Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A VóS, Dona Verge Santa Maria

17,210 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
  • Login to see the comments

A VóS, Dona Verge Santa Maria

  1. 1. A vós, dona verge santa Maria Autor: Ramon Llull
  2. 2. L’AUTOR: Ramon Llull (1232-1316) <ul><li>  Ramon Llull , mallorquí de naixement, va viure entre 1232 i 1316 i va ser un escriptor prolífic i polifacètic , que es va expressar en llatí, en català i en àrab. El cor de l’aportació de Llull és el que ell anomenava l’ Art : un sistema general d’interpretació de la realitat visible i invisible, que se serveix de tècniques semimecàniques, de notació simbòlica i de diagrames combinatoris. </li></ul><ul><li>L’Art forneix una base metodològica única per a tots els camps del saber del segle XIII: de la teologia, a les ciències naturals i humanes. </li></ul><ul><li>El seu perfil intel·lectual és complex i atípic: com a filòsof cristià, va desenvolupar creativament materials neoplatònics i aristotèlics; com a místic , ha estat considerat el pare de la gran tradició ibèrica; com a novel·lista , va ser un dels primers a proposar temes contemporanis; com a apologeta del cristianisme, va promoure escoles de missioners i va concebre un nou mètode per a la conversió. Llull també va ser un dels primers escriptors que va usar la llengua popular, en el seu cas el català , per tractar de temes reservats a la llengua sàvia, és a dir el llatí, com ara la teologia, la filosofia i la ciència. </li></ul>
  3. 3. EL POEMA: A vós, dona verge santa Maria <ul><li>A vós, Dona Verge Santa Maria, dó mon voler, qui·s vol enamorar de vós tan fort que sens vós no volria en nulla re desirar ni amar; car tot voler ha melloria sobre tot altre que no sia volent en vós, qui és maire d'amor. Qui vós no vol, no ha d'on s'enamor. Pus mon voler vol vostra senyoria, lo meu membrar e·l saber vos vull dar; car sens voler, Dona, jo què·ls faria? E vós, Dona, si·us plai, façats membrar, entendre, amar a clerecia, per ço que vagen en Suria los infeels convertir, preïcar, e·ls crestians facen pacificar. Mant hom se vana que morria pel vostre fill, si loc venia; mas paucs són cells qui·l vagen preïcar als infeels, car mort los fai dubtar. </li></ul>
  4. 4. ANÀLISI I COMENTARI : <ul><li>La forma </li></ul><ul><li>El poema consta de tres cobles , les dues primeres de vuit versos i la darrera de només quatre. </li></ul><ul><li>La mètrica i la rima : </li></ul><ul><li>primera estrofa: 10A/10B/10A/10B/8a/8a/10C/10C </li></ul><ul><li>segona estrofa: </li></ul><ul><li>10A/10B/10A/10B/8a/8a/10B/10B </li></ul><ul><li>tercera estrofa: </li></ul><ul><li>8a/8a/10B/10B </li></ul><ul><li>Rima consonant </li></ul>
  5. 5. Aquest poema, escrit durant l’Edat Mitjana, està inclòs en el capítol LXXVI del Llibre III, anomenat de prelació, del Llibre d’Evast e Aloma e de Blanquerna . És un poema dedicat a la Mare de Déu. Ramon Llull, aplica les tècniques formals i temàtiques de l’amor cortès per fer una cançó d’amor religiós. En el poema s’exalta la bellesa i les qualitats de la Mare de Déu, per acabar demanant que molts infidels vagin a Súria (Síria), a l’Orient Mitjà, i que es converteixin a la religió cristiana. En aquest poema de Llull podem observar el seu afany evangelitzador, que intenta promoure la pietat cristiana, la devoció per Déu i per la Mare de Déu.

×