของผู้นำ -ภำระควำมรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ -ภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน -ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำร -กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กร และนโยบำยในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กร -ควำมเป็นอิสระและประสิทธิผลของกำร ตรวจสอบภำยในและภำยนอก –กำรปกป้ องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้น -กำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้นำ ประเมินผลการดาเนินการของผู้นา ซึ่งรวมถึง ผู้นาสูงสุด และคณะกรรมการกากับดูแล องค์กร คาดการณ์ล่วงหน้าและ ดาเนินการถึงความกังวลของ สาธารณะ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ การปฏิบัติการ ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่า ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กร เป็นไปอย่างมีจริยธรรม คานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ และการปฏิบัติการประจาวัน -สร้ำงควำมผำสุกแก่สังคม โดยผ่ำน ระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนที่สาคัญ เพื่อเป็นองค์กรที่ให้ คุณค่ากับสังคม
 5. 5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศ -ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ -ควำมเสี่ยงที่คุกคำมต่อควำมสำเร็จในอนำคตขององค์กร -ควำมเปลี่ยนแปลงที่มีโอกำสจะเกิดขึ้นด้ำนกฎระเบียบ ข้อบังคับ -จุดบอดที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และ สำรสนเทศ -ควำมสำมำรถขององค์กรในกำรนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ -ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนกำร จัดทำกลยุทธ์ -ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ -กรอบเวลำของกำรวำงแผนระยะ สั้นและระยะยำว การกระตุ้นและทาให้เกิด นวัตกรรม ระบบงานที่สาคัญ ขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ สาคัญ และตารางเวลา เพื่อการเพิ่มขึ้นของ -ผลการดาเนินการ โดยรวม -ความสามารถในการ แข่งขัน -ความสาเร็จใน อนาคต
 6. 6. - การจัดสรรทรัพยากร (เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรและ บรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน) - แผนด้านบุคลากร (เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นและระยะยำว) - ตัววัดผลการดาเนินการ (เพื่อใช้ติดตำมควำมสำเร็จและ ประสิทธิผล ของแผนปฏิบัติกำร) - การคาดการณ์ผลการดาเนินการ (ตำมกรอบเวลำของ กำรวำงแผนทั้งระยะสั้นและระยะยำว) แผนปฏิบัติการที่ สาคัญ ทั้งระยะ สั้นและระยะยาว การปรับเปลี่ยนและนา แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ -ในกรณีที่สถำนกำรณ์บังคับให้ ต้องปรับแผนและนำไปปฏิบัติ อย่ำงรวดเร็ว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การจัดทาแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่ การปฏิบัติ - ไปยังบุคลำกร ผู้ส่งมอบ และ พันธมิตรที่สำคัญ - มั่นใจว่ำผลกำรดำเนินกำรตำม แผนปฏิบัติกำรมีควำมยั่งยืน -มีการ ถ่ายทอดกล ยุทธ์ไปสู่การ ปฏิบัติ –บรรลุ เป้ าประสงค์ ขององค์กร
 7. 7. รับฟัง มีปฏิสัมพันธ์ และสังเกต ลูกค้า เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ สามารถนาไปใช้ต่อได้ -มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ หรือส่วนตลำด - ใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี บนเว็บเพื่อรับฟังลูกค้ำ - ควำมแตกต่ำงกันภำยในวงจรชีวิต ของกำรเป็นลูกค้ำ - ค้นหำข้อมูลป้ อนกลับจำกลูกค้ำอย่ำง ทันท่วงที และสำมำรถนำไปใช้ต่อได้ใน เรื่องคุณภำพของผลิตภัณฑ์ กำร สนับสนุนลูกค้ำ และกำรทำธุรกรรม รับฟังลูกค้าในอนาคตเพื่อให้ได้ สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้ ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึง พอใจ และความผูกพันของลูกค้า เสาะหาสารสนเทศด้านความพึง พอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น เสาะหาสารสนเทศที่มีความหมายเพื่อทา ให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า วิธีการต่างๆ ใน การรับฟังลูกค้า
 8. 8. การกาหนดผลิตภัณฑ์ ทาให้ลูกค้าสามารถสืบค้น สารสนเทศและได้รับการสนับสนุน -ลูกค้ำสำมำรถทำธุรกรรม -วิธีกำรสนับสนุนลูกค้ำที่สำคัญ รวมถึงกลไกกำรสื่อสำรที่สำคัญ -ข้อกำหนดที่สำคัญในกำรสนับสนุน ลูกค้ำและถ่ำยทอดข้อกำหนดดังกล่ำว ไปยังทุกคนและทุกกระบวนกำรที่ เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนลูกค้ำให้เกิด กำรปฏิบัติ การจาแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อ -ให้ได้ลูกค้ำใหม่ และเพิ่มส่วนแบ่งตลำด, จัดกำรและยกระดับ ภำพลักษณ์ของตรำสินค้ำ, รักษำลูกค้ำ ตอบสนองควำมต้องกำร และทำ ให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของกำรเป็นลูกค้ำ, เพิ่มควำมผูกพันของลูกค้ำ -ใช้ประโยชน์จำกสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจัดกำรและยกระดับตรำสินค้ำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมผูกพันและควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า -เพื่อปรับปรุงการตลาด -เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้น -เพื่อยกระดับความภักดีของลูกค้า
