Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://www.nedirvikipedi.com/tip/konsultasyon.html
http://www.uludagsozluk.com/k/kons%C3%BCltasyon/
 Ne soruluyor? Ne isteniyor?
 Aciliyet?
 Mümkün olduğunca çabuk değerlendir
 Temel verileri al
 Bilgi alışverişi
 Rolünü belirle
 Hedefe yönelik bilgileri aktar
 Takip planını belirle
 Takip et
Mollema et all. Neth J Med 2000
 %67 preop değerlendirme
 %12 perioperatif değişikliği sağlamış
 %7 operasyon ertelenmiş
 %2 operasyon iptal edilmiş
M...
 Bakanlar Kurulu kararı: 13.01.1960
 Resmi Gazete: 19.02.1960
 Madde 1 - Tabip ve diş tabiplerinin,
deontoloji bakımından riayetle
mükellef oldukları kaide ve esaslar bu
Nizamnamede g...
 Madde 24 - Hasta, konsültasyon
yapılmasını arzu ederse, müdavi tabip
veya diş tabibi bu talebi kabul eder.
Müdavi tabip ...
 Madde 25 - Konsültasyon münakaşa ve
müşavereler hasta ile etrafındakilerin duyup
anlayamayacakları şekilde yapılır.
Müna...
 Madde 26 - Konsültasyonda varılan
neticeler, bir konsültasyon zaptı ile tesbit
ve bu zabıt müştereken imza olunur.
Konsü...
 Madde 27 - Konsültan tabip veya diş
tabibi, yapılan tedaviyi uygun görmediği
takdirde, kanaatını konsültasyon zaptına
ya...
 Madde 28 - Konsültan tabip veya diş
tabibi ile müdavi tabibin kanaatları
arasında aykırılık hasıl olur ve hasta,
konsült...
 Açık, kısa, kolay anlaşılır bir rapor yazılmalı ve
sorunun çözümü belirtilmeli
 Hasta konsültan hekimin takibine geçtiy...
 Bir başka hekime konsültasyon gereği duyulursa bu
asla ilk hekime danışmadan yapılmamalı
 Preoperatif dönemde yapılan k...
› Tedavinin ne olması gerektiği ve operasyon
öncesi en az kaç gün kullanılması gerektiği
belirtilmelidir
› Peroperatif dön...
› Rekonsültasyon istenilmesi gereken durumlar
raporda vurgulanmalıdır
› Yapılacak konsültasyonun anesteziste
perioperatif ...
 Hastanın anesteziye uygun olup olmadığı
ya da anestezinin hangi türüne daha
uygun olabileceği gibi ifadeler
konsültasyon...
 Preoperatif dönem, hekimler
arası işbirliğinin en üst
düzeyde olması gereken bir
süreçtir.
 Preoperatif döneme dahili
b...
Amaç:
Komplikasyon riski olan hastaların
belirlenmesi ve risk modifikasyonuna gidilmesi
Perioperatif solunumsal komplikasy...
 Akciğer volümlerinde azalma
 Diafram fonksiyonlarında bozulma
 Gaz değişiminde bozulma
 Solunum merkezinin depresyonu...
 Atelektazi
 Pnömoni
 Solunum yetersizliği
 Altta yatan akciğer hastalığının alevlenmesi
Hasta ile ilişkili
Preoperatif
Postoperatif
Operasyonun şekli
ve anestezi ile ilişkili
Intraoperatif
•Yaş
•Kronik akc. has...
 İleri yaşlarda
perioperatif risk
artmıştır
› Comorbidite daha
yüksektir
› İleri yaş bağımsız risk
faktörüdür ?
 10 çalı...
 KOAH
› Kr.akc hastalıkları arasında en
önemli risk faktörü
› Postop. Komplikasyon riski % 25-
100 arasında
› Hiperkapnik...
 KOAH varlığından bağımsız olarak pulmoner komplikasyon
riskini arttırır
 Operasyondan 8 hafta önce bırakılan sigara kul...
 Genel sağlık durumunun belirlenmesi için en yaygın
kullanılan sınıflama ASA
 Abdominal cerrahi sonrası komplikasyon ris...
 ASA I Elektif cerrahiye giden ve başka
hastalığı olmayan
 ASA II Günlük hayatı etkilemeyen tek bir
sistemik veya iyi ko...
