Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

οδύσσεια, α 361 497

4,406 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

οδύσσεια, α 361 497

 1. 1. Οδύσσεια, α 361-497 5η ενότητα
 2. 2. ΕΝΟΣΗΣΕ΢ 1. Ζ Πελειόπε θαηεβαίλεη ζην κέγαξν  2. Ο Τειέκαρνο απεπζύλεηαη ζηε κεηέξα ηνπ  3. Γηάινγνο Τειέκαρνπ – κλεζηήξσλ  4. Ο Τειέκαρνο απνζύξεηαη ζηελ θάκαξά ηνπ.   Σηίρνη: 361-383 384-409  410-466  467-497 
 3. 3. ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΣΕΦΝΙΚΕ΢ Τξηηνπξόζσπε αθήγεζε  Σηίρνη: 361-373, 384, 401-410, 425427, 432, 445, 459, 467, 473-487, 496-497  Πξσηνπξόζσπε αθήγεζε  Σηίρνη: 374-383, 385-400, 411-424, 428431, 433-444, 446-458, 460-466 
 4. 4. ΑΟΙΔΟ΢ Πεξηερόκελν ηξαγνπδηώλ ηνπ, επίδξαζε ζηνπο αθξναηέο ηνπ, ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνδεζπόηε  θεκηζκέλνο, 361 / ηηκεκέλνο, 385  ε θσλή ηνπ κνηάδεη κε ζενύ, 413-414  ηνλ αθνύλ κε ηε ζησπή ηνπο, 362  Θέιγεη ηνπο ζλεηνύο, 374  ραξά δίλεη κε ό,ηη βάδεη ν λνπο ηνπ, 386  ησλ Αραηώλ ηνλ λόζην ηξαγνπδνύζε, 362-364  θαηνξζώκαηα κεγάια, αλζξώπσλ θαη ζεώλ, ησλ ανηδώλ ηα γλώξηκα ηξαγνύδηα, 375-376 
 5. 5. ΠΗΝΕΛΟΠΗ  Ο Όκεξνο ηε ραξαθηεξίδεη ………….. θαη …………. Σπλνδεπόκελε από ……………………, θαηεβαίλεη από ην ……………, γηαηί άθνπζε ην ηξαγνύδη ηνπ …………… πνπ είρε ζέκα …………….. Σηέθεηαη ζηελ …………………. θαη ζθεπάδεη ηα κάγνπιά ηεο κε …………… θεξόκελε έηζη κε …………………………… Ζ πίζηε ηεο ζηνλ Οδπζζέα θαίλεηαη από ην όηη …………………………………………………… ………………..
 6. 6. ΣΗΛΕΜΑΦΟ΢  Υπεραζπίζεηαι ηνλ ανηδό θαη ζσμβοσλεύει ηε κεηέξα ηνπ α)……………………………………………. θαη β)………………………………………………… ……….  Δηλώνει όηη απηόο είλαη ν……………………………
 7. 7. ΜΕΣΑ΢ΣΡΟΥΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΛΕΜΑΦΟΤ Φαίλεηαη από  Α) όζα ιέεη ζηε κεηέξα ηνπ, θαζώο δειώλεη πώο απηόο είλαη ν ……………………………… θαη ηε ζηέιλεη ζηα δηακεξίζκαηά ηεο λα αζρνιεζεί κε γπλαηθείεο αζρνιίεο (………………., …………………) 
 8. 8.  Β) από ηελ αληίδξαζε ηεο Πελειόπεο, θαζώο κέλεη ………………………..  Kαηάπιεθηε ε Πελειόπε ηόηε ηξαβήρηεθε ζηελ θάκαξή ηεο, θξαηώληαο κέζα ηεο ηε ζπκβνπιή ηνπ γηνπ ηεο. Kη όηαλ αλέβεθε ςειά ζηνλ ζάιακν, κε ηηο αθόινπζεο καδί, έζηεζε ζξήλν γηα ηνλ Oδπζζέα, ην αθξηβό ηεο ηαίξη, σζόηνπ ε Aζελά, ηα κάηηα ιάκπνληαο, θιείλεη ηα βιέθαξά ηεο, ζηαιάδνληαο ύπλν γιπθό.