 9. 9. ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ ข้อมูลลูกค้า -ข้อมูลและสำรสนเทศ จำกเสียงของลูกค้ำและ ตลำด - สื่อสังคมออนไลน์ ตัววัดผลการดาเนินการ (KPIs) -เพื่อติดตำมกำรปฏิบัติกำร ประจำวันและผลกำรดำเนินกำร โดยรวมขององค์กร -เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ทบทวนผลการดาเนินการและ ขีดความสามารถขององค์กร -ควำมก้ำวหน้ำของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ เพื่อคาดการณ์และ ตอบสนองต่อความ เปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วหรือไม่ได้ คาดคิด เพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศมาแบ่งปัน คาดการณ์ผลการ ดาเนินการในอนาคต จัดลาดับความสาคัญของ เรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง และนาไปเป็น โอกาสในการสร้างนวัตกรรม การวิเคราะห์ -สนับสนุนกำรทบทวนและ เพื่อทำให้มั่นใจว่ำผลสรุปนั้น ใช้ได้ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศในองค์กร ความคล่องตัวของ การวัดผล
 10. 10. รวบรวมและถ่ายทอด ความรู้ของบุคลากร ผสานและสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สร้างความรู้ใหม่ ถ่ายทอดความรู้ที่ เกี่ยวข้องระหว่าง องค์กรกับลูกค้า ผู้ส่ง มอบ พันธมิตร และ ผู้ให้ความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นการ สร้างนวัตกรรม ข้อมูลและสารสนเทศ - คุณภาพ - ความปลอดภัย - ความพร้อมใช้ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ - ความเชื่อถือได้ - ปลอดภัย - ใช้งานง่าย ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ขององค์กร
 11. 11. ประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถ และอัตรากาลัง สรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ จัดรูปแบบการทางานและบริหารบุคลากร เตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ และ ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางาน - ตัววัดและเป้ ำประสงค์ในกำรปรับปรุงปัจจัยด้ำน สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของสถำนที่ทำงำนที่ แตกต่ำงกัน สนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิ ประโยชน์ และนโยบาย - ออกแบบให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของ บุคลำกรที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมแตกต่ำงของกลุ่ม และส่วนของบุคลำกร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลต่อ -การทางานบรรลุผลสาเร็จ -เกื้อหนุนบุคลากร
 12. 12. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการสื่อสาร ที่เปิดกว้าง การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี และบุคลากรที่มีความผูกพัน กาหนดปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ บุคลากร - แตกต่ำงกันตำมกลุ่มและส่วนของบุคลำกร ประเมินความผูกพันของบุคลากร -มีวิธีกำรและตัววัดทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็น ทำงกำร ในกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร รวมทั้งควำมพึงพอใจ ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการ ที่ดีและความผูกพัน - พิจำรณำถึงกำรบริหำรค่ำตอบแทน กำรให้ รำงวัล กำรยกย่องชมเชย และกำรสร้ำงแรงจูงใจ ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความ ต้องการขององค์กรและการพัฒนาตนเองของ บุคลากร ผู้บริหาร และผู้นา ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ การเรียนรู้และการพัฒนา จัดการความก้าวหน้าใน อาชีพการงานขององค์กร -เพื่อสนับสนุนผลการดาเนินการที่ดี -เพื่อนาสมรรถนะหลักขององค์กรมาใช้ -เพื่อส่งเสริมการบรรลุแผนปฏิบัติการ -เพื่อความสาเร็จในปัจจุบันและอนาคต
 13. 13. กาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ทางาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางานเพื่อให้ เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ - นำเทคโนโลยีใหม่ ควำมรู้ขององค์กร ควำมเป็นเลิศของ ผลิตภัณฑ์ คุณค่ำในมุมมองของลูกค้ำ และควำมคล่องตัวที่อำจ ต้องมี มำพิจำรณำในกระบวนกำร มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเหล่านี้ เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ - ตัววัด หรือตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญและตัววัดใน กระบวนกำร ในกำรควบคุมและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน และ เชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินกำรและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ กาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผล การดาเนินการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถะหลัก ขององค์กร และลดความแปรปรวนของกระบวนการ การจัดการนวัตกรรม - ดำเนินกำรตำมโอกำสเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนดว่ำเป็น ควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงรอบด้ำน -กำรทำให้ทรัพยำกรด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นๆ พร้อมใช้ใน กำรดำเนินกำรสนับสนุนโอกำสเหล่ำนี้ -กำรพิจำรณำยุติโอกำสเชิงกลยุทธ์ในเวลำที่เหมำะสมเพื่อไป สนับสนุนโอกำสที่มีลำดับควำมสำคัญเหนือกว่ำ -เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า -เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จ ในปัจจุบันและอนาคต
