Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

mlearning

153 views

Published on

mLearning - design & development

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

mlearning

 1. 1. Електроннообучениеимобилно обучение.Специфичниособеностина мобилнотообучение.Предимстваи ограничениянамобилнотообучение. Микрообучение.Проектираненамобилно обучение Доц. М. Иванова http://blog.originlearning.com/wp-content/uploads/2015/03/Watch-Out-For-These-Trends-in-Mobile-Learning-2015-And-Beyond.jpg
 2. 2. Електронно обучение (еОбучение)  Обучението се осъществява чрез използване на компютри и технологично обогатени учебни среди  Учебният материал е под формата на мултимедийно приложение, симулация или просто е в електронен формат  Учебният материал в електронен формат е достъпен офлайн или онлайн  Възможно е да се използва система за електронно обучение или друг софтуер за управление на съдържание, хора, групи и дейности, учебни сценарии  В по-голяма част от случаите, курсът е достъпен не само през PC, но и през мобилни устройства http://ocbmedia.com/wp-content/uploads/2015/03/bigstock-E-Learning-Student-Study-Onlin-76455695.jpg
 3. 3. Мобилно обучение (мОбучение)  Курсът, учебният материал и изпитните дейности са достъпни през мобилни устройства – таблети, телефони  Учебното съдържание е разделено на малки учебни части  Обикновено мОбучението се възприема като част от еОбучение или като допълващо решение при онлайн, дистанционно, комбинирано или традиционно обучение  Други автори смятат мОбучението за самостоятелно – при решаване на конкретни задачи чрез използване на мобилни устройстваhttps://www.learndash.com/wp- content/uploads/mlearningapp.jpg
 4. 4. Разлики между еОбучение и мОбучение еОбучение мОбучение Работа в класната стая или лаборатория, за самоподготовка За дистанционна работа и самоподготовка В университетска/училищна сграда, в къщи – безжична мрежа или кабел, рядко мобилен интернет От всяка геолокация – мобилен интернет, рядко безжична мрежа По-често се прилага при формално обучение По-често се прилага при неформално обучение или като допълнение на формални учебни/изпитни дейности Използват се стационарни работни станции или лаптопи Използват се смарт телефони и таблети Учебният материал в електронен формат е достъпен онлайн или офлайн Необходим е специален формат на уеб приложенията Първично обучение Допълващо обучение Уеб базирани технологии Мобилни технологии, уеб-базирани технологии с отзивчив дизайн
 5. 5. Разлики между еОбучение и мОбучение  Продължителност  при мОбучение – учебният обект е около 5 минути,  при еОбучение – от 15 минути до 1 час  Проектиране на уроците  при еОбучение – в темата са включени всички учебни обекти в един файл или върху една уеб страница, учебните цели са дефинирани в началото, подтемите следват линейно  при мОбучение – обучаемият използва учебните обекти хаотично в един продължителен период от време, когато намери време – в този случай, проектиращият обучението трябва да създаде такива учебни обекти, които да задържат вниманието на обучаемия до следващия учебен обект, без значение колко време е изминало между двата  Интерактивност  мОбучението е по-интерактивно , обучаемият по-често взаимодейства с учебните обекти
 6. 6. Разлики между еОбучение и мОбучение  Мобилни технологии – създават се образователни приложения специално за мобини устройства  Уеб-базирани приложения чрез отзивчив дизайн могат да бъдат достъпни и от мобилни устройства
 7. 7. мОбучение Микрообучение  Учебното съдържание е проектирано по такъв начин, че да бъде достъпно на малки порции  При доставяне на обучение чрез мобилни устройства трябва да се вземат под внимание следните технически ограничения:  Скоростта на мобилния интернет  Размера на екрана  Начина, по които потребителите използват мобилните устройства:  При придвижване в превозни средства, за кратко при чакане на опашка или някого, в междучасия
 8. 8. мОбучение Микрообучение За кратко време  Учебните задания могат да бъдат бързо завършени т.е. за кратко време  Обучаемите могат да завършат задачите където и да се намират и когато това им е необходимо  Те не трябва да отделят много време, изучавайки в дълбочина част от знания, за да намерят необходимата информация – кратък текст може да им даде информацията, която да приложат на практика
 9. 9. мОбучение Микрообучение Адаптивност  Адаптивността подпомага персонализираното обучение, при което учебните пътища автоматично се адаптират към учебните нужди и изисквания на обучаемия, така че той успешно да завърши обучението си  Например в зависимост от прогреса на обучаемия, системата за електронно обучение автоматично може да предложи на обучаемия допълнително съдържание или да прескочи определена учебна част  Основната тема включва предвидените теми, а микро учебните части предоставят знания за кратко, точно в областта, затрудняваща обучаемия
 10. 10. мОбучение Микрообучение Съдържание, генерирано от обучаемия  Най-доброто знание се генерира от хора, познаващи добре определена област  Обучаемият се чувства силно ангажиран, когато допринася за развитие на курса, в който участва  Не се очаква изцяло да разработи определена тема, а по скоро да създаде малки учебни обекти  Обучаемият трябва да бъде стимулиран да споделя създадените учебни обекти с другите обучаеми от курса
 11. 11. Обучение базирано на игри мОбучение  Мобилните устройства са подходящи за реализиране на обучение чрез игри  Придобива се богат учебен опит  По-лесно придобиване на знания и умения и запомняне на учебния материал  Многократно връщане към играта  Обикновено игрите се създават под формата на мобилни приложения  Обучаемият отделя от няколко минути до няколко часа  Обучението е в неформална обстановка, включително и по време на път
 12. 12. Самостоятелно обучение мОбучение  Самостоятелно обучение – знанията и уменията получени извън училище и университета – извън бакалавърски и магистърски програми  Знанията и уменията придобити при извършване на определен вид труд, при търсене, четене, споделяне на знания в интернет или в реалния живот  Всеки разполага с камера на мобилното устройство и може да заснеме и сподели в интернет придобития опит  Проектиращите обучение трябва да създадат коректна учебна среда, в която да се позволи на обучаемите да споделят знания и умения, придобити самостоятелно
 13. 13. Крива на запомнянето мОбучение  През първите 24 часа се забравя около 70% от преподадения учебен материал  За да се запомни информацията, тя трябва да се повтори многократно през определени интервали от време – чрез мОбучение Grouwth Engineering, Mobile Learning&the Future of LD
 14. 14. Предимства на мОбучението  Съдържанието се поднася на малки части – малки учебни обекти  Повече интеракции с по-малки по размер обекти  Запазване на вниманието , тъй като се работи за кратко  Обновяването на големи теми може да доведе до проблеми – малки промени в началото на темата могат да предизвикат необходимост от промени във всички подтеми  При микрообучението – учебните обекти са малки и със самостоятелно значение; промяната на един учебен обект не води до промяна на останалите  При микрообучението – проектиращият обучение трябва да мисли по различен начин при създаване, обновяване и използване на съдържанието!