 Belirgin bir etki
saptanmamış
 Obez ve obez
olmayan
hastalarda postop
pulmoner
komplikasyon
oranları: %6.3 ve
%7.0
 Erken postoperatif dönemde
havayolu açıklığının
sağlanmasında güçlük oluşturur
 202 hastayı içeren kontrollü bir
çalışm...
 Operasyonun yeri
› Üst abdominal ( % 19,7)
› Aort anevrizma( %25,5)
› Ösefagus cerrahisi (% 18,9)
› Baş-boyun (%10,3)
 ...
 Şuur problemleri
 Anormal PA akciğer grafi
 Alkol
 kilo kaybı
 DM
 HIV infeksiyonu
 Solunum fonksiyon testleri
 Akciğer grafisi
 AKG
 BUN
 Orofaringeal kültür
 Serum albumin düzeyi
 Hastalık varlığını ve var olan
hastalığın ciddiyetini
belirlemede kullanılır
 En yararlı prediktör
parametreler MVVve
e...
 Persistan öksürük
 20 paketyılından fazla sigara
 Egzersiz dispnesi veya wheezing
 Göğüs deformitesi veya spinal defo...
 Normal solunum fonksiyon testi postoperatif
komplikasyon olmayacağı anlamına gelmez
 Torasik cerrahi dışında solunum fo...
 Üst abdominal cerrahi
girişim uygulanan
olgularda preoperatif
dönemde akciğer grafisi
anormalliği görülmesi,
post operat...
 PREOPERATİF
› Preoperatif dönemde sigaranın bırakılması
› Pulmoner enfeksiyonların varlığında uygun antibiyotiklerle ted...
 INTRAOPERATİF
› Anestezi süresini kısaltma
› Spinal ya da epidural anestezi
› Anestezi sırasında uzamış rezidüel nöromüs...
 Postoperatif pulmoner komplikasyon
için en önemli risk faktörü
› İleri yaş,
› Hastalığın kendisi
› Sigara
 Hastalar Göğüs Hastalıklarına operasyondan
en az 10 gün önce gönderilmelidir
 Göğüs hastalıkları değerlendirmesinde
› A...
 KOAH olgularında SFT mutlaka yapılmalıdır
› Operasyon sonrası komplikasyon riskini tam
olarak belirleyemez
› FEV1 < 1 li...
 Operasyondan 8 hafta önce sigaranın bırakılması
 Operasyonda 10-15 gün önce hastanın havayolu
obstrüksiyonuna ilişkin v...
Konsültasyon
Konsültasyon
Konsültasyon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsültasyon

Konsültasyon

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Konsültasyon

 1. 1. http://www.nedirvikipedi.com/tip/konsultasyon.html
 2. 2. http://www.uludagsozluk.com/k/kons%C3%BCltasyon/
 3. 3.  Ne soruluyor? Ne isteniyor?  Aciliyet?  Mümkün olduğunca çabuk değerlendir  Temel verileri al  Bilgi alışverişi
 4. 4.  Rolünü belirle  Hedefe yönelik bilgileri aktar  Takip planını belirle  Takip et Mollema et all. Neth J Med 2000
 5. 5.  %67 preop değerlendirme  %12 perioperatif değişikliği sağlamış  %7 operasyon ertelenmiş  %2 operasyon iptal edilmiş Mollema et all. Neth J Med 2000
 6. 6.  Bakanlar Kurulu kararı: 13.01.1960  Resmi Gazete: 19.02.1960
 7. 7.  Madde 1 - Tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından riayetle mükellef oldukları kaide ve esaslar bu Nizamnamede gösterilmiştir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7 nci maddesi mucibince tabip odalarına kayıtlı bulunan tabip ve diş tabipleri, bu Nizamname hükümlerine tabidirler
 8. 8.  Madde 24 - Hasta, konsültasyon yapılmasını arzu ederse, müdavi tabip veya diş tabibi bu talebi kabul eder. Müdavi tabip veya diş tabibi, konsültasyon yapılmasına lüzum gördüğü takdirde, keyfiyeti hastaya bildirir. Bu teklifin kabul edilmemesi halinde, müdavi tabip veya diş tabibi, hastasını bırakabilir.
 9. 9.  Madde 25 - Konsültasyon münakaşa ve müşavereler hasta ile etrafındakilerin duyup anlayamayacakları şekilde yapılır. Münakaşa ve müşavere esnasında, meslek vekarının muhafaza edilmesine dikkat olunur. Konsültasyona iştirak eden tabip veya diş tabibinin, bir meslektaşı himaye maksadı ile veya başka bir hissi sebeple, lüzumsuz medihlerden kaçınarak kanaatını açıkça söylemesi lâzımdır.
