Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9. David Crowley - Transhumanizm w dizajnie

6,354 views

Published on

Autoportret 3 [38] 2012

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

9. David Crowley - Transhumanizm w dizajnie

  1. 1. David Crowley Transhumanizm w dizajnie T ego lata w Londynie połączono z sobą elektryczny, tlen i sztuczna krew (choć ta podtrzymujących życie urządzeń stanowią- szereg maszyn podtrzymujących ostatnia składająca się z solanki). Pulsujące cych niezależny system, który w rzeczywi- życie. Płuco-serce, maszyna do dia- światła i ciche buczenie − znaki nieustającej stości zaczął tworzyć rodzaj ciała. Każda lizy, pusty inkubator, mechaniczny pracy − wypełniły wnętrze galerii Wellcome z maszyn kieruje tym, co lekarze nazywają respirator oraz urządzenie do śródoperacyjnej Collection, w której Revital Cohen pokazała funkcjami życiowymi – procesami biologicz- transfuzji krwinek zostały złączone rurkami instalację (w ramach wystawy Superhuman). nymi, od których bezpośrednio zależy życie. i przewodami. Kanałami tymi popłynęły prąd Projektantka roztoczyła niepokojącą wizję Projekt Cohen, zatytułowany The Immortal, wydaje się sugerować, że jesteśmy w stanie wiecznie podtrzymywać życie, co jest głęboko zakorzenionym marzeniem ludzkości. Je- dyne, czego w tym wszystkim brakowało, to właśnie życia. Wszystkie urządzenia tworzące The Immortal są różnego rodzaju protezami. Zostały zapro- jektowane i wyprodukowane, aby kompenso- wać słabości, niesprawności lub niedostatki ludzkiego ciała. Za ich pomocą można nawet rozwiązać problemy doktrynalne – aparat do śródoperacyjnego odzyskiwania krwi© revital cohen, dzięki uprzejmości artystki oczyszcza krew pacjenta w trakcie operacji i odpowiada tym samym na zakaz przetacza- nia krwi obowiązujący świadków Jehowy. Revital Cohen, The Immortal, 2012
  2. 2. Ręcznie malowany drzeworyt z opracowania Instrumental Chirurgiae et Icones Anatomicae Ambroise’a Parégo z 1564 roku protezy. Umieszczając i-limb ultra w sąsiedz- w którym ludzie zaczną się decydować na twie historycznych projektów Parégo, kurator amputację zdrowych części ciała na rzecz dał zwiedzającym czytelny sygnał: podczas gdy protez. To może być już jednak przestarzały elektronika i inżynieria wspięły się na zadzi- pogląd. Gwałtowny rozwój biologii syntetycz- wiający poziom zaawansowania, wojna nadal nej i inżynierii genetycznej jest być może pozostaje czymś brutalnym i prymitywnym. najważniejszym katalizatorem narodzin tego, co transludzkie. Tytuł wystawy w Wellcome Collection – Su- perhuman – sugeruje, że protezy mają nam do Ten przełomowy moment poprzedzało wiele zaoferowania nadludzki potencjał, są w sta- spekulatywnych koncepcji. Proroctwo Raya nie rozszerzyć nasze możliwości i zdolności Kurzweila głoszące nieuchronnie zbliżające poprzez wprowadzenie technologii do ciała. się nadejście tego, co nazwał „Osobliwością” Obietnica tego, co często jest nazywane trans- [the Singularity], czyli chwili, w której sztucz-dzięki uprzejmości wellcome library w londynie humanizmem, polega nie na tym, że możemy na inteligencja osiągnie poziom inteligencji naprawić nasze zawodne organizmy, ale że ludzkiej, doprowadziło do mętnych spekulacji możemy się