 15. 15. Учене в определен контекст  Контекстът на учене определя начина на запомняне на информацията  Контекстът на учене определя начина на прилагане на теорията на практика  Предимство на мобилните устройства е, че когато е необходима информация, за да се изпълни конкретна задача, винаги може да се получи, независимо от мястото и времето  Добре проектираното мОбучение стимулира ученето чрез мобилни устройства, увеличава броя на интеракциите с учебното съдържание  Учебното съдържание може да бъде така структурирано, че да удовлетвори изискванията на всеки обучаем  мОбучението дава възможност не само за изучаване на учебния материал, но и стимулира обучаемия да споделя опита си
 16. 16. Учебни теории  Бихевиоризъм – обучаемият отговаря на стимули на средата без да се отчитат неговите умствени състояния; поведението може да бъде изследвано и обяснено без да се познават умствените състояния  Теория на познанието – отчита се как информацията е получена, обработена и организирана в определена схема, как информацията се извиква; изяснява процеса на постигане на познание и последващите ефекти върху умствените структури в мозъка  Конструктивистка теория – как обучаемият черпи познание от опита си; как ученето се случва, без значение дали обучаемият използваопита си, за да разбере лекция или средва инструкции, за да направи нещо на практика
 17. 17. Приложения мОбучение Запис на аудио – документиране, запис на звук/глас по време на учебна дейност микрофон, говорител, цифрово хранилище Запис на видео – документиране, запис на визуално съдържание Камера, микрофон, цифрово хранилище Комуникация (изпращане на съобщения) – двустранна или групова - групова конференция, онлайн среща, фокус група Аудио/видео съобщение, аудио/видео поща, микрофон, камера, говорител Контекстуализация - известяване, използване/изпращане на съдържание, зависимо то локацията или контекста QR код, мобилна екскурзия, игри, интерактивни истории Bluetooth, GPS, RFID,WiFi, камера еЧетене – достъп и четене на еДокументи Увеличаване/намаляване на текста, подчертаване/осветяване, запис на бележки Известяване/напомняне – флаш карти, повтаряне, изучаване на език Тъч екран, услуга за нотификация, календар Гледане на видео/преглеждане на снимки, изображения, графики –Youtube, instagram, уебинар Изображения, видео, аудио Подпомагане на паметта и изпълнението – Wikipedia, речници, търсене Интернет браузър Добавена реалност Камера, GPS https://adlnet.gov/adl- research/mobile-augmented- reality-performance- support/mobile-learning/mobile- technology/
 18. 18. Референтен модел за проектиране на мОбучение наADL Предназначение на модела  Предлага оптимизиран процес за проектиране на инструкции за мОбучене и мОбучение  Моделът включва съществуващи теоретични и практически модели https://adlnet.gov/adl-research/mobile-augmented-reality-performance-support/mobile-learning/mobile-learning- reference-model/
 19. 19. Референтен модел за проектиране на мОбучение наADL Цели на референтния модел:  Упътва проектиращия в процеса по решаване дали мобилното обучение е подходящо за даден проект  Дефинира как да се постигнат уникални възможности на мобилната платформа, за да се създадат нови решения на мОбучение  Утвърждава решение за проектиране на мОбучение  Показва събрани най-добрите практики при проектиране на мОбучение  Фокусира се върху ключови въпроси и решения при проектиран на мОбучение  Свързва теорията с практиката в областта на мОбучението  Показва проектиране в определен контекст и използване на шаблони
 20. 20. Components of the Reference Model Dennen & Hao Koole Park Gottfredson & Mosher Rosenberg Rossett & Schafer ADL Clothier Gilbert Hoober JISC Quinn Udell Dick, Carey, & Carey Cooney & Little Dabbagh de Waard Van Merrienboer Модели за разработване на учебни дейности Референтен модел на ADL за проектиране на мОбучение
 21. 21. Key to FlowchartObjects Елементи на проектиране на обучението Елементи на подпомагане на изпълнението Елементи на мОбучение Разширяеми обекти Линк към информация Конектор (преход към друг слайд, продължаващ модела) i Референтен модел за проектиране на мОбучение на ADL
 22. 22. Елементи на методологията за гъвкаво проектиране и разработване Top-level mLearning design process Начало 1. Идентифициране на учебните или ПИ цели Dick, Carey, & Carey (2014) 3. Анализ на обучаемите и контекста 2. Извършване анализ на обучението 4. Запис на целите на изпълнението 5. Разработване на инструменти за изпитване и оценяване 9. Подобряване на проекта на обучение или ПИ 6. Разработване стратегия на обучение 7. Разработване и избор на учебно съдържание 8. Проектиране и извършване на текущо оценяване 10. Проектиране и извършване на обобщаващо оценяване Край “ПИ” = подпомагане на изпълнението PS2. Проектиране и разработване на идентифицирани ПИ компоненти PS1. Извършване на анализ на ПИ Елементи на ПИ ADD1.Подходяща ли е методологията за гъвкаво проектиране и разработване? (Cooney & Little) ADD2. Прилагане на методологията за гъвкаво проектиране и разработване по стъпки (Cooney & Little) i Да i Не ПроцеспопроектираненамОбучение –общизглед
 23. 23. Методологиязагъвкавопроектиранеиразработване(AGILE- Align, Get set,Iterate andimplement, Leverage andEvaluate)накурсовезаеОбучение Методологията включва следните процеси: • Проектиращите еОбучение се срещат с експерти, разработчици на съдържание, преподаватели, обучаеми, за да съставят план за разработване на курс. • Всички членове на този екип трябва да са съгласни с основното съдържание на курса – то включва по- малки сегменти със съдържание , които се дискутират в детайли. • Един от дискутираните сегменти бързо се разработва преди следващата среща на екипа, където се обсъждат модификации и допълнения. • След като се дискутират всички проблеми и въпроси, екипът повтаря процеса за всеки сегмент от курса. Така, всеки сегмент на курса е напълно разработен преди да се създаде следващият модул. https://www.agilest.org/wp-content/uploads/2016/06/imh-2000.jpg
