Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

چگونه یک برند جهانی بسازیم

1,901 views

Published on

در این ارایه به مفهوم برندینگ جهانی اشاره کوتاهی شده است همچنین سعی شده تا در سه گام روش های ایجاد و همچنین تکنیک های برندینگ در این سطح مطرح شود.
ارایه فوق با بیان نمونه های بین المللی و نیز یک نمونه ایرانی این بحث را تکمیل می کند.
این ارایه در دانشگاه اصفهان در اردی بهشت 92 انجام شده است

Published in: Business
 • جالب بود
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

چگونه یک برند جهانی بسازیم

 1. 1. {Global Branding‫اصفهان‬ ‫دانشگاه‬/‫بهشت‬ ‫اردی‬92‫مسیح‬‫کریمیان‬‫؟‬ ‫بساشین‬ ‫جهاًی‬ ‫بسًد‬ ‫چگًَه‬
 2. 2. ‫هیالد‬ ‫هناسبت‬ ‫به‬ ‫تهنیت‬ ‫و‬ ‫تبریک‬‫زهرا‬ ‫حضرت‬ ‫باسعادت‬(‫علیها‬ ‫اهلل‬ ‫سالم‬)
 3. 3. ‫هعلن‬ ‫روز‬ ‫گراهیذاشت‬
 4. 4. ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫بسًد‬‫یا‬ ‫هحصول‬ ،‫بنذی‬ ‫بسته‬ ،‫لوگو‬ ، ‫نام‬....www.masihkarimian.ir
 5. 5. ‫ادزاک‬‫که‬ ‫احساساتی‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫هجووعه‬‫این‬ ‫کرده‬ ‫تجربه‬ ‫آى‬ ‫با‬www.masihkarimian.ir
 6. 6. ‫خسید‬ ‫تجسبه‬ ‫دز‬‫احساس‬>‫هٌطق‬‫آهار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫احساس‬‫بیشتر‬ ‫دلیل‬‫دارد‬ ‫غلبه‬ ‫هنطق‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫هاست‬ ‫تصوین‬.www.masihkarimian.ir
 7. 7. ‫جهانی‬ ‫بازار‬
 8. 8. •‫هختلف‬ ‫های‬ ‫زباى‬•‫گوناگوى‬ ‫هشتریاى‬•‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬•‫جغرافیایی‬ ‫و‬ ‫هحیطی‬ ‫شرایط‬‫جهاًی‬ ‫باشاز‬‫تنوع‬‫پیچیذگی‬ ‫و‬‫ها‬ ‫نیاز‬www.masihkarimian.ir
 9. 9. ‫جهاًی‬ ‫باشاز‬‫تنوع‬‫پیچیذگی‬ ‫و‬‫ها‬ ‫نیاز‬‫تنوع‬‫پیچیذگی‬ ‫و‬‫ها‬ ‫احساس‬‫و‬‫ها‬ ‫تجربه‬www.masihkarimian.ir
 10. 10. ‫جهاًی‬ ‫بسًد‬‫احساسات‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫هجووعه‬‫ناهشهود‬www.masihkarimian.ir
 11. 11. ‫؟‬‫جهاًی‬ ‫بسًد‬ ‫هعوای‬‫احساسات‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫هجووعه‬
 12. 12. ‫ادزاک‬ ‫هوساًی‬‫هشابه‬ ‫ذهٌی‬ ‫تصَیس‬‫پیام‬ ‫ًقض‬ ‫بدٍى‬ ‫دزیافت‬www.masihkarimian.ir
 13. 13. ‫دز‬ ‫تاثیسگرازی‬ ‫به‬ ‫تصوین‬ ‫اگس‬‫هقیاس‬ ‫دز‬‫جهاًی‬‫دازین‬‫بایستی‬‫باٍز‬ ٍ ‫هفهَم‬‫جهاًی‬‫کٌین‬ ‫ایجاد‬ ‫خَد‬ ‫بسًد‬ ‫اش‬‫شذه‬ ‫تجربه‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫هجووعه‬www.masihkarimian.ir
 14. 14. ‫هفهَم‬‫اقَام‬ ‫بیي‬ ‫هشتسک‬‫فسد‬ ‫به‬ ‫هٌحصس‬ ٍ ‫خاص‬‫دستسس‬ ‫دز‬‫با‬ ‫هٌطیق‬‫ازشش‬‫اًساًی‬ ‫های‬‫خَاستٌی‬ ٍ ‫شیبا‬‫ساشهاى‬‫فسهٌگ‬‫ساشهاى‬ ‫های‬ ‫ٍازشش‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫باشاز‬‫زسالت‬ ٍ ‫اًداش‬ ‫چشن‬‫زقابتی‬ ‫هصیت‬‫هشتسیاى‬www.masihkarimian.ir
 15. 15. ‫هفهَم‬‫اقَام‬ ‫بیي‬ ‫هشتسک‬‫فسد‬ ‫به‬ ‫هٌحصس‬ ٍ ‫خاص‬‫دستسس‬ ‫دز‬‫با‬ ‫هٌطیق‬‫ازشش‬‫اًساًی‬ ‫های‬‫خَاستٌی‬ ٍ ‫شیبا‬‫ساشهاى‬‫فسهٌگ‬‫ساشهاى‬ ‫های‬ ‫ٍازشش‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫باشاز‬‫زسالت‬ ٍ ‫اًداش‬ ‫چشن‬‫زقابتی‬ ‫هصیت‬‫هشتسیاى‬www.masihkarimian.ir