stać „czymś więcej niż człowie- na temat stopniowego stapiania się biolo- kiem” [more than human]. Czy chciałbyś mieć gicznego ludzkiego mózgu z technologiami możliwość wyboru, czy zastąpić twoje własne komputerowymi. Pewnego nieodległego dnia dłonie protezami, które byłyby silniejsze, wetware spotka się z hardware. Komentatorzy sprawniejsze, bardziej muzykalne, piękniej- z entuzjazmem mówią o perspektywie rozwoju sze? Chociaż tego rodzaju marzenia przez długi cybernetycznych mózgów w ciągu jednego czas należały do sfery fantastyki naukowej pokolenia; będą one stanowiły rodzaj neural- i komiksów Marvela, wydaje się, że są coraz nego zewnętrznego dysku twardego, który da bliższe urzeczywistnienia. właścicielowi absolutną, fotograficzną pamięć Jak pokazuje wystawa w Wellcome Collection, i dostęp do zasobów całej biblioteki. Może historia tej gałęzi ludzkiej wynalazczości jest Zdaniem niektórych komentatorów wkroczy- w czasach, kiedy doświadczamy nadmiaru długa i przebiegała często w niezbyt fortunny, my w epokę transhumanizmu w momencie, informacji – nieuniknionego efektu ubocz- kolisty sposób. Francuski chirurg Ambroise Paré zaprojektował mechaniczne dłonie, aby zastąpić nimi kończyny amputowane na polach bitewnych XVI-wiecznej Francji. Jego wydany w 1564 roku podręcznik Instrumental chirurgiae et icones anatomicae jest prezentowany na wystawie1 w sąsiedztwie wyprodukowanej przez firmę Touch Bionics nowej i-limb ultra − niezwykle czułej, zasilanej protezy dłoni, używanej często przez weteranów wojen w Afganistanie i Iraku. Kopiująca ze zdumiewającą precyzją subtelne i złożone ruchy ludzkiej dłoni i-limb ultra jest dzięki uprzejmości wellcome trust and touch bionics® zaopatrzona w różnego rodzaju „skóry”. Jedna z nich jest przezroczysta i pozwala właścicielo- wi na pokazanie wewnętrznych mechanizmów 1 Do 16 października 2012 roku (przyp. red.). Proteza ręki ‘i-limb ultra’
  3. 3. nego postępu – cybernetyczny mózg okaże się wersytetu w Cambridge przyznał się do zaży- niem niektórych oferuje on nowe możliwości koniecznością. Trajektorie dalszego rozwoju wania w trakcie studiów środków wspomagają- spekulatywnych dociekań na temat przyszło- genetyki wytyczane na podstawie obecnego cych zdolności poznawcze. Jednocześnie różne ści, a może nawet szansę na odzyskanie przez stanu wiedzy sugerują możliwość takiego gatunki zwierząt są przekształcane w ramach projektowanie użytkowe wizjonerskiej roli, „aktualizowania” przyszłych dzieci, aby były projektów inżynierii genetycznej. Jesteśmy już która została mu odebrana przez (skądinąd wolne od chorób. Inni z kolei entuzjazmują się w stanie tak manipulować genami moskitów, rzeczywiste) naciski związane ze zrównoważo- możliwością znacznego wydłużenia ludzkiego żeby zrodziły bezpłodne potomstwo. Jeśli nym rozwojem oraz wąskie parametry rynku. życia. Przewidywaniom dotyczącym rozwoju gatunek wymrze, zniknie również zagroże- Dla innych z kolei miejscem, w którym obec- nanotechnologii, inżynierii genetycznej i pro- nie wywoływane przenoszonymi przez nie nie wydarza się przyszłość, nie jest fabryka czy dukcji syntetycznych narządów towarzyszą chorobami, takimi jak żółta febra czy mala- studio, ale laboratorium. mgliste wizje wydłużenia przyszłej