 24. 24. Оценяване на необходимостта от обучение 1.Ident Начало Dick, Carey, & Carey (2014) 1.2 Може ли изпълнението да бъде подобрено чрез инструкция или ПИ? 1.3 Определяне на желания статус 1.4 Определяне на актуалния статус 1.5 Дефиниране на разликата 1.7 Подходяща ли конструктивистка учебна среда? 1.6 Проектиране и реализиране на неучебно решение 1.8 Вземане на решение относно 5.1, 4.2, 2.5 1.9 Извършване анализ на задачата (не е задължително) 1.11 Спазени ли са критериите за яснота на целите 1.12 Решава ли се проблемът чрез инструкция с цел [или ПИ]? 1.13 Приемливи ли са целите за одобряващите? 1.14 Подходящи ли са ресурсите за разработване на обучение [или ПИ]? 1.16 Извършване на анализ дали ПИ е подходящ 1.17 Може ли целите да бъдат изпълнени чрез ПИ? PS1. Извършване анализ на ПИ Преход към 2. Компоненти на ПИ Да Не Частично Компоненти на проектирането Да НеНе Да 1.1 Извършване анализ на изпълнението 1.18 Определяне на съотношението между елементите на проектиране на обучението и ПИ Да Не 1.10 Идентифициране на целите за започване на проектирането на обучение или ПИ 1.15 Създаване на документ с целите Да Не Да Да Не Не i i i i i i i i 1.Идентифициране научебните илиПИ цели
 25. 25. Определяне на образователните нужди PS1a. Извършване анализ наПИ (1 of3) Gottfredson & Mosher (2011) PS1.1 Изпълнителите за първи път ли трябва да учат как се прави това? (НОВО) да да не не Начало PS1.2 Трябва ли изпълнителите да задълбочат познанията си? (ПОВЕЧЕ) не не не PS1.6 По подходящо ли е 100% прилагане на учебната стратегия? PS1.7 Подходящ ли е анализ за оптимизиране на инструкциите и учебния сценарий? да Преход към 2. Преход към PS1b. Преход към 1. и обратно към 1.16., за да се потвърди, че ПИ не е част от решението не не PS1.3 Трябва ли изпълнителите да приложат наученото? (ПРИЛАГАНЕ) PS1.4 Трябва ли изпълнителите да учат как да направят това, за да решат пробелма? (РЕШАВАНЕ) PS1.5 Трябва ли изпълнителите да научат нов начин за извършване на нещо? (ПРОМЯНА) дадада да i i i
 26. 26. Анализ на процеса Анализ на критичните умения PS1b. ИзвършваненаПИ анализ(2 of3) Анализ на ауденциятаСвоевремен анализ на задачите Gottfredson & Mosher (2011) Начало PS1.10 Идентифициране на сходни концепции PS1.11 Организиране на задачите и концепциите в бизнес процес PS1.12 Анализ на ауденцията (кой извършва съответна задача) PS1.15 Използване на рейтинг за установяване на ПИ стратегия за изпълнителя PS1.14 Присъединяване към всяка задача на рейтинг за неуспех и концепция за всяка ауденция PS1.13 Установяване на рейтингова скала (лияние на неуспеха при недавършване на задачата) PS1.17 Свързване на списък със съдържанието към възлите на поточната диаграма PS1.18 Осигуряване завършеност и точност на потоците PS1.20 Идентифициране на повратните точки PS1.19 Валидиране полезността на процесния поток Преход към PS1c.PS1.16 Създаване на поточна диаграма PS1.9 Идентифициране на специфични задачи за конкретна работа i i i i
 27. 27. PS1c. Извършване наПИ анализ (3of3) Gottfredson and Mosher (2011) Начало PS1.21 Идентифициране на необходимост от помощ преди изпълнението (Преди) PS1.22 Идентифициране на необходимост за помощ по време на изпълнението (По време) PS1.23 Идентифициране на необходимост за помощ след изпълнението (След) Преход към 1. и връщане към 1.16. за потвърждаване, чи ПИ не е част от решението PS1.24 Идентифицирана ли е необходимост от помощ преди, по време или след? да не PS1.25 Вземете под внимание препоръките за специфично проектиране преди PS1.26 Вземете под внимание препоръките за специфично проектиране по време PS1.27 Вземете под внимание препоръките за специфично проектиране след Преход към PS2a. PS1.29 Необходимо ли е обучение? PS1.28 Определете необходимостта от обучение за използване на ПИ инструментте Преход към 2. PS1.30 Оправдан ли е цялостен анализ на проектиране на обучението? не даYes не i i i
 28. 28. PS1.28a.Определяне нанеобходимост отобучение заизползване наПИинструментите (1of2) Начало Rosenberg (2014) PS1.28.3 Преразгледайте ефикасността на инструмента PS1.28.5 Вземете под внимание кратки учебни модули, достъпни при поискване относно ПИ инструмента PS1.28.1 Необходимо ли е обучение при нов ПИ инстумент? PS1.28.2 Възможно ли е да се създадат помощни/учебни ресурси в ПИ инструмента? Преход към PS1c и към PS1.29. да да PS1.28.4 Наистина ли е необходимо обучение? PS1.28.6 Създайте помощни/учебни ресурси в ПИ инструмента не PS1.28.7 Трябва ли обучамите да могат да използват ПИ инструмента преди обучението? PS1.28.8 Обучаемите знаят ли вече как да го използват? PS1.28.9 Създайте задание преди началото на курса, фокусирано върху ПИ инструмента не PS1.28.10 Упражнете приложението на инструмента при започване и по време на курса, за да се затвърди използването му PS1.28.11 Изисква ли се обучаемите да могат да използват ПИ инструмента? PS1.28.12 Обучаемите знаят ли вече как да го използват? PS1.28.13 Запознайте ги с инструмента по време на курса, заедно с практическото му използване PS1.28.14 Използвайте реални приложения PS1.28.15 Създайте инструкции, подпомагащи изпълнението на задача или други полезни ресурси за ПИ инструмента PS1.28.16 Ако е необходимо осигурете сертифициране на обучаемите да неда PS1.28.17 Въведен ли е нов ПИ инструмент, който обучаемите не знаят как да? PS1.28.18 Възможно ли е пре- проектиране на ПИ инструмента? PS1.28.19 Пре- проектирайте инструмента неда не не не да да да не не Продължете към PS1.28b.