 9. 9. Γ) ΑΠΟ Ο΢Α ΛΕΕΙ ΢ΣΟΤ΢ ΜΝΗ΢ΣΗΡΕ΢   Τνπο θαηεγνξεί γηα ………………………………… Τνπο απνθαιύπηεη ηελ πξόζεζή ηνπ λα ζπγθαιέζεη…………………., όπνπ ζθνπεύεη λα …………………………………………………………… ………. Mε ην μεκέξσκα όκσο θαιώ ηνπο πάληεο λα βξεζνύκε ζηελ αγνξά γηα ηε ζπλέιεπζε, όπνπ ζθνπεύσ λα ζαο πσ ηελ απαγόξεπζή κνπ απεξίθξαζηα: έμσ από ην παιάηη πηα· αιινύ λα ςάμεηε έηνηκα ηξαπέδηα· θαη ζην εμήο λα ζπαηαιάηε δηθά ζαο αγαζά, ηα ζπίηηα κεηαμύ ζαο ζπλαιιάδνληαο.  Τνπο εηξσλεύεηαη ζηνπο ζηίρνπο…………………….. Aλίζσο όκσο θαη λνκίδεηε πσο είλαη ζπκθεξόηεξν θαη πην γελλαίν, ηα πινύηε ελόο αλζξώπνπ λα εμαλεκίδνληαη έηζη αηηκώξεηα, θάηε ινηπόλ θη αξπάμηε
 10. 10.  Τειεηώλεη ην ιόγν ηνπ κε κηα επρή πξνο ηνπο ζενύο, πνπ ηαπηόρξνλα είλαη θαη θαηάξα γηα ηνπο κλεζηήξεο. ηόηε θη εγώ ζα πςώζσ ζηνπο αζάλαηνπο θσλή, άκπνηε ν Δίαο ζηελ παξαλνκία απηή λα δώζεη εθδίθεζε· Ζ θξάζε ηνπ «κέζα ζην ζπίηη, εδώ, ζα βξείηε ην ρακό» απνηειεί …………………………………………….. ηεο κλεζηεξνθνλίαο.
 11. 11. Δ. ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΣΙΔΡΑ΢Η ΣΩΝ ΜΝΗ΢ΣΗΡΩΝ  Τα ρείιε ηνπο δαγθώλνληαο, έκεηλαλ ώξα λα ζαπκάδνπλ όινη ηνλ Τειέκαρν, ην ζάξξνο ηεο αγόξεπζήο ηνπ. (425-426)  Φαίλεηαη πσο, Τειέκαρε, θαιά ζε δαζθαιεύνπλ νη ζενί απηνύζηνη, θη έγηλεο επεξκέλνο, κε ηόζν ζάξξνο πνπ αγνξεύεηο. (428-429)
 12. 12. ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟ 1. Να παξνπζηάζεηε ηελ Πηνελόπη α) από όζα ιέεη ν πνηεηήο γηα απηήλ θαη από ηνλ ηξόπν πνπ ηελ παξνπζηάδεη, β) από όζα ιέεη θαη θάλεη ε ίδηα  2. Να αλαδεηήζεηε ζην απόζπαζκα πιεξνθνξίεο γηα ην επάγγεικα θαη ηε ζέζε ηνπ αοιδού ζηνλ νκεξηθό θόζκν. Να αλαδεηήζεηε πώο ιεηηνπξγεί ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο ην ηξαγνύδη ηνπ Φήκηνπ (δειαδή πώο επεξεάδεη ηελ Πελειόπε, πώο ηνπο κλεζηήξεο, θαζώο θαη αλ επηηαρύλεη ή επηβξαδύλεη ηελ εμέιημε ηεο ππόζεζεο) 
 13. 13. ΗΘΙΚΗ ΑΡΦΗ ΣΗ΢ ΟΔΤ΢΢ΕΙΑ΢  Πνηα εζηθή αξρή ηεο Οδύζζεηαο εληνπίδνπκε γηα άιιε κηα θνξά ζηνλ δηάινγν ηνπ Τειέκαρνπ κε ηνπο κλεζηήξεο;
 14. 14. ΑΝΣΙΝΟΟ΢ (αντί + νους=αντιδραστικός) Σσζηό ή ιάζνο;  Υπνςηάδεηαη όηη θάπνηνο ζεόο θαηεπζύλεη ηνλ Τειέκαρν  Δύρεηαη ζηνλ Τειέκαρν λα γίλεη βαζηιηάο, θιεξνλνκώληαο ην βαζηιηθό αμίσκα από ηνλ παηέξα ηνπ. 