przecięt- ria. Za sprawą wizji przyszłości natury, która nej długości życia do... 120, 140, 200, a nawet wygląda na coraz bardziej czynioną ludzką Wyzwaniem, przed którym stają projektan- więcej lat. ręką, komentatorzy są skłonni do mówienia ci w tym nowym, wspaniałym świecie, jest o epoce postewolucyjnej. Innymi słowy, powol- konieczność zdefiniowania własnej roli. Wiele Podczas gdy powyższe scenariusze mogą się ne procesy ewolucyjne, które dokonywały się spośród projektów dotyczących transhumani- wydawać jedynie mglistymi proroctwami, dotychczas poprzez dobór naturalny, zostały zmu − jak The Immortal Cohen − zajmuje strefę ślady nowej natury są już wśród nas. Osiągnię- przyspieszone przez powstałe w laboratoriach graniczną pomiędzy sztuką i dizajnem, co cia biochemii są powszechnie używane w celu nowe technologie. samej Cohen akurat nie martwi: poprawienia inteligencji: jeden na dziesięciu ankietowanych w 2009 roku studentów Uni- Książkami i artykułami poświęconymi wizji Moje działania wyrastają z myślenia projektowego. transhumanizmu można by wypełnić całą Widzę to w sposobie, w jaki pracuję i podchodzę do bibliotekę (lub cybernetyczny mózg). Tym przedmiotów, przeprojektowując je i przebudowując niemniej stosunkowo mało powiedziano i na- ich części. Nie przeszkadza mi jednak, jeśli ktoś pisano na temat wpływu transhumanizmu na określa to, co robię, mianem sztuki. praktykę projektowania. Tymczasem przecież przez większość ubiegłego stulecia projektowa- Inni widzą w laboratorium miejsce, w którym nie miało swój rozpoznawalny kształt. Pracując dizajn może najsilniej oddziaływać. E. chromi, w studiach, najpierw przy desce kreślarskiej, brytyjski projekt mający na celu wytworzenie a następnie przy komputerze, projektanci bakteryjnych biosensorów reagujących na tworzyli formy naszych pojazdów, narzędzi zanieczyszczenie za pomocą zmiany kolo-™ and © dc comics. dzięki uprzejmości wellcome trust / wykorzystane za zgodą właścicieli praw i produktów. Byli zatrudniani przez produ- ru, jest wynikiem współpracy projektantów centów, a ich zadaniem było tworzenie rzeczy, i naukowców. Dla Daisy Ginsberg − jednej które zapełnią nasz świat i będą działać lepiej, z projektantek pracujących przy przedsięwzię- wyglądać bardziej atrakcyjnie, a do tego będą ciu − biologia syntetyczna i inne nowe obszary się lepiej sprzedawać. Wątpliwości etyczne badań naukowych, które już teraz zmienia- raczej się nie pojawiały. Czy jakiś materiał był ją nasz świat, muszą być ożywione również mniej ekologiczny od innego? Czy słuszne było przez nowe pomysły na temat projektowania: projektowanie rzeczy, które mogły służyć do „Biologia syntetyczna opiera się na starym krzywdzenia ludzi? Teraz, gdy projektowanie rozumieniu projektowania”. Dla Ginsberg może oznaczać reorganizację natury lub nawet oznacza to „projektowanie rzeczy w oderwaniu nas samych, stawka wydaje się wyższa. od kontekstu”, bez zważania na „długość życia i sprzedaż [...] Biolodzy tworzą bakterie wytwa- W ciągu ostatnich kilku lat transhumanizm rzające nienaturalne rzeczy, ponieważ pasują zaczął przyciągać uwagę projektantów. Zda- one do systemów, które już istnieją. To, czego Komiks Flash, 1982 – How do you kill a legend? (Jak zabić legendę?)
