Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
М. Иванова
Основни сведения 
 Постояннотоковите усилватели усилват сигнали с 
честота от нула Hz до десетки, стотици, хиляди Hz 
 Н...
Дрейф - дефиниции 
 дрейф на изходното напрежение или дрейф 
на усилвателя - промяната на изходното 
напрежение вследстви...
Причини за дрейфа 
 Изменението на температурата - температурен 
дрейф 
 Изменение на захранващите напрежения 
-напрежит...
 Температурeн дрейф - изразява се чрез: 
ΔUi0=ΔU00/AUΔT [μV/°C], 
където ΔU00 е изходен дрейф, AU - 
коефициент на усилва...
 Изискване към постояннотоковите 
усилватели е при липса на входен сигнал, 
напреженията на входната и на изходната 
клем...
 Всички основни променливотокови стъпала 
(например, свързани в схема с общ емитер, с общ 
колектор или обща база) могат ...
Едностъпален постояннотоков 
усилвател 
Недостатъци : 
- малък коефициент на усилване Au, поради дълбоката последователна ...
Многостъпални постояннотокови 
усилватели Проблем 1: 
• Трябва да се осигури 
потенциал на емитера на 
следващото стъпало ...
Решения на проблемите 
1). Използване на усилватели с две захранващи 
напрежения 
• Чрез делителя R1-R2 постоянното 
напре...
Решения на проблемите 
2). Усилвател с NPN и PNP транзистори 
Получава се голямо усилване: 
AU=3300, при IC1=IC2=1 mA, RE1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Постояннотокови усилватели

Постояннотокови усилватели

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Постояннотокови усилватели

 1. 1. М. Иванова
 2. 2. Основни сведения  Постояннотоковите усилватели усилват сигнали с честота от нула Hz до десетки, стотици, хиляди Hz  Необходима е директна или чисто съпротивителна връзка (галванична връзка) между източника на сигнала и входа, между отделните стъпала в многостъпалните постояннотокови усилватели и между изхода и товара  Не е възможно използването на блокиращи и разделящи кондензатори  Изходното напрежение зависи не само от приложеното входно напрежение, но и от промени в постояннотоковия режим на усилвателя
 3. 3. Дрейф - дефиниции  дрейф на изходното напрежение или дрейф на усилвателя - промяната на изходното напрежение вследствие изменението на постояннотоковия режим  приведен дрейф към входа - обикновено дрейфът се привежда към входа на усилвателя  Дрейфът се изразява с напрежението, което трябва да се подаде на входа, за да се възстанови първоначалната стойност на изходното напрежение
 4. 4. Причини за дрейфа  Изменението на температурата - температурен дрейф  Изменение на захранващите напрежения -напрежителен дрейф  Нестабилността на параметрите на елементите в схемата с течение на времето - времеви дрейф  Дрейфът, причинен от изменението на постоянния ток на активните елементи - дрейф по ток  Дрейфът, причинен от измененията на напреженията в отделните точки на схемата - напрежителен дрейф
 5. 5.  Температурeн дрейф - изразява се чрез: ΔUi0=ΔU00/AUΔT [μV/°C], където ΔU00 е изходен дрейф, AU - коефициент на усилване по напрежение, ΔT - обхват на изменение на температурата  Времеви дрейф - изразява се в микроволти на минута, час или месец
 6. 6.  Изискване към постояннотоковите усилватели е при липса на входен сигнал, напреженията на входната и на изходната клема да бъдат нула  Това се постига:  схемотехнически или  като се използва двуполярно захранване
 7. 7.  Всички основни променливотокови стъпала (например, свързани в схема с общ емитер, с общ колектор или обща база) могат да бъдат и постояннотокови, ако се премахнат емитерните кондензатори и разделящите кондензатори
 8. 8. Едностъпален постояннотоков усилвател Недостатъци : - малък коефициент на усилване Au, поради дълбоката последователна ООВ по ток, която се осъществява от резистора RE - ненулеви постояннотокови потенциали на входа и на изхода - голям дрейф на изходното напрежение
 9. 9. Многостъпални постояннотокови усилватели Проблем 1: • Трябва да се осигури потенциал на емитера на следващото стъпало от порядъка на потенциала на колектора на предното стъпало - постига се с по-голямо емитерно съпротивление - намалява коефициентът на усилване на следващите стъпала и общият коефициент на усилване Проблем 2: Дрейфът на изходното напрежение нараства ΔU00=ΔU001(AU2AU3...AUn)+ΔU002(AU3AU4...AUn)+...+ΔU00n Проблем 3: Входнят и изходният потенциал не са със стойност нула
 10. 10. Решения на проблемите 1). Използване на усилватели с две захранващи напрежения • Чрез делителя R1-R2 постоянното напрежение UC1 на колектора на T се понижава • Делителят обаче намалява коефициента на усилване: AU~(RC1/RE1)R2/(R1+R2). • AU=(8/1)12/16=6, тъй като R2/(R1+R2)=|UCC2|/ (UC1/|UCC2|)
 11. 11. Решения на проблемите 2). Усилвател с NPN и PNP транзистори Получава се голямо усилване: AU=3300, при IC1=IC2=1 mA, RE1=0,5 KΩ, RC1=4,6 KΩ, RC2=12 KΩ, S=30 mS, UCC=12V

×