 29. 29. PS1.28b.Определяне нанеобходимостотобучение заизползваненаПИинструментите (2of2) Rosenberg (2014) Преход към PS1c и към PS1.29. PS1.28.20 Обучаемите забравили ли са как да използват ПИ инструмента? PS1.28.21 Обучаемите все още ли изпитват необходимост да използват ПИ инструмента? PS1.28.22 Вземете под внимание кратки учебни модули, достъпни при поискване относно ПИ инструмента PS1.28.23 Ако е необходимо, създайте/подобрете помощните инструкции или други полезни материали за ПИ инструмента PS1.28.24 Създайте и внедрете комуникационен план за повторно запознаване на обучаемите с него дада PS1.28.25 Необходимо ли е създаване на нови ПИ инструменти, които да заместят някои или всички в обучението? PS1.28.29 Документирайте/подобрете процеса по разработване на ПИ да не PS1.28.26 Определете най- добрите възможности за замяна или добавяне на обучение PS1.28.27 Предложете решения за създаване или закупуване PS1.28.28 Създайте и тествайте прототипите не не Начало
 30. 30. PS2a. Проектиранеиразработваненаидентифицирани ПИкомпоненти(1 of2) Gottfredson & Mosher (2011) Начало PS2.1 Съдържанието стабилно ли е? PS2.2 Структурата на учебното съдържание от едно ниво ли е? PS2.5 Разработване на решение на хартия PS2.3 Има ли неработеща част от доставяното съдържание? PS2.4 Няма ли необходимост от моделиране на изпълнението? PS2.6 Изпълнението съответства ли на технологията? PS2.8 Необходим ли е списък с информационни ресурси? PS2.10 Има ли необходимост да се учи нещо ново или повече в момента на прилагане? не не не да да да да PS2.7 Дефиниране на изискванията за електронно подпомагане изпълнението на задача да PS2.9 Дефиниране на изискванията за уеб списък с информационни ресурси PS2.11 Дефиниране на изискванията за нови учебни ресурси да да Преход към PS2b. И към PS2.18 Преход към 8. Преход към PS2b. не не не не
 31. 31. PS2b. Проектиране иразработваненаидентифицирани ПИкомпоненти(2of2) Gottfredson & Mosher (2011) except where indicated Начало PS2.12 Изпълнителите нуждаят ли се от достъп до съдържание и подпомагащи инструменти, които се намират в различни онлайн локации? PS2.13 Необходим ли е достъп на изпълнителите до подпомагащи ресурси при необходимост преди, по време и след момента на прилагане? PS2.14 Необходимо ли е едно и също съдържание да участва в няколко документа? PS2.15 Дефиниране на изискванията за ПИ разпределител да не да Преход към 1. и връщане към 1.16., за да се потвърди, че това ПИ е подходящо решение PS2.16 Изпълнителите нямат ли достъп до учебни ресурси/контекст? PS2.18 Изпълнителите мобилни ли са, докато имат необходимост от подпомагане? PS2.19 Удовлетворителен номер от изпълнителите ли има достъп до мобилни технологии? PS2.20 Количеството информация подходящо ли е за мобилен достъп? да да да да PS2.17 Разработване на десктоп компютърно- базерано ПИ решение (ADL) PS2..21 Проектиране и разработване на мобилно ПИ решение (ADL) Преход към 8. не не не не да не не
 32. 32. PS2.21 Проектиране иразработваненамобилноПИрешение ADL Начало PS2.21.11Планиране на решение, прогнозирано въз основа на динамично, в реално време, в облак извличане на данни, манипулиране и публикуване Преход към 8. не PS2.21.1 Вземете под внимание променливите в 6.2 “Определете дали мОбучение ще се използва” PS2.21.2 Обучаемият винаги ли ще бъде свързан? PS2.21.5 Променлива ли е информацията? PS2.21.6 Обучаемите мобилни ли са? да да PS2.21.3 Планиране на решение, прогнозирано въз основа на свалянията в безжична мрежа и след това офлайн употребата да не не PS2.21.12 Да се вземат под внимание функциите на устройствата да събират и публикуват медии/данни PS2.21.8 Проектиране и разработване на решение чрез вземане под внимание 7.11 PS2.21.13 Да се вземат под внимание функциите на устройствата да събират дани в определени ситуации и да упътват обучаемите да мислят как по най- добър начин да решат проблема ii PS2.21.9 Необходимо ли е данните да бъдат съхранени и манипулирани локално за допустимо идпълнение? не PS2.21.7 Планиране на решение, прогнозирано въз основа на определени интервали за сваляния да не да PS2.21.10 Iвключени са големи по размер файлове или голямо количество данни? PS2.21.4 Акаунти за групи с мобилни потребители i i PS2.21.14 ПИ инструментът и неговата среда с метрика за изпълнение i
 33. 33. Идентифициране на уменията и поведението 2.Conduct Начало Dick, Carey, & Carey (2014) Извършване на анализ на целта на инструкцията 2.1 Класифициране на целта: поведение? психомоторно? интелектуално умение? вербална информация? 2.3 Идентифициране на основните стъпки, които обучаемите трябва да извършат, за да демонстрират изпълнение на целта 2.7 Идентифициране на подстъпки на всяка основна стъпка 2.8 Оценяване и подобряване на целта 2.15 Създаване на първоначална диаграма с анализ на инструкцията 2.14 Дефиниране на началното поведение 2.11 Извършване на йерархичен анализ (добавяне на елементи вербална информация за подпомагане на интелектуалните умения) 2.16 Преглеждане и подобряване на диаграмата Отиди на 3. 2.2 Умение за даване на вербална информация? 2.5 Ще се използва ли учебна среда? 2.4 Създаване на подреден списък с теми 2.6 Идентифициране на сценариите и събиране на ресурсите Отиди на 3. 2.10 Какъв тип? 2.9 Анализиране на всяка основна стъпка в целта на инструкцията 2.13 Извършване на йерархичен анализ чрез допълнителни елементи да не не Поведение Психомоторно или интелектуално умение? Вербална информация2.12 Създаване на клъстърен анализ да i i 2. Извършване наанализ напроектираненаобучениеинаинструкции