  4. 4. Scatalog – E. chromi projekt z lat 2009–2011 spekulatywne [speculative design] nie ozna- cza jeszcze projektowania bezużytecznego. Niektórzy projektanci zwrócili się ku formom transhumanizmu, aby zadać istotne pyta- nia o związki łączące nas ze środowiskiem, w którym żyjemy. W błyskotliwym projekcie zatytułowanym The Incredibly Shrinking Man holenderski projektant Arne Hendriks zachęca nas do tego, abyśmy rozważyli korzyści płynące ze zmniejszenia średniego wzrostu przedstawi- cieli naszego gatunku do 50 cm. Fakt, że ludzie są coraz wyżsi, wynikający z lepszej diety i opie- ki zdrowotnej, oznacza, że potrzebujemy więcej energii, jedzenia i przestrzeni. Jak zauważa Hendriks, „Podczas gdy w krajach rozwinię- tych liczebność rodziny zaczęła się zmniej- szać, rozmiar przeciętnego domu znacznie się powiększył”. Jeśli chodzi o zasoby naturalne, korzyści płynące ze zmniejszenia człowiekapotrzeba, to «o wiele szersza wizja»”. Myśle- dernistycznych projektów z początku XX wieku są oczywiste. Jak wskazuje Hendriks, istniejenie projektowe oznacza unikanie wielkich była motywowana poczuciem nieuniknionego wielu ludzi, dla których 50 cm to n a t u r a l -abstrakcji, jak ludzkość, aby projektowanie postępu, a zadaniem postępowego projektan- n a wysokość. Społeczne uprzedzenia wzglę-z myślą o ludziach i kształcie ich świata stało ta było wprowadzenie przyszłości w życie. dem niskiego wzrostu są formą kolektywnejsię bardziej konkretne. Taka wizja wiąże się Nawet w naszym teraźniejszym, komercyjnie dysforii wzrostu − nadmiernego przejmowaniamyśleniem o sposobach wykorzystania biologii nastawionym świecie zleca się projektantom się rozmiarem. Projekt Hendriksa, składającysyntetycznej zakrojonym na dużą skalę, a na- nadawanie form rzeczom i przestrzeniom, się z rozmów, wystaw i artykułów, ma na celuwet myśleniem politycznym. których będziemy potrzebować jutro. Niezależ- przeanalizowanie biologicznych środków, nie od tego, czy cykl jest krótki (kilka miesięcy które mogłyby posłużyć do zredukowaniaW projekcie E. chromi, podobnie jak w wielu in- w wypadku nowych telefonów komórkowych),nych transhumanistycznych przedsięwzięciach, czy długi (dekady przewidziane w projektachwykorzystano oś czasu jako metodę zobrazowa- rozwoju transportu), projektanci są zawsze za-nia przyszłych zastosowań technologii. Twórcy korzenieni w technologicznych i gospodarczychprojektu przewidzieli dla bakteryjnych biosen- ograniczeniach teraźniejszości. Wybiegającsorów długą przyszłość. Sugerują, że do roku myślą do przodu o pięćdziesiąt, a może i sto lat,2039 konsumenci będą mogli kupić jogurty, Ginsberg i jej współpracownicy proponują wyj-które wyślą sygnały ostrzegawcze na podstawie ście poza zwykłą ekstrapolację faktów. I podob-analizy treści ich żołądków. Przewidują rów- nie jak dzisiejsza futurologia, oś czasu E. chrominież, że trzydzieści lat później Google stworzy przedstawia dość ambiwalentną wizję postępu.bakterię mapującą zanieczyszczenie, która W ich scenariuszu bowiem, gdy chmury ostrze-będzie zabarwiać niebo na czerwono, kiedy gawcze Google przekraczają w roku 2069 graniceskażenie powietrza osiągnie krytyczny poziom. państwowe, wybucha kryzys dyplomatyczny.W pewnym sensie nie ma w tym wszystkimniczego nowego. Dizajn często rościł sobie Choć tego rodzaju projekty mają nikłe szanseprawa do bycia w awangardzie. Większość mo- na materializację, to samo projektowanie Arne Hendriks, „Jedną z najbardziej obiecujących zalet zmniejszania rodzaju ludzkiego będzie obfitość żywności” – z projektu The Incredible Shrinking Man