 15. 15. ΑΝΣΙΔΡΑ΢Η ΣΗΛΕΜΑΦΟΤ ΢ΣΑ ΛΟΓΙΑ ΑΝΣΙΝΟΟΤ Σσζηό ή ιάζνο;  Ο Τειέκαρνο ράλεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ κεηά από ηελ θαηάξα ηνπ Αληίλννπ  Παξαηηείηαη από ηα δηθαηώκαηά ηνπ ζην βαζηιηθό αμίσκα.  Θεσξεί δεδνκέλν όηη κόλν απηόο δηθαηνύηαη λα αλέβεη ζηνλ ζξόλν  Θέιεη λα δηαζθαιίζεη ηα δηθαηώκαηά ηνπ ζηελ παηξηθή πεξηνπζία. 
 16. 16. ΢Ω΢ΣΟ Ή ΛΑΘΟ΢; Τν βαζηιηθό αμίσκα ζεσξείηαη ζεόζηαιην.  Φπζηθόο θιεξνλόκνο ηνπ ζξόλνπ ηεο Ηζάθεο ζεσξείηαη ν Λαέξηεο.  Ζ θιεξνλνκηθή δηαδνρή ηεο βαζηιείαο είλαη εμαζθαιηζκέλε  Ζ θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη γηαηί δελ είλαη ζίγνπξν αλ ν Οδπζζέαο έρεη πεζάλεη ή είλαη δσληαλόο.  Ο ζεζκόο ηεο βαζηιείαο δελ έρεη θαηαξγεζεί αιιά βξίζθεηαη ζε παξαθκή. Απηόο είλαη ζηνηρείν ηεο επνρήο ηνπ Οκήξνπ. 
 17. 17. ΕΤΡΤΜΑΦΟ΢ (ευρύς+μάχη=που συγκρούεται συνεχώς, που δεν έχει φιλική διάθεση για κανέναν Φεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε πην δηπισκαηηθά.  Σηνπο ζηίρνπο …………… ηα ιόγηα ηνπ δηαθξίλνληαη από έληνλε εηξσλεία, θαζώο απηνί νη ίδηνη είλαη πνπ ζπαηαινύλ ηελ παηξηθή πεξηνπζία ηνπ Τειέκαρνπ.  Απηό πνπ ζέιεη λα κάζεη από ηνλ Τειέκαρν είλαη …………………………………………………… …………… 
 18. 18. ΑΠΑΝΣΗ΢Η ΣΗΛΕΜΑΦΟΤ ΢ΣΟΝ ΕΤΡΤΜΑΦΟ  Τνπ απαληά ν Τειέκαρνο κε ζύλεζε θαη γλώζε, θαζώο γηα ηνλ Οδπζζέα ιέεη όηη ………………….., πξνζζέηνληαο όηη δελ ππνινγίδεη ηνπο ………….. (αληίζεηα κε ηε κεηέξα ηνπ), ελώ δελ απνθαιύπηεη ………………………………………………..
 19. 19. ΓΝΩ΢Η - ΑΓΝΟΙΑ  Τη αγλννύλ νη κλεζηήξεο, ελώ ην γλσξίδνπκε εκείο;  Ζ άγλνηα απηή ησλ κλεζηήξσλ απνηειεί …………………………………………………… ……………..