 14. 14. การควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ -นำเรื่องของ รอบเวลำ ผลิตภำพ รวมทั้งปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพและ ประสิทธิผลอื่นๆ มำพิจำรณำกระบวนกำรทำงำน -ป้ องกันไม่ให้เกิดของเสีย ควำมผิดพลำดของกำรให้บริกำร และกำรทำงำนซ้ำ -ลดต้นทุนค่ำประกันควำมเสียหำย หรือกำรสูญเสียผลิตภำพของลูกค้ำให้น้อย ที่สุด -ลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ กำรทดสอบ และกำรตรวจสอบ กระบวนกำรหรือผลกำรดำเนินกำร -สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงควำมจำเป็นของกำรควบคุมต้นทุนกับควำมต้องกำร ของลูกค้ำ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน -คัดเลือก, วัดและประเมินผลกำรดำเนินกำร, ให้ข้อมูลป้ อนกลับ, และจัดกำรกับผู้ส่งมอบ ทาให้มีสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย - คำนึงถึงกำรป้ องกันอุบัติเหตุ กำรตรวจสอบ กำรวิเครำะห์ต้นเหตุของควำม ล้มเหลว และกำรทำให้ฟื้ นคืนสู่สภำพเดิม ทาให้มั่นใจว่าองค์กรมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน - คำนึงถึงกำรป้ องกัน ควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินกำร และกำรทำให้คืนสู่ สภำพเดิม -คำนึงถึงกำรพึ่งพำผู้ส่งมอบและพันธมิตร -เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ ปลอดภัย -เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า
 15. 15. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ กระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการทางาน ผลลัพธ์ด้านการเตรียมพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน -เชื่อมโยงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าตามที่ระบุ ไว้ในโครงร่างองค์กร ข้อ 1ข(2) สารสนเทศที่รวบรวมไว้ใน กระบวนการหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้ ควร ตอบสนองปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมของลูกค้า เช่น ปัจจัยต่างๆ ที่ ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ข้อ 1ข(2) และหัวข้อ 3.2ก -ตอบสนองข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติการ ตามที่ระบุไว้ใน โครงร่างองค์กร และหัวข้อ 6.1 และ 6.2 -ตัววัดและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประสิทธิผลของกระบวนการ ทางาน อาจรวมถึงอัตราของเสีย,, เหตุการณ์ที่รายงานในวาระ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, เวลาตอบสนองในการฝึกหรือการ ซ้อมรับภาวะฉุกเฉิน, และผลลัพธ์ในการซ้อมโยกย้ายสถานที่ ทางาน หรือการเตรียมพร้อมอื่นๆ เป็นต้น อาจรวมถึงผลการตรวจสอบผู้ส่งมอบและพันธมิตร การส่งมอบที่ ทันเวลา ผลการตรวจสอบจากภายนอกที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับด้าน ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ หัวข้อ 7.1 ควรแสดงสารสนเทศที่สาคัญเพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการขององค์กร (หัวข้อ 4.1), แสดงถึงการนาความรู้ขององค์กรมาใช้ (หัวข้อ 4.2)
 16. 16. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า ผลลัพธ์ด้านความผูกพันกับลูกค้า เชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ข้อ 1.ข(2) และหมวด 3 รวมทั้งวิธีการและข้อมูลการรับฟังและ ประเมินตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1
 17. 17. ผลลัพธ์ขีดความสามารถ และอัตรากาลังบุคลากร ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศ การทางาน ผลลัพธ์ด้านการทาให้ บุคลากรมีความผูกพัน ผลลัพธ์ด้านการพัฒนา บุคลากรและผู้นา -สัมพันธ์กับกระบวนการที่รายงานไว้ในหมวด 5 รวมทั้ง ตอบสนองต่อความจาเป็นของกระบวนการทางานที่สาคัญที่ อธิบายไว้ในหมวด 6 และต่อแผนปฏิบัติการขององค์กร และ แผนด้านบุคลากรตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 2.2 -ผลลัพธ์ของตัววัดและตัวชี้วัดตามที่ตอบไว้ในหัวข้อ 5.2ก(3)
 18. 18. ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของผู้นา ระดับสูงกับบุคลากรและลูกค้า ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบในการ กากับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมี จริยธรรม ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการขององค์กร สัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1 ประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและความเสี่ยง คาแนะนาที่สาคัญ ของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก -ผลลัพธ์ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.2ข -ผลลัพธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างตามที่รายงานในหัวข้อ 1.2ข(1) และ 1.2ค(1) รวมถึงการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญขององค์กร ตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 1.2ค(2) -วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้ าประสงค์ที่รายงานไว้ในหัวข้อ 2.1ข(1) -ตัววัดผลการดาเนินการและผลที่คาดการณ์ไว้ของแผนปฏิบัติการที่ รายงานไว้ในหัวข้อ 2.2ก(5) และ 2.2ก(6)
 19. 19. ผลลัพธ์ด้านการเงิน ผลลัพธ์ด้านตลาด ตัววัดด้านการเงินตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 4.1ก(1) และแนวทางการจัดการด้านการเงิน ตามที่รายงานไว้ ในหัวข้อ 2.2 อาจรวมถึงมาตรการการเจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ หรือร้อยละของรายได้ ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ใหม่
 20. 20. - Benjamin Franklin

×