  5. 5. rozmiarów ludzkości. Mogłoby to oznaczać 2.6g 329m/szmianę diety lub życie w cieplejszym klimacie(gdzie ludzie zazwyczaj są niżsi); mogłaby tobyć też kwestia projektowania: skanowanieembrionów pozwoliłoby rodzicom na zbadanie Projektanci od dawna czerpali inspiracje przebadać społeczne, polityczne, etyczneprzyszłego rozmiaru dziecka. z natury. Często wynikało to ze względów i kulturowe problemy związane z bezpie- estetycznych. Czasem to „geniusz” natury czeństwem”, powiedziała. „Chciałabym zaJeśli propozycja skanowania przyszłego po- sprawia, że coś zostaje zapożyczone. Mistrzo- pomocą tej pracy pokazać, że bezpieczeństwotomstwa zapala lampkę alarmową i przywodzi wie biomorficznego dizajnu twierdzą, że wiele w szerokim sensie jest pojęciem względnymna myśl chińską politykę jednego dziecka czy problemów, które spędzają sen z powiek − stąd też termin «kuloodporny».” Superboha-nawet eugenikę III Rzeszy, to właśnie taki cel inżynierom i technologom, natura rozwiązała terowie mają skóry i kostiumy, które odbijająchce osiągnąć Hendriks. Nazywa on The Incre- już w trakcie milionów lat „badań” zwanych kule. Co leży u podstaw tej fantazji? W jakichdible Shrinking Man ćwiczeniem ze „spekulatyw- także ewolucją. Struktury, wzorce wzrostu okolicznościach potrzebowalibyśmy kulood-nego modelowania”, lekcją, którą odebrał od i zachowania żywych form mogą nauczyć pornej skóry?historyków i futurologów, którzy pytali, co by projektantów kształtowania naszego światasię stało, gdyby historia przyjęła inny bieg. w sposób bardziej efektywny i użyteczny. http://jalilaessaidi.comCzynnik co-by-było-gdyby pozwala na zignoro- Rzecz jasna, najnowsza moda na projektowa-wanie natychmiastowych praktycznych obiek- nie biomorficzne pojawiła się w momencie,cji – mówi Hendriks – i umożliwia nakreślenie kiedy natura już nie wygląda n a t u r a l n i e.oraz wejście w pożądany obraz przyszłości. Artystka Jalila Essaïdi wypracowała „poste-Daje szansę przećwiczenia i przygotowania wolucyjne” podejście do rozwoju nowegosię na przyszłe scenariusze oraz zmapowania materiału. Pajęczy jedwab, długo wychwalanywszelkiego rodzaju problemów, które trudno ze względu na jego elastyczność i wytrzy-przewidzieć przy bardziej intelektualnym małość, może być teraz produkowany dziękipodejściu. Niewykluczone również, że wizja wprowadzeniu pajęczych genów do geno-nowych możliwości wprawi niektórych w eks- mu kozy. Odpowiednia proteina może byćcytację. pozyskana z koziego mleka. Pracując z Fo- rensic Genomics Consortium Netherlands,tłumaczenie z angielskiego: Essaïdi wprowadziła ten materiał do komórekmichał choptiany ludzkiej skóry. Wyhodowana metodą in vitro w laboratorium Uniwersytetu Lejdejskiego skóra jest „kuloodporna”. Essaïdi następnie przetestowała na skórze strzał z długiej strzelby kaliber 22 mm (nazwę projektu, 2.6g 329m/s, zapożyczyła od wagi i prędkości pocisku). Skóra spisała się prawie jak kamizelka kuloodporna, nie przetrwa- ła jednak eksperymentu. Intencją artystki nie było jednak wyłącznie przetestowanie nowego materiału, ale także zwrócenie uwagi na kwestię „bezpieczeństwa”. „Tworząc tę «kuloodporną» ludzką skórę, chciałabym