 10. 10.  Madde 26 - Konsültasyonda varılan neticeler, bir konsültasyon zaptı ile tesbit ve bu zabıt müştereken imza olunur. Konsültasyon neticesi, ayrıca en yaşlı tabip veya diş tabibi tarafından hastaya bildirilir. Netice bildirilirken, hastanın veya yakınlarının maneviyatını bozacak veya kendilerini tereddüt ve şüpheye düşürecek müphem ve imalı sözler sarfedilmesi caiz değildir.
 11. 11.  Madde 27 - Konsültan tabip veya diş tabibi, yapılan tedaviyi uygun görmediği takdirde, kanaatını konsültasyon zaptına yazmakla iktifa eder. Yapılan tedaviye müdahalede bulunamaz.
 12. 12.  Madde 28 - Konsültan tabip veya diş tabibi ile müdavi tabibin kanaatları arasında aykırılık hasıl olur ve hasta, konsültan tabip veya diş tabibinin kanaatını tercih eder ise, müdavi tabip kendi görüşünde ısrar ettiği takdirde hastayı terkedebilir.
 13. 13.  Açık, kısa, kolay anlaşılır bir rapor yazılmalı ve sorunun çözümü belirtilmeli  Hasta konsültan hekimin takibine geçtiyse, sevk eden hekim de takip protokolüne dahil edilmeli  Hastaya refere eden hekim hakkında olumlu ve güven arttırıcı sözler söylenmeli  İki hekim arasındaki görüş ayrılıkları hastaya yansıtılmamalı
 14. 14.  Bir başka hekime konsültasyon gereği duyulursa bu asla ilk hekime danışmadan yapılmamalı  Preoperatif dönemde yapılan konsültasyonlara ait rapor › Rahat okunabilmeli ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır › Major bulguları içermelidir (örneğin FEV1, AKG) › Bulgulardan varılan tanı ve tanılar net olmalıdır
 15. 15. › Tedavinin ne olması gerektiği ve operasyon öncesi en az kaç gün kullanılması gerektiği belirtilmelidir › Peroperatif dönemde hastanın maruz kalabileceği riskler ve komplikasyonlar belirtilmeli ve bu durumlarda yapılacak tedavi önerilmelidir › Postoperatif dönemde hastanın tedavisine ilişkin öneriler yazılmalıdır
 16. 16. › Rekonsültasyon istenilmesi gereken durumlar raporda vurgulanmalıdır › Yapılacak konsültasyonun anesteziste perioperatif dönemde yardımcı olacak ipuçlarını içermesi gerekir.
 17. 17.  Hastanın anesteziye uygun olup olmadığı ya da anestezinin hangi türüne daha uygun olabileceği gibi ifadeler konsültasyon raporunda yer almamalıdır Örn.  Hastanın genel anestezi alması sakıncalıdır.  Hasta GA ile ameliyat olabilir  Hastaya bölgesel anestezi uygulanmalıdır
 18. 18.  Preoperatif dönem, hekimler arası işbirliğinin en üst düzeyde olması gereken bir süreçtir.  Preoperatif döneme dahili branşın katılımı, operasyona neden olan hastalık dışındaki medikal sorunların çözümü aşamasındadır.  Preoperatif değerlendirme operasyondan en az 1 hafta önce yapılmalıdır. CERRAH Anestezi uzmanı Göğüs H. uzmanı Solunum Fizyoterapisti
 19. 19. Amaç: Komplikasyon riski olan hastaların belirlenmesi ve risk modifikasyonuna gidilmesi Perioperatif solunumsal komplikasyonların azaltılması için: 1. Preoperatif değerlendirme 2. Preoperatif hazırlık 3. Anestetik yaklaşım 4. Postoperatif bakım
 20. 20.  Akciğer volümlerinde azalma  Diafram fonksiyonlarında bozulma  Gaz değişiminde bozulma  Solunum merkezinin depresyonu  Akciğer savunma mekanizmalarının bozulması
 21. 21.  Atelektazi  Pnömoni  Solunum yetersizliği  Altta yatan akciğer hastalığının alevlenmesi
 22. 22. Hasta ile ilişkili Preoperatif Postoperatif Operasyonun şekli ve anestezi ile ilişkili Intraoperatif •Yaş •Kronik akc. hastalığı •Astım, KOAH, rest. akc. hastalıkları •Sigara kullanımı •Kky •Fonksiyonel durum •ASA sınıflaması •Obezite •OSAS • Operasyonun yeri Üst abdominal ( % 19,7) Aort anevrizma( %25,5) Ösefagus cerrahisi (% 18,9) Baş-boyun (%10,3) •Cerrahi girişimin süresi •Uzamış girişimde risk 2,6 kat Acil girişim uygulamaları Risk 2,21 kat • Uzamış immobilizasyon. • Yetersiz analjezi
 23. 23.  İleri yaşlarda perioperatif risk artmıştır › Comorbidite daha yüksektir › İleri yaş bağımsız risk faktörüdür ?  10 çalışma,  60-69 yaş OR:2.09  70-79 yaş OR:3.04
 24. 24.  KOAH › Kr.akc hastalıkları arasında en önemli risk faktörü › Postop. Komplikasyon riski % 25- 100 arasında › Hiperkapnik ve FEV1< % 50 ise komplikasyon ≥ % 50  Astım › İyi kontrol edilmiş astım hastalığı riski arttırmaz  Restriktif akciğer hastalığı (???)
