Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kompyuterlə ilkin tanışlıq. Kompyuterin tərkib hissələri

1,863 views

Published on

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kompyuterlə ilkin tanışlıq. Kompyuterin tərkib hissələri

 1. 1. Şahar: Bakı Maktab: 249 Sinif: 5 F ann: İnformatika Müallif: azizova Sevgülada Tarix: aprel 2011
 2. 2. ;Eşıiıgıgu gay* ı_ıiksı:rii-. v llğjjı ta Üiıjğlilqhil_ ” ıîm 'Ft ı u iêâlîtbû i› J ıîcwizıişırüê
 3. 3. Kompyuter atağında işlayarkan lıansı qaydalara .riayet etmak lazımdır? _ _:0 Cavablarınızı qısa qeyd edin. Şakla toxunub ıf.:'-fr;îa_`“îi"~'ta;` -,_. Cavablarınızı şßoxlayın. -î“ ' .ı d"- ş_ ., vr
 4. 4. KO M ı? 3" u '17 ıs R oıykxğkııwım .irŞıı;):'oıru<0ı' .ıs L: Q;~"D.~»lz.*~l{A (âßılaL ETMaK LAZlßailDlR: yadda saxla! ı İ. °'~' lionıpşııteîriıı ön ünda sarbast va ayilıııadaıı ayaqları (löşaıııaya (l 'aya ınııqlıı olu ı'm-aq lazımdır. ARDINA BAX
 5. 5. ı ı ı ı , l . . ı _ _ ı ı .ı v A › > l ı ı. Ö. ı ı I İ .' İ . , , I.' I v l geriya irali
 6. 6. v_ Kompyuter hansı asas lıissalardan ibaratdir? q.:›I.'-›ı›ıl.:› [mş _1171110 Cürüm/lı vaz, .sonra iri /2.:›1'.:)k.:)I erciir , l va dogru Cava/_m İmx. dur' amali _yaddaş prosessor keş yaddaş bark şßaddzış _yaddaş xarici yaddaş daxilişýaddaş giriş va çıxış qurğusu
 7. 7. Kompyutcra qoşulan bu qurğuların adları nadir? ı x il. n › _r _ ,_ d E151,/ '(:"'“ ' İ? ı î' .r ` ?WR J 1' 0 - . . › -ı ::Ç ' F:- İÇ? î *A " i' r 1 ı f› JA., 'î 1 | c __A °' ` ıı J_)0ğl'Ll cavab növbati salıifadadiı', cavabl-arıııı _voxlzü irali
 8. 8. “ıısıııışîııiteıa (îgoşulzzıı bu ;ııırğıılzırııı :#5112211 nedi?- I sualzaııııı :al3ga.'1 *ı 2`+*'2`İ_)îIaÄl121 şaa!a<ıaîaaı 'sı alçarııaztırıî _aaçarvalç mx 'Q / / . . ?-`..ı ğ T _ ğ K. ”N L?, ~ ; r ; J., I j ß m* *î _` ı"1'-.' a -ı İ. ı` ( a L _ı ,
 9. 9. v; İöiviiraniikr? 1 tıka-air ab. 1.... rızıûrsırsîrıîg; a, , i. HA::: ı 'z ıb-.ııîı ı 'ıirgışı m örırhııýırîiral gü” ~ " î İ_ _ 'İÇ H: _î _ l, l î f.) ik!. q NT!] “ . 4.. n." . g , . m İÜ T?Wıinlnîîv-Illılîı;IrîırılîilğllîlglfrIlı .GI~_:_'I!,_I`İI_L,, ;lı ~“şîğßt.1;iisi_`ı_I;ı_'ı_l;İtİîI,I 11:51ğıiîırvîllıağıarsgikı~nı İlçilll ilgi' iîıîmî* aEİaÜİİîİfHİWlİTĞ'İİI`Üı` ,ım a s: I i r  _ tı. VE ___ı-_-,,_° _›__ ,[ .,=____ z -<"'.Ä ;'11 itjnîj:) t] "İı ' `N a, I_ , . ..a- 4' .. 1__,,r r a ijşjaç;
 10. 10. ğ(oınpyıırterlardaaıı lıaralaardaa istifade olunur? tapşırıq _ kompyu terlari n tatbiq sahalari cavab
 11. 11. _ na ri A' !at ^ polıs _LLbaııklar ' ıdaı ası î kand clıni- r tasarrül`atı qig at :oısıjııs*nusııarıhırüaıa y iı-.ı ifı ıîı g] o ; todris :Hıh-.ık-.wi  sahıvxßa ıüassisalarik y' 4 nwıuınat bürosu, ticalrat axftoıııobil ğııüfattişliv
 12. 12. Tapşırıqlar 4 Kompyuterin İnsanın hiss ouruları giriş qurğusu- İnformasiya İnformasiyanın qabulu yadda saxlama informasiyanın emalı sas, danışıq, mimika, jest çıxış qurğusu- monitor informasiyanın ötürülmasi kl ' t , b ' " aVla "Ta "nausprosessor i 93"" 807» quıaq. burun @ yaddaş qurgusu beym V3 5-