  6. 6. E. chromiGrupa studentów spędziła lato 2009 roku ną bakterię, mogłaby się rozwinąć w ciągu z zabarwionym kałem, przyciągnął uwagę kra-w laboratoriach Uniwersytetu w Cambridge, następnego stulecia. Scenariusze, które wy- jowej prasy. Korzyści płynące z tego rodzajupracując nad tym, jak sprawić, żeby bakterie pracowali, wychodziły od kwestii bezpośred- zainteresowania są zdaniem Ginsberg ambi-wydzieliły kolorowe pigmenty. Używając nich i znanych, takich jak badanie skażonej walentne: „Kiedy pracujesz na gruncie czystejmateriału genetycznego dostępnego jako Bio- wody w rozwijającym się świecie, skończyły nauki, spekulacja może być oparta na bardzoBricks (wystandaryzowane sekwencje DNA), zaś dramatem wojny, terroryzmem i nowymi realistycznej technologii, tak że można ją po-zmodyfikowali bakterię E. coli tak, że zaczęła typami pogody. mylić z rzeczywistością. Chociaż umieściliśmywytwarzać różne kolory. Projekt pokazał, Scatalog w połowie naszej osi czasu, nadaliśmyw jaki sposób bakterie mogą zostać zamie- Projektanci wiedzą, jak tworzyć przedmioty, mu fizyczną formę. Przyćmił on pozostałąnione w biosensory rejestrujące obecność które będą miały znaczenie i okażą się uży- część projektu i został pomylony z rzeczywi-różnych zanieczyszczeń. teczne. Ginsberg i King, pracując ze studen- stym celem przedsięwzięcia, którym był sam tami nauk przyrodniczych, wyobrazili sobie pigment […]. Uświadomiło mi to, że złożonyO ile naukowa strona tego doświadczenia komercyjne zastosowania dla E. chromi w po- charakter spekulatywnej pracy polega międzyjest jasna, o tyle cele wypracowania tej nowej staci towarów. Uwzględnili między innymi innymi na tym, że kiedy spekulacja przedosta-technologii już takie nie są. Przy pomocy Scatalog − tani, przenośny zestaw do badania je się do świata, zaczyna definiować rzeczy-projektantów Daisy Ginsberg i Jamesa Kinga chorób – który umiejscowili na osi czasu wistość. Staje się realna i teraz w rezultaciemłodzi naukowcy próbowali wyobrazić sobie w roku 2039. Po zjedzeniu zawartej w jo- mamy projekt, w którym kilku naukowcówmożliwe sposoby wykorzystania technolo- gurcie E. chromi, bakteria skolonizuje ludzki próbuje wytworzyć kolorową kupę”.gii. Jak mówi Ginsberg, w poszukiwaniach przewód pokarmowy. Zabarwione odchodyzastosowania nowej nauki większość narracji staną się systemem wczesnego ostrzegania http://www.echromi.comopiera się na dążeniu do „ratowania jakiejś o różnych ludzkich chorobach.biednej osoby w odległym kraju”. Zdecydo-wali jednak sprowadzić technologię do domu, Projektanci wiedzą również, jak tworzyćprojektując oś czasu proponującą sposoby, żywe i przyciągające uwagę obrazy i obiekty.w jakie E. chromi, jak nazwali zmodyfikowa- Scatalog, mający formę walizki z przegródkami autoportret 3 [38] 2012 | 66
  7. 7. The ImmortalRevital Cohen, projektantka, która wzięłaudział w programie „Design Interactions”w londyńskim Royal College of Art, poświęci-ła wiele uwagi maszynom wykorzystywanymdo podtrzymywania życia. Praca The Immor-tal jest najnowszą próbą eksploracji tegotematu. Cohen zaaranżowała szereg maszynpodtrzymujących życie tak, żeby pompowałypowietrze i płyny w sekwencji sugerującejistnienie biologicznej struktury lub nawetciała. Technofantazja na temat cyborga przezdługie lata zajmowała centralne miejscew fantastyce naukowej. Pacjent podłączonydo dializatora lub noworodek w inkubatorzesą tego cyborga rzeczywistymi, lub raczej − mówią wiele na temat polityki opieki zdro-prozaicznymi, kuzynami. wotnej i jej priorytetów: „Interesujące jest to, że urządzenie do dializy było bardzo tanieKiedy używa się tych