 25. 25.  KOAH varlığından bağımsız olarak pulmoner komplikasyon riskini arttırır  Operasyondan 8 hafta önce bırakılan sigara kullanımı riski anlamlı olarak azaltır  Bluman non-kardiotorasik cerrahi girişimlerde riskin 5.5 kat arttığını ve sigara kullanımının bağımsız risk faktörü olduğunu tespit etmiştir.  Brooks ve ark. Abdominal cerrahi öncesi sigarayı bırakanlarda % 21, bırakmayanlarda % 30 komplikasyon saptamıştır Bluman LG, et al. Preoperative smoking habits and postoperative pulmonary complications. Chest 1998;113:883-9 Brooks JA.et al. Predictors of postoperative pulmonary complications following abdominal surgery. Chest 1997;111:564-71
 26. 26.  Genel sağlık durumunun belirlenmesi için en yaygın kullanılan sınıflama ASA  Abdominal cerrahi sonrası komplikasyon riski ASA II ve üst gruplarında artar  Kroenke ASA II, III ve IV KOAH olgularında % 15, 28, 59 oranında kardiorespiratuar risk saptamış  ASA I ile ASA II, III, IV karşılaştırıldığında, risk artışı OR: 4.87 Kroenke K.et al. Postoperatif complications after thoracic and major abdominal surgery in patients with and without obstructive lung disease. Chest 1993;104:1445-51
 27. 27.  ASA I Elektif cerrahiye giden ve başka hastalığı olmayan  ASA II Günlük hayatı etkilemeyen tek bir sistemik veya iyi kontrol edilen hastalık  ASA III Günlük hayatı kısıtlayan iyi kontrol edilen major sistem hastalığı yada multisistem hastalık  ASA IV İyi kontrol edilemeyen veya terminal dönemde ciddi hastalık  ASA V 24 saatten fazla survi beklenmeyen hasta yada hastalık
 28. 28.  Belirgin bir etki saptanmamış  Obez ve obez olmayan hastalarda postop pulmoner komplikasyon oranları: %6.3 ve %7.0
 29. 29.  Erken postoperatif dönemde havayolu açıklığının sağlanmasında güçlük oluşturur  202 hastayı içeren kontrollü bir çalışmada OSAS lı hastalarda reintubasyon, hiperkapni ve hipoksemi daha yüksek bulunmuş  Ayrıca yoğun bakıma transfer, tüm ciddi komplikasyonlar ve hastanede yatış süresi OSAS grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur Gupta RM.et al.Postoperative complications in patients with obstructive sleep apnea syndrome undergoing hip or knee replacement:a case control study.Mayo Clin.Proc 2001;76:897-905
 30. 30.  Operasyonun yeri › Üst abdominal ( % 19,7) › Aort anevrizma( %25,5) › Ösefagus cerrahisi (% 18,9) › Baş-boyun (%10,3)  Cerrahi girişimin süresi › Uzamış girişimde risk 2,6 kat  Acil girişim uygulamaları › Risk 2,21 kat Preoperative pulmonary risk stratification for noncardiothoracic surgery: Systematic review for the American College of Physicians. Annals Of Intern Med 2006;581
 31. 31.  Şuur problemleri  Anormal PA akciğer grafi  Alkol  kilo kaybı  DM  HIV infeksiyonu
 32. 32.  Solunum fonksiyon testleri  Akciğer grafisi  AKG  BUN  Orofaringeal kültür  Serum albumin düzeyi
 33. 33.  Hastalık varlığını ve var olan hastalığın ciddiyetini belirlemede kullanılır  En yararlı prediktör parametreler MVVve ekspiratuar manevraya ilişkin parametrelerdir (FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF 25-75  FEV1< 1 L ve MVV<%50 olan olgularda cerrahi bölge farkı gözetmeksizin komplikasyon riskinin daha yüksek olduğu söylenebilir  Operasyonlara engel olabilecek bir cut-off değeri yoktur