 34. 34. 3.Analyze learners and context Начало Dick, Carey, & Carey (2014) 3.1 Идентифициране на целевата група обучаеми 3.3 Идентифициране на специфичните характеристики на целевата група 3.5 Идентифициране на учебния контекст 3.6 Оценяване и подобряване на анализа на инструкциите Отиди на 4. 3.2 Идентифициране на категориите, свързани с характеристиките на целевата група 3.4 Идентифициране на контекста на изпълнение 3.7 Създаване на доклад с анализа i i 3.Анализнаобучаемитеиконтекста
 35. 35. 3.3Идентифициране наспецифичнитехарактеристикинацелеватагрупа Начало Преход до 3.4. не 3.3.2 Идентифициране на мобилно релевантни категории на релевантни характеристики на целевата група 3.3.3 Целевата група притежава ли мобилни устройства? 3.3.5 предпочита се немобилно решение в 6.2 3.3.4 Предпочита се мобилно решение на макростратегия в 6.2 Yes i3.3.1 Идентифициране на немобилно релевантни категории на релевантни характеристики на целевата група
 36. 36. 3.4Идентифициране наконтекстанаизпълнение Начало Преход до 3.5. не3.4.1 Идентифициране на непобилно релевантен контекст на изпълнението 3.4.2 Мобилни ли са обучаемите по време на изпълнението? 3.4.5 предпочита се немобилно решение в 6.2 3.4.4 Предпочита се мобилно решение с макростратегия в 6.2.14 да 3.4.3 Обучаемите изпълняват ли рядко задачите (и рискуват да изгубят знанията)? не 3.4.6 3.4.4 Предпочита се мобилно решение, което включва учебни модули , доставяни през определено време като макростратегия в 6.2.14 да i i
 37. 37. 3.5Идентифициране научебнияконтекст Начало не 3.5.1 Идентифициране на предварително дефиниран немобилно релевантен учебен контекст 3.5.3 Обучаемите в училище имат ли достъп до компютри? 3.5.5 Предпочита се немобилно решение в 6.2 Yes 3.5.4 Обучаемите мобилни ли са по време на обучението? No 3.5.6 Предпочита се мобилно решение с макростратегия в 6.2 Yes3.5.2 Контекстът определен ли е предварително? Преход към 3. и след това към 3.6. Предварително определен Не е определен предварително i
 38. 38. 4. Написванецелинаизпълнението Начало Dick, Carey, & Carey (2014) 4.1 Преразгледайте/редакти райте целите така, че да отразяват контекста на изпълнение 4.6 Напишете целите, отразяващи контекста на учебната среда 4.8 Определете дали целите трябва да бъдат напикани за подстъпки 4.9 Напишете цели за всички допълнителни умения Преход към 5. 4.2 Констуртивист ка учебна среда ли ще бъде използвана най-малко за една част от решението? 4.3 Напишете целите, на процеса, които трябва да бъдат постигнати в конструктивистката учебна среда 4.11 Напишете цели за входното поведение да не не 4.7 Напишете целите за всяка стъпка в анализа на целите 4.4 Напишете учебните цели, които трябва да бъдат постигнати в конструктивистката учебна среда 4.5 Необходими ли са когнивистични компоненти, за да подпомогнат когнивистичната учебна среда? 4.10 Някои обучаеми нямат входно поведение? да да не i i i i i i
 39. 39. 5. Разработваненаинструментизаизпитване иоценяване Начало Dick, Carey, & Carey (2014) 5.3 Идентифициране на съществуващи тестове, продукти, изпълнения, които ще се използват 5.4 За всеки тест, идентифициране на типа на умението за всяка цел Преход към 6. 5.1 Ще се използва ли конструктив истка учебна среда? 5.7 Създаване на тест с цели да Психомоторни умения или поведение 5.2 Идентифициране на броя и типа на тестовете 5.8 Създаване на инструмент за наблюдение или рейтингова скала 5.5 За всяка цел: какъв е типът? не5.6 Резултатът продукт ли е или изпълнение? Вербална информация Интелектуални умения не да i i i
 40. 40. Целия тестВсяка частЦелия тест 5.7Създаване натестс цели Начало Dick, Carey, & Carey (2014) 5.7.2 Определяне на броя на тестовите части за всяка цел Преход към 6. 5.7.1 Определяне на нивото на знания за тестване 5.7.3 Определяне типа на частите, чрез които най-добре ще се оцени изпълнението на обучаемия 5.7.5 Написване на упътвани я към теста 5.7.6 Извършване на текущо оценяване на теста 5.7.4 Оценяване на частите според критерии за качество i
 41. 41. 5.8Създаванена инструментзанаблюдение илирейтинговаскала Начало Dick, Carey, & Carey (2014) 5.8.2 Идентифициране на елементите, които ще се оценяват Преход към 6. 5.8.1 Написване начини за оценяване 5.8.3 Перефразиране на всеки елемент 5.8.4 Подреждане на елементите в инструмент 5.8.5 Избор на вида на преценката, която да бъде извършена от оценител 5.8.6 Определяне на точките в инструмента
 42. 42. 6. Разработваненаучебнастратегия Начало Dick, Carey, & Carey (2014) 6.4 Прилагане на теоретични модели, процеси и продукти за мОбучение Преход към 7. 6.1 Използвате ли LMS или друга система? да 6.2 Определете дали ще се използва мОбучение) 6.7 Планиране на учебна стратегия Ще използвате ли мОбучение? (ADL) 6.5 Вземане под внимание на уникалните характеристики на мобилните устройства 6.8 Последователно и тематично съдържание 6.9 Избор на групиране на обучаемите за учебнте компоненти 6.10 Избор на среда за доставяне на учебните компоненти 6.11 Определете целите на уроците или учебните сесии learning sessions 6.12 Потвърждаване избора на медия 6.13 Създаване на документ с учебна стратегия не да не 6.6 Вземане под внимание на принципите за проектиране на инструкции за мОбучение i i i i i i