urządzeń w opiece me- i łatwe do uzyskania […] ale już zdobycie inku-dycznej, zazwyczaj pozostają one na dalszym batora jest prawie niemożliwe, ponieważ sąplanie, przyciągają jedynie uwagę lekarzy one najbardziej potrzebne w Trzecim Świecie.i pielęgniarek oraz podłączonych do nich Kładzie się tam nacisk na ratowanie młodych,pacjentów. „Są zaprojektowane do pełnienia a nie starych”.jednej, najważniejszej funkcji – mówi Cohen– i nigdy nie poddaliśmy ich krytycznemu http://revitalcohen.combadaniu jako produktów przemysłowych funk-cjonujących w kontekście kultury materialnej”.Stylizacja, branding i inne wymagające uwagiwłaściwości nowoczesnego dizajnu zajmująw tym świecie bardzo mało miejsca. „Nie wiem,czy można je określić mianem dóbr, narzędzimedycznych, produktów czy komputerów − tozależy od tego, kto je sprzedaje i kto kupuje.W niektórych częściach świata są produktamikomercyjnymi. W innych − są tylko dobraminadzorowanymi przez rząd, funkcjonującymipoza rynkiem. Mają zatem swoją własną logi-kę, zależną od obowiązującej polityki”.Wyzwania, którym Cohen stawiła czoła,pozyskując maszyny na pokaz w Londynie, autoportret 3 [38] 2012 | 67
  8. 8. R/evolutionPowstały w 2011 roku film R/evolution którymi ludzkość się żywiła do tej pory? Cho-Jarosława Kozakiewicza powstał z inspiracji ciaż film R/evolution został stworzony w styluniedawnym odkryciem gatunku szerszenia dokumentu, zadaje więcej pytań, niż udzielażyjącego na Bliskim Wschodzie – szerszenia odpowiedzi. Podobnie jak wiele innych dziełwschodniego – gromadzącego energię sło- eksplorujących zagadnienia transhumanizmu,neczną za pomocą własnych baterii słonecz- futurystyczny projekt Kozakiewicza znajdujenych. Egzoszkielet owada pokryty specjalnym się na granicy obietnicy i lęku.pigmentem zawiera wiele owalnych, zazębia-jących się zgrubień, które chwytają światło Jak sugeruje tytuł projektu, znajdujemy sięsłoneczne niczym mikroskopijne baterie. na progu epoki postewolucyjnej, w którejSzerszenie te są jedynym znanym nam gatun- powolne cykle ewolucji zostają przyspieszonekiem, który w taki sposób gromadzi energię. za sprawą interwencji człowieka. Zachowanie szerszeni żyjących w dużych społecznościachKozakiewicz od dawna działa na styku sztuki przypomina pod pewnymi względami ludzkiei architektury, często czerpiąc inspirację społeczeństwo. Kozakiewicz zwraca nasząz natury i nauk przyrodniczych. Ciało było uwagę na agresywne masowe zachowaniatematem i źródłem natchnienia dla wielu jego obydwu gatunków.dzieł sztuki, projektów budynków, a nawetkrajobrazów. W 2007 roku Kozakiewicz za- www.kozakiewicz.art.plstosował swoją koncepcję wspólnej geometriiciała oraz kosmosu, przekształcając poprze-mysłowy krajobraz Boxberg w Niemczechi nadając mu kształt lewego ucha. Ostatnioz kolei zaprojektował wieżę obserwacyjnąnad Wartą, wyprowadzając jej wielościennąformę ze sposobu ukształtowania otworówludzkiego ciała.R/evolution projektuje futurystyczną wizję,w której ludzkość jest również wyposażo-na w panele słoneczne. Srebrnawe panelewydają się rosnąć wzdłuż ramion. Dokładnycharakter procesu augmentacji jest niezna-ny: czy panele są nakładane, czy wyrosły zeskóry? Nie są również wyjaśnione okolicz-ności, które sprawiają, że energia musi byćpozyskiwana w taki właśnie sposób. Wydajesię, że ludzkość musi czerpać energię wprostze światła słonecznego, a nie z procesu tra-wienia. Gdzie podziały się rośliny i zwierzęta, autoportret 3 [38] 2012 | 68

×