 13. 13. C a v a .b I a r Koınpyuterin lnsanın hiss ı uruları orqanı İnformasiyanın giriş qurğusu- klaviatura, ına us İnformasiya göz, qulaq, burun va s. yadda saxlaına _yaddaş q u rğu su inforınasiyanın p FOSCSSOI' emalı sas, danışıq, nıiıııika, j est informasiyanın çıxış qurğusu- ötürülınasi ınonitor b c vin geriya
 14. 14. 2. Uyğun galan sözlari cadvalda yerina qoyun: 'ra' "4 ıfı ianforınasiyanııı növü İfîizssişraî Cşrqaıı İyb ilına 2 daa hmm m g a] qaş görma dadlı, şiarin, acı Cl11`113 (1 b urun saç
 15. 15. 2-ci tapşırığın doğru cavabı: İ' ıf " na ' 1211 1 r ı" O-ıl Sl) ı ıı Urqan novu Iyb ilma b 111711111 (ladlı, şirin, acı dad bnm:) m î Cşitma E& ”Şamda göıa'eı 1 1eo î (121 Ş d 1 171.] 2: q
 16. 16. 3. Soldakı sözlari sağdakı ifadalara xatla düzgün birlaşdirin: prosessor televızora oxşar qurğu av kOmPYUİCT w asiyanı kağız üzarinda çap edan qurğu yaddaş formasiyanı cmal cdan universal qurğu informatika İ adi yazı makinasına oxşayan qurğu A esa aına arı, m orınasıyanın ema va kom yuterin işini idara edan qurğu klaviamra " " yer ayışma va azımı informasi anı se mak ü ün ı ur' ın ormasıyanm uzun mu ı ı at sax amaq üçün istifada olunan qurğu m ormasıyanın qa u u, sax anması, ema ı va ötürülmasi vasitalarini ö anan elm bark disk ya ız ompyuter ış ayar an informasiyanı saxlayan qurğu
 17. 17. 4. Har bir caıılı informasiyanı öz duyğu orqaııları ila dabul edir. Lakin onlarda bu va _va diger duyğu orqanı daha güclü olur. Sizin fikrinizca, qartalda, itda, canavarda, pişikda, dovşanda va _varasada hansı orqanlar (lahaşcîqxginkjşaf etmişdin? 1: _ `İ ]` .ı *x - c. K1? 'İÄJ' `W_`J__îr*"j İ .
 18. 18. 5. Cadvalin sağ sütununda uyğun qurğuların adını yazın: inlormasiyalzırııı toplanması, saxlanması, emalı ve ötürülmasi üçün qurğu kÜmPYUter informasiyanın daxil edilmesi üçün asas qurğu koınpyiıtcriıı beyni ın orınasıyanı sax ziyan qurğu inibmıeısiyzıııı seçen ve ekranda süratle crini da ` ' bırk diskin diger adı informasiyanı daşımaq üçün lazım olan infonnasi a daşı 'ıcısı c urğiısiı metn ve şekilleri kağızda çap eden qurğu cavab
 19. 19. 5-ci tapşırığm doğru Cavabı: informasiyaların toplanması, saxlanması, emalı ve ötürülmasi üçün qurğu kûmpyuter ınfonnasıýyzınııi daxil edilmesi uçun klaviatura esas qurgu kompyuterin beyni prosessor çıxış qurğusu ın orınasıyanı sax ayan qurğu infonnasiyanı seçen ve ekranda süratle crini de i en bırk diskin diger adı Vinçêsîêr informasiyanı daşımaq üçün lazım olan Cd dvd phıası, ka” informasi adası ıcısı ' i i xarici adda . . - . rın er a urrrusu metn ve şekilleri kagızda çap eden qurgu p ç p q °
 20. 20. Göydan 3 alma düşdü... Ö Ö Ö Biri senin... Biri manim... Birini kime verak? solda boş yerde fikrini yaz, sonraçarçivani kenara çak
 21. 21. İnformatika 5-ci sinif üçün derslik http:/Iwww.cpp.com.uaİ?cat=127 httpzlltehnopuls.ru/computerslprinter-scanerl176 httpzl/www.naushniki.netlmodels/s-mikrofonoml httpzllwww.hedef.edu.azlview_post.php?id=51 httpzllazefun.netIfotoIpageI57/ http://sch9.org/files/sch9.0rg/imagecache

×