 43. 43. 6.2Определяне дали ще сеизползвамОбучение Начало 6.2.2 Вземане под внимание на необходимостта за намаляване на (психологическите) бариери при мОбучението (JISC, 2012) Преход към 6. и към 6.3. 6.2.1 Вземане под внимание на резултатите от 3.4 и 3.5 (изпълнение и анализ на учебния контекст) 6.2.3 Вземане под внимание на физическите бариери за използване на мобилни устройства (достъпност) (ADL) 6.2.4 Вземане под внимание на необходимостта за достъп на обучаемия до курса по всяко време и от всяка геолокация (ADL) 6.2.5 Вземане под внимание на необходимостта на обучаемите да учат в свободното и подходящо за тях време (JISC, 2012) 6.2.6 Вземане под внимание на необходимостта за незабавна комуникация (JISC, 2012) 6.2.8 Ако се изисква използване на личните мобилни устройства, да се вземат под внимание необходимостта от запазване на информацията на организацията (Udell, 2015) 6.2.9 Вземане под внимание на необходимостта за непрекъснат контакт с преподавателя или другите обучаеми (JISC, 2012) 6.2.10 6.2.9 Вземане под внимание на необходимостта за запис на данните и запис на процеса на обучение, независимо къде се случва (JISC, 2012) 6.2.11 6.2.9 Вземане под внимание на необходимостта от електронни ресурси при поискване (ADL) 6.2.12 Вземане под внимание на необходимостта от решение, фокусирано върху обучаемия чрез мрежи равен- с-равен (JISC, 2012) 6.2.13 Вземане под внимание на необходимостта за обучаемите да получават напомняне и менажиране на тяхното време (JISC, 2012) 6.2.14 Вземане под внимание на необходимостта да интегриране на обстракт и конкретно познание (JISC, 2012) 6.2.15 Вземане под внимание на необходимостта за примери в изучаваната област (JISC, 2012) 6.2.7 Вземане под внимание на необходимостта за достъп до обучението на обучаемите в разпръснати общности и изолирани случаи (JISC, 2012) i i i i i i ii
 44. 44. 6.5Вземане подвнимание науникалните характеристики намобилнитеустройства Начало 6.5.1 Вземане под внимание на техническите характеристики Преход към 6. и към 6.6. 6.5.2 Вземане под внимание на характеристиките и функциите на конкретните устройства 6.5.3 Вземане под внимание как се използват устройствата i i i
 45. 45. 6.7.Планиране научебнастратегия Начало Dick, Carey, & Carey (2014) 6.7.2 Вземане под внимание на модела 4C-ID за планиране на учебна стратегия (ADL) Преход към 6. и към 6.9. 6.7.1 Целите включват ли решаване на проблем или сложни задачи? не 6.7.3 Ще използвате ли модела 4C-ID? (ADL) 6.7.4 Вземане под внимание използването на контруктивистка учебна среда, ако все още не е определено (ADL) 6.7.8 Планиране на предварителни компоненти с инструкции 6.7.9 Планиране на компоненти с представяне на съдържанието и упътвания за обучаемия 6.7.10 Планиране на компоненти за стимулиране на участието 6.7.11 Планиране на компоненти за изпитване и оценяване 6.7.7 Определяне на оптимална микростратегия 6.7.12 Планиране на компоненти с учебни дейности 6.7.6 План на коструктивистката учебна среда (ADL) 6.7.5 Използвате ли конструктивистк а учебна среда? (ADL) да не да да не Преход към 6. и към 6.8. i i i
 46. 46. 6.7.7Определяне наоптималниучебнистратегии Начало 6.7.7.1 Определяне вида на целта 6.7.7.2 Определяне нивото на цилта 6.7.7.3 Определяне коя учебната теория е подходяща Преход към 6.7.8. Вербална информация Интелектуално умение Поведение Психомоторно умение Запомняне Разбиране Прилагане Анализиране Оценяване Създаване Получаване Отговаряне Даване на оценка Организиране Характеризиране по оценката Фундаментално движение Възприемане Физически дейности Умения на движения Недискурсивна комуникация Рефлективни движения Бихевиористична теория Теория за познанието Конструктивистка теория 6.7.7.6 Определяне на учебната микростратегия До конектор A Когнитивистки тактики Конструктивистки тактики Бихевиористки тактики Формално Неформално Автономно самостоятелно Направлявано самостоятелно От конектор A До конектор B От конектор B 6.7.7.5 Определяне кое учебно решение е подходящо 6.7.7.4 Определяне кои учебни тактики са подходящи i i i
 47. 47. Приложете, ако е в съответствие с избраната микростратегия 6.7.8 Планиране напредварителни компонентисинструкции Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 6.7.8.2 Вербална информация? 6.7.8.4 Интелектуално умение? 6.7.8.8 Поведение? 6.7.8.13 Психомоторно умение? не не да 6.7.8.5 Информиране на обучаемия за целите да 6.7.8.9 Информиране на обучаемия за целите 6.7.8.14 Какво умение ще се изпълни и какви са изискванията (устно описание на плана) да да Преход към 6.7.9. 6.7.8.3 Информиране на обучаемия за целите 6.7.8.1 Определяне типа на всяка цел 6.7.8.6 Обяснете какви са предварителните изисквания 6.7.8.7 Свържете ново съдържание към съществуващи знания/умения 6.7.8.10 Покажете ползите и проблемите (последиците) от определено поведение 6.7.8.11 Предизвикайте съпричастност към характера 6.7.8.12 Предизвикайте ответен отговор или дискусия на подобни ситуации или хора в техния живот 6.7.8.15 Информация за ползите не
