Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nội dung quy trinh tín dụng

34,261 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Nội dung quy trinh tín dụng

 1. 1. ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMSinh viên: Bùi Minh TuấnMSSV: 030126101072 Tiểu luận môn học Tín dụng Nhóm 6 – lớp T01
 2. 2. Mục tiêu: giúp học viên có thể: B.1 Quy trình tín dụng là gì? Hiểu về sự cần thiết, vai trò B.2 quy trình tín dụng;  Đi vào những nội dụng cơ bản của quy trình tín dụng: B.3  Lập hồ sơ;  Phân tích tín dụng;  Quyết định tín dụng;  Giải ngân;  Giám sát và thanh lý tín dụng;
 3. 3. GIỚI THIỆU NỘI DUNG NỘI DUNG CHÍNH KHÁI NỘI DUNG NIỆM VÀ CƠ BẢN VAI TRÒ CỦA QUY CỦA QUY TRÌNH TRÌNH TÍN DỤNG TÍN DỤNG
 4. 4. QUY TRÌNH TÍN DỤNG Khái niệm: Quy trình tín dụng là tổng hợp các nguyên tắc, quy định của Ngân hàng trong việc cấp tín dụng đối với khách hàng, bao gồm các công việc theo một trình tự nhất định kể từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt quan hệ tín dụng. Đây là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hoàn, theo một trật tự nhất định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau.
 5. 5. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
 6. 6. TIẾP CẬN KHÁCH HÀNGMục tiêu: Phát triển bền vững hệ thốngkhách hàng tốt trong quan hệ tín dụng vớiNHTM 1 TIẾP CẬN TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH TIẾP CẬN TỚI KHÁCH HÀNG HÀNG 2 TIẾP CẬN GIÁN TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG
 7. 7. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG hay còn gọi là Lập hồ sơ vay vốn Bước này do cán bộ tín dụng thực hiện ngay sau khi tiếp xúc khách hàng. Nhìn chung một bộ hồ sơ vay vốn cần phải thu thập các thông tin như: 1. năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của khách hàng 2. khả năng sử dụng vốn vay 3. khả năng hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi)
 8. 8. THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG Hay còn gọi là Phân tích tín dụng. Phân tích tín dụng là xác định khả năng hiện tại và tƣơng lại của khách hàng trong việc sử dụng vốn vay + hoàn trả nợ vay. Mục tiêu:  Tìm kiếm những tình huống có thể xảy ra dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, dự đoán khả năng khắc phục những rủi ro đó, dự kiến những biện pháp giảm thiểu rủi ro và hạn chế tổn thất cho ngân hàng. .  Phân tích tính chân thật của những thông tin đã thu thập được từ phía khách hàng trong bước 1 và 2, từ đó nhận xét thái độ, thiện chí của khách hàng làm cơ sở cho việc ra quyết định cho vay.
 9. 9. QUYẾT ĐỊNH VÀ HỢP ĐỒNG Trong khâu này, ngân hàng sẽ ra quyết định đồng ý hoặc từ chối cho vay đối với một hồ sơ vay vốn của khách hàng. Khi ra quyết định, thƣờng mắc 2 sai lầm cơ bản:  Đồng ý cho vay với một khách hàng không tốt  Từ chối cho vay với một khách hàng Tốt. Cả 2 sai lầm đều ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh tín dụng, thậm chí sai lầm thứ 2 còn ảnh hƣởng đến uy tín của ngân hàng.
 10. 10. GIẢI NGÂN Ở bƣớc này, ngân hàng sẽ tiến hành phát tiền cho khách hàng theo hạn mức tín dụng đã ký kết trong hợp đồng tín dụng.  Nguyên tắc giải ngân: phải gắn liền sự vận động tiền tệ với sự vận động hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng và đảm bảo khả năng thu nợ.  Nhƣng đồng thời cũng phải tạo sự thuận lợi, tránh gây phiền hà cho công việc sản xuất kinh doanh của khách hàng.
 11. 11. GIÁM SÁT Nhân viên tín dụng thƣờng xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng, hiện trạng tài sản đảm bảo, tình hình tài chính của khách hàng,... để đảm bảo khả năng thu nợ.
 12. 12. GIÁM SÁT Đây là khâu quan trọng nhất trong việc ảnh hƣởng đến việc thu hồi nợ:  Thu hồi nợ xảy ra sau khi đã cấp tín dụng cho KH  Nền kinh tế thị trƣờng luôn biến động phức tạp  Trình độ quản lý, cơ cấu của doanh nghiệp  Mục tiêu đầu tƣ có đúng với nguồn vốn vay không
 13. 13. THANH LÝ TÍN DỤNG Đây là bƣớc cuối cùng trong một quy trình cấp tín dụng. Một khoản tín dụng có thể đƣợc kết thúc theo một trong hai cách: Thanh lý mặc nhiên. Thanh lý bắt buộc.
 14. 14. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ Character-Cash flow CapacityYếu tố chủquan trong Capital tín dụng Collateral Conditions Control OR Coverage
 15. 15. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CHÍNH SÁCHTÍN DỤNG CỦA NH THỊ TRƢỜNGTRẠNG THÁI YẾU TỐ QUẢN LÝ VỸNỀN KINH TẾ KHÁCH MÔ CỦA NN QUAN MÔI TRƢỜNG HỆ THỐNG TỰ NHIÊN PHÁP LUẬT
 16. 16. CompanyLOGO THANK YOU FOR YOUR COOPERATION!!! 16

×