Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lap trinh c++ có lời giải 3

20,948 views

Published on

Published in: Internet
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint---- LÀM NỘI DUNG HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thanks you !
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thanks you very much
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thank for your share !
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Lap trinh c++ có lời giải 3

 1. 1. 1.2) Kiểu dữ liệu mảng 1.2.1) Nhập – xuất mảng 62. Viết chương trình nhập xuất mảng một chiều các số thực. #include <iostream.h> void nhapso(int M[100], int &n ); int main(int argc, char *argv[]) { int M[100],n; nhapso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[100], int &n) { cout<<"nhap so"<<endl; cin>>n; for(int i=0; i<=n; i++) { cout<<"mang so la: ["<<i+1<<"]= "; cin>>M[i]; } }
 2. 2. 63. Viết chương trình khởi tạo giá trị các phần tử là 0 cho mảng một chiều các số nguyên gồm n phần tử. #include <iostream.h> void nhapso(int M[5], int &n); void xuatso(int M[5], int n); int main(int argc, char *argv[]) { int M[5],n; nhapso(M,n); xuatso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[5], int &n) { cout<<"nhap so "<<endl;
 3. 3. cin>>n; for(int i=0; i<=n; i++) { cout<<"phan tu mang ["<<i+1<<"] = "; cin>>M[i]; } } Void xuatso(int M[5], int n) { for(int i=0; i<=n; i++) Cout<<”a[”<<i+1<<”]= ”<<0<<endl; } 64. Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng một chiều các số nguyên âm. #include <iostream.h> #include <stdlib.h>
 4. 4. #include <conio.h> #include <time.h> void nhapso(int M[5], int &n); void xuatso(int M[5], int n); int main(int argc, char *argv[]) { int M[5],n; nhapso(M,n); xuatso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[5], int &n) { int kt,so; cout<<"nhap gia tri phan tu mang "<<endl; cin>>n; srand(time(NULL)); for(int i=0; i<n; i++) { do { kt=1; so=(rand()%50)-100; for(int j= i-1; j>=0; j--) { if(so==M[j]) kt=0; } }
 5. 5. while(kt==0); M[i]=so; } } void xuatso(int M[5], int n) { for(int i=0; i<n; i++) { cout<<"a["<<i+1<<"]= "<<M[i]<<endl; } } 65. Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng một chiều các số nguyên sao cho mảng có thứ tự tăng dần (Không sắp xếp). #include <iostream.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <time.h> void nhapso(int M[100], int &n); void xuatso(int M[100], int n); int main(int argc, char *argv[])
 6. 6. { int M[100],n; nhapso(M,n); xuatso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[100], int n) { cout<<"nhap mang "<<endl; cin>>n; srand(time(NULL)); for(int i=0; i<n; i++) { if(i==0) do { so=(rand()%1000)-499; if(so<100-n) mang[0]=so; } while(so>=100-n); else do { so=(rand()%1000)-499; if(so>=mang[i-1]) mang[i]=so; } while(so<mang[i-1]);
 7. 7. } } void xuatso(int M[100], int n) { cout<<"gia tri phan tu mang"<<endl; for(int i=0; i<n; i++) { cout<<"a["<<i+1<<"]= "<<M[i]<<endl; } } 66. Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm trong mảng. #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <time.h> void nhapso(int M[100], int &n); void xuatso(int M[100], int n); int main(int argc, char *argv[])
 8. 8. { int M[100],n; nhapso(M,n); xuatso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[100], int &n) { int so; cout<<"nhap mang "<<endl; cin>>n; srand(time(NULL)); for(int i=0; i<n; i++) { if(i==0) do { so=((rand()%1000)-499); if(so<100-n) M[0]=so; } while(so>=100-n); else do { so=(rand()%1000)-499;
 9. 9. if(so>=M[i-1]) M[i]=so; } while(so<M[i-1]); } } void xuatso(int M[100], int n) { cout<<"gia tri phan tu mang"<<endl; for(int i=0; i<n; i++) { cout<<"a["<<i+1<<"]= "<<M[i]<<endl; } } 67.Viết chương trình nhập mảng các số nguyên và xuất các phần tử lẻ có trong mảng.