 48. 48. Приложете, ако е в съответствие с избраната микростратегия 6.7.9Планиране накомпонентите спредставяне насъдържаниетоиупътваниязаобучаемия Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 6.7.9.2 Вербална информация? 6.7.9.9 Интелектуални умения? 6.7.9.17 Поведение? 6.7.9.22 Психомоторно умениеr? не не да 6.7.9.10 Създаване на йерархична последователност на уменията да 6.7.9.18 Създайте модел на човешко поведение и опишете защо то е важно 6.7.9.23 Планирайте организационно умение за презентиране да да Преход към 6.7.10. 6.7.9.3 Свързване на нова информация със съществуващи знания/умения 6.7.9.1 Определяне типа на всяка цел 6.7.9.11 Разкрийте отличителните характеристики на концепциите (физически, предназначение, качества, т.н.) 6.7.9.12 Посочете общите грешки при класифицирането 6.7.9.19 Покажете модела, който е възнаграден за това, че се държи по определен начин 6.7.9.20 Илюстрирайте модела, който изразява удовлетвореност за това, че се държи по определен начин 6.7.9.21 Illustrate undesirable consequences to model for behaving in alternative, less desirable way 6.7.9.24 Разкажете или илюстрирайте какво да се направи и как да се направи не 6.7.9.4 Поставете помощна информация до уменията 6.7.9.5 Създайте организационна структура - подгрупи, локация, последователност 6.7.9.6 Посочете различните характеристики (физически, приложения, качество, т.н.) 6.7.9.7 Посочете логически сходните мнемоники 6.7.9.8 Предоставяне на помощ за запаметяване – например таблици, основни постановки 6.7.9.13 Илюстрирайте организационните структури (основни положения, заглавни графики, помощна информация, т.н.) 6.7.9.14 Посочете общите грешки при класифицирането 6.7.9.15 Дайте примери и ситуации, които не са примери 6.7.9.16 Създайте начини за организиране на нови в съществуващи умения 6.7.9.25 Илюстрирайте физическите характеристики и качества на успешно изпълнение 6.7.9.26 Покажете типичното изпълнение за определени години и възможностите на група
 49. 49. Приложете, ако е в съответствие с избраната микростратегия 6.7.10Планиране на компонентизастимулиране научастието Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 6.7.10.2 Вербална информация? 6.7.10.7 Интелектуални умения? 6.7.10.13 Поведение? 6.7.10.18 Психомоторно умение? не не да 6.7.10.8 Осигурете съгласуваност на практиката с условията и поведението да 6.7.10.14 Осигурете възможности за избор на подходящо поведение в контекста на информацията или умението 6.7.10.19 Планирайте повторения да да Преход към 6.7.11. 6.7.10.3 Упражнете се да генерирате нови примери 6.7.10.1 Определяне типа на всяка цел 6.7.10.9 Започнете от по- лесното към по-трудното 6.7.10.10 Използвайте познат контекст, за да повторите 6.7.10.15 Осигурете възможности за обучаемите да влязат в роля и да направят избор в подходящи контекст или среда 6.7.10.16 Осигурете последователна обратна връзка, награди и съответни последствия 6.7.10.17 Насърчавайте вербално поведението на обучаемите чрез награди и съответни последствия 6.7.10.20 Включете съответно оборудване и отчитане фактори на средата не 6.7.10.4 Подсилете примерите и знаците 6.7.10.5 Използвайте реален контекст и подходящи знаци 6.7.10.6 Дайте обратна връзка за точността на отговорите 6.7.10.11 Осигурете условия подобни на контекста на изпълнение 6.7.10.12 Уверете се, че обратната връзка е балансирана по качества и грешки 6.7.10.21 Осигурете незабавна обратна връзка, като покажете силните места и тези за подобрение 6.7.10.22 Осигурете необходимата информация за подобряване на изпълнението
 50. 50. 6.7.11Планиране накомпонентизаизпитване иоценяване Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 6.7.11.2 Вербална информация? 6.7.11.5 Интелектуални умения? 6.7.11.9 Поведение? 6.7.11.13 Психомоторно умение? не не да 6.7.11.6 Осигурете готовността на обучаемите за тестване да 6.7.11.10 Създайте сценарии, при които обучаемите разказват за техния избор и поведение 6.7.11.14 Демонстрирайте умение със съответно оборудване и в съответна среда да да Преход към 6.7.12. 6.7.11.3 Осигурете съответствие с контекста на изпълнение 6.7.11.1 Определете типа на всяка цел 6.7.11.7 Подрете уменията в йерархичен вид 6.7.11.8 Приложете съответни критерии относно годините и способностите на обучаемите 6.7.11.11 Тествайте обучаемите относно предпочитано поведение, награди и последствията от това 6.7.11.12 Създайте ситуации за обучаемите, в които да могат да избират желано поведение и последствията от това не 6.7.11.4 Избройте близки до това умение, които притежават
 51. 51. 6.7.12Планиране на компонентиспоследващидейности Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 6.7.12.2 Вербална информация? 6.7.12.5 Интелектулни умения? 6.7.12.11 Поведение 6.7.12.13 Психомоторно умение? не не да 6.7.12.6 Насърчете трансфера (автентични задачи за изпълнение на контекста) да 6.7.12.12 Осигурете на практика контекст, подобен на този, в който поведението би следвало да се изрази 6.7.12.14 Осигурете условия за изпълнението, които са част от инструкцията и повторението да да Преход към 6. и към 6.8. 6.7.12.3 Осигурете допълнително развитие и организация на стратегиите 6.7.12.1 Определете типа на всяка цел 6.7.12.7 Вземете под внимание изискванията за запомняне 6.7.12.8 Вземете под внимание изискванията за подпомагане при изпълнение на задачите не 6.7.12.4 Осигурете пъзели или състезания 6.7.12.9 Осигурете подходяща среда за изпълнение на задачите 6.7.12.10 Отразете учебния опит и бъдещи приложения 6.7.12.15 Окуражете допълнително повторение следвайки инструкцията
 52. 52. 7.Разработванеиизборнаучебниматериали Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 7.5 Преизползвайте съществуващите материали Преход към 8. 7.1 Прегледайте учебната стратегия за всяка цел 7.9 Определете колко инструктурът се нуждае от подпомагане 7.10 Определете ограниченията при създаване на учебни материали 7.3 Определете какви учебни материали вече съществуват 7.11 Създайте прототип, начална версия на учебните материали и инструкциите 7.12 Прегледайте за яснота, последователност и внесете уточнения 7.7 Преценете и направете промени за мОбучение (ADL) 7.2 Определете компонентите на учебните материали и инструкциите 7.4 Налични ли са подходящи учебни материали? 7.6 Има ли изискване или желание за конвертиране на съществуващите учебни материали, подходящи за мОбучение (ADL) 7.8 Необходимо ли е създаването на още части? 7.13 Създайте изпитни дейности 7.14 Създайте информация за менажиране на курса 7.15 Създайте учебни материали и инструкции да да не не да не i i i i i i i