 20. 20. ΕΤΡΤΚΛΕΙΑ  Γηαηί απ’ όιεο ηηο δνύιεο αλαθέξεηαη κόλν απηή κε ην όλνκά ηεο ζηελ ελόηεηα απηή; Δίλαη κηα ππεξέηξηα ζαλ όιεο ηηο άιιεο;
 21. 21. ΠΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Τη πξννηθνλνκείηαη ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ απνζπάζκαηόο;
 22. 22. ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ Βξείηε δύν ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο.  Τξία ζηνηρεία πιηθνύ πνιηηηζκνύ.  Γύν ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ πνιηηηθό βίν.  Γνύινη: πνηεο πιεξνθνξίεο αληινύκε γηα ηνλ ηξόπν απόθηεζήο ηνπο θαη γηα ηηο αζρνιίεο ηνπο; (ησλ γπλαηθώλ ζηελ ελόηεηα απηή) 
 23. 23. ΘΕ΢Η ΣΗ΢ ΓΤΝΑΙΚΑ΢  Πνηεο πιεξνθνξίεο αληινύκε από ην απόζπαζκα γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλε ηελ επνρή;
 24. 24. ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ Τηλέματος: Να ηνλ παξνπζηάζεηε εζηηάδνληαο ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (πξνζέμηε θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο Πελειόπεο θαη ησλ κλεζηήξσλ ζηελ αιιαγή απηή)  Μνηζηήρες: Να ραξαθηεξίζεηε ηνλ Αληίλνν θαη ηνλ Δπξύκαρν (αηηηνινγώληαο αζθαιώο ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ζαο) 
 25. 25. ΛΕΙΑ-ΛΑΥΤΡΑ ΠΟΛΕΜΟΤ, 443    Αρκηίνος, Ιλίοσ Πέρσις: Η καηαζηροθή ηης Τροίας Σην πνίεκα ηνπ Αξθηίλνπ από ηε Μίιεην (8νο-7νο αη. π.Φ.) Ηιίνπ Πέξζηο πεξηγξάθεηαη ε θαηάιεςε ηεο Τξνίαο από ηνπο Αραηνύο. Σηνπο ζηίρνπο πνπ αθνινπζνύλ πιεξνθνξνύκαζηε πνηα ήηαλ ε ηύρε ηνπ Πξίακνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. «Ζ Τξνία πηα θνπξζεύεηαη, θαίγεηαη θαη παηηέηαη θαη δελ ππάξρεη Αραηόο πνπ δελ επραξηζηηέηαη. Ο Πξίακνο ν βαζηιηάο ζθάδεηαη κε καλία ζηνπ Δξθείνπ Γία ην βσκό ρσξίο πηα επζπιαρλία. Χάρλεη θαη ν Μελέιανο λα βξεη πηα ηελ Διέλε, ζθνηώλεη ην Γείθνβν θαη ηελ ειεπζεξώλεη. Τν μόαλν ηεο Αζελάο ν Αίαο ξίρλεη θάησ, ηε κάληηζζα αξπάδνληαο Καζζάλδξα απ' ην κπξάηζν! Τν κέγα ην ξεγόπνπιν, ην Αζηπαλαθηάθη, απ' ηα ςειά δελ πέηαμε, ζα λα 'ηαλ θνπηαβάθη ν Οδπζζέαο ν γλσζηόο, ν πξώηνο ζηελ Ηζάθε; Σηνλ ηάθν η' Αρηιιέα καο ζθάδεηαη κε καλία ε δόιηα Πνιπμέλε πηα, ρσξίο θακηά αηηία. Σηελ Τξνία βάδνπλε θσηηά από κηα άθξε ζ' άθξε θη ε πόιε ζηάρηε γίλεηαη, πλίγεηαη κεο ζην δάθξπ! Τα ιάθπξα κνηξάδνληαη, ηα δώξα απ' ηε κάρε, παίξλεη θη ν Νενπηόιεκνο ιεία ηελ Αλδξνκάρε. Απηά θαη άιια πην πνιιά επξάμαλ νη Αξγείνη, ρσξίο θαλέλα δηζηαγκό, θακηά αηδεκνζύλε!»
 26. 26.  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/do cument/file.php/DSGYMB108/HTML/index.html

×