 10. 10. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); void ptL(int mang[],int n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); ptL(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; }
 11. 11. } void ptL(int mang[],int n) { int i; cout<<"phan tu le co trong mang la"<<endl; for( i=0;i<n;i++) { if(i%2==0) cout<<"a["<<i+1<<"]="<<mang[i]<<", "; } cout<<endl; } 68. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên và xuất ra phần tử chẵn nhỏ hơn 20. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n);
 12. 12. int phantuchan(int mang[],int n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); phantuchan(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } int phantuchan(int mang[],int n) {
 13. 13. int i; cout<<"phan tu chan co trong mang be hon 20 la"; for( i=0;i<n;i++) { if(mang[i]%2==0 && mang[i]<20) cout<<"a["<<i+1<<"]="<<mang[i]<<" "; }cout<<endl; }
 14. 14. 69. Vi t ch ng trình nh p vào m ng m t chi u các sế ươ ậ ả ộ ề ố nguyên và xu t ra màn hình các ph n t là s nguyên t .ấ ầ ử ố ố #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); void SNT(int mang[],int &n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100];
 15. 15. int n; nhapmang(mang,n); SNT(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } void SNT(int mang[],int &n) { int i,dem; for( i=0;i<n;i++) {
 16. 16. dem=0; for(int t=1;t<=mang[i];t++) if(mang[i]%t==0)dem++; if(dem==2) cout<<"a["<<i+1<<"]="<<mang[i]<<", "; } cout<<endl; } 70. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các sốnguyên và xuất ra màn hình các phần tử là số chính phương nằm tại những vị trí lẻ trong mảng. #include <iostream.h>
 17. 17. void nhapmang(int mang[],int &n); void SCP(int mang[],int &n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); SCP(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu a["<<i<<"]="; cin>>mang[i]; } } void SCP(int mang[],int &n)
 18. 18. { int i,j; for( i=0;i<n;i++) { if(i%2==1) { j=1; while (j*j<mang[i]) j++; if(j*j==mang[i]) cout<<"a["<<i<<"]="<<mang[i]<<", "; } } cout<<endl; }
 19. 19. 1.2.2) Tìm kiếm 71. Viết phương thức tìm vịtrí phần tửcó giá trịx xuất hiện cuối cùng trong mảng. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); int tim(int mang[],int n,int x); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n,x,i; nhapmang(mang,n); cout<<"nhap x="; cin>>x; i=tim(mang,n,x); if (i>0) cout<<"vi tri xuat hien cua so "<<x << " sau cung la vi tri: "<<i; else cout<<"Khong tim thay "<<x<<" trong mang:"; cout<<endl; return 0;
 20. 20. } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } int tim(int mang[],int n,int x) { int i; for( i=n-1;i>=0;i--) { if(mang[i]==x) return i; } return 0; cout<<endl; }
 21. 21. 72. Viết phương thức tìm vịtrí của phần tửnhỏnhất trong mảng các số nguyên. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); void timM(int mang[],int &n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); timM(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) {
 22. 22. cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } void timM(int mang[],int &n) { int i,min=mang[0]; for(i=0;i<n;i++) if(min>mang[i]) min=mang[i]; cout<<"gia tri nho nhat trong mang la:"<<min<<"n"; }
 23. 23. 73. Viết phương thức tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng các số nguyên. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); void timkiem(int mang[],int n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); timkiem(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) {
 24. 24. cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } void timkiem(int mang[],int n) { int i,max=mang[0]; for( i=1;i<n;i++) if(max<mang[i]) max=mang[i]; cout<<"gia tri lon nhat trong mang la "<<max<<" "; }

×