 16. 16. ‫قدزت‬‫تسس‬‫فساز‬
 17. 17. ِ‫ب‬ ‫رسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ِ‫س‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًد‬
 18. 18. ِ‫ب‬ ‫رسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ِ‫س‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًد‬2-‫هطلَب‬ ‫برًد‬ ‫طراحی‬1-‫فعلی‬ ‫برًد‬ ‫ارزیابی‬3-‫حرکت‬ ‫هسیر‬ ‫طراحی‬
 19. 19. ‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًد‬ ِ‫ب‬ ‫رسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ِ‫س‬1-‫فعلی‬ ‫برًد‬ ‫ارزیابی‬•‫کارکٌاى‬ ‫ًظر‬ ‫از‬ ‫برًد‬ ‫تصَیر‬ ‫ترسین‬•‫ًظر‬ ‫از‬ ‫برًد‬ ‫تصَیر‬ ‫ترسین‬‫هطتریاى‬•‫بازار‬ ‫سْن‬ ٍ ُ‫جایگا‬•‫فرٍش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ٍ ‫پیص‬ ‫خدهات‬ ‫ارزیابی‬•‫فعلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫بررسی‬•...www.masihkarimian.ir
 20. 20. ‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًد‬ ِ‫ب‬ ‫رسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ِ‫س‬2-‫هطلَب‬ ‫برًد‬ ‫طراحی‬•‫رسالت‬ ٍ ‫اًداز‬ ‫چطن‬ ،‫هاهَریت‬•‫اًتظار‬ ‫هَرد‬ ُ‫جایگا‬•‫جْاًی‬ ‫بازارّای‬ ‫در‬ ‫ًفَذ‬ ٌِ‫داه‬•‫اجتواعی‬ ٍ ‫فرٌّکی‬ ‫پَضص‬•‫پیام‬ ‫اًتقال‬ ‫ّای‬ ‫کاًال‬•.....www.masihkarimian.ir
 21. 21. ‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫بسًد‬ ‫به‬ ‫زسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ‫سه‬3-‫حرکت‬ ‫هسیر‬ ‫طراحی‬•‫یکپارچگی‬ ‫هفَْم‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬•‫بصری‬ ‫دگردیسی‬•‫اًساًی‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫هفاّین‬ ِ‫ب‬ ‫ٍرٍد‬•‫هَبایل‬ ٍ ‫ٍب‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫حضَر‬•‫هحصَل‬ ‫بلَغ‬•‫از‬USPِ‫ب‬BSPwww.masihkarimian.ir
 22. 22. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫یکپارچگی‬www.masihkarimian.irwww.masihkarimian.ir
 23. 23. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫بصری‬ ‫دگردیسی‬www.masihkarimian.ir
 24. 24. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫اًساًی‬ ‫ّای‬ ‫ارزش‬www.masihkarimian.ir
 25. 25. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫هَبایل‬ ٍ ‫ٍب‬www.masihkarimian.ir
 26. 26. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫کاهل‬ ‫هحصَل‬www.masihkarimian.ir
 27. 27. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬USPBSPwww.masihkarimian.ir
 28. 28. USP ESP OSP BSP ‫احساسی‬ ‫سازهاًی‬ ‫برًد‬www.masihkarimian.ir
 29. 29. ‫ایراى‬ ‫ظرفیت‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًدیٌگ‬ ‫در‬
 30. 30. ‫فرش‬ِ‫پست‬‫زعفراى‬ُ‫زیر‬‫خرها‬‫هرکبات‬‫کاضاى‬ ‫گالب‬....
 31. 31. ‫ایراًی‬ ِ‫پست‬ ‫برًد‬ ‫بررسی‬‫ًارهک‬www.masihkarimian.ir
 32. 32. ‫برًدّای‬ ‫حضَر‬ ‫اهید‬ ِ‫ب‬‫دًیا‬ ‫در‬ ‫ایراًی‬ ‫قدرتوٌد‬www.masihkarimian.ir
 33. 33. ‫ضوا‬ ِ‫تَج‬ ‫از‬ ‫تطکر‬ ‫با‬

×