 53. 53. 7.3Изяснетекаквиучебниматериалииинструкциисъществуват Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 7.3.1 Преценете чрез критерии относно целта Преход към 7. и към 7.4 7.3.2 Преценете чрез критерии относно обучаемите 7.3.3 Преценете чрез критерии относно обучението 7.3.4 Преценете чрез критерии относно контекста 7.3.5 Преценете чрез технически критерии i i i i i
 54. 54. Внимателно разгледайте случаите и контекста за прилагане на мОбучение 7.7Преценетеинаправете промени, необходимизамОбучение Clothier (2014b) Начало Преход към 7. и към 7.8 7.7.4 Вземете под внимание начините за допълване на съществуващо съдържание до мОбучение, вместо да адаптирате съществуващо 7.7.5 Определете степента на адаптация или пре- проектиране на съществуващо съдържание 7.7.7 Напълно обмислете и пре-проектирайте съдържанието за мОбучение 7.7.6 Съществуващот о съдържание за еОбучение ли е или е за подпомагане на инструктура? 7.7.3 Подходящо ли е мОбучението? 7.7.9 Внимателно обмислете дали аудио/видео файловете са подходящи за мОбучение (Gilbert, 2015) 7.7.8 Има ли видео и аудио файлове? 7.7.12 Разделете съдържанието на по-малки части, с по-малка продължителност, за кратко използване 7.7.10 Съществуващот о съдържание използва ли Flash? 7.7.13 Пре-проектирайте съдържанието да бъде с портретна ориентация, където е възможно 7.7.14 Адаптирайте или опростете текстовото съдържание за мОбучение 7.7.15 Пре-проектирайте и оптимизирайте съществуващите графики за малък екран 7.7.16 Минимизирайте броя на интеракциите на обучаемите 7.7.17 Минимизирайте или ремахнете необходимостта за въвеждане на данни 7.7.20 Вземете под внимание добавяне на компоненти за участие в социални мрежи 7.7.19 Вземете под внимание по какви начини могад да се използват функциите и характеристиките на мобилните устройства за мОбучение 7.7.18 Пре-проектирайте или адаптирайте навигацията и потребителския интерфийс за по-просто мобилно използване 7.7.11 В зависимост от ресурсите и времето, вземете под внимание: А)Създаване на запис на извършваните дейностите B)Създаване на последователност от скрееншотове C) Конвертиране до HTML5 (може да включва възстановяване на съдържанието) не да За подпомагане на инструктура еОбучение да не да не 7.7.1 Анализирайте повторно 3. Анализ на обучаемите и контекста (ADL) 7.7.2 Анализирайте повторно 6.2 Определете дали да бъде използвано мОбучение (ADL) i i
 55. 55. Оценяване на изпълнението в контекстОценяване на областОценяване на малка групаИндивидуално оценяване 8. Проектиранеиизвършване натекущооценяване Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 8.1 Подходящо ли е персонално оценяване? не да 8.7 Подходящо ли е оценяване на малки групи? не да 8.13 Подходящо ли е оценяване на областта? не да 8.19 Подходящо ли е оценяване на умения в контекста на изпълнение? не да 8.2 Установете критерии 8.3 Изберете обучаеми 8.6 Интерпретирайте данните Преход към 9. 8.8 Установете критерии 8.9 Изберете обучаеми 8.12 Интерпретирайте данните 8.14 Установете критерии 8.15 Изберете обучаеми 8.18 Интерпретирайте данните 8.20 Установете критерии 8.21 Изберете обучаеми 8.24 Интерпретирайте данните 8.4 Определете какви данни ще се събират 8.5 Извършете оценяване 8.10 Определете какви данни ще се събират 8.11 Извършете оценяване 8.16 Определете какви данни ще се събират 8.17 Извършете оценяване 8.22 Определете какви данни ще се събират 8.23 Извършете оценяване 8.25 Създайте доклад с текущото оценяване i i i i i i i i i i i i i
 56. 56. 9. Подобряване на учебнитематериали, инструкциитеили ПИ Dick, Carey, & Carey (2014) Начало 9.2 Обобщете претеста и посттеста от данните за текущо оценяване Преход към 10. 9.3 Обобщете учебната стратегия от данните за текущо оценяване 9.4 Обобщете процедурите и реализацията от данните за текущо оценяване 9.5 Създайте таблица, анализираща подобренията 9.6 Подобрете материалите по съответен начин 9.1 Обобщете първоначалното поведение от данните за текущо оценяване i
 57. 57. Фаза на проба 10.Проектиране иизвършване наобобщаващооценяване Dick, Carey, & Carey (2014) except where indicated Начало 10.5 Оценете завършеността и точността на съдържанието 10.7 Оценете качеството на учебните стратегии 10.3 Оценете съгласуваността между образователните потребности на организацията и учебните цели 10.4 Приемливи ли са материалите? 10.6 Приемливи ли са материалите? 10.1 Решението включва ли елементи на ПИ? (ADL) 10.2 Оценете ПИ елементите относно влиянието им върху изпълнението и организацията (Rosenberg, 2014) да не 10.9 Оценете ползите, цената и дали удовлетворяват обучаемите 10.11 Оценете опита на другите организации, използващи материалите 10.8 Приемливи ли са материалите? 10.10 Приемливи ли са материалите? 10.12 Приемливи ли са материалите? 10.15 Препоръчайте материалите да не бъдат по-нататък разработвани (подобряване, замяна или отхвърляне) Край на процеса по проектиране 10.14 Създайте доклад с оценката Фаза на експертна оценка не не да да да дада да 10.13 Оценете инструкцията за ефективност с целевата група в съответни условия i i i
 58. 58. Задача Да се разработят:  Стратегия за мОбучение  Стратегия за проектиране и създаване на учебно съдържание  Инструменти за изпитване и оценяване https://ww2.kqed.org/mindshift/wp-content/uploads/sites/23/2014/07/erinscott_-7061.jpg

×