Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Billboard trong san bay tsn 2016

243 views

Published on

Unique Advertising là công ty quảng cáo ngoài trời cung cấp dịch vụ quảng cáo trên pano, xe bus, taxi, sản xuất quảng cáo, in ấn hàng đầu tại Hà Nội

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Billboard trong san bay tsn 2016

  1. 1. BILLBOARD SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
  2. 2. BILLBOARD SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
  3. 3. Location billboard BILLBOARD SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
  4. 4. Layout of billboard 3 sides in TSN Terminal From Dosmetic Ter. to Truong Son str. FromInt’lTer.toTruongSon Traffic light SGN-OOH2 SGN-OOH1 SGN-OOH Location billboard BILLBOARD SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
  5. 5. BILLBOARD SÂN BAY TÂN S N NH TƠ Ấ • V trí: N m trong sân bay Tân S n Nh t, phía tr c gaị ằ ơ ấ ướ qu c n i, bãi đ xe và l i ra sân bay.ố ộ ỗ ố • Kích th c: 6m x 12m = 72m2ướ • Ch t li u: C t s t, m t bi n khung s t k t c u thép, m tấ ệ ộ ắ ặ ể ắ ế ấ ặ b t hiflex ch t l ng cao (có th làm 3D ho c Trivision).ạ ấ ượ ể ặ • H th ng chi u sáng: 16 b đèn Metan 250Wệ ố ế ộ • Giá qu ng cáo: 80.000$/Năm (Ch a bao g m VAT)ả ư ồ • Giá qu ng cáo 6 tháng:ả 45,000$ (Ch a bao g m VAT)ư ồ

×