 34. 34.  Persistan öksürük  20 paketyılından fazla sigara  Egzersiz dispnesi veya wheezing  Göğüs deformitesi veya spinal deformite  Nöromüsküler hastalık  Kronik akciğer hastalığı varlığında SFT yapılmalıdır
 35. 35.  Normal solunum fonksiyon testi postoperatif komplikasyon olmayacağı anlamına gelmez  Torasik cerrahi dışında solunum fonksiyon testlerine bakılarak inoperabilite kararı verilemez  Doğru olan riski bilerek risk/yarar analizi doğrultusunda operasyona girmek yada girmemektir
 36. 36.  Üst abdominal cerrahi girişim uygulanan olgularda preoperatif dönemde akciğer grafisi anormalliği görülmesi, post operatif yüksek komplikasyon oranı açısından bağımsız risk faktörüdür.  Solunum fonksiyon testlerine göre daha iyi prediktördür
 37. 37.  PREOPERATİF › Preoperatif dönemde sigaranın bırakılması › Pulmoner enfeksiyonların varlığında uygun antibiyotiklerle tedavi › Hastanın operasyona psikolojik olarak hazırlanması( ağrı azalır, analjezik gereksinimi azalır, erken mobilizasyon sağlanabilir) › Preoperatif olarak respiratuar manevraların öğretilmesi › KOAH olgularında optimal bronkodilatör tedavi ve akut atak varlığında nedene yönelik tedavi › Astımda hastalığın kontrol altında tutulması › OSAS varlığında CPAP tedavisi › İyi beslenme
 38. 38.  INTRAOPERATİF › Anestezi süresini kısaltma › Spinal ya da epidural anestezi › Anestezi sırasında uzamış rezidüel nöromüsküler bloğa neden olan panccuranium kullanmaktan kaçınma › Laparoskopik girişimlerin tercih edilmesi ?  POSTOPERATİF › Narkotik analjezik kullanımını minimize etme › Epidural analjezi veya interkostal blokaj uygulanması › İnspirasyonu maksimize etme › CPAP › Erken mobilizasyon
 39. 39.  Postoperatif pulmoner komplikasyon için en önemli risk faktörü › İleri yaş, › Hastalığın kendisi › Sigara
 40. 40.  Hastalar Göğüs Hastalıklarına operasyondan en az 10 gün önce gönderilmelidir  Göğüs hastalıkları değerlendirmesinde › Anamnez, fizik bakı › Genel sağlık durumu (ASA, Goldman) › Önceki tıbbi kayıtlar › Akciğer grafisi › AKG ve SFT
 41. 41.  KOAH olgularında SFT mutlaka yapılmalıdır › Operasyon sonrası komplikasyon riskini tam olarak belirleyemez › FEV1 < 1 litre ise komplikasyon riski yüksektir › Pozitif reversibilite testi tedavi planlaması için gereklidir  Operasyon öncesi AKG bakılmalıdır › Hiperkapni postop pulmoner komplikasyonlar için prediktördür
 42. 42.  Operasyondan 8 hafta önce sigaranın bırakılması  Operasyonda 10-15 gün önce hastanın havayolu obstrüksiyonuna ilişkin verileri saptama › Semptomlar, Fizik bakı, Akciğer grafisi, SFT, AKG › Hastalığın evresinin saptanması, ilk muayenede akut atak söz konusu ise akut atağın tedavisi sonrası yeniden değerlendirme › Operasyondan 48 saat önce hastaneye yatırılma › Hastalığın evresine uygun bronkodilatör tedavinin uygulanması › Postoperatif dönemde derin nefes ve öksürük tekniklerinin uygulanması ile birlikte bronkodilatör tedavi › Hastaya uygun anaaljezi yönteminin belirlenmesi › Erken mobilizasyon

×